2007. évi CLVI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. § (1) Ez a törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[23]

(3)[24]

(4)[25]

(5)[26]

(6) A Tny. 39. §-a - e törvénnyel megállapított - (2) bekezdésének rendelkezéseit a mezőgazdasági őstermelő 2007. december 31-ét követően szerzett szolgálati idejének megállapítása során kell alkalmazni.

(7) Az özvegy a Tny. - e törvénnyel megállapított -47. §-a (3) bekezdésének a) pontja, illetve 53. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 2008. január 1-jétől özvegyi nyugdíjra akkor is jogosult, ha az özvegyi nyugdíj megállapításához, illetve feléledéséhez szükséges feltételek 1993. március 1 -je és 2007. december 31 -e között, a házastárs halálától, illetve az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított tíz éven túl, de tizenöt éven belül következtek be, feltéve, hogy az özvegyi nyugdíjra a kérelem elbírálásakor is jogosult.

(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az özvegyi nyugdíj megállapításánál ki kell számítani azt az özvegyi nyugdíjat, amely az özvegyet az özvegyi nyugdíj megállapításához szükséges feltételek bekövetkezése időpontjában megillette volna, majd ezt az összeget az időközben végrehajtott nyugdíjemelések összegével növelni kell.

(9) A (7) bekezdés szerinti özvegyet a nyugdíjemelés és a tizenharmadik havi nyugdíj megállapítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha 2007. évben is részesült volna nyugellátásban.

23. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Tny.

aa) 5. §-ának d) pontja,

ab) 12. §-ának (3) bekezdésében "és a 2009. január 1-je előtti" szövegrész,

ac) 12. §-ának (5) bekezdésében a "2009. január 1-je előtt a" szövegrész,

ad) 18. §-ának(3)-(6) bekezdése,

ae) 24. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az "és 2009. január 1-je előtt" szövegrész,

af) 29. §-ának (6) bekezdésében a "2009. január 1-je előtti időponttól megállapított" szövegrész,

ag) 53. §-ának (2) bekezdése,

ah) 64. §-ának (7) bekezdése,

ai) 66. §-ának (1) és (2) bekezdésében az "és a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szerv" szövegrész,

aj) 72. §-ának (2) bekezdése,

ak) 93. §-a (1) bekezdésének második mondata,

al) 94. §-ának (5) bekezdése,

am) 101/A. §-ában a ", valamint a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szervet vagy szerveket" szövegrész;

b) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

ba) 65. §-ának (4) bekezdésében a "- vasutas dolgozók esetében a vasutas nyugdíjmegállapító szervnél -" szövegrész,

bb) 83. §-a (4) bekezdésének k) pontja;

c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXVII. törvény 22. §-a (6) bekezdésének negyedik mondatában a ", vasutaknál, a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szervnél" szövegrész;

d) a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény 5. §-ában az "és a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szerv" szövegrész;

e) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 68. §-ának (5) bekezdésében az "és a vasutas nyugdíjfolyósító szerv" szövegrész.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Tny.

aa) 8/B. §-ának (2) bekezdésében a "munkakörben eltöltött idő" szövegrész helyébe a "munkakörben 2008. január 1-je előtt eltöltött idő" szövegrész,

ab) 9. §-ában a "Tbj. 5. §-a szerinti" szövegrész helyébe a "Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontja szerinti" szövegrész,

ac) 14. §-ában a "18. § (1)-(3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "18. § (1)-(2) bekezdésében" szövegrész,

ad) 17. §-a (2) bekezdésének második mondatában a "felső határ személyi jövedelemadóval csökkentett" szövegrész helyébe mindkét helyen a "felső határnak a 13. § (1) bekezdése szerint csökkentett" szövegrész,

ae) 56. §-ának (4) bekezdésében "A 2009. január 1-je előtt megállapított árvaellátás" szövegrész helyébe "Az árvaellátás" szövegrész,

af) 64. §-a (4) bekezdésének első mondatában a "Ket. " szövegrész helyébe a "közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) " szövegrész,

ag) 88. §-ának (2) bekezdésében a "Polgári Törvénykönyvnek" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.) " szövegrész,

ah) 95. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében "- a vasutas biztosítottakat, illetőleg hozzátartozóikat illetően a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szerv vezetője -jár el" szövegrész helyébe a "jár el másodfokon" szövegrész,

ai) 97. §-a (2) bekezdésének harmadik mondatában a "2007-re" szövegrész helyébe a "2008-ra" szövegrész, a "2008. " szövegrész helyébe a "2009. " szövegrész,

aj) 97. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a "2008. január 1-jét" szövegrész helyébe a "2009. január 1-jét" szövegrész;

b) az Ngtv.

ba) 1. §-ának (1) bekezdésében az "a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette" szövegrész helyébe a "legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett" szövegrész,

bb) 1. §-ának (2) bekezdésében a "vesztette el a munkaképességét legalább 67%-ban" szövegrész helyébe a "szenvedett legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást" szövegrész,

bc) 1. §-ának (3) bekezdésében a "vesztette el munkaképességének legalább 67%-át" szövegrész helyébe a "szenvedett legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást" szövegrész,

bd) 1. §-ának (4) bekezdésében az "a munkaképességét 67%-nál kisebb, de legalább 50%-ot elérő mértékben elvesztette" szövegrész helyébe az "50%-osnál kisebb, de legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett" szövegrész;

c) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. §-ának e) pontjában a "megváltozott munkaképességű személyt" szövegrész helyébe a "megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett személyt erre tekintettel" szövegrész, az "átmeneti járadék" szövegrész helyébe a "rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék" szövegrész;

d) a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 24. §-a (8) bekezdésének b) pontjában a "munkaképességét 67%-ban elvesztette" szövegrész helyébe a "munkaképességét 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett" szövegrész;

e) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 139. §-ának b) pontjában a "munkaképesség-csökkenés mértékének" szövegrész helyébe az "az egészségkárosodás mértékének" szövegrész;

f) az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében az "egészségbiztosítási szervet" szövegrész helyébe az "egészségbiztosítási szervet, illetve a nyugdíjbiztosítási szervet" szövegrész, valamint "munkaképesség-csökkenésért" szövegrész helyébe az "egészségkárosodásáért" szövegrész lép.

(3) 2008. január 2-án az Rjtv. 4. §-ának (3) bekezdésében a "4. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "3. § (2) bekezdése" szövegrész lép.

(4) A Tny. -nek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi CVI. törvény

a) 3. §-ával megállapított 13. §-a (1) bekezdésének a) pontja "az elért keresetek, jövedelmek után a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályok szerint számított - az elért keresetből, jövedelemből levont -" szövegrész helyett "a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékmértékek figyelembevételével számított" szövegrésszel, a "munkavállalói járulék" szövegrész helyett a "munkavállalói járulék, illetve vállalkozói járulék" szövegrésszel,

b) 9. §-ával megállapított 83/B. §-ának (1) bekezdése "az ebből származó, járulékalapot képező jövedelme" szövegrész helyett "az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja" szövegrésszel, az "összegének" szövegrész helyett a "havi összegének" szövegrésszel, "a járulékalapot képező jövedelem" szövegrész helyett "az a)-e) pont szerinti nyugellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja" szövegrésszel

lép hatályba.

(5) Nem lép hatályba

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi CVI. törvény 14. §-a,

b) az Rjtv. 13. §-ának (2) bekezdésében a "rehabilitációs járadékot megállapító" szövegrész,

c) az Rjtv. 18. §-ának (9) (10) bekezdése.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 26-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.04.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.