128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet

az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet az Európai Unión belüli kereskedelemmel kapcsolatos, az állategészségügyi jogszabályok által megkövetelt bizonyítványok kiállításakor követendő szabályokat határozza meg.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) állategészségügyi jogszabályok: az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete, valamint az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti jogszabályok,

b) bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos: az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 23. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, továbbá (2) és (3) bekezdésében megnevezett hatósági állatorvos, aki az állategészségügyi jogszabályok által meghatározott bizonyítvány aláírására jogosult.

3. §

(1) A bizonyítványt kiállító hatósági állatorvosnak megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a bizonyítvány tárgyát képező élőállatra vagy termékre vonatkozó állategészségügyi jogszabályokról, a bizonyítvány kiállításával és kiadásával kapcsolatos általános előírásokról, valamint - amennyiben az szükséges - a bizonyítvány kiállítása előtt elvégzendő vizsgálatokról, tesztekről és ellenőrzésekről.

(2) A bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos nem írhat alá üres, illetve hiányosan kitöltött bizonyítványt vagy olyan élőállatra vagy termékre vonatkozó bizonyítványt, amelyet nem vizsgált meg vagy amelynek vizsgálata nem tartozik feladat- és hatáskörébe. Amennyiben a bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos valamely bizonyítványt egy másik bizonyítvány vagy egyéb okirat alapján ír alá, az aláírást megelőzően rendelkeznie kell ezzel az okirattal.

4. §

(1)[1] Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) biztosítja a bizonyítvány-kiállítási eljárás egységességét, különös tekintettel arra, hogy az általa kijelölt bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos jogállása biztosítsa pártatlanságát, és ne fűződjön közvetlen üzleti érdeke a bizonyítvány tárgyát képező élőállathoz, illetve termékhez vagy származási tartási helyhez, származási létesítményhez.

(2) A közösségi jogszabályok előírásainak megfelelően a bizonyítványt magyar nyelven, továbbá a rendeltetési ország legalább egy hivatalos nyelvén kell kiállítani.

(3)[2] A vármegyei kormányhivatalnak biztosítania kell, hogy az adott bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos azonosítható legyen, továbbá, hogy valamennyi kiállított bizonyítvány másolata a vármegyei kormányhivatal által megállapított időtartamig, de legalább egy évig rendelkezésre álljon.

5. §

(1)[3] A vármegyei kormányhivatal köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy meggátolja a valóságnak nem megfelelő vagy félrevezető bizonyítvány kiállítását, illetve az állategészségügyi jogszabályok alapján kiállítandó bizonyítvány jogellenes módon történő kiállítását vagy felhasználását.

(2)[4] A vármegyei kormányhivatal a vizsgálatokat és ellenőrzéseket az esetleges bírósági eljárás és az abban elrendelt jogkövetkezmények figyelembevételével végzi. A vármegyei kormányhivatal, ha hamis vagy félrevezető bizonyítvány kiállítása jut tudomására, meghozza a megfelelő intézkedéseket.

(3)[5] Ha a vármegyei kormányhivatal tudomására jut, hogy a bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos a bizonyítványt szándékosan jogellenes módon állította ki, a vármegyei kormányhivatalnak kezdeményeznie kell a hatósági állatorvos felelősségre vonását, és meg kell tennie valamennyi szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az érintett személy ne tudja megismételni a jogsértést.

(4)[6] Amennyiben a vármegyei kormányhivatal tudomására jut, hogy valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megváltoztat vagy jogszabályellenesen használ fel hatósági bizonyítványt, kezdeményezi a felelősségre vonást és megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ne tudja megismételni a jogszabálysértést.

(5)[7] Ha a vármegyei kormányhivatal tudomására jut, hogy a (4) bekezdés szerinti jogszabálysértés elkövetését jogerősen megállapították, a vármegyei kormányhivatal az érintett részére további bizonyítvány kiállítását legfeljebb egy évig megtagadhatja.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 1996. december 17-i 96/93/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 89/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 89/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 89/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 89/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 89/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 89/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Módosította a 89/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.