52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az 1. számú mellékletben felsorolt jogszabályok hatálya alá tartozó, illetve a 11. § szerinti, kereskedelmi forgalmazásra szánt állati eredetű termékek (a továbbiakban: termék) állategészségügyi ellenőrzését - a 6. §-ban foglaltak kivételével - az e rendeletben foglaltak szerint, nem az állategészségügyi határállomásokon kell lefolytatni.

(2)[1] Az e rendelet szerinti állategészségügyi ellenőrzéseket - az e rendeletben foglaltak szerint - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hajtja végre.

(3)[2] Az Európai Unió tagállamainak (a továbbiakban: tagállam) ellenőrző hivatalaival - az e rendeletben foglaltakkal összefüggésben - az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) működik együtt.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) állategészségügyi ellenőrzés: termékek fizikális ellenőrzése, illetve az azokra vonatkozó adminisztratív tevékenység, amely közvetlenül vagy közvetve közegészségügyi, illetve állategészségügyi célt szolgál,

b)[3] kereskedelem: Magyarország és más tagállamok között az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 23. cikke szerinti kereskedelem,

c) létesítmény: termékek előállítását, tárolását, csomagolását vagy feldolgozását végző üzem,

d) illetékes hatóság: más tagállam állategészségügyi ellenőrzések végrehajtásáért felelős központi hatósága, illetve az ilyen központi hatóság által ezen feladat végrehajtásával megbízott hatóság,

e)[4] hatósági állatorvos: más tagállam központi hatósága által kinevezett állatorvos, valamint Magyarország tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint állami feladatok elvégzésére feljogosított állatorvos.

Ellenőrzés a származási helyen

3. §

(1) Csak azok a termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a külön jogszabályokban előírtaknak megfelelően állítottak elő, ellenőriztek, jelöltek meg és láttak el felirattal.

(2) A termékeket a címzettig fogyaszthatósági bizonyítványnak, állategészségügyi bizonyítványnak vagy egyéb, állategészségügyi jogszabályban előírt okiratnak kell kísérnie.

(3) A származási létesítménynek folyamatos önellenőrzéssel kell gondoskodnia arról, hogy a termékek az (1) és (2) bekezdésben foglalt követelményeknek megfeleljenek.

(4)[5] Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) - a hatósági állatorvos ellenőrzési kötelezettségétől függetlenül - rendszeresen ellenőrzi a származási létesítményeket, és meggyőződik arról, hogy a kereskedelemi forgalmazásra szánt termékek megfelelnek-e a külön jogszabályok előírásainak, illetve a (8)-(10) bekezdés és a 11. § szerinti esetekben a rendeltetési tagállam által meghatározott követelményeknek.

(5)[6] Ha valószínűsíthető, hogy e § szerinti követelményeket nem teljesítették, a járási hivatal elvégzi a szükséges ellenőrzést.

(6) Ha a szállítás több rendeltetési helyre történik, a terméket a rendeltetési helyek száma szerint tételenként kell csoportosítani, valamint valamennyi rendeltetési helyre szánt tételt külön-külön el kell látni a (2) bekezdés szerinti bizonyítvánnyal, illetve az egyéb külön jogszabály szerinti okirattal.

(7) Ha a terméket valamely harmadik országba exportálják, a szállítmánynak vámhatósági felügyelet alatt kell maradnia addig, amíg el nem hagyja az Európai Unió területét.

(8)[7] Amennyiben Magyarország területére harmadik országból olyan terméket hoznak be, amely országgal kapcsolatban az adott termék kereskedelmének állategészségügyi szabályait nem határozták meg közösségi szinten, a minisztérium értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(9)[8] Ha Magyarország területén keresztül hoznak be az Európai Unió területére olyan, a (8) bekezdés szerinti terméket, amelyet egy másik tagállam valamely harmadik országból importált, a származási és rendeltetési helyre vonatkozó okiratok ellenőrzését a 6. § (1) bekezdésnek megfelelően Magyarország államhatárán kell elvégezni.

(10)[9] Amennyiben a (8) bekezdés szerinti szállítmány rendeltetési helye Magyarország területe, a minisztérium megtiltja az érintett termék más tagállamba történő kivitelét Magyarország területéről, ha a termék kivitele nem olyan tagállamba irányul, amely az adott termék behozatalával kapcsolatban azonos feltételeket támaszt.

4. §

(1)[10] Ha valamely másik tagállamba történik a szállítás, a vármegyei kormányhivatal az e rendeletben, illetve a külön jogszabályban foglaltak szerint intézkedik annak biztosítására, hogy az érdekeltek a termék előállításának, tárolásának, értékesítésének és szállításának valamennyi szakaszában betartsák az állategészségügyi követelményeket.

(2) A járási hivatal gondoskodik arról, hogy[11]

a)[12] az 1. számú melléklet szerinti termékek, függetlenül attól, hogy azokat az Európai Unión belüli kereskedelembe, vagy Magyarországon belüli forgalomba hozatalra szánták, ugyanazon állategészségügyi ellenőrzés alá essenek,

b) a 2. számú melléklet szerinti termékeket ne szállítsák másik tagállamba, amennyiben azok a Szerződés 30. cikkében meghatározott valamely ok miatt belföldi forgalomba nem kerülhetnének.

(3)[13] Az állategészségügyi és az egyéb külön jogszabályok megsértése esetén a vármegyei kormányhivatal megteszi a külön jogszabály által meghatározott intézkedéseket, különösen akkor, ha bizonyítható, hogy a kiállított okiratok a termék tényleges állapotának nem felelnek meg, illetve a jogszabályi követelményeknek nem megfelelő terméket látnak el fogyaszthatósági jelöléssel.

Ellenőrzés a rendeltetési helyen

5. §

(1) A hatósági állatorvos - a mintavételre is kiterjedően - megkülönböztetés és részrehajlás nélkül (nem diszkriminatív módon) az áru rendeltetési helyén állategészségügyi szempontból ellenőrizheti a 3. § szerinti követelmények betartását.

(2)[14] Ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek jogszabálysértésre utaló adat vagy tény jut tudomására valamely olyan szállítmánnyal kapcsolatban, amelynek rendeltetési helye Magyarország területén van, vagy azon keresztül átszállítják, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szállítás közben is végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés a szállítóeszköz alkalmasságának vizsgálatára is kiterjed.

(3) Amennyiben a valamely más tagállamból származó termék rendeltetési helye a hatósági állatorvos állandó ellenőrzése alatt álló létesítmény, a hatósági állatorvosnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a létesítmény a terméket csak akkor veszi át, ha az az árumegjelölés és a kísérőokiratok tekintetében a 3. § (1)-(5) bekezdése szerinti rendelkezéseknek megfelel, illetve azt a 2. számú mellékletben megnevezett termékek esetében a külön jogszabály által meghatározott okirattal ellátták.

(4)[15] Amennyiben a valamely tagállamból származó termék címzettje olyan nagykereskedelmi tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a küldeményeket részegységekre osztja, vagy olyan kereskedelmi tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely több telephellyel rendelkezik, vagy olyan létesítmény, amelyre nem vonatkozik állandó ellenőrzési kötelezettség, akkor annak minden szétosztás vagy értékesítés előtt meg kell vizsgálnia, hogy a szükséges jelölések, igazolások vagy egyéb, külön jogszabály által meghatározott okiratok rendelkezésre állnak-e. A termék címzettje az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a továbbiakban: járási főállatorvos) részére köteles jelenteni minden eltérést, illetve hiányosságot.

(5) Ha a valamely tagállamból származó terméknek több címzettje is van, a tételt - különösen a szállítás közben történő részleges kirakodás esetén - a 3. § (1)-(5) bekezdésének megfelelően a (3) bekezdésben meghatározott eredeti bizonyítványnak vagy okiratnak kell kísérnie.

(6) Az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely egy másik tagállamból szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi,[16]

a)[17] tevékenysége megkezdését megelőzően be kell jegyeztetnie magát a járási hivatalnál, amely bejegyzéshez szükséges a járási főállatorvos 3. számú melléklet szerinti igazolása,

b) a szállítmányokról nyilvántartást kell vezetnie,

c)[18] amennyiben ez az (1)-(5) bekezdés szerinti ellenőrzés végrehajtásához szükséges, a járási hivatal felszólítására a másik tagállamból behozott termék érkezését be kell jelentenie,

d)[19] a járási hivatal által megállapított időtartamig, de legalább egy évig meg kell őriznie a 3. § szerinti okiratot annak érdekében, hogy azt az ellenőrzést végző hatósági állatorvosnak, illetve a járási főállatorvosnak bemutathassák.

(7)[20] A (6) bekezdés a) pontja szerinti előzetes bejegyzés alkalmával a (4) és (5) bekezdés szerinti címzettnek és a járási hivatalnak szerződést kell kötnie, amelyben megállapítják a címzett által teljesítendő követelményeket. A hatósági állatorvos a szerződésben foglalt előírások betartását szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

(8) Amennyiben valamely másik tagállamból olyan terméket hoznak be, amely termék kereskedelmének állategészségügyi szabályait nem határozták meg közösségi szinten, illetve a 11. § szerinti eset áll fenn, a minisztérium a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével - a Szerződés általános rendelkezéseinek betartása mellett - megkövetelheti, hogy a származási létesítmény a külön jogszabályban meghatározott előírásokat alkalmazza. A származási tagállamnak biztosítania kell, hogy az érintett termékek megfelelnek ezeknek a követelményeknek.

(9) Az e §-ban foglaltakkal kapcsolatos részletes szabályokat külön jogszabály* állapítja meg.[21]

6. §

(1)[22] Olyan állategészségügyi határállomáson, amelyen keresztül harmadik országból lehet terméket az Európai Unió - a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet által meghatározott - területére beszállítani, így kikötőkben, repülőtereken és harmadik országokkal szomszédos közúti és vasúti határátkelőhelyeken, okiratok alapján ellenőrizni kell a meghatározott termékek származását azzal, hogy az Európai Unióból származó termékekre az 5. § szerinti rendelkezéseket, a harmadik országból származó termékekre pedig a harmadik országokból Magyarország területére behozott termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti előírásokat kell alkalmazni.

(2)[23] Magyarország és más tagállam területének meghatározott pontjai között rendszeres és közvetlen kapcsolatot biztosító szállítóeszközzel szállított terméket az 5. § szerint kell ellenőrizni.

7. §

(1) Ha a hatósági állatorvos a rendeltetési helyen vagy a szállítás közben végzett ellenőrzés során megállapítja:

a) az egyes állatbetegségek Európai Közösségnek történő bejelentési szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti, az Európai Unióban bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség jelenlétét,

b) valamely zoonózis vagy betegség kórokozójának előfordulását,

c) valamely közegészségügyi, illetve állategészségügyi szempontból veszélyes egyéb ok jelenlétét, vagy

d) hogy a termék állatjárvány sújtotta területről származik,

az olyan termék kivételével, amelyet a Tanács 80/215/EGK irányelve 4. cikke szerinti kezelésnek vetnek alá, elrendeli a szállítmány megsemmisítését vagy bármely más, külön jogszabályban előírt felhasználását.

(2) A szállítmány megsemmisítésének költségei a feladót terhelik.

(3)[24] Az (1) bekezdés szerinti esetben a rendeltetési hely szerint illetékes járási hivatalnak értesítenie kell a minisztériumot, amely haladéktalanul, elektronikus úton levélben közli a többi tagállam illetékes hatóságával és az Európai Bizottsággal a megállapításokat, a meghozott döntéseket és azok indokait.

(4) Indokolt esetben a minisztérium a 9. § szerinti megelőző intézkedéseket is alkalmazhatja.

(5) Ha a hatósági állatorvos a rendeltetési helyen vagy a szállítás közben végzett ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg a vonatkozó külön jogszabályok előírásainak - amennyiben a fogyaszthatóság, illetve az állategészségügyi feltételek azt megengedik -, a feladó választhat a termék megsemmisítése vagy a termék más célra történő felhasználása között. A termék más célra történő felhasználása jelentheti annak a származási létesítmény helye szerinti állam illetékes hatóságának engedélyével a feladóhoz történő visszaküldését.

(6)[25] Ha a vármegyei kormányhivatal valamely okirat hiányosságát állapítja meg, az (5) bekezdés szerinti intézkedés valamelyikének végrehajtása előtt a feladónak határidőt szabhat a hiányosság megszüntetésére.

(7) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek a feladót terhelik.

8. §

(1) A 7. § (1) és (5) bekezdése szerinti esetekben a minisztérium

a) haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a feladás helye szerinti állam illetékes hatóságával,

b)[26] ha a termék Magyarországról származik, megteszi az e rendelet, továbbá a külön jogszabály által meghatározott intézkedéseket, és közli a rendeltetési tagállam illetékes hatóságával az elvégzett vizsgálat fajtáját, a meghozott döntéseket és azok indokait,

c) amennyiben úgy ítéli meg, hogy a feladás helye szerinti tagállam intézkedései nem kielégítőek, akkor a tagállam illetékes hatóságával együtt megkeresi az eszközöket és módokat, hogy segítséget nyújtson, akár helyszíni szemle útján is,

d) ismételt jogszabálysértés megállapítása esetén ezt közli az Európai Bizottsággal és a tagállamok központi állategészségügyi hatóságával.

(2) Ha a 7. § (1) és (5) bekezdése szerinti esetben a termék Magyarországról származik és az Európai Bizottság a rendeltetési tagállam illetékes hatóságának kérésére vagy hivatalból, a megállapított jogszabálysértés jellegének figyelembevételével[27]

a) ellenőröket küld az érintett létesítménybe,

b) megbíz egy olyan, az érintett felek által elfogadott hatósági állatorvost, aki a tagállamok javaslatára az Európai Bizottság által elkészítendő jegyzékben szerepel, hogy végezzen ellenőrzést az érintett létesítményben,

c)[28] felszólítja a minisztériumot, hogy az érintett létesítmény termékeiből - a járási hivatalon vagy Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalon keresztül - gyakrabban vegyen mintát,

akkor a felsorolt intézkedések végrehajtásával kapcsolatban az érintett létesítmény köteles együttműködni.

(3)[29] Ha a 7. § (1) és (5) bekezdése szerinti esetben a termék Magyarországról származik, az Európai Bizottság végső állásfoglalásáig a rendeltetési tagállam indítványára a minisztérium az érintett létesítményből származó termékek ellenőrzését megszigorítja, és ha súlyos, az állategészségügyet vagy közegészségügyet érintő okok állnak fenn, a létesítmény működési engedélyét felfüggeszti.

(4) A 7. § (1) és (5) bekezdése szerinti esetben a minisztérium az érintett létesítményből származó termékek ellenőrzését megszigoríthatja.

(5) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti szakértői ellenőrzés megerősíti a jogszabálysértés tényét, a minisztérium kérheti az Európai Bizottságot, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket. Amennyiben ennek eredményeként a minisztérium felhatalmazást kap, átmenetileg megtilthatja az érintett létesítményből a termékek behozatalát.

(6) A minisztérium döntéséről - az indokokra is kiterjedően - tájékoztatja a feladót vagy annak meghatalmazottját, illetve a származási tagállam illetékes hatóságát.

(7) A feladó kérésére a minisztérium a hozott döntéseket és annak indoklását írásban közli, továbbá ismerteti, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre, és azokat milyen formában és milyen határidőn belül kell benyújtani.

(8) A minisztérium, ha erre vonatkozóan az érintett tagállam illetékes hatóságával megegyezik, egy hónapon belül benyújthatja a vitás esetet elbírálásra egy olyan szakértőnek, aki az Európai Bizottság által összeállított, az Európai Unió szakértőit tartalmazó szakértői jegyzékben szerepel, azzal hogy a szakértői vélemény költségeit az Európai Unió állja. A minisztérium a közösségi állategészségügyi előírások betartása mellett aláveti magát a szakértő által 72 órán belül elkészített szakvéleménynek.

(9) Az áru visszaküldésének, tárolásának, más célra történő felhasználásának vagy megsemmisítésének költségei a címzettet terhelik.

Az ellenőrzésekre vonatkozó közös szabályok

9. §

(1)[30] A minisztérium haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és az Európai Bizottságot, ha Magyarország területén az egyes állatbetegségek Európai Közösségnek történő bejelentési szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti járványos betegségen kívüli bármely zoonózis, betegség vagy egyéb olyan ok lép fel, amely állategészségügyi, illetve közegészségügyi szempontból komoly veszélyt jelenthet. Ez esetben haladéktalanul meg kell tenni a külön jogszabályban előírt óvintézkedéseket, az abban előírt területi korlátozás meghatározásával vagy egyéb, külön jogszabály által meghatározott intézkedést kell foganatosítani.

(2)[31] Amennyiben Magyarország területére érkező vagy az azon áthaladó szállítmány 5. § szerinti ellenőrzése során az (1) bekezdésben foglaltak szerinti betegséget vagy egyéb okot állapítanak meg, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a külön jogszabályok szerinti megelőző intézkedéseket tehet.

(3) Járványos állatbetegség, vagy a közegészségügyet, illetve az állategészségügyet veszélyeztető egyéb súlyos ok fennállása esetén az Európai Bizottság állásfoglalásáig a minisztérium az érintett létesítményekre vonatkozóan, illetve a külön jogszabályokban meghatározott területi korlátozás bevezetése tekintetében előzetes intézkedéseket tehet.

(4) A minisztérium intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamok központi állategészségügyi hatóságait.

(5) A minisztérium felkérésére, illetve az Európai Bizottság kezdeményezésére az (1) bekezdés szerinti esetben az Európai Bizottságot képviselő egy vagy több személy a minisztériummal együttműködve a helyszínen megvizsgálhatja a megtett intézkedéseket.

10. §

(1) A járási hivatal, szükség esetén más, arra hatáskörrel rendelkező hatósággal együttműködve[32]

a) ellenőrzi a termékek előállítására és kezelésére, valamint a termékek jelölésére, címkézésére és csomagolására szolgáló helyiségeket, irodákat, laboratóriumokat, telephelyeket, szállítóeszközöket, berendezéseket és anyagokat, tisztító- és karbantartási eszközöket, eljárásokat,

b) ellenőrzi az 1. számú melléklet szerinti irányelvek átvételét megvalósító jogszabályok személyzetre vonatkozó előírásainak betartását,

c) mintát vesz a raktározásra, értékesítésre, forgalomba hozatalra vagy szállításra szánt termékekből, valamint

d) vizsgálja a 3. § szerinti ellenőrzések elvégzéséhez szükséges informatikai adatokat és okiratokat.

(2)[33] Az érintett létesítmény köteles a járási hivatal (1) bekezdés szerinti eljárása során a szükséges mértékben együttműködni.

11. §

(1)[34] A 2. számú melléklet szerinti termékeknek Magyarország területére történő behozatala esetén, különös tekintettel az 5. § (8) bekezdés szerinti esetben, az e rendeletben meghatározott ellenőrzéseket kell végrehajtani.

(2)[35] A minisztérium az Európai Bizottságot és a tagállamok központi állategészségügyi hatóságát tájékoztatja a 2. számú melléklet szerinti termékek Magyarország területére történő behozatalának feltételeiről és módjáról.

12. §

Az e rendelet alapján elvégzett ellenőrzésekről szóló, külön jogszabály által meghatározott módon elkészített jelentést a minisztérium évente megküldi az Európai Bizottság számára.

Tájékoztatási kötelezettség zoonózis vagy közegészségügyi veszélyt jelentő ok fennállása esetén

13. §[36]

Zoonózis vagy közegészségügyi veszélyt jelentő ok fennállása esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével tájékoztatja az országos tisztifőorvost.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)[37]

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, az azt kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, a Tanács 89/662/EGK irányelvével, valamint a Tanács azt módosító 90/675/EGK, 91/67/EGK, 91/492/EGK, 91/493/EGK, 91/494/EGK, 91/495/EGK, 91/496/EGK, 92/45/EGK, 92/46/EGK, 92/67/EGK és 92/118/EGK irányelvével és a Bizottság 806/2003/EK rendeletével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez

Termékek, amelyek kereskedelmének állategészségügyi szabályait közösségi szinten meghatározták, és az azokat érintő közösségi irányelvek jegyzéke

A. rész

1. A Tanács 64/433/EGK irányelve a friss hús Közösségen belüli kereskedelmére ható egészségügyi problémákról.

2. A Tanács 72/461/EGK irányelve a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő állategészségügyi problémákról.

3. A Tanács 71/118/EGK irányelve a friss baromfihús kereskedelmére ható egészségügyi problémákról.

4. A Tanács 91/494/EGK irányelve a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állategészségügyi feltételekről.

5. A Tanács 77/99/EGK irányelve a húskészítmények Közösségen belüli kereskedelmére ható problémákról.

6. A Tanács 80/215/EGK irányelve a hústermékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő közegészségügyi és állategészségügyi problémákról.

7. A Tanács 94/65/EGK irányelve a darált hús és az előkészített húsok előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatos követelményekről.

8. A Tanács 89/437/EGK irányelve a tojástermékek előállítására és piacra vitelére ható higiéniai és egészségügyi problémákról.

9. A Tanács 91/67/EGK irányelve a víziállatok és a víziállatokból származó termékek piacra vitelét szabályozó állategészségügyi feltételekről.

10. A Tanács 91/492/EGK irányelve az élő kéthéjú puhatestűek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek meghatározásáról.

11. A Tanács 91/493/EGK irányelve a halászati termékek termelése és piacra vitele egészségügyi feltételeinek meghatározásáról.

12. A Tanács 91/495/EGK irányelve a nyúlhús és a tenyésztett vadhús előállítására és értékesítésére ható közegészségügyi és állategészségügyi problémákról.

13. A Tanács 92/45/EGK irányelve a vadak elejtésével és a vadhús forgalmazásával kapcsolatos közegészségügyi és állategészségügyi kérdésekről.

14. A Tanács 92/46/EGK irányelve a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejtermékek termelésének és forgalomba hozatalának egészségügyi szabályairól.

B. rész

A Tanács 92/118/EGK irányelve az olyan termékek Közösségen belüli kereskedelmére és Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állategészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról, amelyekre a 89/662/EGK irányelv A mellékletének (I) részében, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelvben hivatkozott különleges közösségi szabályokban megállapított szóban forgó követelmények nem vonatkoznak.

2. számú melléklet az 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez

Az e rendeletben foglaltak szerint ellenőrzendő olyan termékek, amelyek kereskedelmének állategészségügyi szabályait közösségi szinten nem határozták meg

Azok az állati eredetű termékek, amelyeket az 1. számú mellékletben, továbbá az egyes élő állatok és termékek Európai Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló miniszteri rendelet 1. számú mellékletében nem soroltak fel.

3. számú melléklet az 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez

Állatorvosi igazolás mintája

[38]
Iktatási szám: ........................................................
ÁLLATORVOSI IGAZOLÁS
A ............. év ....................................... hó ............. napján tartott helyszíni szemle eredménye alapján igazolom, hogy ........................................................................................................................... (név) .................................................................................................................................................. (cím) kérelmező....................................................... számú cégbejegyzési okmányát, vállalkozói igazolványát bemutatta.
A ............................................................... címen lévő első betárolási hely(ek) megfelelnek ........................................ más tagállamból származó termékek legfeljebb ................... kg mennyiségű egyidejű tárolásához (feldolgozásához, csomagolásához) .
Dátum:
..................................................................

járási főállatorvos

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 33. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[2] Módosította a 82/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[4] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 33. § c) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[5] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 65. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[6] Megállapította a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.12.30.

[7] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[8] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[9] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[10] Módosította a 82/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 65. § e) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[12] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § c) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[13] Módosította a 82/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 33. § f)-g) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[15] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 23. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[16] A felvezető szöveget módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[17] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 65. § g) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[18] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 65. § h) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[19] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 65. § h) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[20] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 65. § i) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[21] *Szabályozására lásd 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

[22] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 33. § j) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[23] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[24] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 65. § j) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[25] Módosította a 82/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § d) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[27] A felvezető szöveget módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § d) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[28] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 65. § k) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[29] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § d) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[30] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[31] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 33. § g) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[32] A nyitó szövegrészt módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 65. § e) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[33] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 65. § f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[34] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[35] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2012.02.11.

[36] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 65. § l) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[37] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 243. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[38] Módosította a 151/2012. (XII. 29.) VM rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

Tartalomjegyzék