12/2004. (XII. 25.) EüM rendelet

egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. §-a (7) bekezdésének b) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

"(2) Az iskola-egészségügyi dokumentáció részét képezi a háziorvos (házi gyermekorvos) által a gyermekről ötéves életkorában kiállított külön jogszabály szerinti adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére."

2. §

(1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: Hr.) 4. §-ának (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[(3) A gyermekorvosi ellátás keretében a háziorvos által a (2) bekezdésben foglaltakon túl ellátandó feladatok:]

"e) a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti "fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére" megnevezésű orvosi adatlap kiállítása."

(2) A Hr. 1. számú melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:

"Külön jogszabály szerinti adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére"

3. §

E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Rácz Jenő s. k.,

egészségügyi miniszter