139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól a Kormány a következőket rendeli el:[1]

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Ttv. 4. §-ának h) -j) pontjai szerinti tűzoltó-technikai termék gyártójára, forgalmazójára és javítójára, tűz-vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, illetve építési termék gyártójára, forgalmazójára, és

b) a Ttv. 13/A. §-a szerinti piacfelügyeleti eljárásra.

Piacfelügyelet

1/A. §[2]

A Kormány a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

2. §

(1)[3] Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) illetékes szerve - mint piacfelügyeleti hatóság - ellenőrzi a forgalomba vagy beépítésre kerülő építési termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, tűzoltó-technikai termék (a továbbiakban: termék), tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelőségét.

(2)[4] A piacfelügyeleti eljárásra - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény X. fejezetében foglalt eljárási szabályokat, valamint az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998 (IV. 29.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Piacfelügyeleti bírság

3. §

(1)[5] Az eljáró hatóság Ttv. 13/A. § (2) és (3) bekezdése alapján piacfelügyeleti bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki. A bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is kiszabható.

(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a felhasználók érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, valamint a jogsértéssel elért előnyre - tekintettel kell meghatározni.

(3)[6] A bírságot a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell befizetni.

(4)[7] A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a "piacfelügyeleti bírság" szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

4. §[8]

5. §[9]

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 179. pontja. Hatályos 2008.05.01.

[2] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 351. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 179. pontja. Hatályos 2008.05.01.

[4] Módosította a 139/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.15.

[5] Módosította a 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[6] Megállapította a 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[7] Beiktatta a 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2012.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2012.01.01.

Tartalomjegyzék