97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet

a kormányzati szerkezet megváltozásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5., 8., 18. alpontjában,

az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 16/B. §-ában,

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés f) pontjában,

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § a) pontjában,

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdésében,

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d), g)-h) pontjában,

a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 57. §-ában,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés e), q) pontjában,

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában,

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdésében, 73. § (3) bekezdés d) pontjában,

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 116. §-ában,

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g), j) pontjában, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. § (2) bekezdésében,

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés c)-g) pontjában,

a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. § (1) bekezdés a)-e) pontjában,

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d), e), m) pontjában,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában,

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), e) pontjában,

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés a) pontjában,

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontjában,

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés a) pontjában,

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában,

a Nemzeti Biztonsági Felügyeletről szóló 1998. évi LXXXV. törvény 8. § b) pontjában,

a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvény 25. § (3) bekezdésében,

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-g) pontjában,

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában,

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. § a)-l) pontjában,

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában,

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés b) pontjában,

a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (1) bekezdés g) pontjában,

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 64. § (3) bekezdésében, 5. számú melléklet 20. pontjában,

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés i) pontjában,

a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés c) pontjában,

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében,

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 44. §-ában, 207. § (1) bekezdés g)-h) pontjában,

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § f) pontjában, 5. számú melléklet 19-20. pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) pontjában,

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontjában,

az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés b) pontjában,

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a)-b) pontjában,

a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdésében,

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 7. § (20) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A pályázatot 5 példányban, írásban kell benyújtani az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által meghatározott határidőben. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet,

b) 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot,

c) 1 hónapnál nem régebbi hitelesített beszámolót, valamint a pénzügyi intézmény, illetve a könyvvizsgáló nyilatkozatát, melyben hitelesítik, hogy a jelentkező a beküldés időpontjában megfelel e rendelet 2. § d) pontjában előírtaknak,

d) a felszámolói névjegyzékben szereplő adatokról, illetve a felszámolói gyakorlatról - hitelt érdemlő módon -kiállított igazolást,

e) a felszámoló vagy tagja, illetve az általa alkalmazott szakember(ek) iskolai végzettségét, szakképesítését, gyakorlatát igazoló okiratot és az erkölcsi bizonyítványaik másolatát,

f) a 2. § c) pontjában előírt szerződés másolatát,

g) atulajdonosok nyilatkozatát arról, hogy más pénzügyi gondnoknál vagy felszámolónál nem rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel,

h) a pályázó gyakorlati idejéről és referencialistájáról összeállított tájékoztatót."

(2) A befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseiről szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tárcaközi Tervező Bizottság elnöke a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, társelnöke a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkára, tagjai az Egészségügyi Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium - legalább szakállamtitkári szintű - kijelölt képviselői."

(3) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet a "Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos szabálysértés" alcímet követően a következő 31/B. §-sal egészül ki:

"31/B. § Aki

a) jogosulatlanul, vagy jogszabályban előírt eljárási szabályok megszegésével, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatszolgáltatást rendel el, illetve hajt végre,

b) gondatlanul a valóságnak meg nem felelő adatot szolgáltat,

c) a szabályszerűen elrendelt statisztikai adatszolgáltatást nem, vagy nem az előírt határidőben teljesíti,

d) astatisztikai adatok közlésére, közzétételére vagy átadására vonatkozó jogszabályokat megszegi,

e) aszemélyes adatok statisztikai célú feldolgozásánál előírt nyilvántartás vezetését elmulasztja,

f) astatisztikai adatszolgáltatás ellenőrzését akadályozellenőrzés, illetőleg tájékozódás során kért felvilágosítás megadását megtagadja, illetőleg megőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható."

2. §

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

3. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a polgári eljárásról szóló, Hágában az 1954. évi március hó 1-jén kelt Egyezmény alkalmazásának megkönnyítésére irányuló, Brüsszelben 1983. évi május hó 11. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 64/1984. (XII. 21.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszter" szöveg,

b) a külföldi jogról való tájékoztatásról szóló, Londonban, 1968. június 7. napján aláírt Európai Egyezmény, valamint Strasbourgban, 1978. március 15. napján aláírt Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 140/1992. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az "igazságügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszter" szöveg,

c) a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között, az 1978. március 17-i, második kiegészítő jegyzőkönyvvel módosított, 1957. december 13-i, európai kiadatási egyezmény kiegészítéséről és alkalmazásának megkönnyítéséről szóló, Budapesten, 1993. október hó 27. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 164/1994. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "igazságügyminiszter és a legfőbb ügyész, az érdekelt miniszterekkel együttesen" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszter és a legfőbb ügyész" szöveg,

d) a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között, az 1978. március 17-i, kiegészítő jegyzőkönyvvel módosított, 1959. április 20-i, a büntetőügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló európai egyezmény kiegészítéséről és alkalmazásának megkönnyítéséről szóló, Budapesten, 1993. október hó 27. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 165/1994. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "igazságügyminiszter és a legfőbb ügyész, az érdekelt miniszterekkel együttesen" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszter és a legfőbb ügyész" szöveg,

e) a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításának kihirdetéséről szóló 89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 3. §-ában az "Igazságügyi Minisztériumot" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot" szöveg, 7. § (5) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős miniszter" szöveg

lép.

4. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

1. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 6/1973. (II. 7.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "közlekedés- és postaügyi miniszter, a belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter, a közlekedésrendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

2. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 9/1976. (IV. 30.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "közlekedés- és postaügyi miniszter, a belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter, a közlekedésrendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

3. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó 6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "közlekedés- és postaügyi miniszter, a belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter, a közlekedésrendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

4. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között, a vízumkényszer megszüntetéséről szóló, Budapesten, 1983. február 4-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 51/1983. (XII. 30.) MT rendelet 3. §-ában az "a belügyminiszter és a külügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

5. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről Budapesten, 1985. november 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1/1986. (I. 19.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben -" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

6. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a magyar-román államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges határátlépési igazolványok egységesítéséről szóló, Budapesten, 1982. évi március hó 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 38/1986. (IX. 11.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter az érintett miniszterekkel egyetértésben" szövegrész helyébe a "külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter és a határrendészetért felelős miniszter" szöveg,

7. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetéséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 71/1987. (XII. 10.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a külügyminiszter és a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

8. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 5. § (4) bekezdésében a "közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg, 8. § (1) bekezdésében a "közlekedési miniszter" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg, 10. § (1) bekezdésében a "belügyminiszter a közlekedési miniszterrel" szövegrész helyébe a "közlekedésrendészetért felelős miniszter a közlekedésért felelős miniszterrel" szöveg, az "a művelődési miniszter a belügyminiszterrel és a közlekedési miniszterrel" szövegrész helyébe az " az oktatásért felelős miniszter a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel és a közlekedésért felelős miniszterrel" szöveg, 12. § (1) bekezdésében az "a művelődési és közoktatási miniszter a közlekedési miniszterrel" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter a közlekedésért felelős miniszterrel" szöveg, 27. § (1) bekezdésében a "gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) " szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg, 27. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

9. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az 1990. évi március hó 24. napján jegyzékváltás útján megkötött, a vízumkényszer megszüntetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 1/1990. (VII. 3.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

10. a Magyar Köztársaság Kormánya és San Marinó Köztársaság Kormánya között San Marinóban, 1990. február hó 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1990. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

11. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a rövid időtartamú tartózkodásokra vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről és az 1990. évi július hó 4. napján létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 58/1990. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

12. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 67/1990. (X. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

13. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 102/1990. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az " az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

14. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a vízummentességre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 21/1991. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

15. a Magyar Köztársaság Kormánya és Svájc Szövetségi Tanácsa között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 22/1991. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

16. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 29/1991. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

17. a Magyar Köztársaság Kormánya és Izland Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 31/1991. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

18. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 32/1991. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

19. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux országok Kormányai között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 59/1991. (IV. 19.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

20. a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 61/1991. (IV. 19.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

21. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 69/1991. (VI. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

22. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 79/1991. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

23. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről szóló 107/1991. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

24. a Magyar Köztársaság Kormánya és Írország Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló 109/1991. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

25. a Magyar Köztársaság Kormánya és a eychelles-i Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló 123/1991. (IX. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az " a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

26. a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "11/1988. (XII. 20.) KM-BM együttes rendelet" szövegrész helyébe a "rendelet" szöveg,

27. Magyarország és Ecuador között a diplomata, hivatalos, speciális, szolgálati és magán útlevelekre vonatkozó vízumkényszer megszüntetéséről szóló 33/1992. (II. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

28. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között a magánútlevéllel rendelkező állampolgárok vízumkötelezettségének kölcsönös megszüntetéséről szóló 118/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

29. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között, a kölcsönös vízummentességről szóló, Pekingben, 1992. április 28-án létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 128/1992. (IX. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben" szövegrész helyébe az " az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

30. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről a San Joséban 1992. május 13. napján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 131/1992. (IX. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

31. a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott termelése, kereskedelme és a visszaélés megelőzése területén történő együttműködés tárgyában 1991. április 25-én aláírt Egyetértési Memorandum kihirdetéséről szóló 7/1993. (I. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a népjóléti miniszter, a nemzetbiztonságáért felelős tárca nélküli miniszter, valamint a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

32. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 15/1993. (I. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg,

33. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről Budapesten, 1992. szeptember 2. napján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 22/1993. (II. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

34. a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Lett Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetése tárgyában Rigában, 1992. augusztus 7. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 24/1993. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

35. a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Litván Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetése tárgyában Vilniusban, 1992. augusztus 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1993. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

36. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) között a szervezet magyarországi jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló - 1992. április 7-én, Budapesten aláírt - Megállapodás kihirdetéséről szóló 44/1993. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg, 4. § (2) bekezdésében a "külügyminiszter" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

37. a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 61/1993. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

38. a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint az Észt Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetése tárgyában Tallinban, 1992. augusztus 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 74/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

39. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló egyezmény végrehajtása tárgyában Budapesten, 1993. április 14. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 75/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

40. a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és a szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló, Budapesten, 1992. szeptember 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 96/1993. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter a külügyminiszterrel egyetértésben" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

41. a Magyar Köztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között korlátozott vízummentességi megállapodás kihirdetéséről szóló 116/1993. (VIII. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

42. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 16. pontjában a "Belügyminisztérium kijelölt szervétől" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól" szöveg, 8. számú mellékletében az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

43. a magánútlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentes utazásáról szóló, a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között az 1993. évi november hó 12. napján létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 55/1994. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

44. a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatal kijelölt politikai államtitkára, társelnökként a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feladatkör szerint illetékes államtitkára" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, társelnökként az agrárpolitikáért felelős miniszter által kijelölt - legalább szakállamtitkári szintű - állami vezető" szöveg, 4. § (3) bekezdésében a "belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a gazdasági miniszter, a honvédelmi miniszter, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és a pénzügyminiszter által kijelölt személyek" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, az agrárpolitikáért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt - legalább szakállamtitkári szintű - állami vezető" szöveg,

45. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 135/1994. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg,

46. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 160/1994. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

47. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 174/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

48. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről és egyéb bűnözési formák elleni fellépésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 15/1995. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg,

49. az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében az "I. fokon a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei polgári védelmi parancsnokság, II. fokon a BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság Polgári Védelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "I. fokon a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a fővárosi polgári védelmi igazgatóság, II. fokon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg,

50. a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "A Belügyminisztérium szerveként működő" szövegrész helyébe az "Az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alatt álló" szöveg, 2. § (1) bekezdésében, 5. §-ában az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

51. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a török állampolgárok átutazását megkönnyítő jegyzékváltással létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 77/1995. (VI. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter és a külügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

52. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti vízummegállapodás kihirdetéséről szóló 90/1995. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

53. a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az " a belügyminiszterhez" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez" szöveg,

54. a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 135/1995. (XI. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a népjóléti miniszter és a pénzügyminiszter, valamint a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

55. a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében a "belügyminiszterrel" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszterrel" szöveg, 17. § (1)-(2) bekezdésében az "a pénzügyminiszterrel" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszterrel" szöveg, 17. § (1)-(2) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés b) pontjában a "miniszter" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg, 26. § (1) bekezdés felvezető szövegrészében, 26. § (1) bekezdés a) pontjában a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szöveg, 26. § (1) bekezdés felvezető szövegrészében a "miniszterrel, a honvédelmi és a népjóléti miniszterrel" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszterrel, a honvédelemért felelős miniszterrel és az egészségügyért felelős miniszterrel" szöveg, 26. § (1) bekezdés c) pontjában az "a népjóléti miniszter" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter" szöveg, 26. § (1) bekezdés d) pontjában a "honvédelmi miniszter" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, 26. § (2) bekezdésében az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

56. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezménynek a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány közötti, 1993. április 14-én aláírt Végrehajtási Megállapodásának módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 146/1995. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter, a földművelésügyi miniszter és a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a közlekedésért felelős miniszter, az állategészségügyért felelős miniszter, valamint a növényegészségügyért felelős miniszter" szöveg,

57. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén létrehozott Egyezmény kihirdetéséről szóló 150/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szöveg,

58. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1), (3)-(4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2)-(3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 14. §-ában az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében az "a Belügyi Közlönyben" szövegrész helyébe a "hivatalos lapban" szöveg, 4. § (3) bekezdésében az "a Belügyminisztériumhoz" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez" szöveg, 5. § (3) bekezdésében az "a belügyminiszternél" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszternél" szöveg, 6. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszternek" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek" szöveg, 9. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés h) pontjában az "a belügyminisztert" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési minisztert" szöveg, 9. § (2) bekezdésében az "A belügyminiszter" szövegrész helyébe az "Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, 10. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében az "a belügyminiszterhez" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez" szöveg, 15. § (2) bekezdésében az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg,

59. a tűzoltóság tagjaira vonatkozó kötelező élet- és baleset-biztosításról szóló 117/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6. §-ában az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg,

60. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdés b) pontjában az "a BM Országos" szövegrész helyébe az "az Országos" szöveg,

61. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg, 8. § (3) bekezdésében az "a megyei tűzoltó-parancsnokság útján a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságnak" szövegrész helyébe az "az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak" szöveg, 9. § (3) bekezdésében az "a belügyminiszterhez" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez" szöveg, 9. § (5)-(6) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg,

62. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1996. július 17. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 147/1996. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe a "közlekedésrendészetért felelős miniszter és a közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

63. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a rövid időtartamú tartózkodásokra vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről az 1990. évi július hó 4. napján létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 58/1990. (IX. 25.) Korm. rendelettel kihirdetett megállapodás módosítása tárgyában 1995. január 16. napján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 150/1996. (X. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

64. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1), (3)-(5) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 12. § (1)-(3) bekezdésében és 13. § (4) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg, 5. § (2) bekezdésében az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 5. § (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdés b) pontjában a "honvédelmi miniszter" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, 5. § (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdés b) pontjában a "külügyminiszter" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter" szöveg, 9. § (4) bekezdésében a "belügyminiszterhez" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszterhez" szöveg, mellékletében az "A Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

65. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Nemzetközi Rendészeti Akadémia létesítéséről szóló, Budapesten, 1995. április hó 24. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 165/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg,

66. a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, 4. § c) pontjában, 21. § a) pontjában az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, 4. § b) pontjában az "a belügyminisztert" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési minisztert" szöveg, 6. §-ában az "A Belügyminisztérium Polgári Védelmi Országos Parancsnokság (a továbbiakban: BM PVOP) az országos parancsnok" szövegrész helyébe az "Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a főigazgató" szöveg, 15. §-ában az "A belügyminiszter" szövegrész helyébe az "Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, 17. § b) pontjában, 19. § g) pontjában, 23. § b) pontjában az "a belügyminiszterrel" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel" szöveg, 26. § (3) bekezdésében az "a BM PVOP" szövegrész helyébe az "az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg,

67. a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (4), (6) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, 3. § (4) bekezdésében a "gazdasági miniszter, a környezetvédelmi miniszter, a szociális és családügyi miniszter" szövegrész helyébe a "gazdasági és közlekedési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szöveg, 4. § (1) bekezdésében a "közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és vízügyi miniszter" szöveg, 4. § (3) bekezdésében az "a közigazgatási államtitkár" szövegrész helyébe az "az államtitkár" szöveg,

68. a Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről szóló 43/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, 1. § (4) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 1. § (5) bekezdésében az "A belügyminisztert" szövegrész helyébe az "Azigazságügyi és rendészeti minisztert" szöveg, 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminisztert" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti minisztert" szöveg,

69. az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "A Belügyminisztérium Polgári Védelmi Országos Parancsnokság (a továbbiakban: BM PVOP) " szövegrész helyébe az "Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg, 2. § (2) bekezdésében az "A BM PVOP" szövegrész helyébe az "Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg, 14. § a) -b) pontjában, 24. §-ában az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, 14. § a) pontjában az "a BM PVOP" szövegrész helyébe az " az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg,

70. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a terrorizmus elleni harcban, a kábítószer és pszichotrop anyagok tiltott forgalma visszaszorításában és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Prágában, 1996. február 16. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 91/1997. (VI. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint a népjóléti miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter" szöveg,

71. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazahsztáni Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotrop anyagok illegális forgalmazása, a terrorizmus elleni harc területén történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. október 7-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 140/1997. (VIII. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a népjóléti miniszter, valamint a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter" szöveg,

72. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Prágában, 1996. november 11. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 147/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az " a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

73. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a vízumkényszer megszüntetéséről Bécsben, 1978. július 5. napján aláírt Egyezmény és az Egyezmény módosításáról szóló, Bécsben, 1997. április 17-én aláírt Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 148/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter és a külügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

74. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (3) bekezdés első mondatában, 68/D. § (2) bekezdés első mondatában, 68/E. § (3) bekezdés első mondatában, 76. § (2) bekezdés első mondatában az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg, 68. § (3) bekezdés második mondatában, 68/D. § (2) bekezdés második mondatában, 68/E. § (3) bekezdés második mondatában, 76. § (2) bekezdés második mondatában az "A Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg,

75. a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a szervezett bűnözés, a terrorizmus és a kábítószer tiltott forgalma elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. február 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 151/1997. (IX. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg,

76. a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális kereskedelme és azokkal való visszaélés, a terrorizmus és más súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben való együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. április 9-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 152/1997. (IX. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a népjóléti miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, valamint a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

77. a Magyar Köztársaság Kormánya és Svájc Szövetségi Tanácsa között a vízumkényszer megszüntetéséről szóló, 1990. augusztus 7-én aláírt Megállapodás módosítására vonatkozó Megállapodás kihirdetéséről szóló 154/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

78. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya között a két állam állampolgárainak magánútleveleire vonatkozó vízumkényszer eltörléséről szóló, 1997. április 14-én jegyzékváltással létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 161/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

79. a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó Megállapodás kihirdetéséről szóló 162/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

80. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a két állam állampolgárainak egymás országaiba történő vízummentes utazásáról szóló, Madridban, 1990. július 12-én levélváltással létrejött Megállapodás, valamint az annak módosítása tárgyában 1996.november 28-án jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 178/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter és a külügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

81. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Moszkvában, 1997. április 7-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 181/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

82. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 212/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szöveg,

83. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontjában a "Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, a Honvédelmi Minisztérium és a honvédelmi miniszter irányítása" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős miniszter irányítása és vezetése" szöveg,

84. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a katasztrófahelyzetek megelőzése és felszámolása területén történő együttműködésről szóló, Moszkvában, 1997. április 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 218/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szöveg,

85. az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a "Titkárság kiegészül a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "Kormánybizottság Vhr. szerinti Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) kiegészül az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg, 6. § (2) bekezdésében a "Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Szociális és Munkaügyi Minisztérium" szöveg, 6. § (3) bekezdésében, 16. § j) pontja-ban az " a BM Országos" szövegrész helyébe az "az Országos" szöveg, 7. § (4) bekezdésében a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Veszélyhelyzeti Központján" szövegrész helyébe a "Kormánybizottság Veszélyhelyzeti Központján" szöveg, 15. § (2) bekezdésében az "a Belügyminisztérium Országos" szövegrész helyébe az "az Országos" szöveg, 15. § (3) bekezdésében az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az " az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg,

86. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. május 13-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 5/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a népjóléti miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

87. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Rigában, 1997. március 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 6/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, valamint a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

88. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális kereskedelme, a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények más formái elleni küzdelemben való együttműködés tárgyában kötött, Budapesten, 1997. április 23-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 10/1998. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

89. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetésétől című 73/1998. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg,

90. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális forgalmazása ellen folytatott harcban való együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 74/1998. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a népjóléti miniszter" szövegrész helyébe "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter" szöveg,

91. az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 11/B. § (1) bekezdésében az "a Belügyminisztérium Országos" szövegrész helyébe az "az Országos" szöveg,

92. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Varsóban, 1996. május 15-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 88/1998. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, a pénzügyminiszter és a népjóléti miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, valamint az iparügyekért felelős miniszter" szöveg,

93. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelemről szóló, Budapesten, 1997. július 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 114/1998. (VI. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szöveg,

94. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a szolgálati célú határátlépésekhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló, Budapesten, 1997. július 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 138/1998. (VIII. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter és a határrendészetért felelős miniszter" szöveg,

95. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Egyezmény kiegészítése tárgyában, Budapesten, 1997. november hó 12. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 165/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az " a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

96. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló, Hanoiban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 172/1998. (X. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, a pénzügyminiszter, a népjóléti miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

97. a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg,

98. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bonnban, 1997. június 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 188/1998. (XI. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter és a külügyminiszter" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

99. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar Köztársaság részére nyújtandó képzési és technikai segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. szeptember 14-én aláírt Megállapodás és az 1998. szeptember 15-i szóbeli jegyzékváltás alapján létrejött Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 195/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a külügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

100. a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjában az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

101. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 119/A. § (1) bekezdésében az "a belügyminiszterhez" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez" szöveg, 119/A. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg,

102. a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 26. § (1) bekezdés c) pontjában a "fejezet IRM" szövegrész helyébe a "fejezet" szöveg, 26. § (2) bekezdésében a "szabályait a belügyminiszter," szövegrész helyébe a "szabályait" szöveg,

103. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontjában az "a Belügyminisztérium vagy az általa" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium vagy az általuk" szöveg,

104. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Kairóban, 1996. március 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 44/1999. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

105. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között a magánútlevelekre vonatkozó vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodás, valamint a két ország diplomata, konzuli, hivatalos, speciális és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraira vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 50/1999. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

106. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az Andau-i híd megközelíthetőségéről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 58/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter és a környezetvédelmi miniszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter és a környezetvédelemért felelős miniszter" szöveg,

107. a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határon átnyúló együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. november 11-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 68/1999. (V. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter - a földművelésügyi és vidékfejlesztési, a környezetvédelmi, a közlekedési, hírközlési és vízügyi, valamint az oktatási miniszter bevonásával -" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter az Egyezmény tárgya szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával" szöveg,

108. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a magyar állampolgárok vízummentes utazásáról, valamint rövid tartamú látogatásra Magyarországra utazó marokkói állampolgárok vízumdíj megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítéséről szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 78/1999. (VI. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

109. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében az " a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az építésügyért felelős miniszter" szöveg, az "a pénzügyminiszterrel" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszterrel" szöveg,

110. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a belügyi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 88/1999. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szöveg,

111. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Rómában, 1995. február 6-án aláírt vízummegállapodás módosításáról szóló levélváltás kihirdetéséről szóló 101/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

112. a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontjában az "a BM Országos" szövegrész helyébe az "az Országos" szöveg,

113. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalmazása és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. év november hó 11. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 118/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

114. a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében az "a Belügyminisztériumot" szövegrész helyébe az "az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot" szöveg,

115. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg,

116. a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg,

117. a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 5. §-ában az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

118. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között bűnüldöző szerveiknek a nemzetközi bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Hágában, 1998. november 2-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 176/1999. (XII. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

119. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a "közigazgatási államtitkára" szövegrészek helyébe az "államtitkára" szöveg, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés a) pontjában, 13. § (2) bekezdés k) pontjában az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, 2. § (2) bekezdésében az "a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) " szöveg, 3. § (2) bekezdés első mondatában az "a Belügyminisztériumban" szövegrész helyébe az "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban" szöveg, 3. § (2) bekezdés első mondatában az "a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) " szövegrész helyébe az "az OKF" szöveg, 3. § (2) bekezdés második mondatában a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "feladatkörében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium vagy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 3. § (2) bekezdés második mondatában, 3. § (3), (5)-(6) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdés c) pontjában az "a BM OKF" szövegrész helyébe az "az OKF" szöveg, 5. § (2) bekezdés b) pontjában a "felszámolására, a tömeges méretű migráció kezelésére" szövegrész helyébe a "felszámolására" szöveg, 5. § (2) bekezdés b) pontjában az "a Belügyminisztérium bázisán" szövegrész helyébe az "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium bázisán, a tömeges méretű migráció kezelésére az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium bázisán" szöveg, 10. § (3) bekezdésében az "A BM OKF" szövegrész helyébe az "Az OKF" szöveg, 12. § (1) bekezdésében az "A belügyminiszter" szövegrész helyébe az "Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, 17. § (1) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés f)-g), j) pontjában az " a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg, 17. § (2) bekezdés felvezető szövegrészében az "A Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg,

120. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a katasztrófavédelmi tevékenységek információs rendszerének továbbfejlesztése céljából Budapesten, 1999. szeptember 29-én aláírt Adományozási Megállapodás kihirdetéséről szóló 186/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szöveg,

121. a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szervezett bűnözés megelőzésére és visszaszorítására vonatkozó információk cseréjéről szóló, Budapesten, 2000. január 13-án aláírt Egyetértési Nyilatkozat kihirdetéséről szóló 36/2000. (III. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg,

122. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a két ország közös államhatárán, Esztergom és Párkány (Stúrovo) városok közötti közúti Duna-híd újjáépítéséről és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, Esztergomban-Párkányban, 1999. szeptember 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 57/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, a belügyminiszter, valamint a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter, a határrendészetért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter" szöveg,

123. a Magyar Köztársaság Kormánya és Új-Zéland Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, jegyzékváltás útján létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 79/2000. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

124. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről jegyzékváltással 1994. szeptember 9-én létrejött megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 95/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

125. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Budapesten, 2000. május 23-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 96/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

126. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 123/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

127. az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. §-ában az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

128. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között az állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásának feltételeiről szóló, 1978. november 24-én aláírt Egyezményhez készült, Moszkvában, 2000. május 18. napján aláírt Ideiglenes Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 135/2000. (VIII. 3.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

129. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer illegális forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. év február hó 12. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 136/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

130. a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a kábítószerek illegális forgalma, a szervezett bűnözés, a nemzetközi terrorizmus és az illegális migráció elleni harcban történő együttműködésről szóló, Londonban, 2000. február 9-én aláírt Egyetértési Nyilatkozat kihirdetéséről szóló 146/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg,

131. a Magyar Köztársaság Kormánya és Svájc Szövetségi Tanácsa között a vízumkényszer megszüntetéséről szóló, 1990. augusztus 7-én aláírt Megállapodás módosítására vonatkozó Megállapodás kiegészítéséről szóló szóbeli jegyzék kihirdetéséről szóló 155/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az " a belügyminiszter" szövegrész helyébe az " az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

132. a Magyar Köztársaság Kormánya és Írország Kormánya között a kábítószerek illegális forgalmazása, a pénzmosás, a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, a terrorizmus és más súlyos bűncselekmények elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. november 3-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 180/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint az egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter" szöveg,

133. a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a "honvédelmi miniszter, hogy a belügyminiszterrel, illetve a pénzügyminiszterrel" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter, hogy a határrendészetért felelős miniszterrel, valamint az adópolitikáért felelős miniszterrel" szöveg,

134. a Magyar Köztársaság Kormánya és Málta Kormánya között a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása, valamint a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 2000. május 18-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 278/2000. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg,

135. a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Kuvaitban, 2000. év április hó 15. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 1/2001. (I. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

136. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, tiltott kábítószer-kereskedelem és szervezett bűnözés elleni küzdelemben való együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. június 13-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 73/2001. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter" szöveg,

137. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezménynek a vasúti határforgalomban történő végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 127/2001. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az állategészségügyért felelős miniszter és a növényegészségügyért felelős miniszter" szöveg,

138. az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "belügyminiszter és a gazdasági miniszter" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az iparügyekért felelős miniszter" szöveg,

139. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a nemzetközi szervezett bűnözés és a kábítószerek illegális forgalmazása elleni harcban történő együttműködésről szóló, Rabatban, 1999. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 137/2001. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a honvédelmi miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító, tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

140. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átívelő együttműködéséről szóló, Budapesten, 2001. április 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 200/2001. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter" szöveg,

141. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1999. november 9-én létrehozott vízummentességi Megállapodás kihirdetéséről szóló 202/2001. (X. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter és a külügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

142. a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az " a BM Országos" szövegrész helyébe az "az Országos" szöveg,

143. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között a bűnözés elleni harcban való együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. február 5-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 8/2002. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

144. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Budapesten, 2001. október 10-én aláírt Zsira-Lutzmannsburg települések között határátkelőhely létesítéséről, valamint osztrák államterületen közös határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 18/2002. (II. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

145. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Fertőrákoson, Fertő tavi vízi határátkelőhely és a magyar állam területén közös határforgalom-ellenőrző hely létesítéséről szóló, Lutzmanns-burgban, 2002. február 23. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről és a fertőrákosi kikötő vámúttá nyilvánításáról szóló 63/2002. (III. 30.) Korm. rendelet 5. §-ában a "belügyminiszter, a közlekedési és vízügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter, a közlekedésért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

146. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Mörbisch-Fertőrákos közúti határátkelőhelyen, az osztrák állam területén közös határforgalom-ellenőrző hely létesítéséről szóló, Lutzmanns-burgban, 2002. február 23. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 64/2002. (III. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

147. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az Írottkő Natúrpark és a Naturpark Geschriebenstein között, az államhatárt átlépő turistaforgalomról szóló, Lutzmannsburgban, 2002. február 23. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 65/2002. (III. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában a "belügyminiszter, a környezetvédelmi miniszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

148. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-Afrikai Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés, az illegális kábítószer-kereskedelem és más súlyos bűncselekmények elleni fellépésben történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. május 3-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 67/2002. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

149. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Seychelle-i Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Budapesten, 1991. július hó 5. napján aláírt Megállapodás jegyzékváltás útján, Nairobiban, 2001. október 2-án létrejött módosításának kihirdetéséről szóló 74/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "külügyminiszter és a belügyminiszter" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter, valamint az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

150. a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Litván Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetése tárgyában, Vilniusban, 1992. augusztus 8. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 76/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "és a rendeletnek a 25/1993. (II. 12.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Litván Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetése tárgyában, Vilniusban, 1992. augusztus 8. napján aláírt Megállapodással egységes szerkezetbe foglalt szövege közzétételéről a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

151. egyes szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók címzett támogatásáról szóló 100/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés első mondatában az "a belügyminiszternek" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek" szöveg, 6. § (1) bekezdés második mondatában az "A belügyminiszter" szövegrész helyébe az "Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, 6. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg,

152. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Tuniszban, 1998. november 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 105/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

153. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Makaó Különleges Közigazgatási Terület Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Makaóban, 2001. október hó 30. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 106/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "külügyminiszter és a belügyminiszter" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter, valamint az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

154. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Hongkong Különleges Közigazgatási Terület Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Hongkongban, 2002. január hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 107/2002. (V. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "külügyminiszter és a belügyminiszter" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter, valamint az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

155. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a rendőrségi együttműködésről, valamint a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1998. november 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 153/2002. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, valamint az egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, valamint az egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

156. az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontjában a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg, 3. számú melléklet I.1. pontjában a "Belügyminisztérium Országos" szövegrész helyébe az "Országos" szöveg, az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az " az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg,

157. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a terrorizmus, a tiltott kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. szeptember 20-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 28/2003. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

158. az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságnak a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozásokban megvalósuló, fokozott együttműködés elősegítésére irányuló Közösségi Mechanizmusban történő részvételéről szóló, Brüsszelben, 2002. november 28. napján aláírt Egyetértési Nyilatkozat kihirdetéséről szóló 54/2003. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szöveg,

159. a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló, Kijevben, 2002. február 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 64/2003. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter" szöveg,

160. a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határforgalom ellenőrzéséről a közúti, vasúti és vízi közlekedésben szóló, Kijevben, 2002. február 6. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 78/2003. (VI. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az állategészségügyért felelős miniszter és a növényegészségügyért felelős miniszter" szöveg,

161. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a terrorizmus, illegális kábítószer-kereskedelem, szervezett bűnözés és más súlyos bűncselekmények elleni fellépésben való együttműködésről szóló, Vilniusban, 1997. március 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 84/2003. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint az egészségügy, szociális és családügyi miniszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter" szöveg,

162. az ózonréteget károsító anyagokról szóló 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében az "a Belügyminisztérium Országos" szövegrész helyébe az "az Országos" szöveg, 11. § (1) bekezdésében a "BM OKF" szövegrész helyébe az "OKF" szöveg, 11. § (2) bekezdésében az "a BM OKF-hez" szövegrész helyébe az "az OKF-hez" szöveg, 11. § (3) bekezdés első mondatában, 11. § (4) bekezdésében az "A BM OKF" szövegrész helyébe az "Az OKF" szöveg, 11. § (3) bekezdés második mondatában az "a BM OKF" szövegrész helyébe az "az OKF" szöveg, 13. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszterrel" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel" szöveg, 15. § (3), (6) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg,

163. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetése tárgyában, Rigában, 1992. augusztus 7. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 116/2003. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

164. a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az " a belügyminiszterrel" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszterrel, az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel" szöveg, 1. számú melléklet I. Fejezet 1. pontjában a "BM, ESzCsM" szövegrész helyébe az "EüM" szöveg, 1. számú melléklet I. Fejezet 2. pontjában az "a BM" szövegrész helyébe az "az ÖTM" szöveg, 1. számú melléklet II. Fejezet 2. pontjában az "A belügyminiszter" szövegrész helyébe az "Az igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, 1. számú melléklet II. Fejezet 10. pont a)-b) alpontjában a "BM" szövegrész helyébe az"ÖTM" szöveg, 1. számú melléklet VII. Fejezet 3. pont 3.1. alpontjában a "BM" szövegrész helyébe az "IRM, ÖTM" szöveg, 1. számú melléklet VIII. Fejezet 1. számú táblázatában a "BM" szövegrész helyébe az "ÖTM" szöveg, a "Rendőrség (BM), OKF (BM), közigazgatási hivatalok (BM) " szövegrész helyébe a "Rendőrség (IRM), OKF (ÖTM), közigazgatási hivatalok (ÖTM) " szöveg, 1. számú melléklet VIII. Fejezet Függelékében a "BM" szövegrész helyébe az "ÖTM" szöveg, a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg,

165. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Andorrai Hercegség Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 153/2003. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

166. a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében az "a BM Országos" szövegrész helyébe az "az Országos" szöveg,

167. a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében az "a BM Országos" szövegrész helyébe az "az Országos" szöveg, 7. § (1) bekezdés a) pontjában a "BM Országos" szövegrész helyébe az "Országos" szöveg,

168. a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 171/2003. (X. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

169. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés megelőzésében és az ellene történő fellépésben való együttműködésről szóló, Budapesten, 2002. október 24. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 172/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

170. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és működési rendjéről, valamint az iparbiztonsági ellenőrzések részletes szabályairól szóló 180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

171. a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeiről szóló, Budapesten, 2003. október 21. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 198/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében az "a belügyminiszter és a külügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

172. a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 199/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében az "a belügyminiszter és a külügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

173. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

174. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén, Ankarában, 1996. október 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 229/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

175. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya között a magánútlevelekre vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 11/2004. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

176. a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az "az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszternek, valamint a belügyminiszternek" szövegrész helyébe az "a szociális és munkaügyi miniszternek, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszternek" szöveg, 4. § (2) bekezdésében az "egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy - a gyermek-, ifjúsági és sportminiszterrel egyetértésben" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter, hogy - a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszterrel egyetértésben" szöveg, 2. számú mellékletében a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg, a "Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Szociális és Munkaügyi Minisztérium" szöveg, az "Oktatási Minisztérium" szövegrész helyébe az "Oktatási és Kulturális Minisztérium" szöveg,

177. az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 6. § d) pontjában az "a belügyminiszterrel" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel" szöveg, 7. § felvezető szövegrészében az "A belügyminiszter" szövegrész helyébe az "Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörében" szöveg, 7. § d) pontjában az "a Belügyminisztérium és szervei" szövegrész helyébe az " az általa vezetett és irányított szervek" szöveg, 15. §-ában, 20. §-ában, 22. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, melléklet 9. pont a) alpontjában a "belügyi" szövegrész helyébe a "rendvédelmi" szöveg, melléklet 9. pont d) alpontjában az "és a belügyminiszter" szövegrész helyébe az ", az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörében" szöveg,

178. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között határforgalom ellenőrző helyek létesítéséről és a határforgalom ellenőrzésében való együttműködésről szóló, Bécsben, 2004. április 29-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 124/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter" szöveg,

179. a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet bevezető részében az "a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) " szövegrész helyébe az " az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg, 2. § (1) bekezdésében az "A BM OKF" szövegrész helyébe az "Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) " szöveg, 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1)-(2) bekezdésében az "a BM OKF" szövegrész helyébe az "az OKF" szöveg, 4. § (2) bekezdésében a "bírság BM OKF-nál" szövegrész helyébe a "bírság OKF-nél" szöveg, 4. § (3) bekezdésében, 5. §-ában az "A BM OKF" szövegrész helyébe az "Az OKF" szöveg,

180. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény közúti forgalomban történő végrehajtásáról rendelkező, Ljubljanában, 2004. április 16-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 148/2004. (V. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter" szöveg,

181. a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló Megállapodás és az azt módosító megállapodások kihirdetéséről szóló 178/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 5. § (2)-(3) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

182. a Magyarország és Ecuador között a diplomata, hivatalos, speciális, szolgálati és magán útlevelekre vonatkozó vízumkényszer megszüntetéséről szóló, a 33/1992. (II. 19.) Korm. rendelettel kihirdetett Megállapodás módosítása tárgyában jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 204/2004. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

183. a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

184. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a szervezett bűnözés elleni küzdelemben folytatott együttműködésről szóló, Pekingben, 2003. augusztus 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 240/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg,

185. a posta veszélyeztetettségi és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7. § felvezető szövegrészében az "A belügyminiszter" szövegrész helyébe az "Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörében" szöveg, 17. § (1) bekezdésében az "a belügyminiszterrel" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel" szöveg,

186. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 337/2004. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a növényegészségügyért felelős miniszter, valamint az állategészségügyért felelős miniszter" szöveg,

187. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismerése tárgyában levélváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 74/2005. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "közlekedésrendészetért felelős miniszter" szöveg,

188. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 5.123. pontjában, 6. számú melléklet 5.136. pontjában az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

189. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról rendelkező, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 91/2005. (V. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a növényegészségügyért felelős miniszter és az állategészségügyért felelős miniszter" szöveg,

190. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az Európai Unió Tanácsa 2003. február 18-án kelt, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről szóló 128/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az " a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szöveg,

191. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról rendelkező, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 154/2005. (VIII. 5.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a "belügyminiszter és a gazdasági és közlekedési miniszter" szövegrész helyébe a "határrendészetért felelős miniszter és a közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

192. a "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 5. § (2), (4) bekezdésében az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az " az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg, 5. § (3) bekezdésében az "A Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg,

193. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pont felvezető szövegrészében a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg, 1. pont b) alpontjában az "a Belügyminisztérium Országos" szövegrész helyébe az "az Országos" szöveg,

194. a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (1)-(2) bekezdésében az "a gazdasági és közlekedési miniszter" szövegrész helyébe az "az iparügyekért felelős miniszter" szöveg, 12. § (1) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter" szöveg, 12. § (1), (3) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg, 12. § (1) bekezdésében az "a pénzügyminiszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter" szöveg,

195. a hatósági közvetítőkről szóló 179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 6. §-ában az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg,

196. a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 12. § (1) bekezdésében az "a Belügyminisztériumnak" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak" szöveg,

197. a helyi önkormányzatok által 2004. évben jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló 50/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 5. §-ában az "A belügyminiszter" szövegrész helyébe az "Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter" szöveg,

198. a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. § o) pontjában az "a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) " szövegrész helyébe az "az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) " szöveg, 17. §-ában, 19. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés második mondatában, 20. § (4) bekezdésében, 21. §-ában az "a BM OKF" szövegrész helyébe az "az OKF" szöveg, 19. § (1) bekezdés b) pontjában az "a BM OKF-al" szövegrész helyébe az "az OKF-fel" szöveg, 20. § (2) bekezdés első mondatában az "A BM OKF" szövegrész helyébe az "Az OKF" szöveg, 22. § (2) bekezdésében az "a BM OKF-t" szövegrész helyébe az "az OKF-et" szöveg,

199. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös kapcsolattartási szolgálati helyeken történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 222/2006. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a "belügyminiszter és a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter" szöveg

lép.

5. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 7. § (1) bekezdésében a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

b) az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 1274. számú pontjában a "fegyveres erők kórházai" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség hadrendjébe, valamint a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó kórházak" szöveg,

c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 89. § (8) bekezdésében a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

d) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdés b) pontjában a "megyei (budapesti) " szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) " szöveg,

e) a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontjában a "Rendészeti Biztonsági Szolgálat Légirendészeti Parancsnokság" szövegrész helyébe a "Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság Légirendészeti Parancsnokság" szöveg,

f) az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében a "határőrség" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg, 24. § (4) bekezdésében a "határterületen a határőrség" szövegrész helyébe a " rendőrség" szöveg,

g) a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a "megyei (budapesti) " szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) " szöveg,

h) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 4. § (3), (5) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 8. §-ában, 23/A. § (4) bekezdésében a "megyei (budapesti) " szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) " szöveg,

i) a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 5. § (3)-(5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 19. § d) pontjában, 21. § (4) bekezdésében a "megyei (budapesti) " szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) " szöveg,

j) a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésében a "közbiztonsági igazgatójához" szövegrész helyébe a "rendészeti igazgatójához" szöveg, 15. § (4) bekezdésében a "közbiztonsági főigazgatójához" szövegrész helyébe a "rendészeti főigazgatójához" szöveg,

k) az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. § b) pontjában a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

l) a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében a "megyei (budapesti) " szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) " szöveg,

m) a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1), (3)-(4) bekezdésében, 10. § (1)-(3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében a "megyei (budapesti) " szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) " szöveg,

n) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés c) pontjában a "megyei (budapesti) " szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) " szöveg,

o) a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 2. pontjában a "Rendészeti Biztonsági Szolgálat Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Tűzszerész Szolgálat" szövegrész helyébe a "Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Tűzszerész Szolgálat" szöveg

lép.

6. §

Hatályát veszti

a) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében az "IM." szövegrész,

b) a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításának kihirdetéséről szóló 89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése.

7. §

Hatályát veszti

1. az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 20. § (2) bekezdése,

2. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 3. §-a,

3. a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokról szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet,

4. a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "[17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 51. §-a]" szövegrész, valamint a "[17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 51/B. §-a]" szövegrész,

5. a belügyi igazgatás körébe tartozó államigazgatási feladat- és hatáskörökről szóló 21/1992. (I. 28.) Korm. rendelet,

6. a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és a Spanyol Királyság Belügyminisztériuma közötti együttműködésről a tiltott nemzetközi kábítószer-kereskedelem, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcban tárgyú Megállapodás kihirdetéséről szóló 50/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet,

7. a főváros és a megyei jogú városok szennyvíztisztítási programja központi költségvetési támogatásának igénybevételi rendjéről szóló 54/1995. (V. 10.) Korm. rendelet,

8. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében mellékletben előírt módon és tartalommal -" szövegrész, melléklete,

9. a közszolgálatban állók önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagságának támogatásáról szóló 103/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet,

10. az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében az "(a továbbiakban: nukleáris veszélyhelyzeti tag) " szövegrész,

11. a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra feleslegesnek minősített és az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. részére átadott haditechnikai eszközök és készletek vagyonkezelésére és belföldi értékesítésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 304/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet,

12. egyes szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók címzett támogatásáról szóló 100/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése,

13. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdésében az "a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, illetve" szövegrész,

14. a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében az "- Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium;" szövegrész,

15. a 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás megyék közti felosztásáról szóló 63/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet,

16. a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet,

17. a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok régiók közötti felosztásának elvéről, a régiók forrásairól, a támogatások odaítélésének és felhasználásának szabályairól és a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 66/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet,

18. a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. § e) pontja,

19. az egyes központi költségvetési szervek, valamint a helyi önkormányzatok közalkalmazottait érintő 2004. évi bérpolitikai intézkedésről szóló 239/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet,

20. az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.2. pont f) alpontjában, II.2. pont b) alpontjában a "BM" szövegrész,

21. a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet,

22. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az "és BM" szövegrészek,

23. a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet,

24. a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a és 20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 88/2005. (V. 5.) Korm. rendelet,

25. a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről, valamint a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a és 20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 88/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet,

26. a Hajdú-Bihar és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a 2005. év május 18-i viharos időjárás, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2005. év május 18-án lehullott nagy mennyiségű csapadék és árvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 99/2005. (V. 28.) Korm. rendelet,

27. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a "BM" szövegrész,

28. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2005. július 9-10-én lehullott nagy mennyiségű csapadék és árvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 151/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet,

29. a Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2005. augusztus 3-7-én lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 158/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet,

30. a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 9. §-ában a "Belügyminisztérium" szövegrész,

31. a települési önkormányzatok által a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására szervezett közhasznú munkavégzéshez szükséges saját forrás kiegészítéséről szóló 169/2005. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

32. a 2005. év augusztus 15-23. között lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről szóló 181/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet,

33. a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez biztosítandó hozzájárulásról szóló 205/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet,

34. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény bevezetéséhez biztosítandó hozzájárulásról szóló 241/2005. (X. 28.) Korm. rendelet,

35. az okmányirodák által történő tulajdonilap-másolat szolgáltatás szabályairól szóló 248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése,

36. a többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2005. évi támogatásáról szóló 252/2005. (XI. 24.) Korm. rendelet,

37. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában a "BM" szövegrész, 29. §-a,

38. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető turistaútvonalakon turisztikai céllal történő államhatár-átlépésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 120/2006. (V. 17.) Korm. rendelet.

8. §

Hatályát veszti

a) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 26. § (7), (9) bekezdése,

b) az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében a "határvizek tekintetében a Határőrség," szövegrész, 18. § (2) bekezdésében a ", határvizek tekintetében a Határőrség" szövegrész, 30. § (4) bekezdésében közúti határátkelőhelyen a határőrség" szövegrész, 42. § (3) bekezdése, továbbá 43. § (2) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében a ", valamint közúti határátkelőhelyen a határőrség" szövegrész, 51. § (2) bekezdésében a ", valamint határátkelőhelyen a határőrség" szövegrész, 54. § (2) bekezdésében a "közúti határátkelőhelyen a határőrség," szövegrész, IV. Fejezete, valamint - az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 267/2007. (X. 15.) Korm. rendelettel megállapított - 31/A. §-a.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[I. fokII. fok]
"1.Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium területén
határvédelmi ügyekbenOrszágos Rendőr-főkapitányságigazságügyi és rendészeti miniszter
l/a.Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium területén
polgári védelmi ügyekbenOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságönkormányzati és területfejlesztési miniszter"

Tartalomjegyzék