169/2004. (XII. 6.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az MVH megkeresésére az adóhatóság nyilatkozik a mezőgazdasági termelő köztartozásairól. Az MVH az ettől eltérő tartalommal kiküldött határozatokat e rendeletnek megfelelően módosítja, és haladéktalanul megküldi a mezőgazdasági termelőnek."

2. §

A Rendelet 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás kifizetéséről az adóhatóságnak a köztartozással kapcsolatos 12. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatását követően az MVH intézkedik."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter