87/2004. (V. 15.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározás

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) elsődleges feldolgozó: olyan feldolgozó, aki a betakarított nyersdohány elsődleges feldolgozását végzi;

b) tenyészet: a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: ENAR rendelet) 2. § 17. pontja szerinti állatállomány;

c) vágóhíd: a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet 2. § a) pontjában meghatározott vágóhíd;

d) mezőgazdasági termelő: az 1259/1999/EK rendelet 10. cikk a) pontja szerinti termelő, ideértve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket is;

e) nyilvánvaló hiba: a támogatási kérelemben feltüntetett adatok olyan hiányossága vagy hibája, mely a kérelem más adataiból, vagy más nyilvántartásból származó adatok alapján hiánypótlásra felszólítás nélkül, saját hatáskörben pótolható vagy javítható;

f) bázisterület: az egyes növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatásokhoz kapcsolódó, az ország egészére megállapított maximális támogatási mértékben részesíthető terület.

Támogatási jogcímek

2. §

E rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódóan:

a) a húsmarhatartáshoz,

b) a rizstermesztéshez

c) a Burley-(dohány) termesztéshez,

d) a Virginia-(dohány) termesztéshez, valamint

e) a szántóföldi növénytermesztéshez

kiegészítő nemzeti támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe.

A támogatás forrása

3. §

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 1. számú mellékletében szabályozott központi költségvetés XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet folyó kiadások és jövedelemtámogatás 10. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoporton előirányzott összeg.

Támogatásra jogosult

4. §

Támogatási kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki (amely) a támogatási időszakban a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli.

Támogatási kérelem

5. §

(1) A támogatási kérelmet a lakóhely vagy székhely szerinti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Területi Kirendeltségéhez kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A támogatási kérelmen fel kell tüntetni az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyilv. rend.) 2. § 9. pontja szerinti regisztrációs számot.

(3) Regisztrációs szám hiányában a kérelemhez egyidejűleg csatolni kell a Nyilv. rend. szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet is.

Hiánypótlás

6. §

(1) Hiánypótlás egy alkalommal az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított legfeljebb 15 napon belüli határidővel teljesíthető.

(2) Amennyiben a hiánypótlási felhívásokat az (1) bekezdésben meghatározott határidőt és a 18. § (1) bekezdésében vagy a 20. § (3) bekezdésében meghatározott határnapot követően pótolják, a késedelmesen benyújtott kérelemhez fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

7. §

(1) Amennyiben a támogatási kérelem nyilvánvaló hibát tartalmaz, arról az MVH feljegyzést készít és a hibát saját hatáskörben kijavítja.

(2) A támogatási kérelem nyilvánvaló hibáinak helyesbítésére a Bizottság 2419/2001/EK rendelet 12. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Késedelmes benyújtás

8. §

A támogatási kérelem határidőn túl történő benyújtása esetén a Bizottság 2419/2001/EK rendelet 13. cikk (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Támogatási kérelem visszavonása

9. §

(1) A visszavonást kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A visszavonás a bejelentés időpontjában lép hatályba.

(3) A támogatási kérelem visszavonására a Bizottság 2419/2001/EK rendelet 14. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

A támogatást igénylő mezőgazdasági termelő személyében bekövetkezett változás

10. §

(1)[1] Amennyiben a kérelem által lefedett terület hasznosítása vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtását követően a mezőgazdasági termelő személye megváltozik, arról a kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő a változást követő 15 napon belül bejelentést tesz az MVH-nak.

(2) A bejelentést kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő a (2) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolja a területet hasznosításba vevő mezőgazdasági termelő nyilatkozatát a támogatási feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségek betartásáról.

Vis maior (elháríthatatlan külső ok) és kivételes körülmények esetei

11. §

(1) A vis maior (elháríthatatlan külső ok), illetőleg más kivételes körülmények miatti igazolási kérelmet kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A vis maior (elháríthatatlan külső ok) és a kivételes körülmények eseteire, valamint annak igazolására a Bizottság 2419/2001/EK rendelet 48. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

A támogatási kérelem elbírálása

12. §

(1) A támogatási kérelem elbírálásáról az MVH a mezőgazdasági termelőt határozatban értesíti. A határozatban meg kell jelölni:

a) a kérelem által lefedett területet;

b) a támogatás alapjául szolgáló területet vagy állatlétszámot,

c) a támogatás összegét, illetve az annak számolása során alkalmazott

ca) jogkövetkezményeket,

cb) visszaosztás mértékét, illetve

cc) a támogatási összeg csökkentésének egyéb okait.

(2)[2] Az MVH megkeresésére az adóhatóság nyilatkozik a mezőgazdasági termelő köztartozásairól. Az MVH az ettől eltérő tartalommal kiküldött határozatokat e rendeletnek megfelelően módosítja, és haladéktalanul megküldi a mezőgazdasági termelőnek.

(3) Legfeljebb a támogatási kérelemben feltüntetett területre, illetve állatlétszámra vonatkozóan állapítható meg támogatás.

(4) Az e rendeletben meghatározott legmagasabb támogatási összegétől a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményben eltérhet, ha az Európai Unió Bizottságának hivatalos lapjában közzétett számítási mód ezt szükségessé teszi.

Kifizetés

13. §

(1) A támogatás forintban kerül kifizetésre.

(2)[3] A támogatás kifizetéséről az adóhatóságnak a köztartozással kapcsolatos 12. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatását követően az MVH intézkedik.

(3) A támogatás - függetlenül a támogatást igénylő mezőgazdasági termelő személyében bekövetkezett változástól - a támogatást eredetileg igénylő mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítése

14. §

A jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítésére a Bizottság 2419/2001/EK rendelet 49. cikk (1)-(7) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

II.

HÚSMARHATARTÁS TÁMOGATÁSA

15. §

(1) A marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1254/1999/EK számú tanácsi rendelet 3. cikk d) és f) pontjai szerint meghatározott bika és tinó (a továbbiakban: hímivarú szarvasmarha) után egyedenként, életük során egy alkalommal 34 700 Ft támogatás vehető igénybe, abban az esetben, ha 2004. május 1.-december 31. között:

a) az állat az Európai Unió területén lévő vágóhídon levágásra került és a vágott test súlya legalább 185 kilogramm, vagy

b) az állatot kilenc hónapnál idősebb korban élőállatként harmadik országba exportálták, vagy

c) az állatot kilenc hónapnál idősebb korban élő állatként másik tagállamba szállították (a továbbiakban: kiszállítás).

(2) A támogatást az a mezőgazdasági termelő veheti igénybe, aki a marhalevél alapján a hímivarú szarvasmarhát legalább 2 hónapig a tenyészetében tartotta. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a tenyészetből történő kijelentés és az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülése között legfeljebb 30 nap telhet el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2004. évben legfeljebb 94 620 egyed (a továbbiakban: országos felsőhatár) után fizethető.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben foglalt országos felsőhatárnál több egyed jogosult a támogatásra, az adott támogatási évben az igénylőként támogatható állatlétszám a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) Ha az Európai Unió más tagállamából, a termelő tenyészetébe behozott állat már részesült a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1254/1999/EK számú tanácsi rendelet 4. cikk szerinti speciális húsmarha támogatásban, az adott állatra vonatkozóan húsmarhatartási támogatás nem adható.

16. §

A támogatás igényléséhez a mezőgazdasági termelőnek gondoskodnia kell a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan az ENAR rendeletben foglaltak betartásáról.

17. §[4]

18. §

(1) A 2004. május 1. és 2004. július 20. között levágott, exportált, illetve kiszállított állatokra vonatkozóan abban az esetben nyújtható támogatás, ha a mezőgazdasági termelő 2004. július 1. és 2004. július 20. közötti időszakban nyújtja be kérelmét. 2004. július 20-át követően megküldött kérelem esetén annak postára adási dátuma után levágott, exportált, illetve kiszállított állatokra adható támogatás.

(2) A támogatási jogosultságot az MVH a 2004. május 1.-július 20., a 2004. július 21.-szeptember 20., a 2004. szeptember 21.-november 20., illetve a 2004. november 21.-december 31. támogatási időszakokban levágott, exportált, illetve kiszállított állatokra vonatkozóan állapítja meg.

(3) Az MVH az egyes támogatási időszakokat követően a támogatásra jogosult állatokról és a jogosult támogatási összeg 80 százalékáról szóló határozatot 30 napon belül megküldi a mezőgazdasági termelőnek. A fennmaradó támogatási összeg az utolsó elbírálási időszakot követően - a 15. § (4) bekezdés szerinti arányosítás figyelembevételével - kerül megállapításra.

(4) A támogatási időszakonként támogatható minimális állatlétszám 1 egyed.

19. §

(1) Az ENAR rendelet szerinti állomány-nyilvántartást az MVH jogosult 3 évre visszamenőleg ellenőrizni.

(2) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát és törvényességét adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján az MVH ellenőrzi.

(3) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a Bizottság 2419/2001/EK rendelet

a) 25. cikk (1) bekezdésében, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában,

b) 26-27. cikkben,

c) a 39. cikkben,

d) a 42. cikkben

foglaltakat kell alkalmazni.

III.[5]

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) A Tanács 1999. május 17-i 1259/1999/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról;

b) A Bizottság 2001. december 11-i 2419/2001/EK rendelete az egyes közösségi támogatási programokra vonatkozóan a 3508/92/EGK tanácsi rendelettel létrehozott integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról;

c) A Tanács 1999. május 17-i 1254/1999/EK rendelete a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről

d) A Bizottság 1999. október 22-i 2316/1999/EK rende lete az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló 1251/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

e) A Bizottság 2003. december 16-i 2199/2003/EK rendelete a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia által alkalmazandó egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 2004. évi alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről;

f) A Tanács 1992. november 27-i 3508/1992/EGK rendelete egyes közösségi támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerének felállításáról.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 87/2004. (V. 15.) FVM rendelethez

Szántóföldi növénytermesztési támogatás hatálya alá tartozó növények

MegnevezésKN kód
I. Szántóföldi növények, beleértve szaporító anyagot is
1. Gabonafélék:Búza és kétszeres1001
Durumbúza1001 10 00
Rozs1002 00 00
Árpa1003 00
Zab1004 00
Kukorica1005
Egyéb búza
Tritikále1008 90 10 00
Pohánka1008 10 00 00
Mohar1008 90 90 00
Szudánifű1008 90 90 00
Cukorcirok1007 00
Seprűcirok1007 00
Szemescirok1007 00
Indiánrizs1008 90 90 00
Egyéb gabonafélék
Borsó071310
Lóbab0713 50 00 00
Édes csillagfürt (mag)1209 29 50
Lencse0713 40 00 00
2. Hüvelyesek:Takarmánybükköny1214 90 90 00
Csicseriborsó0713 20 00 00
Olajnövények
Szójabab1201 00
Káposztarepce1205 10
3. Ipari növények:Réparepce1205 90
Olajlenmag1204 00
Komló1210
Napraforgómag1206 00
Rostnövények:
Rostkender:5302 10 00
Carmagnola1207 99 91 00
Beniko Cs
Delta-Ilosa
Delta
Dioica 88
Epsilon 68
Fedora 17
Fédrina 74
Felina 32
Felina 34-Félina 34
Ferimn-Férimon
Fibranova
Fibrimon 24
Fibrimon 56
Futura
Futura 75
Juso 14
Santhica 23
Uso 31
Bialobrzeskie
Fasamo
Fedora 19
Santhica 27
Tiborszállási
II. Vetőmagvak
1. RostnövényekRostlen (Linum usitasissimum)1204 00 10
Ebtippan (Agrostis canina)1209 29 10
Óriás tippan (Agrostis gigantea)1209 29 10
Fehér tippan (Agrostis stolonifera)1209 29 10
Cérnatippan (Agrostis capillaris)1209 29 10
Francia perje (Arrhenatherum elatius)1209 29 80
Csomós ebír (Dactylis glomerata)1209 29
Nádképű csenkesz (Festuca arundinacea)1209 23 80
Juhcsenkesz (Festuca ovina)1209 23 80
Réti csenkesz (Festuca pratensis)1209 23 11
2. Pázsitfűfélék:Vörös csenkesz (Festuca rubra)1209 23 15
Csenkeszperje (Festulolium)1209 29 80
Olasz perje (Lolium multiflorum)1209 25 10
Angol perje (Lolium perenne)1209 25 90
Hibrid perje (Lolium x boucheanum)1209 29 80
Gumós komócsin (Phleum Bertolinii)1209 29 80
Réti komócsin (Phleum pratense)1209 26 00
Ligeti perje (Poa nemoralis)1209 29 80
Réti perje (Poa pratensis)1209 24 00
Mocsári perje (Poa palustris)1209 29 10
Sovány perje (Poa trivialis)1209 2910
3. Hüvelyesek:Koronás baltavirág (Hedysarum coronarium)1209 29 80
Komlós lucerna (Medicago lupulina)1209 29 80
Takarmánylucerna [Medicago sativa (ecotypes)]1208 21 00
Takarmánylucerna [Medicago sativa (varieties)]1209 21 00
Takarmánybaltacím (Onobrichis viciifolia)1209 29 80
Alexandriai here (Trifolium alexandrinum)1209 22 80
Korcs v. svédhere (Trifolium hybridum)1209 22 80
Bíborhere (Trifolium incarnatum)1209 22 80
Vörös here (Trifolium pratense)1209 22 10
Fehér here (Trifolium repens)1209 22 80
Lódi lóhere (Trifolim repens L. var. Giganteum)1209 22 80
Fonák lóhere (Trifolium resupinatum)1209 22 80
Szöszös bükköny (Vicia villosa)1209 29 10

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[2] Megállapította a 169/2004. (XII. 6.) FVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.12.06.

[3] Megállapította a 169/2004. (XII. 6.) FVM rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.12.06.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 225. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 225. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék