16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet

az iskolai sporttevékenységről

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1)[4]

(2)[5]

(3)[6]

(4) Az iskola fenntartója a fenntartásában működő települési sportlétesítmény igénybevételét a mindennapos testedzés céljaira, az annak teljesítéséhez szükséges időtartamban, az iskolával kötött megállapodás alapján, ellenszolgáltatás nélkül köteles biztosítani az iskola és az iskolai sportkör részére.

(5) A településen lévő sportlétesítmény igénybevételét az iskola és az iskolai sportkör részére ellenszolgáltatás nélkül kell biztosítani akkor is, ha a sportlétesítmény fenntartója a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás által alapított gazdasági társaság.

5. §

(1) Az iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja.

(2) Ha diáksport egyesület látja el az iskolai sportkör tevékenységét, akkor a közoktatási törvény 114. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy az iskolai sportkör szakmai programjára először 2004. május 31-ig kell javaslatot tenni.

(2)[7]

Dr. Magyar Bálint s. k.,

oktatási miniszter

Gyurcsány Ferenc s. k.,

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2019.09.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2019.09.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2019.09.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2019.09.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2019.09.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2019.09.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. § 41. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.