172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet

az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kihirdetéséről

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programot (a továbbiakban: AVOP) e rendelettel kihirdeti.

(2) Az AVOP teljes, az Európai Bizottság által angol nyelven elfogadott szövegének magyar nyelvű fordítását e rendelet mellékleteként a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő tartalmazza.

2. §

Ahol az AVOP hiteles magyar nyelvű fordítása Döntéselőkészítő Bizottságot említ, az alatt a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (1) bekezdése szerinti bírálóbizottságot kell érteni.

3. §

(1) Az AVOP Irányító Hatósága a pályázati felhívást, valamint az R. 8. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, továbbá a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) internetes portálján teszi közzé. A határidők számításánál, valamint a támogatási feltételek teljesítésénél - a (2H3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben való közzététel időpontja az irányadó.

(2) Aki 2004. május 1. után, de a rendelet hatálybalépése előtt az MVH internetes honlapján közzétett előzetes pályázati felhívás alapján nyújtott be pályázatot és pályázatát a végleges pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően az MVH írásbeli felszólítására 15 napon belül módosítja, illetve kiegészíti - figyelemmel arra, hogy az a Program-kiegészítő Dokumentum hivatalos elfogadását követően módosult, mely körülményre a pályázati felhívás XV. része külön felhívást is tartalmazott -, pályázatát a módosítás, illetve a kiegészítés határidőben történő teljesítésével az eredeti benyújtás napjával érvényesen benyújtottnak kell tekinteni.

(3) Az eredeti benyújtás napjával érvényesen benyújtottnak kell tekinteni azt a pályázatot, amelyet a rendelet hatálybalépését megelőzően, de 2004. május 1. után az előzetes pályázati felhívás alapján nyújtottak be, és az egyébként megfelel a végleges pályázati felhívásban foglaltaknak is.

4. §

Az AVOP Monitoring Bizottsága által elfogadott AVOP Program Kiegészítő Dokumentum Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben való közzétételéről az Irányító Hatóság vezetője gondoskodik.

5. §

(1) Az AVOP Irányító Hatóság vezetője:

a) az AVOP támogatására elkülönített költségvetési előirányzat tekintetében az államháztartás működési rendje szerint a költségvetési intézmény vezetőjét megillető kötelezettségvállalási jogosultsággal rendelkezik, valamint

b) javaslatot tesz a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult gazdasági vezető kinevezésére, továbbá

c) forráshiány, illetve agrárpiaci zavar bekövetkezése, illetve annak veszélye esetén a pályázatok érkeztetését, illetve befogadását felfüggesztheti.

(2) Az AVOP Irányító Hatóság vezetője az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedésről az FVM, illetve az MVH internetes honlapján, valamint a sajtó útján közleményt tesz közzé.

5/A. §[1]

Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program alapján meghirdetett támogatási jogcímek alapján igénybe vett fejlesztési célú juttatás összegét tőketartalékba (tartalékba) kell helyezni.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet 57. § - a. Hatályos 2006.04.03.