25/2006. (III. 31.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH törvény) 45. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. § (2) bekezdésének ba) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározás

1. §

E rendelet alkalmazásában

1. mezőgazdasági termelő: az 1782/2003/EK rendelet 2. cikk a) pontja szerinti termelő, ideértve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket is;

2. nyilvánvaló hiba: a támogatási kérelemben feltüntetett adatok olyan egyértelmű hiányossága vagy hibája, mely a kérelem más adataiból vagy más nyilvántartásból származó adatok alapján hiánypótlásra felszólítás nélkül, saját hatáskörben pótolható vagy javítható;

3. gazdaság:

a) a mezőgazdasági termelő által hasznosított, a Magyar Köztársaság területén fekvő és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2006. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján bejelentett mezőgazdasági területek összessége,

b) a mezőgazdasági termelő által hasznosított egyéni támogatási jogosultság és kvóta összessége, valamint

c) minden olyan magyarországi tenyészet, amelynek a mezőgazdasági termelő a bejelentett tartója;

4. bázisterület: az egyes növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatásokhoz kapcsolódó, az ország egészére megállapított, támogatásban részesíthető terület;

5. takarmánytermő terület: a mezőgazdasági termelő részére megállapított növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatásba bevont támogatható terület és az R. alapján megállapított támogatható terület különbözetéből adódó mezőgazdasági terület;

6. vágóhíd: a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet 2. § a) pontjában meghatározott vágóhíd, amely a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet előírásai szerint minősítést végez, jelentést tesz;

7. ENAR rendelet:

a) szarvasmarha ENAR rendelet: a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet,

b) juh ENAR rendelet: az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet;

8. tenyészet: az ENAR rendeletben meghatározott tenyészet;

9. hímivarú szarvasmarha: ivartalanított vagy nem ivartalanított hímivarú, háziasított szarvasmarhaféle;

10. anyatehén: az 1782/2003/EK rendelet 122. cikkének d) és e) pontjaiban meghatározott nőivarú, háziasított szarvasmarhaféle;

11. anyajuh: az 1782/2003/EK rendelet 112. cikkének a) pontjában meghatározott nőivarú juh;

12. egyéni támogatási felsőhatár: a mezőgazdasági termelőt illető, külön jogszabály alapján nyilvántartott támogatási jogosultságok összege;

13. birtokon tartás: a gazdaságban történő állattartás;

14. átruházás: a kérelmen bejelentett állatok (egyedek) összességének birtokon tartási időszak alatt átvevőnek történő eladása;

15. átruházó: az a mezőgazdasági termelő, akinek a kérelemben bejelentett állatai átruházásra kerültek egy másik mezőgazdasági termelő részére;

16. átvevő: az a mezőgazdasági termelő, akire a kérelemben bejelentett összes állatot átruházzák;

17. tejtermelő: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Kvótarendelet) 1. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti tejtermelő;

18. kvótanyilvántartás: a kvótarendszer működését elősegítő, az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyilv. rend.) 2. §-ának 11. pontja szerinti szakrendszer;

19. kvótaév: 2005. április 1-jétől 2006. március 31-ig tartó időszak;

20. kvótaigazolás: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiállított hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza a tejtermelő egyéni referenciamennyiségét;

21. egyéni referenciamennyiség (kvóta): a tejtermelő nevén a kvótanyilvántartásban nyilvántartott kvóta, amely a kvótaév végén a tejtermelő tulajdonában, illetve használatában van, és amelynek terhére a tejtermelő tejet termel;

22. pénzügyi boríték: egyes támogatási jogcímenként meghatározott, az adott jogcímre felhasználható éves pénzügyi keret;

23. zöldtakarmánytermő terület: az a mezőgazdasági parcella, melyen a 382/2005/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott termékek alapanyagául szolgáló zöldtakarmányt termesztenek;

24. elsődleges feldolgozó: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a betakarított termény elsődleges feldolgozását végzi;

25. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert, illetve a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján véglegesen elismert termelői csoport;

26. energianövény:

a) a búza, triticale,

b) a kukorica,

c) az őszi káposztarepce,

d) a napraforgó,

e) az energiafű,

f) külön törvény alapján erdőnek nem minősülő rövid vágásfordulóval kezelt fa (cserje) ültetvény (KN kód: 06 02 90 41),

g) kender,

h) cirokfélék,

i) burgonya

j) csicsóka

k) vízi nád,

l) Miscanthus,

m)[1] cukorrépa,

amennyiben azt energetikai célból történő felhasználásra termesztik;

27. energetikai célú felhasználás: ha az energianövényt az elsődleges feldolgozóval kötött szerződés alapján, illetve saját célú felhasználás keretében

a) tüzelőanyagként hő-, villamos energia, technológiai gőz,

b) energia előállítására szolgáló brikett vagy pellet,

c) biogáz,

d) bio-üzemanyag (biodízel, bioetanol) előállítására használják fel;

28. rövid vágásforduló: amennyiben a fa (cserje) ültetvény letermelésére a telepítéstől számított 5 éven belül sor kerül.

Támogatási jogcímek

2. §

E rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódóan:

a) a hízottbika-tartáshoz,

b) a tejtermeléshez,

c) az anyatehéntartáshoz,

d) extenzifikációs szarvasmarhatartáshoz,

e) az anyajuhtartáshoz,

f) a kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhtartáshoz,

g) a szántóföldi növénytermesztéshez,

h) a Burley dohány termesztéséhez,

i) a Virginia dohány termesztéséhez,

j) a héjas gyümölcsűek termesztéséhez, valamint

k) rizs termesztéséhez,

l) az energetikai célból termesztett lágy és fás szárú növények termesztéséhez kiegészítő nemzeti támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe.

A támogatás forrása

3. §

A támogatás forrását és annak mértékét külön jogszabály* határozza meg.[2]

Támogatásra jogosult

4. §

Támogatási kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be,

a) aki (amely) a támogatási időszakban a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülő költségeket, kockázatot viseli, illetve

b) a 2. § a), c) és e) pontjai esetén, aki (amely) a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként - a Nyilv. rend. 2. §-ának 9. pontja szerinti regisztrációs számának feltüntetésével - szerepel a szarvasmarha, illetve juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

Támogatási kérelem

5. §

(1) A támogatási kérelmet kizárólag az MVH által rendszeresített 2006. évi formanyomtatványon, a vonatkozó MVH közleményben meghatározottak szerint lehet benyújtani.

(2) A támogatási kérelmen fel kell tüntetni a Nyilv. rend. 2. §-ának 9. pontja szerinti regisztrációs számot.

(3) Amennyiben a mezőgazdasági termelő a (2) bekezdésben meghatározott regisztrációs számmal nem rendelkezik, a kérelemhez egyidejűleg csatolja a Nyilv. rend. szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet is.

(4) A támogatási kérelmet a mezőgazdasági termelőnek saját kezűleg alá kell írnia. Amennyiben a támogatási kérelem főlapjáról a mezőgazdasági termelő aláírása hiányzik, úgy a kérelmet el kell utasítani.

(5) A 2. § a), c) és e) pontjaiban meghatározott támogatások esetén a támogatási évre vonatkozóan csak az első benyújtott kérelem fogadható el.

Hiánypótlás

6. §

Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, az MVH az ügyfelet a hiányok megjelölése mellett a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

7. §

(1) Amennyiben a támogatási kérelem nyilvánvaló hibát tartalmaz, az MVH azt saját hatáskörben kijavítja, és arról feljegyzést készít.

(2) A támogatási kérelem nyilvánvaló hibáinak kijavítására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 19. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

Késedelmes benyújtás

8. §

(1) A támogatási kérelem határidőn túl történő benyújtása esetén a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 21. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a 16. § (1) bekezdéseiben meghatározott kérelmek esetén nem kell alkalmazni.

Támogatási kérelem visszavonása

9. §

(1) A kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet visszavonni.

(2) A támogatási kérelem visszavonására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 22. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdés rendelkezései a 16. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kérelmek esetén nem alkalmazhatók.

Elháríthatatlan külső ok (vis maior) és kivételes körülmények esetei

10. §

(1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti igazolási kérelem kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

(2) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) eseteire, valamint annak igazolására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 72. cikkében, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 109/2004. (VI. 9.) FVM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

A támogatási kérelem elbírálása

11. §

(1) A támogatási kérelem elbírálásáról az MVH dönt. A döntésben meg kell jelölni:

a) a kérelemben bejelentett területet vagy állatlétszámot;

b) a támogatás alapjául szolgáló

ba) területet,

bb) állatlétszámot,

bc) kvótát, vagy

bd) egyéni támogatási felsőhatárt;

c) a támogatás összegét, illetve az annak kiszámítása során alkalmazott

ca) jogkövetkezményeket,

cb) visszaosztás mértékét, valamint

cc) a támogatási összeget érintő csökkentések egyéb okait.

(2) A döntésnek tartalmaznia kell, hogy a támogatási összeg a mezőgazdasági termelő lejárt köztartozásának megfelelő összeggel csökkentve kerül kifizetésre.

(3) Legfeljebb a támogatási kérelemben feltüntetett területre, illetve állatlétszámra vonatkozóan állapítható meg támogatás.

Kifizetés

12. §

(1) A támogatás forintban, az MVH R. szerinti ügyfél-regisztrációs rendszerében nyilvántartott bankszámlára történő átutalással kerül kifizetésre.

(2) A támogatás kifizetéséről az adóhatóságnak a köztartozással kapcsolatos tájékoztatását követően az MVH a köztartozás levonása mellett intézkedik.

(3) A 2. § a)-b) és g)-l) pontokban meghatározott támogatás - függetlenül a támogatást igénylő mezőgazdasági termelő személyében bekövetkezett változástól - a támogatást eredetileg igénylő mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.

(4) A 2. § c)-f) pontok szerinti támogatási jogcímekhez kapcsolódó átruházás esetén az átruházó által igényelt támogatás az átvevőnek kerül kifizetésre, ha az átvevő

a) az átruházást követően 15 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon értesíti az MVH-t az átruházásról, és igényli a támogatást,

b) mellékeli az átruházásról szóló szerződés másolatát, és

c) teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges összes feltételt.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti átruházás az átvevő egyéb támogatási kérelmével kapcsolatos feltételek teljesítését kedvezőtlenül érinti, az átruházott állatokat a 2006. támogatási év vonatkozásában különálló gazdaságnak kell tekinteni.

(6) E rendelet vonatkozásában alkalmazandó átváltási árfolyamon az R. alapján folyósított támogatásokra külön jogszabály által megállapított átváltási árfolyamot kell érteni.

(7) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a támogatásra jogosultnak járó támogatási összeg kifizetésére 2007. január 1-jétől kezdődően 2007. június 30-ig kerül sor.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítése

13. §

A jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítésére a Bizottság 796/2004/EK rendelet 73. cikkében, valamint az MVH törvény 15. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

II. HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA

14. §

(1) Hímivarú szarvasmarhák után egyedenként, életük során egy alkalommal külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2006. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 94 620 egyed (a továbbiakban: hízottbika országos támogatási felsőhatár) után fizethető.

(3) Amennyiben a hízottbika országos támogatási felsőhatárnál több egyed lenne támogatható, az adott támogatási évben az igénylőnkénti támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.

15. §

(1) A támogatás azon kilenc hónapos, vagy annál idősebb, hímivarú szarvasmarhák után igényelhető, melyeket 2006. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakban

a) vágóhídon levágtak, vagy

b) élő állatként Európai Unión kívüli harmadik országba exportáltak vagy másik európai uniós tagállamba szállítottak (a továbbiakban együtt: export) .

(2) A támogatást az a mezőgazdasági termelő veheti igénybe, aki a szarvasmarha ENAR rendeletben meghatározott országos adatbázis (a továbbiakban: adatbázis) alapján a hímivarú szarvasmarhát a tenyészetéből az (1) bekezdés szerinti módon történő kikerülése előtt legalább 2 hónapig tartotta. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a tenyészetből történő kikerülés és az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülése között legfeljebb 30 nap telhet el.

(3) Ha az Európai Unió más tagállamából a mezőgazdasági termelő tenyészetébe behozott állat már részesült a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1254/1999/EK rendeletet módosító 1782/2003/EK számú tanácsi rendelet 123. cikk szerinti speciális húsmarhatámogatásban, az adott állatra vonatkozóan hízottbika-tartási támogatás nem adható.

(4) A támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő gondoskodjon a tenyészetében lévő szarvasmarha-állománynak a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról.

16. §

(1) A támogatásban - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az a mezőgazdasági termelő részesülhet, aki 2006. december 31-ig az MVH-hoz érvényes támogatási kérelmet nyújtott be az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

(2) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet 17. §-a alapján benyújtott, és az MVH által 2005. évre elfogadott kérelmek a mezőgazdasági termelő által történő visszavonásig e rendelet 16. § (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott támogatási kérelemnek minősülnek.

(3) A 2006. január 1. és 2006. május 31. között levágott, illetve exportált állatokra vonatkozóan abban az esetben nyújtható támogatás, ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmét - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -2006. május 31-ig benyújtja. 2006. május 31-ét követően benyújtott támogatási kérelem esetén annak postára adási dátumával azonos napon vagy az után levágott, illetve exportált állatokra adható támogatás.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatási kérelem visszavonása legkorábban a visszavonás időpontját követő első adatbázis-lekérdezés napját követő naptól kezdve hatályos.

(5) Az MVH a támogatható állatokat az adatbázisba bejelentett adatok alapján határozza meg.

(6) A támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelentési kötelezettségnek megfelelően az állat tenyészetből történő kikerülésének, valamint vágásának, illetve exportjának bejelentését legkésőbb 2007. január 16-ig megtegye.

(7) Export esetén az állatot kísérő szarvasmarha ENAR rendelet szerinti szarvasmarha-útlevélen a támogatásigénylést fel kell tüntetni. Ennek érdekében a mezőgazdasági termelőnek a szarvasmarha-útlevélkérő lapon jeleznie kell, hogy az adott állatra támogatást kíván igénybe venni. A fenti jelzéssel ellátott szarvasmarha-útlevél a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti kiadását az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI) csak akkor teljesíti, ha az állatra korábban már kiadásra került szarvasmarha-útleveleket a mezőgazdasági termelő az OMMI-nak legkésőbb a szarvasmarha-útlevélkérő lappal együtt megküldi.

17. §

(1) A támogatható minimális állatlétszám 1 egyed.

(2) A támogatható állatokat az MVH évi 3 alkalommal történő lekérdezés során, az adatbázis 2006. május 31-i, 2006. szeptember 30-i, illetve - a 2006. december 3 1-ig levágott, illetve exportált állatokra vonatkozóan - 2007. január 16-i állapota szerinti adatok alapján határozza meg.

(3) Az MVH a támogatható állatokról szóló igazolást a (2) bekezdésben meghatározott első két időpontot követő 45 napon belül megküldi a mezőgazdasági termelőnek.

(4) A támogatási összeg 2007. március 3 1-ig kerül kifizetésre.

18. §

(1) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát és jogszerűségét adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján az MVH ellenőrzi.

(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének

a) 25-27. cikkében, valamint

b) 34-35. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és 59. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

III. TEJTERMELÉS TÁMOGATÁSA

19. §

(1) A tejtermelő egyéni referenciamennyisége alapján külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatásra jogosult.

(2) A támogatás összege a tejtermelő 2006. március 31-én rendelkezésére álló beszállítási és közvetlen értékesítési kvóta összege alapján tejtermelőnként kerül meghatározásra.

(3) A kvótaév végén az állami tejkvóta-értékesítésről és -bérbeadásról szóló 122/2004. (VII. 29.) FVM rendelet szerinti kedvezményes bérlés hatálya alatt álló kvóta a tejtermelő számára rendelkezésre álló kvótának minősül.

(4) Amennyiben a tejtermelő a kvótanyilvántartás alapján a kvótaév során nem termelt és nem értékesített tejet vagy tejterméket, nem részesülhet tejkvóta támogatásban.

20. §

(1) Az MVH a támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványt a 2006/2007-es kvótaévre érvényes kvótaigazolással küldi meg a tejtermelő részére.

(2) A kérelem benyújtásának a tejtermelő által saját kezűleg aláírt formanyomtatványnak a kézhezvételétől számított 15 napon belül az illetékes MVH megyei Kirendeltség részére történő megküldése minősül.

(3)[3] Az MVH a 11. § szerinti határozatot legkésőbb 2007. február 15-ig megküldi a mezőgazdasági termelőnek.

21. §

A tejtermelő részére megítélt támogatási összeg a kvótaévet követő év március 31-éig kerül kifizetésre.

22. §

Az MVH a Kvótarendelet szerinti kvótaszabályzatban foglaltaknak megfelelő eljárásban, a támogatásban részesült tejtermelők legalább 10 százalékánál utólagosan, a helyszínen ellenőrzi a kvótaévre vonatkozóan a Kvótarendeletnek megfelelő nyilvántartás vezetését.

IV. ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁSA

23. §

(1) Anyatehenenként külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2006. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 117 000 egyed (a továbbiakban: anyatehén országos támogatási felsőhatár) után fizethető.

(3) A támogatás egyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként az egyéni támogatási felsőhatár figyelembevételével, egy alkalommal kerül megállapításra.

24. §

(1) A támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek

a) a kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének összege nem haladja meg a 120 000 kg-ot, vagy

b) a kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének összege meghaladja a 120 000 kg-ot, és a támogatási kérelemben feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, továbbá vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai 2005. április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt.

(2) Támogatás a támogatási kérelem beadásának napján a tenyészetben lévő olyan anyatehenek után igényelhető, melyek nem tartoznak a Bizottság 1973/2004/EK rendeletének XV. mellékletében felsorolt fajtákhoz, valamint az adatbázisban "99 kódon egyéb tejhasznú" fajtával bejelentett fajtákhoz.

(3) A támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő

a) gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról,

b) gondoskodjon a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról,

c) a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, a (2) bekezdés alapján támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ, és a termékenyítéseket, fedeztetéseket, a szabad és háremszerű pároztatásokat, valamint az embrió átültetéseket az erre a célra a Termékenyítési Ellenőrzési Rendszerben (TER) rendszeresített bizonylatokon az OMMI központi adatbázisába szabályosan bejelentette, és a bejelentett adatokat a központi adatbázisban regisztrálták,

d) a támogatásra bejelentett tenyészetében jellemzően hústermelés céljára tart borjakat, és a kérelmezett állatok legalább 30%-ának van ellése a támogatási év során, valamint a kérelmezett állattól a támogatási év során született borjak a születést követően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben találhatók, továbbá

e)[4]

(4) A támogatható minimális állatlétszám 3 egyed.

(5) A támogatás további feltétele az anyatehén fajtájának az adatbázisba a szarvasmarha ENAR rendeletben meghatározott útmutató (a továbbiakban: Útmutató) szerinti fajtakóddal legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig való bejelentése.

(6) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességét az arra jogosult állatorvos a támogatási kérelmen igazolja.

(7) A (3) bekezdés d) pontjában és a (8) bekezdésben meghatározott százalékos arányok esetén a számítás során egész számra történő kerekítést kell alkalmazni.[5]

(8)[6] A támogatás alapjául figyelembe vehető állatlétszámban az üszők aránya a birtokontartás teljes ideje alatt legfeljebb 40% lehet.

25. §

(1) A mezőgazdasági termelőnek a támogatásra bejelentett állatokra vonatkozóan 6 hónapos tartási kötelezettséget kell vállalnia. A tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtásának napjától kezdődően áll fenn.

(2) A tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a mezőgazdasági termelő a tartási kötelezettség alatt álló állatoknak az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyed vágásra történő selejtezését - a kieséstől számított 60 napon belül - a 24. §-ban foglalt feltételeknek a támogatási kérelem benyújtásának napjától megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja. A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha

a) a kieső állatnak az adatbázisból történő kijelentése a szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik,

b)[7] a mezőgazdasági termelő a kiesés tényét, valamint a pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a pótlás bejelentésével egy időben, de legkésőbb a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül, a kötelező birtokontartás utolsó 60 napjában kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő 10 napon belül a mezőgazdasági termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH Kirendeltséghez a kiesés okát igazoló állatorvosi igazolást mellékelve bejelenti és

c) a pótolt állatnak az adatbázisba történő bejelentése a szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik.

26. §

(1) A támogatásban az a mezőgazdasági termelő részesülhet, aki 2006. június 1. és 2006. július 31. között az MVH által közzétett formanyomtatványnak megfelelő kérelmet nyújt be az 5. §-ban foglaltaknak megfelelően.

(2) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról szóló igazolást legkésőbb 2006. szeptember 15-ig megküldi a mezőgazdasági termelő részére.

(3) A támogatási összeg legkésőbb 2007. március 3 1-ig kerül kifizetésre.

27. §

(1) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján az MVH ellenőrzi.

(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének

a) 25-27. cikkében, valamint

b) 34-35. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az ellenőrzések során a kérelemnek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és 59. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

V. EXTENZIFIKÁCIÓS SZARVASMARHA-TARTÁSI TÁMOGATÁS

28. §

(1) Azok a mezőgazdasági termelők, akik a 14. § szerinti hízottbika-tartási, vagy a 23. § szerinti anyatehén-tartási támogatásban támogatott állattal rendelkeznek, és takarmánytermő területükre vonatkozóan az állatsűrűség nem haladja meg az 1,4 állategység/ha mértéket, extenzifiká-ciós támogatásra jogosultak.

(2) A támogatás mértékét a 14. § szerinti hízottbika-tartási és a 23. § szerinti anyatehén-tartási támogatásban támogatott egyedek után külön jogszabály* határozza meg.[8]

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2006. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 211 620 egyed (a továbbiakban: extenzifikációs országos támogatási felsőhatár) után fizethető.

(4) A gazdaságok állatsűrűsége az R. alapján benyújtott támogatási kérelem beadásakor a tenyészetben található összes szarvasmarha, valamint olyan anyajuhok figyelembevételével kerül megállapításra, melyekre ugyanarra a támogatási évre vonatkozóan e rendelet alapján támogatási kérelmet nyújtottak be.

(5) Az állategység meghatározása az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 3. számú mellékletében lévő táblázat szerint történik.

29. §

(1) A mezőgazdasági termelőknek az R. alapján benyújtott támogatási kérelmükön kell igényelniük az extenzifikációs támogatást.

(2) A támogatást az MVH a takarmánytermő terület, valamint a 28. § (5) bekezdése szerinti állatlétszám alapján határozza meg.

(3) A támogatási összeg legkésőbb 2007. június 30-ig kerül kifizetésre.

(4) Az ellenőrzések során a kérelemnek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 56. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

VI. ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA

30. §

(1) Anyajuh után, egyedenként, külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2006. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 1 146 000 egyed (a továbbiakban: anyajuh országos támogatási felsőhatár) után fizethető.

(3) A támogatás egyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként az egyéni támogatási felsőhatár figyelembevételével, egy alkalommal kerül megállapításra.

31. §

(1) A támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő

a) gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, valamint

b) gondoskodjon a tenyészetében tartott állatállomány a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról.

(2) A támogatható minimális állatlétszám 10 egyed.

(3) A mezőgazdasági termelő, mint tartó tenyészeteiben az igazolás kiállításakor a kérelmező által tartott állatok létszámát és az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a Magyar Juhtenyésztők és Juhtenyésztő Szervezetek Szövetsége vagy annak megbízottja a támogatási kérelmen térítésmentesen igazolja.

32. §

A mezőgazdasági termelő a támogatásra bejelentett állatlétszámnak megfelelő anyajuhállományt köteles 100 napon át birtokán tartani, a birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően áll fenn.

33. §

(1) A támogatásban az a mezőgazdasági termelő részesülhet, aki 2006. április 7-e és 2006. május 8-a közötti időszakban az MVH által közzétett formanyomtatványon kérelmet nyújt be az 5. §-ban foglaltaknak megfelelően.

(2) A kérelemben nyilatkozni kell a tárgyévben történő juhtej és -tejtermékek értékesítéséről.

(3)[9] Az MVH a 11. § szerinti döntést legkésőbb 2006. december 15-ig megküldi a mezőgazdasági termelőnek.

(4) A támogatási összeg 2007. március 31-ig kerül kifizetésre.

34. §

(1) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát a juh ENAR rendelet szerinti adatbázisba bejelentett adatok alapján adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján az MVH ellenőrzi.

(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a Bizottság 796/2004/EK rendelet

a) 25. cikkében,

b) 26. cikk (2) bekezdésének c) pontjában, illetve (3)-(4) bekezdéseiben,

c) 27. cikkében,

d) 34. cikkében, valamint

e) 35. cikk (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az ellenőrzések során a kérelemnek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és 60. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

VII. KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN TÖRTÉNŐ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA

Anyajuh-kiegészítő támogatás

35. §

(1) Az a mezőgazdasági termelő, aki részesül a 30. § szerinti anyajuh-tartási támogatásban, támogatott egyedenként külön jogszabályban meghatározott mértékű anyajuh-kiegészítő támogatást vehet igénybe, ha az R. szerint támogatás alapjául szolgáló területének legalább 50 százaléka a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet meghatározása szerint kedvezőtlen adottságú területen fekvő mezőgazdasági haszonterület.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2006. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 300 000 egyed (a továbbiakban: anyajuh-kiegészítő országos támogatási felsőhatár) után fizethető.

(3) Amennyiben az anyajuh-kiegészítő országos támogatási felsőhatárnál több egyed lenne támogatható, igénylőnként a támogatható állatok alapján megállapított támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.

36. §

(1) A mezőgazdasági termelőknek az R. alapján benyújtott támogatási kérelmükön kell kérelmezniük az anyajuh-kiegészítő támogatást.

(2) A támogatást az MVH az R. alapján támogatás alapjául szolgáló terület, valamint a támogatott állatlétszám alapján határozza meg.

(3) A támogatás összege 2007. június 30-ig kerül kifizetésre.

(4) Az ellenőrzések során a kérelemnek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és 60. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

VIII. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ KIFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ NÖVÉNYTERMESZTÉSI KIEGÉSZÍTŐ NEMZETI TÁMOGATÁSOK

Általános feltételek

37. §

(1) A 2. § g)-k) pontjai szerinti támogatás (a továbbiakban: kiegészítő nemzeti támogatás) csak olyan területekre igényelhető, melyekre egyébként az R. alapján egységes területalapú támogatást is igényeltek.

(2) A kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az R.-ben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(3)[10] Az egyes szántóföldi növények, illetve dohány termesztésének támogatása esetén a vetési időre az 1973/2004/EK rendelet 45. cikkében meghatározott legkésőbbi időpontot kell alkalmazni.

(4)[11] A kiegészítő nemzeti támogatást az egységes területalapú támogatás igénylésével azonos módon és egyidejűleg, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet igényelni 2006. április 15-től 2006. május 15-ig.

(5)[12] Az MVH a támogatási kérelem befogadásáról az R. 6. § (6) bekezdésének megfelelően igazolást állít ki.

(6)[13] A növénytermesztési támogatások ellenőrzése során az MVH az R.-ben foglaltak szerint jár el.

(7)[14] A támogatás összege 2007. június 30-ig kerül kifizetésre.

(8)[15] Az ellenőrzések alapján alkalmazandó jogkövetkezményekre - a (8) bekezdésben foglalt kivétellel a R. 13. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(9)[16] Az egyes szántföldi növények támogatása esetében a 796/2004/EK rendelet 51. cikk (1)-(2) bekezdését, valamint az 53. cikkét kell alkalmazni.

(10)[17] Amennyiben a jogos igénylések által lefedett terület a 2. § g)-l) pontjaiban felsorolt jogcímek esetében meghaladja az egyes jogcímekre vonatkozó bázisterületet, úgy a mezőgazdasági termelők részére kifizethető összeg számításánál a túllépés arányával csökkentett területet kell figyelembe venni.

38. §

(1) Amennyiben a kérelem által lefedett terület hasznosítása vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtását követően a mezőgazdasági termelő személye megváltozik, arról a kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő a változást követő 10 munkanapon belül bejelentést tesz az MVH-nak.

(2) A bejelentést kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő a (2) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolja a területet hasznosításba vevő mezőgazdasági termelő nyilatkozatát a támogatási feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségek betartásáról.

Egyes szántóföldi növények termesztésének támogatása

39. §

(1) A 2. § g) pontja szerinti szántóföldi kiegészítő nemzeti támogatás folyósítható azon területek után,

a) amelyeken e rendelet melléklete szerinti, illetve szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása alapjául szolgáló növényeket termesztenek, és

b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti virágzás kezdetéig megőrzik.

(2) A 2. § g) pontja szerinti szántóföldi növénytermesztési támogatás jogcímen külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe. A szántóföldi növény bázisterület 3 528 916 hektár.

40. §

(1) A rendelet mellékletének II. pontjában felsorolt vetőmag termesztése esetén a támogatás igénybevételének feltétele:

a) a vetőmag termeltetési szerződés vagy - amennyiben a vetőmagtermelő és a vetőmag-előállító személye megegyezik - vetőmag termelési nyilatkozat vetésbejelentéssel együtt történő benyújtása az OMMI-hoz,

b) a vetőmag termőterület OMMI által történő vetőmagnak alkalmas szántóföldi minősítése.

(2) A támogatás akkor vehető igénybe, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti vetőmag termeltetési szerződés vagy vetőmag termelési nyilatkozat tartalmazza

a) szerződő felek (nyilatkozó) adatait,

b) a mezőgazdasági termelő regisztrációs számát,

c) a termelt növény faját, annak latin megnevezését,

d) a vetőmagtermő terület a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti területazonosítási adatait.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti feltételek teljesítését az MVH részére az OMMI igazolja.

41. §

Rostkender termesztése esetén, a támogatás igénybevételére az alábbi feltételek esetén van mód:

a) a termelő a Bizottság 796/2004/EK rendelet II. számú mellékletében meghatározott fajtákat termeszt, illetve a termesztett rostkender THC tartalma az EK rendelet szerint került megállapításra;

b) a vetőmagcímkéket vagy azok másolatát a Bizottság 796/2004/EK rendelete 13. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint kell a kérelemhez csatolni;

c) a 245/2001/EK, valamint a 1673/2000/EK rendeletekben foglaltaknak megfelelő jóváhagyással rendelkező elsődleges feldolgozóval kötött szerződést a kérelemmel együtt, vagy legkésőbb 2006. szeptember 15-ig kell az MVH-hoz benyújtani.

42. §

(1) Komló termesztése esetén a támogatási jogosultság elbírálásához az 1973/2004/EK rendelet 170. cikkében foglaltakat is alkalmazni kell. Az elbírálás során az 1782/2003/EK rendelet 110.o. cikkében foglaltakat nem kell figyelembe venni.

(2) A komló termőterületekre nem kell alkalmazni a 39. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételt.

43. §

(1) Szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása alapjául szolgáló zöldtakarmánytermő terület esetén a támogatás igénybevételére az alábbi feltételek esetén van mód:

a) a zöldtakarmánytermő területekről betakarított zöldtakarmányra vonatkozóan a 382/2005/EK rendelet 14-17. cikkei alapján írásbeli szerződést kötöttek az MVH által a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása 2004/2005. gazdasági évtől történő igénylésének általános feltételeiről szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM rendelet alapján jóváhagyott feldolgozóval, illetve szállítási dokumentumot állítottak ki, és

b) szerződésben/szállítási dokumentumban bejelentett zöldtakarmánytermő területről hektáronként legalább 3 tonna zöldtakarmányt, napon szárított takarmány esetén 1 tonna takarmányt beszállítottak.

(2) Szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása alapjául szolgáló zöldtakarmánytermő területekre nem kell alkalmazni a 39. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételt.

Dohány termesztésének támogatása

44. §

(1) Dohánytermesztési támogatás folyósítható azon területek után,

a) amelyeken Virginia vagy Burley dohányt termesztenek;

b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti betakarításig megőrzik, és azt be is takarítják;

c) amelyekről betakarított nyersdohányra a termelői csoporttal e rendeletben foglaltak szerint írásbeli szerződést kötöttek; és

d) amely tekintetében termelői csoport igazolja az MVH felé, hogy a termelői csoport tagja,

da) a dohány fajtájának megjelölésével termesztési kötelezettségének eleget tett, valamint

db) mekkora területen termesztett a szerződésben foglaltak szerint dohányt, és e területről melyik fajtából mekkora mennyiséget értékesített a termelői csoport részére; és

e) amelyre a termelői csoport viszontszerződéssel rendelkezik az elsődleges feldolgozóval.

(2)[18]

(3) a)[19]

b) a terméskiesést a rendelet 10. §-a szerinti módon igazolja.

(4)[20]

(5) A támogatás alapjául szolgáló bázisterületek nagysága:

a) Burley dohány esetén 1800 hektár,

b) Virginia dohány esetén 4058 hektár.

45. §

(1) A termelői csoport - ideértve az ideiglenesen elismert termelői csoportot is - termelők és dohányfajták szerinti lebontásban 2006. június 30-ig köteles az MVH Központi Hivatalához benyújtani a termelői csoport tagjaival kötött termeltetési szerződéseket, valamint az elsődleges feldolgozóval kötött értékesítési szerződést.

(2) A termelői csoporttal kötött dohánytermeltetési szerződés csak abban az esetben fogadható el, ha legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek adatai,

b) a szerződő felek regisztrációs száma,

c) a termelt dohány fajtája,

d) a dohánytermő terület nagysága hektárban, két tizedes jegy pontossággal,

e) a termelők hozzájáruló nyilatkozatát az adataik kezeléséről.

(3) A termelői csoport - ideértve az ideiglenesen elismert termelői csoportot is - a zöldbimbós állapotot követően, de legkésőbb 2006. október 1-jéig köteles a dohánytermő területe állapotát a helyszínen felmérni, és nyilatkozni arról, hogy a dohánytermő területet a szerződésben foglaltak szerint művelik. A helyszíni szemlére meg kell hívni a termelői csoporttal szerződéses kapcsolatban álló elsődleges feldolgozót is. A nyilatkozat legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek adatai,

b) a szerződő felek regisztrációs száma,

c) a dohánytermő területre vonatkozó legfontosabb megállapítások,

d) a helyszíni szemlén részt vevők aláírása.

(4) A helyszíni ellenőrzés eredményeit a termelői csoport által beküldendő igazolás kiállításakor figyelembe kell venni.

(5) A termelői csoport köteles az általa felvásárolt összes dohányt viszontszerződés alapján elsődleges feldolgozónak értékesíteni.

46. §

A 44. § (1) bekezdése szerinti igazolást az a termelői csoport adhatja ki, amely rendelkezik az MVH által elfogadott, a tényleges dohány felvásárlási és értékesítési adatokat regisztráló nyilvántartási rendszerrel.

47. §

(1) A 44. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolás legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek, illetve jogutódjának adatai,

b) a szerződő felek, illetve a jogutód regisztrációs számát,

c) a termelő által a termelői csoportnak az igazolás kiállításáig értékesített nyersdohány fajtáját, mennyiségét tonnában két tizedesjegy pontossággal, és a termést adó terület nagyságát hektárban két tizedesjegy pontossággal,

d) a termelő nyilatkozatát, miszerint egyetért az igazolásban foglaltakkal, valamint

e) a termelői csoport képviselőjének és a termelőnek az aláírását.

(2) A 44. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolásokat dohányfajtánkként egy alkalommal, legkésőbb 2007. március 1-jéig kell az MVH Központi Hivatalához benyújtani.

(3) A benyújtott igazolások alapján az MVH 2007. január 1-jét követően, az összes dohánytermelői csoport által hiánytalanul kiállított összes igazolás kézhezvételét követő 45 napon belül gondoskodik a támogatás kifizetéséről.

Héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása

48. §

(1) A 2. § j) pontja szerinti héjas gyümölcsűeket termesztő mezőgazdasági termelőknek támogatás folyósítható azon területek után,

a) melyen a következő héjas gyümölcsűeket termesztik:

aa) a 0802 11 és a 0802 12 KN kód alá tartozó mandula,

ab) 0802 21 és a 0802 22 KN kód alá tartozó mogyoró,

ac) 0802 31 és a 0802 32 KN kód alá tartozó dió;

b) amely ültetvények egybefüggő területe eléri vagy meghaladja a 0,3 ha-t;

c) melynek minimális faállomány-sűrűsége meghaladja dió esetében a hektáronkénti 80 fát, mogyoró esetében hektáronként a 400 bokrot, mandula esetében hektáronként 200 fát.

(2) A támogatás mértéke külön jogszabályban kerül meghatározásra.

(3) A bázisterület összesen 2900 hektár.

Energetikai célból termesztett egyes növényfajták támogatása

49. §

(1) E rendelet alapján a mezőgazdasági termelő energianövények energetikai célú felhasználásra történő termesztése esetén kiegészítő nemzeti támogatást vehet igénybe.

(2) Az energianövények tárgyévi bázisterülete

a) az 1. § 26. pont a)-d), valamint g)-h) alpontjai szerinti növények esetében együttesen 30 000 hektár,

b) az 1. § 26. pont e), valamint i)-m) alpontja szerinti növények esetében 11 000 hektár,[21]

c) az 1. § 26. pont f) alpontja szerinti növény esetében 2500 hektár.

(3) Amennyiben a jogszerű kérelmek által lefedett támogatható területek összege meghaladná a (2) bekezdésben meghatározott mértéket, úgy a mezőgazdasági termelők részére kifizethető összeg a túllépés arányában csökken.

(4) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontja szerinti bázisterületet meghaladó területre nyújtottak be támogatást, de a (2) bekezdés a), illetve c) pontjaiban meghatározott esetekben a támogatási igény kisebb mint az ott meghatározott bázisterület, úgy energiafű esetében az így képződő maradvány átcsoportosított összegével növelten kell az arányosítást elvégezni. A támogatás azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározottak szerinti mértéket.

50. §

(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő

a) valamennyi energianövény esetében teljesítse a Tanács 1973/2004/EK rendelet

aa) 24. cikk (2)-(4) bekezdésében,

ab) 25-31. cikkében, illetve 32. cikk (2)-(3) bekezdésében,

ac) 36. cikkében,

ad) 39-40. cikkében, valamint

ae) 43-44. cikkében foglalt feltételeket;

b) az 1. § 26. pont a)-e) és g)-j) alpontjai szerinti növények esetében az R. alapján egységes területalapú támogatást igényeljen.

(2) A Tanács 1973/2004/EK rendelet 30. cikke szerinti reprezentatív hozamokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben teszi közzé.

(3) A Tanács 1973/2004/EK rendelet 25. cikk 2. bekezdésének b) pontjában meghatározott lemérést az MVH végzi.

(4) A támogatás feltétele, hogy az elsődleges feldolgozó vagy felvásárló, illetve saját célú felhasználás esetében a mezőgazdasági termelő teljesítse a Tanács 1973/2004/EK rendelet 35. cikkében foglaltakat azzal, hogy a biztosíték összege 39 euró/hektár.

51. §

(1) Az energetikai célból termesztett egyes növényfajták támogatását az egységes területalapú támogatás igénylésével azonos módon és egyidejűleg, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet igényelni 2006. április 15-től 2006. május 15-ig.

(2) A mezőgazdasági termelő legkésőbb 2006. augusztus 31-ig megküldi az MVH részére az elsődleges feldolgozóval az 50. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint megkötött szerződést, illetve saját célú felhasználás esetében a szerződést helyettesítő nyilatkozatot.

(3) A támogatási összeg kifizetésére 2007. szeptember 30-ig kerül sor.

Rizs termesztésének támogatása

52. §

(1) A 2. § k) pontja szerinti rizs kiegészítő nemzeti támogatás folyósítható azon területek után,

a) amelyeken rizst termesztenek, és

b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti virágzás kezdetéig megőrzik.

(2) A támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő eleget tegyen az 1973/2004/EK rendelet 12. cikk b) pontjában foglaltaknak.

(3) A rizs bázisterület 3222 hektár.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy az 55. § rendelkezését 2005. április 4-től, az 56-57. §-ait 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendeletet Magyarország tekintetében az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos külön bizottsági határozatra figyelemmel, azzal együttesen kell alkalmazni.

54. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: AKG R.) 13. §-ának (2) bekezdésének felvezető szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az alábbi célprogramokhoz, amennyiben a rendelkezésre álló pénzügyi források azt lehetővé teszik, csak 2006. évben lehet támogatási kérelmet benyújtani."

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az AKG R. 13. § (1) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

55. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet (a továbbiakban: TR) 1. §-ának u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"u) egyéni referenciamennyiség (kvóta): a tejtermelő nevén a kvótanyilvántartásban nyilvántartott kvóta, amely a kvótaév végén a tejtermelő tulajdonában, illetve használatában van, és amelynek terhére a tejtermelő tejet termel. E rendelet vonatkozásában 2005. március 31-én rendelkezésre álló kvótának minősül a Tej Terméktanács által 2004. április 28-án kiírt pályázat alapján lefolytatott tejkvóta-értékesítés során - ideértve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által ezen kvótaértékesítéssel kapcsolatban kiadott 92/2005. (VIII. 19.) számú közleménye alapján kiosztott kvótát is - szerzett kvóta is;"

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a TR 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a mezőgazdasági termelő a tartási kötelezettség alatt álló állatoknak az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyed selejtezését - a kieséstől számított 60 napon belül -az előírt feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja. A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha

a) a kieső állatnak az adatbázisból történő kijelentése a szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik, és

b) a mezőgazdasági termelő a kiesés tényét, valamint a pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül, legkésőbb a pótlás bejelentésével egy időben, a kötelező birtokon tartás negyedik hónapja után kieső és nem pótolt állatokat a kiesést követő 10 napon belül a mezőgazdasági termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH Kirendeltséghez bejelenti. A kiesés bejelentéséhez mellékelni kell a kiesés okát igazoló állatorvosi igazolást."

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a TR 38. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 38. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az ellenőrzések alapján alkalmazandó jogkövetkezményekre - a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - az R. 13. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(8) Az egyes szántföldi növények támogatása esetében a 796/2004/EK rendelet 51. cikk (1)-(2) bekezdését, valamint az 53. cikkét kell alkalmazni."

56. §

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 13. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján meghirdetett támogatási jogcímek alapján igénybe vett fejlesztési célú juttatás összegét tőketartalékba (tartalékba) kell helyezni."

57. §

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kihirdetéséről szóló 172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet az alábbi 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program alapján meghirdetett támogatási jogcímek alapján igénybe vett fejlesztési célú juttatás összegét tőketartalékba (tartalékba) kell helyezni."

58. §

(1) A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Termelői csoportokról szóló rendelet) 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(1) A termelői csoportként történő elismerés feltétele, hogy a szervezet taglétszáma legalább tizenöt termelő a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az állami elismerés tárgyát képező termék értékesítéséből származó tárgyévi árbevétel legalább háromszázmillió forint legyen. Juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartás, méhészet, valamint fűszer- és gyógynövénytermesztés, illetve gyűjtés, tönköly- és durumbúza, valamint dohánytermesztés esetében pedig a tárgyévi árbevétel a százmillió forintot érje el."

(2) A Termelői csoportokról szóló rendelet 7. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (3) bekezdés f) pontja szerinti hozzájárulás nem tagadható meg, ha a tag kilépési szándékát a termelői csoportnál a tárgyév október 3 1-ig bejelenti, és a termelői csoporttal szemben fennálló szerződéses kötelezettségének legkésőbb a bejelentést követő 90 napon belül eleget tesz. Ebben az esetben a termelői csoport a tagsági viszony megszűnéséről szóló igazolást köteles 15 napon belül kiállítani. A késedelemből eredő kárért a mulasztó felel."

(3) A Termelői csoportokról szóló rendelet 12. § (3) bekezdése hatályát veszti.

59. §

A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 269/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E jogcím alapján kamattámogatás vehető igénybe olyan jelzálog-hitelintézettől vagy jelzálog-hitelintézeten keresztül a minisztérium külön közleményében megnevezett hitelintézetektől (e jogcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: hitelintézet) felvett hitelhez, amelyet önálló helyrajzi számmal rendelkező legalább 1 hektár termőföld (szántó, szőlő, gyümölcsös, valamint gyep művelési ágú terület) tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséhez használnak fel, legfeljebb 300 hektár vagy 6000 aranykorona értékű földtulajdon illetőség eléréséig. A kamattámogatás igénybe vehető osztatlan közös tulajdonban fennálló tulajdoni hányad(ok) megvásárlásához nyújtott hitelhez is, ha az egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon megszerzendő tulajdoni há-nyad(ok) nak megfelelő terület eléri az 1 hektárt és a vásárlással a tulajdonostársak száma csökken."

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 25/2006. (III. 31.) FVM rendelethez

Szántóföldi növénytermesztési támogatás hatálya alá tartozó növények

MegnevezésKN kód
I. Szántóföldi növények, beleértve szaporító anyagot is
1. Gabonafélék:Búza és kétszeres1001
Durumbúza1001 10 00
Rozs1002 00 00
Árpa1003 00
Zab1004 00
Kukorica1005
Csemegekukorica0709 90 60
Egyéb gabona:
Tritikále1008 90 10 00
Pohánka1008 10 00 00
Mohar1008 90 90 00
Szudánifű1008 90 90 00
Cukorcirok1007 00
Seprűcirok1007 00
Szemescirok1007 00
Köles1008 20 00 00
Indiánrizs1008 90 90 00
2. Hüvelyesek:Borsó0713 10
Lóbab0713 50 00 00
Édes csillagfürt (mag)1209 29 50
Lencse0713 40 00 00
Takarmánybükköny1214 90 90 00
Csicseriborsó0713 20 00 00
3. Ipari növények:Olajnövények:
Szójabab1201 00
Káposztarepce1205 10
Réparepce1205 90
Olajlenmag1204 00
Komló1210
Napraforgómag1206 00
Rostnövények:
Rostcélra termesztett kender:5302 10 00
Carmagnola
Beniko
CS
Delta-Llosa
Delta 405
Dioica 88
Epsilon 68
Fedora 17
Red Petiole
Felina 32
Felina 34-Felina 34
Ferimon-Férimon
Fibranova
Fibrimon 24
Chamaleon
Cannakomp
Futura 75
Juso 14
Santhica 23
Uso-31
Bialobrzeskie
Fasamo
Fibriko TC
Santhica 27
Tiborszállási
Finola
Kompolti hibrid TC
Kompolti
Lipko
UNIKO-B
II. Vetőmagvak
1. Rostnövények:Kender (Cannabis sativa), melynek THC-tartalma 0,2%-nál nem nagyobb1207 99 10
Rostlen (Linum usitasissimum)1204 00 10
2. Pázsitfűfélék:Ebtippan (Agrostis canina)1209 29 10
Óriás tippan (Agrostis gigantea)1209 29 10
Fehér tippan (Agrostis stolonifera)1209 29 10
Cérnatippan (Agrostis capillaris)1209 29 10
Francia perje (Arrhenatherum elatius)1209 29 80
Csomós ebír (Dactylis glomerata)1209 29
Nádképű csenkesz (Festuca arundinacea)1209 23 80
Juhcsenkesz (Festuca ovina)1209 23 80
Réti csenkesz (Festuca pratensis)1209 23 11
Vörös csenkesz (Festuca rubra)1209 23 15
Csenkeszperje (Festulolium)1209 29 80
Olasz perje (Lolium multiflorum)1209 25 10
Angol perje (Lolium perenne)1209 25 90
Hibrid perje (Lolium x boucheanum)1209 29 80
Gumós komócsin (Phleum Bertolinii)1209 29 80
MegnevezésKNkód
Réti komócsin (Phleum pratense)1209 26 00
Ligeti perje (Poa nemoralis)1209 29 80
Réti perje (Poa pratensis)1209 24 00
Mocsári perje (Poa palustris)1209 29 10
Sovány perje (Poa trivialis)1209 29 10
3. Hüvelyesek:Koronás baltavirág (Hedysarum coronarium)1209 29 80
Komlós lucerna (Medicago lupulina)1209 29 80
Takarmánylucerna [Medicago sativa (ecotypes)]1208 21 00
Takarmánylucerna [Medicago sativa (varieties)]1209 21 00
Takarmánybaltacím (Onobrichis viciifolia)1209 29 80
Alexandriai here (Trifolium alexandrinum)1209 22 80
Korcs v. svédhere (Trifolium hybridum)1209 22 80
Bíborhere (Trifolium incarnatum)1209 22 80
Vörös here (Trifolium pratense)1209 22 10
Fehér here (Trifolium repens)1209 22 80
Lódi lóhere (Trifolim repens L. var. Giganteum)1209 22 80
Fonák lóhere (Trifolium resupinatum)1209 22 80
Szöszös bükköny (Vicia villosa)1209 29 10
III. TakarmánynövényekAzon takarmánynövények, amelyek a 382/2005/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott termékek alapanyagául szolgálnak

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[2] * Szabályozására lásd 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet.

[3] Beiktatta az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[4] Hatályon kívül helyezte az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2006.07.27.

[5] Módosította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[6] Beiktatta az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés e) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[7] Megállapította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[8] * Szabályozására lásd 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet.

[9] Megállapította a 75/2006. (X. 19.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.10.22.

[10] Beiktatta az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[11] Számozását módosította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[12] Számozását módosította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[13] Számozását módosította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[14] Számozását módosította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[15] Számozását módosította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[16] Számozását módosította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[17] Számozását módosította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés g) pontja. Hatályos 2006.07.27.

[18] Hatályon kívül helyezte az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2006.07.27.

[19] Hatályon kívül helyezte az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2006.07.27.

[20] Hatályon kívül helyezte az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2006.07.27.

[21] Módosította az 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdés i) pontja. Hatályos 2006.07.27.

Tartalomjegyzék