23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet

az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott intézmények jogosultak iskolarendszeren kívüli szakképzésben az ott meghatározott szakképesítés esetében és régióban szakmai vizsga szervezésére.

(2) A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények kizárólag az e rendelet 2. számú mellékletében régiónként is meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosultak.

(3)[1] Az Szt. 6. §-ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet valamennyi szakképesítés és régió esetében jogosult az informatikáért felelős miniszter, a közigazgatási informatikáért felelős miniszter, valamint az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, mint szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére.

(4)[2] A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2009. június 30-ig érvényes.

(5)[3] A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság az 1. melléklet 25. pontja, 61-79. pontjai, valamint a 41. pont tekintetében a Dél-Alföldi, a Dél-Dunántúli, az Észak-Alföldi, a Közép-Dunántúli, a Közép-Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli régiók vonatkozásában 2010. június 30-ig érvényes.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[4]

Kovács Kálmán s. k.,

informatikai és hírközlési miniszter

1. számú melléklet a 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelethez[5]

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények a szakképesítés és a régió feltüntetésével

Sor­számVizsgaszervező intézménySzakképesítés azonosító száma és megnevezéseRégió
1.Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.54 464107CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikusDél-Alföldi Dél-Dunántúli
54 464101Gazdasági informatikus I.Észak-Alföldi
52 4641 02Gazdasági informatikus II.Észak-Magyarországi
54 4641 02Információrendszer-szervezőKözép-Dunántúli Közép-Magyarországi
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítőNyugat-Dunántúli
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
2.Albasoft Training Oktatóközpont Kft.54 464101Gazdasági informatikus I.Közép-Dunántúli
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 101.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
3.Andrássy Gyula Műszaki Középiskola54 4641 02Információrendszer-szervezőÉszak-Magyarországi
3530 Miskolc,54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Soltész Nagy Kálmán u. 10.54 8409 01Multimédia-fej lesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
4.Barhács és Társa Szervezési, Oktatási54 464101Gazdasági informatikus I.Közép-Magyarországi
és Szolgáltató Kft.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
1091 Budapest, Üllői út 45.54 4641 02Információrendszer-szervező
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
5.Baross Gábor Közlekedési és Postafor-52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőÉszak-Magyarországi
galmi Szakközépiskola
3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54-56.
6.BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki54 4641 04Számítástechnikai programozóKözép-Magyarországi
Főiskolai Kar52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
7.Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi54 464101Gazdasági informatikus I.Észak-Magyarországi
és Számviteli Főiskolai Kar54 4641 02Információrendszer-szervezőKözép-Magyarországi
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)Nyugat-Dunántúli
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
8.Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós54 464107CAD-CAM tervező, dokumentációkezelőKözép-Magyarországi
Központinformatikus
1097 Budapest, Gyáli út 33-35.54 464101Gazdasági informatikus I.
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
9.CONTROLL Training Számítástechni-54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)Közép-Magyarországi
kai Továbbképző Központ Kft.54 4641 04Számítástechnikai programozó
1027 Budapest, Csalogány u. 23.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
10.Csány László Közgazdasági Szak-52 4641 02Gazdasági informatikus II.Nyugat-Dunántúli
középiskola54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 6.54 8409 01Multimédia-fej lesztő
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
11.Csepel-Sziget Műszaki Szakközép-54 464101Gazdasági informatikus I.Közép-Magyarországi
iskola Szakiskola és Kollégium54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
1211 Budapest, Posztógyár u. 10.54 8409 01Multimédia-fej lesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
12.CSÚCS '91 Oktatási és Vezetési52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőDél-Dunántúli
Tanácsadó Kft.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)Közép-Dunántúli
1212 Budapest, Erdőalja út 12.Közép-Magyarországi
13.Debreceni Regionális Munkaerő-52 4641 02Gazdasági informatikus II.Dél-Alföldi
fejlesztő és Képző Központ51 5223 03Informatikai műszerészÉszak-Alföldi
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
14.Dunaferr Szakközép- és Szakiskola54 464107CAD-CAM tervező, dokumentációkezelőKözép-Dunántúli
2401 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.informatikus
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
15.Észak-Magyarországi Regionális Mun-54 464101Gazdasági informatikus I.Észak-Magyarországi
kaerő-fejlesztési és Átképző Központ52 4641 02Gazdasági informatikus II.
3518 Miskolc, Erenyő u.1.54 4641 02Információrendszer-szervező
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
16.Eszterházy Károly Főiskola54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)Észak-Magyarországi
3300 Eger, Eszterházy tér 1.54 8409 01Multimédia-fej lesztő
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
17.Fény-Szoft Számítástechnikai Kft.54 464101Gazdasági informatikus I.Nyugat-Dunántúli
9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
18.Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 6724 Szeged, Mars tér 14.31464101 54 4641 03 52 4641 03 33 464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető Számítógép-kezelő (-használó)Dél-Alföldi
19.Gépészeti és Számítástechnikai Szak­középiskola 5601 Békéscsaba, Kazinczy u.7.54 4641 02 51 5223 03 54 4641 03 52 4641 03 33 464101 54 464105Információrendszer-szervező Informatikai műszerész Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető Számítógép-kezelő (-használó) Számítógéprendszer-programozóDél-Alföldi
20.Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, Fő u. 68.52 4641 03 33 464101Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető Számítógép-kezelő (-használó)Dél-Alföldi Közép-Magyarországi
21.Graf-Get Számitástechnikai Kft. 9026 Győr, Kertész u. 54.54 4641 04 52 4641 03 33 464101 54 464105Számítástechnikai programozó Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető Számítógép-kezelő (-használó) Számítógéprendszer-programozóNyugat-Dunántúli
22.Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola 9021 Győr, Szent István út 7.54 464107
54 464101 52 4641 02 54 4641 03 54 8409 01 34 464101 54 4641 04 52 4641 03 33 464101
CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus Gazdasági informatikus I. Gazdasági informatikus II. Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Multimédia-fej lesztő PLC-programozó Számítástechnikai programozó Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető Számítógép-kezelő (-használó)Nyugat-Dunántúli
23.Kaposvári Egyetem 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.52 4641 02 54 4641 03 54 4641 04 52 4641 03 33 464101 54 464105Gazdasági informatikus II. Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Számítástechnikai programozó Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető Számítógép-kezelő (-használó) Számítógéprendszer-programozóDél-Dunántúli
24.Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107.54 464107
54 464101 52 4641 02 52 4641 03 33 464101
CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus Gazdasági informatikus I. Gazdasági informatikus II. Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető Számítógép-kezelő (-használó)Közép-Magyarországi
25.Kecskeméti Regionális Munkaerő­fejlesztő és -Képző Központ 6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20.54 464101 52 4641 02 51 5223 03 54 4641 03 51 5223 07
34 464101 54 4641 04 52 4641 03
Gazdasági informatikus I. Gazdasági informatikus II. Informatikai műszerész Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechni­kai műszerész PLC-programozó Számítástechnikai programozó Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőDél-Alföldi
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőKözép-Magyarországi
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
26.KOCSIS Szolgáltató, Ipari és Kereske-54 464107CAD-CAM tervező, dokumentációkezelőDél-Dunántúli
delmi Kft.informatikus
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
51 5223 03Informatikai műszerész
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
27.Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglá-52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőDél-Alföldi
tóipari Szakközépiskola és Szakiskola33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
6723 Szeged, József A. sgt. 122-126.
28.KOTK Külkereskedelmi Oktatási és33 464101Számítógép-kezelő (-használó)Közép-Magyarországi
Továbbképző Központ Kft.
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
29.Magyar Iparszövetség Oktatási54 464101Gazdasági informatikus I.Közép-Magyarországi
Központ54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)Dél-Dunántúli
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.54 4641 04Számítástechnikai programozóÉszak-Magyarországi
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőÉszak-Alföldi Dél-Alföldi
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
30.Magyar Posta Rt. Oktatási Központ52 7026 02Postai üzleti asszisztensDél-Dunántúli
1101 Budapest, Üllői út 114-116.Észak-Alföldi
Közép-Magyarországi
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőKözép-Magyarországi
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
31.Magyar Államvasutak Rt.54 464101Gazdasági informatikus I.Közép-Magyarországi
1062 Budapest, Andrássy út 73-75.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
32.Mechatronikai Szakközépiskola és52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőKözép-Magyarországi
Gimnázium
1118 Budapest, Rétköz u. 39.
33.Mechwart András Gépipar és Informa-54 464107CAD-CAM tervező, dokumentációkezelőÉszak-Alföldi
tikai Középiskolainformatikus
4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.54 464101Gazdasági informatikus I.
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
34.MICRO-2000 Oktatási, Szolgáltatási és54 4641 04Számítástechnikai programozóKözép-Magyarországi
Kereskedelmi Kft.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
1091 Budapest, Üllői út 197-199.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
35.Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági54 464107CAD-CAM tervező, dokumentációkezelőKözép-Dunántúli
Középiskolainformatikus
2800 Tatabánya, Béke u. 8.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
51 5223 03Informatikai műszerész
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
36.Móricz Zsigmond Műszaki Közép-52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőKözép-Magyarországi
iskola, Szakiskola és Radnai Béla Köz-33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
gazdasági Tagozata
1133 Budapest, Vág u. 12-14.
37."NET-INFO" Kereskedelmi és Szolgál-54 464107CAD-CAM tervező, dokumentációkezelőÉszak-Alföldi
tató Kft.informatikus
4225 Debrecen, Sillye Gábor u. 67.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
38.NOMINA 3P Oktatásszervező és Szol-54 464107CAD-CAM tervező, dokumentációkezelőKözép-Magyarországi
gáltató Rt.informatikus
1143 Budapest, Gizella út 42-44.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
39.Nyíregyházi Főiskola54 464107CAD-CAM tervező, dokumentációkezelőÉszak-Alföldi
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/binformatikusÉszak-Magyarországi
54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
40.Nyíregyházi Regionális Munkaerő fej-54 464101Gazdasági informatikus I.Észak-Alföldi
lesztő és Képző Központ52 4641 02Gazdasági informatikus II.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13.31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
41.OK-TAT-60 Kft.54 4641 01Gazdasági informatikus I.Dél-Alföldi
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 1.52 4641 02Gazdasági informatikus II.Dél-Dunántúli
54 4641 04Számítástechnikai programozóÉszak-Alföldi
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltetőÉszak-Magyarországi
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)Közép-Dunántúli
Közép-Magyarországi
Nyugat-Dunántúli
42.OKTÁV Továbbképző Központ Rt.54 464101Gazdasági informatikus I.Dél-Dunántúli
2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi52 4641 02Gazdasági informatikus II.Észak-Alföldi
u. 35-39.54 4641 02Információrendszer-szervezőÉszak-Magyarországi
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)Közép-Dunántúli Közép-Magyarországi
54 8409 01Multimédia-fej lesztőNyugat-Dunántúli
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
43.OKTKER-NODUS Kiadó Kft.54 464101Gazdasági informatikus I.Közép-Dunántúli
8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
44.Pécsi Regionális Munkaerő fejlesztő54 464101Gazdasági informatikus I.Dél-Dunántúli
és Képző Központ52 4641 02Gazdasági informatikus II.
7634 Pécs, Bázis u. 30.54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
45.PENTA UNIO Oktatási Centrum Kft.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőDél-Dunántúli
7622 Pécs, Czinderi u. 6.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
46.Székesfehérvári Regionális Munkaerő-54 464101Gazdasági informatikus I.Dél-Dunántúli
fejlesztő és Képző Központ52 4641 02Gazdasági informatikus II.Közép-Dunántúli
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.54 4641 03 54 8409 01Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Multimédia-fej lesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
47.Rudas Közgazdasági Szakközépiskola,54 464101Gazdasági informatikus I.Közép-Dunántúli
Szakiskola és Kollégium52 4641 02Gazdasági informatikus II.
2400 Dunaújváros, Római krt. 47-49.54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
48.Ságvári Endre Gimnázium52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőÉszak-Magyarországi
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 2.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
49.School of Business Zalaegerszeg Üzleti54 464101Gazdasági informatikus I.Nyugat-Dunántúli
Szakközépiskola52 4641 02Gazdasági informatikus II.
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13.54 4641 02Információrendszer-szervező
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
50.J. L. Seagull Alapítványi Középiskola54 464101Gazdasági informatikus I.Észak-Magyarországi
3100 Salgótarján, Meredek út 9.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
51.SOTER-LINE Oktatási, Továbbképző54 464101Gazdasági informatikus I.Közép-Magyarországi
és Szolgáltató Kft.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
52.Szakmai Továbbképző, Átképző54 464107CAD-CAM tervező, dokumentációkezelőDél-Alföldi
és Vállalkozástámogató Rt.informatikusDél-Dunántúli
1149 Budapest, Angol u. 36.54 464101Gazdasági informatikus I.Észak-Alföldi
52 4641 02Gazdasági informatikus II.Észak-Magyarországi
54 4641 02Információrendszer-szervezőKözép-Dunántúli Közép-Magyarországi
51 5223 03Informatikai műszerészNyugat-Dunántúli
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
51 5223 07Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechni-
kai műszerész
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
53.SZÁMALK Szakközépiskola54 464101Gazdasági informatikus I.Közép-Magyarországi
1139 Budapest, Frangepán u. 56.54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
54.Szintézis Felnőttképzési Központ54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)Dél-Alföldi
Oktatói Munkaközösség54 4641 04Számítástechnikai programozó
6100 Kiskunfélegyháza, Nyíl u. 37.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 464105Számítógéprendszer-programozó
55.Szombathelyi Regionális Munkaerő fej-54 464107CAD-CAM tervező, dokumentációkezelőNyugat-Dunántúli
lesztő és Képző Központinformatikus
9700 Szombathely, Akacs M. u. 1-3.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
51 5223 03Informatikai műszerész
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
56.Tiszaparti Gimnázium és Humán Szak-52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőÉszak-Alföldi
középiskola33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4.
57.Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítőDél-Alföldi
Szakképző Iskola és Kollégium54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.34 464101PLC-programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
58.Vasvári Pál Közgazdasági Szakközép-54 464101Gazdasági informatikus I.Dél-Alföldi
iskola52 4641 02Gazdasági informatikus II.
6722 Szeged, Gutenberg u. 11.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
59.Veszprémi Egyetem54 464101Gazdasági informatikus I.Dél-Dunántúli
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.52 4641 02Gazdasági informatikus II.Közép-Dunántúli
54 4641 02Információrendszer-szervezőNyugat-Dunántúli
31464101Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fej lesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
60.VOFA Tanácsadó és Szervező Kft.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltetőKözép-Magyarországi
1074 Budapest, Csengery u. 11.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
61.Kereskedők, Vállalkozók Békés Megyei Szervezete54 8409 01
33 4641 01
Multimédia-fejlesztő
Számítógép-kezelő (-használó)
Dél-Alföldi
62.Károly Róbert Főiskola Felnőttképzési Osztály 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.54 4641 01
52 4641 03
33 4641 01
Gazdasági informatikus I.
Számítástechnikai szoftverüzemeltető Számítógép-kezelő (-használó)
Észak-Magyarországi
63.sPrinter Stúdió Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 58.54 4641 01
52 4641 02
51 5223 03
52 4641 03
33 4641 01
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikai műszerész Számítástechnikai szoftverüzemeltető Számítógép-kezelő (-használó)
Észak-Magyarországi
64.Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Ady Endre út 9.52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04
Számítástechnikai szoftverüzemeltető Számítógép-kezelő (-használó) Számítástechnikai programozóÉszak-Alföldi
65.Szegedi Tudományegyetem Juhász52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltetőDél-Alföldi
Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
66.Békéscsabai Regionális Képző52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltetőDél-Alföldi
Központ 5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
67.Kempelen Farkas Ügyviteli52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltetőKözép-Dunántúli
Alapítványi Középiskola 2900 Komárom, Frigyes tér 2-3.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
68.Neumann János Középiskola52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltetőÉszak-Magyarországi
és Kollégium33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
3300 Eger, Rákóczi út 48.54 4641 04Számítástechnikai programozó
54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
69.Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltetőNyugat-Dunántúl
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
70.SZÁMALK Oktatási és52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltetőKözép-Magyarországi
Informatikai Rt.54 8409 01Multimédia-fejlesztő
1115 Budapest, Etele út 68.54 4641 04Számítástechnikai programozó
54 4641 03Informatikus (Rendszerinformatikus)
54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 01Gazdasági informatikus I.
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
71.Székács Elemér Szakközépiskola52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltetőÉszak-Alföldi
5200 Törökszentmiklós,33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
Almásy út 50.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
72.Kós Károly Építőipari52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltetőÉszak-Magyarországi
Szakközépiskola 3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
73.INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)Észak-Magyarországi
3561 Felsőzsolca, Bartók Béla u. 53.
74.PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltetőDél-Alföldi
Oktató és Kiadó Zrt.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)Észak-Alföldi
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.54 4641 01Gazdasági informatikus I.Dél-Dunántúli
52 4641 02Gazdasági informatikus II.Nyugat-Dunántúli Közép-Magyarországi Közép-Dunántúli Észak-Magyarországi
75.Galamb József Szakközépiskola33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)Dél-Alföldi
6900 Makó, Szép u. 2-4.52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
52 4641 05Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
54 4641 03Informatikus (rendszerinformatikus)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
76.TRIVIUM Alapítványi31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítőÉszak-Magyarországi
Szakközépiskola és Szakiskola52 4641 05Informatikai hálózattelepítő ésÉszak-Alföldi
3200 Gyöngyös,33 4641 01üzemeltető
Kőrösi Csoma S. u. 9.52 4641 02Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03Gazdasági informatikus II.
54 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04Informatikus (a tevékenység
megjelölésével)
54 4641 05Számítástechnikai programozó
54 8409 01Számítógéprendszer-programozó
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
77.SZÉV Számítástechnikai54 4641 01Gazdasági informatikus I.Észak-Magyarországi
és Oktatási Kft. 3530 Miskolc, Görgey u. 24.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
78.Veress Ferenc Szakképző Iskola33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)Észak-Alföldi
4220 Hajdúböszörmény,52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Enyingi T. B. u. 5/A54 4641 01Gazdasági informatikus I.
79.Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikusDél-Dunántúli
7400 Kaposvár, Pázmány P.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
52 4641 05Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó

2. számú melléklet a 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelethez[6]

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére - régiók szerint - feljogosított intézmények a szakképesítések feltüntetésével

I. Dél-Alföld régió

Sor­számVizsgaszervező intézmény neve, címeSzakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1.Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
2.Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő52 4641 02Gazdasági informatikus II.
és Képző Központ51 5223 03Informatikai műszerész
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
3.Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szak-31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
középiskola és Kollégium54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
6724 Szeged, Mars tér 14.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
4.Gépészeti és Számítástechnikai Szakközép-54 4641 02Információrendszer-szervező
iskola51 5223 03Informatikai műszerész
5601 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
5.Gépipari Tudományos Egyesület52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
1027 Budapest, Fő u. 68.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
6.Kecskeméti Regionális Munkaerő-fejlesztő54 4641 01Gazdasági informatikus I.
és -Képző Központ52 4641 02Gazdasági informatikus II.
6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20.51 5223 03Informatikai műszerész
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
51 5223 07Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
7.Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Szakközépiskola és Szakiskola33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
6723 Szeged, József A. sgt. 122-126.
8.Magyar Iparszövetség Oktatási Központ54 4641 01Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
9.Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalko-54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
zástámogató Rt.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
1149 Budapest, Angol u. 36.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
51 5223 03Informatikai műszerész
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
51 5223 07Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
10.Szintézis Felnőttképzési Központ Oktatói54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Munkaközösség54 4641 04Számítástechnikai programozó
6100 Kiskunfélegyháza, Nyíl u. 37.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
11.Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szak-31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
képző Iskola és Kollégium54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.34 4641 01PLC-programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
12.Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola54 4641 01Gazdasági informatikus I.
6722 Szeged, Gutenberg u. 11.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
13.Kereskedők, Vállalkozók54 8409 01Multimédia-fejlesztő
Békés Megyei Szervezete33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
14.Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Tanárképző Főiskolai Kar 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
15.Békéscsabai Regionális Képző Központ52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
16.PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
17.Galamb József Szakközépiskola33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
6900 Makó, Szép u. 2-4.52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
52 4641 05Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
54 4641 03Informatikus (rendszerinformatikus)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
18.OK-TAT-60 Oktatási,54 4641 01Gazdasági informatikus I.
Szervezési és Szolgáltató Kft.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 933 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04Számítástechnikai programozó

II. Dél-Dunántúl régió

Sor­számVizsgaszervező intézmény neve, címeSzakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1.Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
2.CSÚCS '91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Kft.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
1212 Budapest, Erdőalja út 12.
3.Kaposvári Egyetem52 4641 02Gazdasági informatikus II.
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
4.KOCSIS Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Kft.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
51 5223 03Informatikai műszerész
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
5.Magyar Iparszövetség Oktatási Központ54 4641 01Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
6.Magyar Posta Rt. Oktatási Központ52 7026 02Postai üzleti asszisztens
1101 Budapest, Üllői út 114-116.
7.OKTÁV Továbbképző Központ Rt.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros,52 4641 02Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39.54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
8.Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző54 4641 01Gazdasági informatikus I.
Központ52 4641 02Gazdasági informatikus II.
7634 Pécs, Bázis u. 30.54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
9.PENTA UNIO Oktatási Centrum Kft.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
7622 Pécs, Czinderi u. 6.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
10.Székesfehérvári Regionális Munkaerő-54 4641 01Gazdasági informatikus I.
fejlesztő és Képző Központ52 4641 02Gazdasági informatikus II.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
11.Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalko-54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
zástámogató Rt.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
1149 Budapest, Angol u. 36.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
51 5223 03Informatikai műszerész
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
51 5223 07Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
12.Veszprémi Egyetem54 4641 01Gazdasági informatikus I.
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
13.PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
14.OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési54 4641 01Gazdasági informatikus I.
és Szolgáltató Kft.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04Számítástechnikai programozó
15.Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő
7400 Kaposvár, Pázmány P.informatikus
54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
52 4641 05Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó

III. Észak-Alföld régió

Sor
­szám
Vizsgaszervező intézmény neve, címeSzakképesítés azonosító száma, megnevezése
1.Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
2.Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és52 4641 02Gazdasági informatikus II.
Képző Központ51 5223 03Informatikai műszerész
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
3.Magyar Iparszövetség Oktatási Központ54 4641 01Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
4.Magyar Posta Rt. Oktatási Központ52 7026 02Postai üzleti asszisztens
1101 Budapest, Üllői út 114-116.
5.Mechwart András Gépipar és Informatikai54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Középiskola54 4641 01Gazdasági informatikus I.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
6."NET-INFO" Kereskedelmi és Szolgáltató54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Kft.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
4225 Debrecen, Sillye Gábor u. 67.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
7.Nyíregyházi Főiskola54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
8.Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő és54 4641 01Gazdasági informatikus I.
Képző Központ52 4641 02Gazdasági informatikus II.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13.31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
9.OKTÁV Továbbképző Központ Rt.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros,52 4641 02Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39.54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
10.Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalko-54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
zástámogató Rt.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
1149 Budapest, Angol u. 36.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
51 5223 03Informatikai műszerész
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
51 5223 07Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
11.Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközép-52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
iskola33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4.
12.Szolnoki Főiskola52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
5000 Szolnok, Ady Endre út 9.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
13.Székács Elemér Szakközépiskola52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
14.PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
15.TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
és Szakiskola52 4641 05Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3200 Gyöngyös, Kőrösi Csoma S. u. 9.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
54 8409 01Multimédia-feilesztő
16.OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési54 4641 01Gazdasági informatikus I.
és Szolgáltató Kft.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04Számítástechnikai programozó
17.Veress Ferenc Szakképző Iskola33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/A52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 01Gazdasági informatikus I.

IV. Észak-Magyarország régió

Sor­számVizsgaszervező intézmény neve, címeSzakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1.Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
2.Andrássy Gyula Műszaki Középiskola54 4641 02Információrendszer-szervező
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
3.Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Szakközépiskola
3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54-56.
4.Budapesti Gazdasági Főiskola54 4641 01Gazdasági informatikus I.
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar54 4641 02Információrendszer-szervező
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
5.Észak-Magyarországi Regionális Munka-54 4641 01Gazdasági informatikus I.
erő-fejlesztési és Átképző Központ52 4641 02Gazdasági informatikus II.
3518 Miskolc, Erenyő u. 1.54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
6.Eszterházy Károly Főiskola54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
3300 Eger, Eszterházy tér 1.54 8409 01Multimédia-fejlesztő
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
7.Magyar Iparszövetség Oktatási Központ54 4641 01Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
8.Nyíregyházi Főiskola54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
9.OK-TAT-60 Kft.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 1.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
10.OKTÁV Továbbképző Központ Rt.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros,52 4641 02Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39.54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
11.Ságvári Endre Gimnázium52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 2.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
12.J. L. Seagull Alapítványi Középiskola54 4641 01Gazdasági informatikus I.
3100 Salgótarján, Meredek út 9.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
13.Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalko-54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
zástámogató Rt.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
1149 Budapest, Angol u. 36.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
51 5223 03Informatikai műszerész
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
51 5223 07Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 4641 01PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
14.Károly Róbert Főiskola54 4641 01Gazdasági informatikus I.
Felnőttképzési Osztály52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
15.sPrinter Stúdió Kft.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
3300 Eger, Széchenyi u. 58.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
51 5223 03Informatikai műszerész
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
16.Neumann János Középiskola és Kollégium52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
3300 Eger, Rákóczi út 48.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
54 4641 01Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
17.Kós Károly Építőipari Szakközépiskola52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
18.INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
Felelőségű Társaság
3561 Felsőzsolca, Bartók Béla u. 53.
19.PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
20.TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
és Szakiskola52 4641 05Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3200 Gyöngyös, Kőrösi Csoma S. u. 9.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
21.SZÉV Számítástechnikai és Oktatási Kft.54 4641 01Gazdasági informatikus I.
3530 Miskolc, Görgey u. 24.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)

V. Közép-Dunántúl régió

Sor­számVizsgaszervező intézmény neve, címeSzakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1.Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
2.AlbasoftTraining Oktatóközpont Kft.54 464101Gazdasági informatikus I.
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 101.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
3.CSÚCS '91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Kft.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
1212 Budapest, Erdőalja út 12.
4.Dunaferr Szakközép- és Szakiskola54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
2401 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
5.Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Közép-54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
iskola54 464101Gazdasági informatikus I.
2800 Tatabánya, Béke u. 8.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
51 5223 03Informatikai műszerész
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
6.OKTÁV Továbbképző Központ Rt.54 464101Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros,52 4641 02Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39.54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
7.OKTKER-NODUS Kiadó Kft.54 464101Gazdasági informatikus I.
8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
8.Székesfehérvári Regionális Munkaerő fejlesz-54 464101Gazdasági informatikus I.
tő és Képző Központ52 4641 02Gazdasági informatikus II.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
9.Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szak­iskola és Kollégium 2400 Dunaújváros, Római krt. 47-49.54 464101 52 4641 02 54 4641 02Gazdasági informatikus I. Gazdasági informatikus II. Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
10.Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalko-54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
zástámogató Rt. 1149 Budapest, Angol u. 36.54 464101 52 4641 02Gazdasági informatikus I. Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
51 5223 03Informatikai műszerész
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
51 5223 07Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
11.Veszprémi Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.54 464101 52 4641 02Gazdasági informatikus I. Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
12.Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Középiskola33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
2900 Komárom, Frigyes tér 2-3.
13.PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
14.OK-TAT-60 Oktatási,54 4641 01Gazdasági informatikus I.
Szervezési és Szolgáltató Kft.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04Számítástechnikai programozó

VI. Közép-Magyarország régió

Sor­számVizsgaszervező intézmény neve, címeSzakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1.Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
2.Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és54 464101Gazdasági informatikus I.
Szolgáltató Kft.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
1091 Budapest, Üllői út 45.54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
3.BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki54 4641 04Számítástechnikai programozó
Főiskolai Kar52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
4.Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi54 464101Gazdasági informatikus I.
és Számviteli Főiskolai Kar54 4641 02Információrendszer-szervező
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
5.Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Központ54 464101Gazdasági informatikus I.
1097 Budapest, Gyáli út 33-35.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
6.CONTROLL Training Számítástechnikai54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Továbbképző Központ Kft.54 4641 04Számítástechnikai programozó
1027 Budapest, Csalogány u. 23.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
7.Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola54 464101Gazdasági informatikus I.
Szakiskola és Kollégium54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
1211 Budapest, Posztógyár u. 10.54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
8.CSÚCS '91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Kft.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
1212 Budapest, Erdőalja út 12.
9.Gépipari Tudományos Egyesület52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
1027 Budapest, Fő u. 68.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
10.Katona József Műszaki, Közgazdasági Szak-54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
középiskola és Gimnázium54 464101Gazdasági informatikus I.
1138 Budapest, Váci út 107.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
11.Kecskeméti Regionális Munkaerő-fejlesztő52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
és -Képző Központ33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20.
12.KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Tovább-33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
képző Központ Kft.
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
13.Magyar Iparszövetség Oktatási Központ54 464101Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
14.Magyar Posta Rt. Oktatási Központ52 7026 02Postai üzleti asszisztens
1101 Budapest, Üllői út 114-116.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
15.Magyar Államvasutak Rt.54 464101Gazdasági informatikus I.
1062 Budapest, Andrássy út 73-75.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
16.Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
1118 Budapest, Rétköz u. 39.
17.MICRO-2000 Oktatási, Szolgáltatási54 4641 04Számítástechnikai programozó
és Kereskedelmi Kft.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
1091 Budapest, Üllői út 197-199.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
18.Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola,52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
Tagozata
1133 Budapest, Vág u. 12-14.
19.NOMINA 3P Oktatásszervező54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
és Szolgáltató Rt.54 464101Gazdasági informatikus I.
1143 Budapest, Gizella út 42–44.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
20.OKTÁV Továbbképző Központ Rt.54 464101Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros,52 4641 02Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39.54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
21.Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalko-54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
zástámogató Rt.54 464101Gazdasági informatikus I.
1149 Budapest, Angol u. 36.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
51 5223 03Informatikai műszerész
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
51 5223 07Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
22.SOTER-LINE Oktatási, Továbbképző és54 464101Gazdasági informatikus I.
Szolgáltató Kft.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
23.SZÁMALK Szakközépiskola54 464101Gazdasági informatikus I.
1139 Budapest, Frangepán u. 56.54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
24.VOFA Tanácsadó és Szervező Kft.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
1074 Budapest, Csengery u. 11.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
25.SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt.52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
1115 Budapest, Etele út 68.54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
54 4641 03Informatikus (Rendszerinformatikus)
54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 01Gazdasági informatikus I.
33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
26.PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
27.OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési54 4641 01Gazdasági informatikus I.
és Szolgáltató Kft.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04Számítástechnikai programozó

VII. Nyugat-Dunántúl régió

Sor­számVizsgaszervező intézmény neve, címeSzakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése
1.Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
2.Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és54 464101Gazdasági informatikus I.
Számviteli Főiskolai Kar54 4641 02Információrendszer-szervező
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
3.Csány László Közgazdasági Szakközépiskola52 4641 02Gazdasági informatikus II.
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 6.54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
4.Fény-Szoft Számítástechnikai Kft.54 464101Gazdasági informatikus I.
9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
5.Graf-Get Számítástechnikai Kft.54 4641 04Számítástechnikai programozó
9026 Győr, Kertész u. 54.52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
6.Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Középiskola54 464101Gazdasági informatikus I.
9021 Győr, Szent István út 7.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
7.OKTÁV Továbbképző Központ Rt.54 464101Gazdasági informatikus I.
2509 Esztergom-kertváros,52 4641 02Gazdasági informatikus II.
Wesselényi u. 35-39.54 4641 02Információrendszer-szervező
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
8.School of Business Zalaegerszeg Üzleti54 464101Gazdasági informatikus I.
Szakközépiskola52 4641 02Gazdasági informatikus II.
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13.54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
9.Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalko-54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
zástámogató Rt.54 464101Gazdasági informatikus I.
1149 Budapest, Angol u. 36.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
51 5223 03Informatikai műszerész
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
51 5223 07Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
54 4641 05Számítógéprendszer-programozó
10.Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő54 4641 07CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
és Képző Központ54 464101Gazdasági informatikus I.
9700 Szombathely, Akacs M. u. 1-3.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
51 5223 03Informatikai műszerész
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
34 464101PLC-programozó
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
11.Veszprémi Egyetem54 464101Gazdasági informatikus I.
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
54 4641 02Információrendszer-szervező
31 4641 01Informatikai hálózatirendszer-telepítő
54 4641 03Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
54 8409 01Multimédia-fejlesztő
54 4641 04Számítástechnikai programozó
52 4641 03Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
12.Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
13.PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Oktató és Kiadó Zrt.33 464101Számítógép-kezelő (-használó)
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.54 464101Gazdasági informatikus I.
52 4641 02Gazdasági informatikus II.
14.OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési54 4641 01Gazdasági informatikus I.
és Szolgáltató Kft.52 4641 02Gazdasági informatikus II.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.33 4641 01Számítógép-kezelő (-használó)
52 4641 03Számítástechnikai szoftverüzemeltető
54 4641 04Számítástechnikai programozó

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 2/2008. (VI. 30.) MeHVM-KHEM együttes rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[2] Módosította a 8/2008. (XII. 17.) MeHVM-KHEM együttes rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.12.18.

[3] Beiktatta a 8/2006. (V. 17.) IHM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.05.25.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. § 21. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Módosította a 8/2006. (V. 17.) IHM rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.05.25.

[6] Módosította a 8/2006. (V. 17.) IHM rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.05.25.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére