288/2004. (X. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatáról és hatásköréről a következőket rendeli el:

1. §

A miniszter a Kormány egészségpolitikai feladatainak teljesítése érdekében

a) kidolgozza a lakosság egészségi állapotával, egészségi állapotának megőrzésével kapcsolatos kormányzati teendőket, vizsgálja a kormánydöntések egészségügyre gyakorolt hatását;

b) közreműködik

ba) a gazdaságpolitika, a fejlesztéspolitika, a területfejlesztés, a településfejlesztés, a környezetvédelem és az oktatás egészségpolitikával való összehangolásában,

bb) az államháztartási törvényből fakadóan a központi költségvetéssel és az Egészségbiztosítási Alap költségvetésével összefüggő és egyéb pénzügyi feladatok ellátásában,

bc) a gazdaság- és társadalompolitikai programok, az államháztartás, valamint a nemzetgazdaság szabályozó rendszerének a miniszter feladatkörét érintő kidolgozásában,

bd) az egészségügyi ellátórendszer finanszírozási szabályainak kidolgozásában;

c) együttműködik az önkormányzati és az egészségügyi érdekképviseleti szervekkel, a szakmai szervezetekkel, különösen a szakmai kamarákkal, valamint a Magyar Tudományos Akadémia egészségüggyel foglalkozó tudományos testületével.

2. §

(1) A miniszter általános feladatai körében

a) irányítja, összehangolja és szervezi

aa) az egészségügyi ellátás rendszerét,

ab) az ágazat feladatát érintő tudományos kutató tevékenységet,

ac) a társadalombiztosítással kapcsolatos egészségpolitikai feladatokat,

ad) a betegségek megelőzését célzó hatékony népegészségügyi program megvalósítását,

ae) az egészségmegőrzéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat;

b) ellátja az ágazatába tartozó szakképzés, felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbá az Országos Képzési Jegyzék alapján hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében a szakképzésért felelős miniszter jogkörét;

c) meghatározza

ca) az ágazat szakmai felügyeleti rendszerét,

cb) az egészségügyi tevékenység gyakorlásához szükséges képesítési rendszert és követelményeket,

cc) az állami egészségügyi ellátás országos rendszerét,

cd) az ágazati irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknek veszélyhelyzet, szükségállapot, rendkívüli állapot (a továbbiakban: minősített időszak) esetén végzendő, honvédelemmel kapcsolatos feladatait, valamint a honvédelemben részt vevő szerveket, a végrehajtás szakmai követelményeit, az irányítása alá tartozó szervek és a helyi igazgatási szervek együttműködésének rendjét,

ce) az ágazatban foglalkoztatottak tekintetében, a közalkalmazottijogviszonnyal összefüggő egyes speciális kérdéseket, az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket, az azokhoz kapcsolódó elnevezéseket, a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (képesítés) megszerzése alóli végleges mentesítés szabályait,

cf) az ágazatban a rendkívüli munkavégzés és a készenlét elrendelésének feltételeit, a készenlét és a készenlét alatt végzett munka díjazását,

cg) az ágazati továbbképzés szabályait, valamint a szakmai képesítés követelményeit;

d) működteti a Nemzeti Egészségügyi Tanácsot és az egészségügy területén működő szakmai kollégiumokat;

e) törvényességi felügyeletet gyakorol az ágazathoz tartozó szakmai kamarák felett;

f) támogatja és segíti az ágazat feladatait érintő kezdeményezéseket, a feladatokat segítő közhasznú és társadalmi szervezeteket;

g) ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási és hatósági minőség-ellenőrzési feladatokat;

h) gyakorolja a jogszabályban hatáskörébe utalt, valamint az irányítása alá tartozó szervek alapító okiratában meghatározott munkáltatói jogokat;

i) javaslatot tesz az ágazati illetménypótlékokra;

j) gondoskodik a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai és egységes tájékoztatási információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;

k) ellátja a külön jogszabály szerint hatáskörébe tartozó, egyházakkal kapcsolatos ágazati feladatokat;

l) ellátja a külön jogszabály szerint hatáskörébe tartozó, határon túli magyarokkal kapcsolatos ágazati feladatokat;

m) ellátja és végrehajtja a külön jogszabályban és kormányhatározatban meghatározott, hatáskörébe tartozó, a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő feladatokat.

(2) A miniszter ágazati irányító jogköre kiterjed minden egészségügyi tevékenységre, illetőleg ellátásra, függetlenül a tevékenységet folytató szerv jogállásától és alárendeltségétől.

3. §

A miniszter a nemzetközi feladatai körében

a) részt vesz a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetek munkájában, ennek keretében koordinálja más hazai állami szervek, érdekképviseleti szervezetek együttműködését, feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot alakít ki a nemzetközi szervezetek tagországaival, valamint biztosítja a nemzetközi szervezetekben betöltött tagságából adódó feladatok végrehajtását,

b) előkészíti a feladatkörébe tartozó nemzetközi egyezményeket, koordinálja az egyezményekkel, ajánlásokkal kapcsolatos jelentések, vélemények előkészítését, gondoskodik a nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásáról és közreműködik a nemzetközi kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói munkában,

c) feladatkörében ellátja a Magyarország európai uniós tagságából adódó feladatokat,

d) irányítja a NATO-tagsággal összefüggő ágazati feladatokat,

e) képviseli a Kormányt - annak eltérő döntése hiányában - az egészségügyi tárgyú hivatalos nemzetközi rendezvényeken,

f) az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszterrel együttműködve gondoskodik a szociális biztonsági koordináció kormányzati összehangolásáról, e kérdésekben képviseli a magyar álláspontot az Európai Unió intézményeiben, illetve a kétoldalú szociális biztonsági egyezmények előkészítésekor és végrehajtása során,

g) részt vesz az Európai Unió fejlesztési ciklusaihoz igazodó fejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában, feladatkörében szervezi a Strukturális Alapok felhasználására irányuló programok végrehajtását.

4. §

A miniszter egészségpolitikai feladatai körében

a) meghatározza

aa) a közegészségügyi, népegészségügyi feladatokat, továbbá a feladatkörébe tartozó szakterületek tekintetében - a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel együttesen -az egészségre ható tényezők határértékeit,

ab) az egészséget károsító környezeti hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokat,

ac) a várandós anyák és a gyermekek egészségmegőrzésével kapcsolatos feladatokat, a védőnői hálózat folyamatos működésének feltételeit,

ad) az élelmiszerek és az egyéb, emberi szervezettel érintkezésbe kerülő anyagok előállításának és forgalomba hozatalának egészségügyi feltételeit,

ae) a külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok és készítmények előállításának, szállításának, raktározásának és forgalomba hozatalának, továbbá az ezekkel végzett tevékenység egészségügyi feltételeit,

af) a szervezett közösségekben való részvétel egészségügyi és higiénés feltételeit,

ag) a fertőző betegségek és járványok megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges feladatokat és intézkedéseket, az indokolt kötelező szűrővizsgálatok rendszerét,

ah) a nem fertőző betegségek megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges feladatokat és intézkedéseket, az indokolt, a kötelező és az ajánlott szűrővizsgálatok rendszerét,

ai) a gyógyhelyekkel, gyógyfürdőintézményekkel, gyógyvizekkel és egyéb természetes gyógytényezőkkel kapcsolatos egészségügyi követelményeket és feladatokat,

aj) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek (a továbbiakban: gyógyszerek) előállításának, minőségének, minőség-ellenőrzésének, törzskönyvezésének, forgalomba hozatalának, rendelésének, kiszolgáltatásának, ismertetésének szabályait,

ak) a nemzetközi kábítószer és pszichotróp egyezmény hatálya alá tartozó gyógyszerek forgalomba hozatalának, rendelésének és felhasználásának szabályait,

al) a kórház és orvostechnikai termékek előállításának, forgalomba hozatalának és alkalmazásának feltételeit,

am) az egészségügyi ellátás szakmai szabályait,

an) az egészségügyi ellátás személyi, tárgyi és működési feltételeit,

ao) a szakirányítás, a szakfelügyelet és a szakmai ellenőrzés rendszerét,

ap) a minősített időszak esetén végrehajtandó honvédelmi célú intézkedéseket, elrendeli a feladatok végrehajtását szolgáló intézkedési tervek elkészítését,

aq) az ágazat struktúrájának és működésének tervezéséhez, ellenőrzéséhez szükséges információs rendszer működési alapelveit, eszközrendszerét, cselekvési programjait, előírásait,

ar) a pénzügyminiszterrel egyetértésben a gyógyszerek kereskedelmi árrését a külön jogszabályokban meghatározottak szerint,

as) a kábítószer-prevencióval és a kábítószer-függő személyek egészségügyi ellátásával, rehabilitációjával kapcsolatos ágazati feladatokat,

at) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés követelményeit;

b) közzéteszi a gyógyszernek minősített termékekre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott adatokat;

c) kidolgozza

ca) az egészségügyi ellátás rendszerének koncepcióját,

cb) az egészségügyi ellátás feladatait,

cc) a nonprofit szervek és a profitorientált vállalkozások ellátási szerepvállalásának elveit, szabályait,

cd) az érdekelt szervekkel együttműködve az egészséget nem veszélyeztető munkavégzést biztosító szabályokat, a munkahelyek (munkakörülmények) egészségügyi feltételeit, a munkaalkalmasság egészségügyi követelményeit,

ce) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat létrehozásának és működtetésének személyi és tárgyi feltételeit,

cf) a létesítmények tervezésének, létesítésének és üzemeltetésénekközegészségügyi és egészségügyi feltételeit,

cg) a foglalkozási megbetegedések bejelentésére, kivizsgálására és nyilvántartására vonatkozó szabályokat,

ch) az iskolai tananyag részét képező egészségvédelmi, kábítószerek, dohányzás és alkohol elleni küzdelem szakmai javaslatát,

ci) az egészségügy területén fizetendő térítési díjakat;

d) irányítja

da) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot,

db) az egészségügyi ellátás országos hatáskörű szerveit és országos intézeteit,

dc) a felsőoktatási intézményekben folyó egészségügyi betegellátó tevékenységet,

dd) az egészségfejlesztési kutató tevékenységet,

de) az országos illetékességű, központi hivatalként működő Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt;

df)[1] a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal működését;

e) külön jogszabály szerint szakmai irányítást gyakorol az egészségügyi szakoktatás felett, kidolgozza a szakemberek utánpótlásának programját, kezdeményezi új gra-duális képzések bevezetését, irányítja, összehangolja és működteti a felsőfokú szakirányú szakképzés keretében létrehozott központi gyakornoki rendszert, valamint az egészségügyi dolgozók folyamatos továbbképzésének rendszerét;

f) külön jogszabály alapján koordinációs feladatokat lát el a felsőoktatási intézmények egészségügyet érintő tevékenységét illetően;

g) közreműködik a sportegészségügyi rendszer működtetésében, a tiltott teljesítményfokozó szerek használata elleni küzdelemben, a sport területén jelentkező egészségügyi feladatok - megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció -megoldásában, részt vesz olyan programok kidolgozásában, amelyekben a sport mint az egészségmegőrzés eszköze szerepel.

5. §

Az egészségbiztosítással kapcsolatban a miniszter irányítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat és ellátja a számára jogszabályban meghatározott feladatokat.

6. §

A miniszter hatósági jogkörében

a) dönt azokban az esetekben, amelyekben valamely jogszabály egészségügyi szerv létesítését, átszervezését, megszüntetését, szakmai ellátási szintjének meghatározását, a hálózat fejlesztését vagy rekonstrukcióját a miniszter engedélyétől, előzetes hozzájárulásától vagy egyetértésétől teszi függővé,

b) jogszabályban meghatározott esetekben megteszi a szükséges intézkedéseket az ország közegészségügyi és járványügyi érdekei és a lakosság egészségének védelme érdekében, függetlenül attól, hogy az intézkedésekhez szükséges anyagi és egyéb feltételek biztosítása kit terhel,

c) ellátja mindazokat a hatósági jogköröket, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet és az azt módosító 170/2004. (V. 26.) Korm. rendelet hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.