333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

(1)[1]

(2)[2]

2. §

Az R. 2. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter kiadja a Hivatal Alapító Okiratát és jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatát.

(2) A miniszter a Hivatal vezetőjét pályázat útján négy évre nevezi ki. A munkáltatói jogokat a Hivatal vezetője felett a miniszter gyakorolja."

3. §

Az R. 3. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal vezetője mellett 17 tagból álló állandó Tudományos Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Tanács) működik. A Tanács

a) a miniszter felkérésére véleményt ad a Hivatal feladatkörébe tartozó, illetve működésével kapcsolatos kérdésről,

b) a Hivatal vezetőjének felkérésére szakvéleményt, tanulmányt készít, tudományos kérdésben véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz,

c) javaslatot tesz a Hivatal vezetőjének az éves munkaprogramhoz.

(2) A Tanácsba - a Hivatal feladatainak ellátásához szükséges szakértelemmel rendelkező tagként - a miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter három-három, a gazdasági és közlekedési miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter két-két, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter egy személyt jelöl, a szakmai, tudományos és érdekképviseleti szervezetek jelöltjei közül a miniszter két-két tagot választ."

4. §

(1) Az R. 5. §-ának i) pontja helyébe a következő szövegrész lép:

(A Hivatal szakmai tevékenysége körében:) "i) javaslatot kér az élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzésében részt vevő szervektől a kiemelten vizsgálandó témákra, és koordinálja az élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzéséhez szükséges mintavételi tervek kidolgozását,"

(2) Az R. 5. §-ának q) pontja helyébe a következő szövegrész lép:

(A Hivatal szakmai tevékenysége körében:)

"q) felméri, harmonizálja és folyamatosan figyelemmel kíséri a laboratóriumi kapacitásokat, és javaslatot tesz annak fejlesztésére,"

5. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő (1)-(3) bekezdés lép, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés jelölése (4) bekezdésre változik:

"(1) Az élelmiszer- és takarmány-ellenőrzést végző, melléklet szerinti szervek a Hivatallal együttműködnek. Az ellenőrző szervek a hatékony, koordinált és magas színvonalú élelmiszer- és takarmány-ellenőrzés érdekében - a Hivatalnak az 5. §-ban meghatározott feladatai ellátásához - a feladatkörükben rendelkezésükre álló adatokat félévente, intézkedést igénylő esetben soron kívül átadják. A Hivatal az általa működtetett adatbázis adatait e szerveknek kérésre átadja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervek az élelmiszer- és takarmánybiztonság súlyos, az emberi egészséget sértő vagy veszélyeztető megsértéséről, illetve annak gyanújáról haladéktalanul kötelesek a Hivatalt tájékoztatni.

(3) Az élelmiszer- és takarmánybiztonságot veszélyeztető (2) bekezdés szerinti rendkívüli eseményről a Hivatal valamennyi érintett ellenőrző szervet haladéktalanul értesíti, és eleget tesz az 5. § d) pontjában foglalt kötelezettségének."

6. §

(1) Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. kiegészül az e rendelet melléklete szerinti melléklettel.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 1. §-ának (4) bekezdése, 2. §-ának (4) és (5) bekezdése, 4. §-a (3) bekezdésének "az Irányító Testület és" szövegrésze.

(4)[3]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelethez

Az élelmiszer- és takarmány-ellenőrzésben részt vevő szervek

1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

a) megyei, fővárosi, illetve városi, fővárosi kerületi intézetei,

b) Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

c) Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Fréderic Joliot Curie Országos Sugáregészségügyi és Sugárbiológiai Intézet

2. Megyei, Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomások

3. Növény- és Talajvédelmi Szolgálatok

4. Állatgyógyászati, Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet

5. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a megyei, fővárosi fogyasztóvédelmi felügyelőségek"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

Tartalomjegyzék