332/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nybr.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A pénztár a letétkezelési feladatok ellátásával a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti letétkezelés kollektív befektetések részére szolgáltatás nyújtására feljogosított hitelintézetet köteles megbízni. A pénztárnak - a letétkezelési szerződés felmondási idejének tartamát kivéve - csak egy letétkezelője lehet.

(2) A vagyonkezelő a napi ügyletekről teljes körűen tájékoztatja a letétkezelőt.

(3) A pénztár tulajdonában lévő értékpapírok kizárólag a letétkezelőnél helyezhetők el, kivéve az óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizárólag a letétkezelőhöz lehet szállítani, transzferálni.

(4) A letétkezelő felel a jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítésének elmulasztásából adódó károkért.

Az e felelősségét kizáró vagy korlátozó szerződési kitétel semmis.

(5) A letétkezelő tevékenysége végzése során közreműködőt, így különösen alletétkezelőt vehet igénybe, amelynek a cselekedeteiért és mulasztásaiért sajátjaként felel. Alletétkezelőként kizárólag a letétkezelőkre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő másik letétkezelő, illetve ennek külföldi megfelelője vehető igénybe."

2. §

Az Nybr. 12. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénztár nem bízhatja meg pénztári letétkezeléssel azt a szervezetet)

"d) amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban meghatározottak szerint befolyásoló részesedéssel rendelkezik a pénztár vagyonkezelőjében,"

3. §

Az Nybr. 20/D. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A megbízást jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Felügyelet a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül azt nem utasítja el, az engedélyezési eljárást nem függeszti fel, vagy a hiánypótlás érdekében nem intézkedik."

4. §

Az Nybr. 25. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az egyes, egy évnél rövidebb részidőszakok (havi vagy negyedéves periódusok) hozamrátáit nem lehet sem évesíteni, sem nyilvánosságra hozni."

5. §

Az Nybr. 27. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) A pénztártag részére tagi kölcsön első ízben a várakozási idő harmadik évét követően nyújtható.

(2) A pénztár a tagi kölcsönt a fedezeti tartalék terhére nyújtja. A pénztár nem nyújthat újabb tagi kölcsönt, amennyiben az általa korábban nyújtott tagi kölcsönök együttes állománya meghaladja fedezeti tartalékának 5%-át.

(3) A tagi kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni számláján a kölcsönfelvétel időpontjában nyilvántartott összeg 30%-át. A tagi kölcsön lejárati ideje legfeljebb 12 hónap.

(4) Nem nyújtható tagi kölcsön, ha

a) a tag a korábban felvett tagi kölcsönét nem fizette vissza, és a pénztár a hátralékot az egyéni nyugdíj számlával szemben érvényesítette,

b) a tagnak tagi kölcsön tartozása van,

c) a tag kilépési vagy átlépési szándékát a pénztárnak bejelentette,

d) a tagnak tagi lekötése van.

(5) Amennyiben a tag egyéni nyugdíj számláján nyilvántartott összeg egészének vagy egy részének felvétele esetén az egyéni nyugdíj számlán maradó összeg a tagi kölcsön tartozás összegénél kisebb lenne, akkor a tagi kölcsön tartozásból az e különbözetnek megfelelő összeg azonnal esedékessé válik és a kifizetést megelőzően érvényesíthető az egyéni nyugdíj számlával szemben.

(6) Amennyiben a pénztártag a kölcsönt nem fizeti vissza, a hátralék összegét, valamint a pénztár költségeit legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnésekor, illetve szolgáltatás igénylésekor a pénztárnak az egyéni nyugdíjszámlával szemben érvényesítenie kell.

(7) A tagi kölcsön nyújtásának egyéb feltételeit a pénztár alapszabályában kell meghatározni."

6. §

Az Nybr. a következő 27/A. §-sal és az azt megelőző alábbi alcímmel egészül ki:

"Tagi lekötés

27/A. § (1) Amennyiben a tagi lekötéssel rendelkező pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott megtakarításaiból felvételt kíván teljesíteni, erre csak a tagi lekötéssel érintett összeg kétszeresét meghaladó összeg erejéig van mód.

(2) A tagi lekötés során lekötött rész szolgáltatás alapjául nem számítható be.

(3) A pénztártag számlájára tagi lekötés nem vezethető rá, amennyiben a pénztártag tagi kölcsönt igényelt, vagy fennálló tagi kölcsön tartozása van."

7. §[1]

8. §

(1) Az Nybr. 30. §-ának (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(A pénztártagnak küldött számlaértesítőnek legalább tartalmaznia kell:)

"p) a tagsági jogviszony kezdetétől felhalmozott hozam mértékét."

(2) Az Nybr. 30. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tagsági jogviszony kezdetétől felhalmozott hozam összege meghatározható úgy is, hogy a pénztár a tag egyéni nyugdíj számláján lévő tagi követelés összegét csökkenti a tag által fizetett tagdíj, a tag részére fizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, valamint jogszabályban meghatározott egyéb jóváírások összegével. Ugyanilyen eljárás megfelelő alkalmazásával meghatározható a kedvezményezett által áthozott összeg hozamtartalma, illetve hozamnak nem minősülő része is."

9. §

Az Nybr. a következő 30/A. §-sal és az azt megelőző alábbi alcímmel egészül ki:

"Felügyeleti adatszolgáltatás

30/A. § A Felügyelet a Pénzügyminisztérium részére az e rendeletben, valamint az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint gyűjtött adatokról - előzetes egyeztetést követően - egyedi azonosításra alkalmatlan módon eseti, illetve rendszeres adatszolgáltatást teljesít."

10. §[2]

11. §

(1) Az Nybr. 8. számú melléklete "Az egyéni számlák állása" című táblát követően az e rendelet 2. számú mellékletében szereplő táblával egészül ki.

(2) Az Nybr. 8. számú melléklete "A szolgáltatási számla állása" című táblát követően az e rendelet 3. számú mellékletében szereplő táblával egészül ki.

12. §

(1) E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Nybr. 20/B. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 34. §-a (2) bekezdésében a "12. § (1) bekezdés d) pontjában és a" szövegrész, valamint 2. számú melléklete 1. pontjának b) alpontja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 332/2004. (XII. 11.) Korm. rendelethez

" 4. számú melléklet a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Hozamráták meghatározásának módjai

I. Pénztár és fedezeti tartalék (a továbbiakban: pénztár) hozamrátái

a) A pénztár negyedéves hozamrátája

MVt = a pénztár (vagy a fedezeti tartalék) eszközeinek negyedév utolsó napján lévő bruttó piaci értéke (ideértve az értékelési különbözetet),

MVt-1 = a pénztár (vagy a fedezeti tartalék) eszközeinek piaci értéke a tárgynegyedévet megelőző negyedév utolsó napján (ideértve az értékelési különbözetet),

n = a pénztárba/ból a negyedévben történt be-, illetve kifizetések száma,

CFi = a negyedév alatti nem a vagyonkezeléshez kapcsolódó i-edik be-, illetve kifizetés (előjeles) nettó értéke pénzforgalmi szemléletben,

Ni = az i-edik be-, illetve kifizetés napjától a részidőszak végéig hátralévő teljes napok száma,

P = a részidőszak napjainak száma.

A képlet alkalmazása során minden esetben a negyedév naptári napjainak számával kell számolni.

b) A pénztár éves hozamrátája

R=(1+r1) x (1+r2) x (1+r3) x (1+r4)-1

ahol r1, r2, r3 és r4 a pénztárnak az évet alkotó négy negyedévre vonatkozó (nettó vagy bruttó) negyedéves hozamrátája értéke (attól függően, hogy nettó vagy bruttó éves hozamrátáról van szó) .

c) A nettó, illetve bruttó hozamráta közötti különbségként az adott időszakban ténylegesen kifizetett befektetések vagyonarányos költségeit, illetve a befektetési ügyletekkel kapcsolatos tranzakciós költségeket, jutalékokat kell figyelembe venni."

2. számú melléklet a 332/2004. (XII. 11.) Korm. rendelethez

"Az egyéni számlák alakulása

MegnevezésLétszámÖsszeg
AB
Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag

"

3. számú melléklet a 332/2004. (XII. 11.) Korm. rendelethez

"Tagi lekötéssel érintett számlák összesített adatai

Év elejénÉv közben keletkezettÉv közben megszűntÉv végén
HitelfelvétellelÁtlépésselHitelszerződési fel­tételek teljesítésévelHitelező igényérvé­nyesítésévelÁtlépéssel
Száma (db)
Összege (Ft)
Lekötött összeg (Ft)

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 293/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 293/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

Tartalomjegyzék