334/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet

az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 37. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a következők szerint határozza meg:

1. §

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) javaslatot tesz az Európai Unióval kapcsolatos magyar kormányzati politikára, ellátja az Európai Unió közösségi politikáiból eredő kormányzati feladatok tárcaközi összehangolását, valamint az országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati feladatokat, továbbá javaslatot tesz az európai uniós politikák alakításához és végrehajtásához szükséges kormányzati intézmények fejlesztésére az alábbiak szerint.

2. §

A tárca nélküli miniszter - az érintett miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel együttműködve, illetve azok bevonásával - a feladat- és hatásköréből eredő kormányzati feladatok összehangolása körében:

a) irányítja az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését;

b) kialakítja a Magyar Köztársaság európai uniós döntéshozatalban képviselendő tárgyalási álláspontjait. Biztosítja ezek tartalmi összhangját és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében;

c) ha az álláspont meghatározásának késedelme a Magyar Köztársaság érdekeinek lényeges sérelméhez vezetne, az Európai Unióban képviselendő álláspontot - az egyeztetés során képviselt álláspontok figyelembevételével - a miniszterelnökkel történő egyeztetés alapján a tárca nélküli miniszter alakítja ki;

d) a jogharmonizációs tevékenység kivételével összehangolja a minisztériumok, országos hatáskörű szervek közösségi politikákhoz kapcsolódó tevékenységét és a közösségi politikák végrehajtásához szükséges hazai intézkedéseket, beleértve a bel- és igazságügyi területet;

e) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB) elnökeként rendszeres tárcaközi egyeztetést folytat, és szükség szerint a többi tárcát érintő, de az EKTB keretében nem megoldható kérdésekben további egyeztetési eljárást folytat. Vitás kérdések fennmaradása esetén az Integrációs Kabinet vagy szükség szerint a Kormány felé előterjesztést készít;

f) ellátja az Európai Unió Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának általános ügyeket érintő kérdéseinek - feladat- és hatáskörébe eső - szakmai előkészítését. Ellátja a Versenyképességi Tanács ülései előkészítését;

g) ellátja a Kormány képviseletét az Európai Unió Versenyképességi Tanácsában és részt vesz az Európai Unió európaügyi minisztereinek találkozóin. Képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának ülésein a feladat- és hatáskörét érintő általános ügyekben;

h) ellátja az Európai Tanács üléseinek általános ügyeket érintő napirendjének - feladat- és hatáskörébe eső -szakmai előkészítését;

i) ellátja az Európai Unió egységes belső piacának hatékony működéséhez szükséges belső piaci koordinációt;

j) gondoskodik az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati kommunikációs feladatokról.

3. §

(1) A tárca nélküli miniszter a 2. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörében:

a) a Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletének (a továbbiakban: Állandó Képviselet) vezetőjét a Külügyminisztériummal egyidejűleg tájékoztatja az e rendelet döntéshozatali szabályainak megfelelően kialakított, az Állandó Képviselők Bizottságában és egyéb tanácsi formációkban képviselendő magyar álláspontról. Az érintett miniszterekkel és az Állandó Képviselet vezetőjével együttműködésben gondoskodik az Állandó Képviselet szakdiplomatáinak szakmai irányításáról a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben;

b) közreműködik a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagállamaival való viszonyában az európai uniós politikákat érintő kérdések kialakításában;

c) összehangolja a Kormány és az Országgyűlés európai integrációs ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat;

d) összehangolja az Európai Parlamenttel kapcsolatos kormányzati feladatokat.

(2) Az Állandó Képviselet szervezeti és működési szabályzatát a külügyminiszter a tárca nélküli miniszterrel egyetértésben állapítja meg. A tárca nélküli miniszter az Állandó Képviseletre kihelyezendő szakdiplomatákra az érintett miniszterek egyetértésével a külügyminiszternek személyi javaslatot terjeszthet elő.

4. §

(1) A tárca nélküli miniszter látja el - az igazságügyminiszter bevonásával - a Magyar Köztársaság képviseletét a közösségi jog megsértése miatt indult eljárásokban az Európai Bíróság előtti eljárást megelőző szakaszban. Ezzel kapcsolatban - az igazságügy-miniszter bevonásával -koordinálja a beadványok előkészítését, és az egyeztetések alapján elkészíti a beadványokat.

(2) A tárca nélküli miniszter képviselője - mint az Európai Bíróság előtti eljárásokban a Magyar Köztársaság képviseletét meghatalmazottként ellátó igazságügy-miniszter képviselője által az eljárásba bevont - részt vesz az Európai Bíróság előtti eljárásokban.

5. §

A tárca nélküli miniszter - az érintett miniszterekkel együttműködve - a nemzeti fejlesztés, tervezés és programozás kormányzati feladatainak irányításához kapcsolódóan:

a) kialakítja az ország hosszú távú fejlesztéspolitikáját;

b) irányítja az ország fejlesztési terveinek, különösen a nemzeti fejlesztési terveknek és az Európa Tervnek az elkészítését, részt vesz a nemzetközi tervek kidolgozásában;

c) irányítja az Európai Unió kohéziós politikájával kapcsolatos kormányzati tevékenységet;

d) ellátja az európai uniós fejlesztési támogatások terén jelentkező kormányzati teendőket;

e) ellátja a Nemzeti Segélykoordinátor feladatait;

f) gondoskodik a Közösségi Támogatási Keret és a Kohéziós Alap irányító hatóságainak feladataihoz kapcsolódó, az Európai Unió által elfogadott célkitűzések fejlesztéspolitikai érvényesítéséről;

g) a hosszú távú átfogó fejlesztési tervekkel való összhang biztosítása érdekében elősegíti az összhang megteremtését a minisztériumok szakmai stratégiái között;

h) kialakítja és működteti a fejlesztési tervezés rendszerét;

i) ellátja a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság elnöki feladatait.

6. §

A tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörében:

a) előkészíti az Országgyűlés és a Kormány hatáskörébe tartozó döntések tervezeteit;

b) véleményezi a kormány-előterjesztések és a miniszteri rendeletek tervezeteit;

c) jogi szabályozást igénylő kérdésekben rendeletet alkot;

d) ellátja a Kormány országgyűlési képviseletével kapcsolatos feladatokat, együttműködik az Országgyűlés illetékes bizottságaival;

e) törvényben meghatározott gazdasági társaságok vonatkozásában gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat;

f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyet jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök a feladatkörébe, illetőleg hatáskörébe utal.

7. §

(1) A tárca nélküli miniszter munkáját a politikai államtitkár, a tárca nélküli miniszter hivatala, valamint a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és az Európai Ügyek Hivatala segíti.

(2) A politikai államtitkár, a tárca nélküli miniszter hivatala, valamint az Európai Ügyek Hivatala költségvetését a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében kell előirányozni.

(3) A Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogállásáról, valamint az Európai Ügyek Hivataláról külön kormányrendelet rendelkezik.

(4) A miniszter - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - az általa közvetlenül irányított szervezeti egységek tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, meghatározza a szervezeti egységek ügyrendjét.

8. §

(1) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott kormányrendelet vagy miniszteri rendelet - az e rendelet szerint megállapított feladatkör tekintetében - az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli minisztert, illetve politikai államtitkárt, kormánymegbízottat vagy a külügyminisztert említi, ott az európai ügyekért felelős tárca nélküli minisztert, illetve ahol Külügyminisztériumot említ, ott az Európai Ügyek Hivatalát kell érteni.

(2) A tárca nélküli miniszter irányítása alá e rendelet, illetőleg külön jogszabály vagy kormányhatározat alapján a Külügyminisztériumtól átkerülő feladatok tekintetében az általános jogutód az Európai Ügyek Hivatala.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[1]

b) az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 8/A. §-ában a "külügyminiszter" szövegrész helyébe "a Kormány európai ügyekért felelős tagja" szövegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.07.01.