130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről

1. §[1]

A Kormány - a hosszú és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítására, működtetésére - létrehozza a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség).

2. §[2]

Az Ügynökség

a) elkészíti az ország átfogó fejlesztési tervét és a nemzeti fejlesztési terveket,

b) segíti az országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását,

c) szervezetén belül - az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP), az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és a Halászati Operatív Program kivételével - létrehozza az operatív programok irányító hatóságát, szervezi az operatív programok végrehajtását és azok monitoring rendszerét, koordinálja a feladathoz kapcsolódó uniós és társfinanszírozási költségvetési források felhasználását,

d) ellátja a Közösségi Támogatási Keret, az EQUAL közösségi kezdeményezés programok és a Kohéziós Alap irányító hatóságának feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről,

e) tárgyalásokat folytat az Európai Unió intézményeivel a fejlesztési stratégia és az annak megvalósítására szolgáló operatív programok egyeztetése érdekében,

f) szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat,

g) a Kormány által meghatározott körben ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásához szükséges feladatokat, és koordinálja az uniós pénzügyi támogatások felhasználásával kapcsolatban az intézményrendszer működését,

h) ellátja a PHARE és az Átmeneti Támogatás programokkal, valamint a Schengen Alappal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat,

i) ellátja a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos előkészítési, szervezési és koordinációs feladatokat,

j) ellátja az ikerintézményi (twinning) programmal kapcsolatos nemzeti koordinációt,

k) ellátja a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programok irányító hatósági és tagállami feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről,

l) ellátja a Svájci-Magyar Együttműködési Program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait, m) ellátja az INTERREG közösségi kezdeményezés programok irányító hatóságának és nemzeti hatóságának feladatait, gondoskodik azok után követéséről,

n)[3] ellátja az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladathoz kapcsolódó rendszerek fejlesztési, működtetési és adminisztrációs tevékenységeit,

o)[4] ellátja a budapesti 4-es - Kelenföldi pályaudvar - Bosnyáktér közötti - metróvonal megépítése projekt tekintetében a Magyar Állam projektbeli feladatait.

p)[5] ellátja az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok és az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok végrehajtásával összefüggő feladatokat.

2/A. §[6]

Az Ügynökség integrációs elnökhelyettese ellátja a Nemzeti Koordinátor és a Schengen Alap Felelős Személy tisztségét.

3. §

(1)[7][8] Az Ügynökség a miniszterelnök irányítása alatt működő központi hivatal. A miniszterelnök az Ügynökség irányítását a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el.

(2) Az Ügynökség székhelye Budapest.

4. §

(1) Az Ügynökséget elnök vezeti, akit a munkájában elnökhelyettesek segítenek.

(2)[9]

(3)[10] Az elnökhelyetteseket a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.

(4)[11]

(5)[12]

(6)[13] Az Ügynökség irányító hatósági feladatokat ellátó főosztályai divíziókra és osztályokra tagozódhatnak. A divíziót főosztályvezető-helyettesi megbízással rendelkező személy vezeti. A divízió osztályokra tagozódik.

5. §

Az Ügynökség közreműködik a fejlesztéspolitikával foglalkozó kormányzati testületek munkájának előkészítésében.

6. §[14]

Az Ügynökség feladat- és hatáskörében

a)[15] közreműködik - a Miniszterelnökség útján - a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezetek véleményezésében;

b)[16] a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján jogszabály alkotását kezdeményezheti a Kormány jogszabály előkészítésért felelős tagjánál;

c)[17] előkészíti az interpellációkra és kérdésekre vonatkozó választervezeteket;

d)[18]

e) kapcsolatot tart tudományos, kutatást és képzést folytató intézetekkel, gondoskodik a tudományos munka és képzés támogatásáról és fejlesztéséről;

f) részt vesz nemzetközi szervezetek munkájában, nemzetközi kapcsolatot tart fenn, és közös programokat szervez a hasonló feladatkört ellátó külföldi kormányzati szervekkel;

g) tájékoztatási tevékenységet végez.

7. §[19]

8. §

(1) Az Ügynökség a Nemzeti Fejlesztési Hivatal általános jogutóda.

(2) Az Ügynökség - az AVOP kivételével - az irányító hatóságok feladatkörébe tartozó feladatokkal együtt átveszi az irányító hatóságok személyi állományát, státuszait, tárgyi és pénzügyi eszközeit.

(3) Az Ügynökség jogutóda a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, illetve - az AVOP kivételével - az irányító hatóságok által e rendelet hatálybalépése előtt kötött, az Ügynökségnek az e rendelet szerinti feladatköre és működése körében létrejött polgári jogi, támogatási, közbeszerzési és foglalkoztatási szerződéseknek.

9. §

(1)[20] Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) Ahol jogszabály Nemzeti Fejlesztési Hivatalt, illetve - az AVOP kivételével - irányító hatóságot említ, ott a továbbiakban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget kell érteni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[2] Megállapította a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[3] Megállapította a 273/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.07.31.

[4] Beiktatta a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2012.04.06.

[5] Beiktatta a 168/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.05.30.

[6] Beiktatta a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[7] Megállapította a 273/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.07.31.

[8] Megállapította a 273/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.07.31.

[9] Hatályon kívül helyezte a 171/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Megállapította a 273/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.07.31.

[11] Hatályon kívül helyezte a 386/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2008.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 386/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2008.01.01.

[13] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[14] Megállapította a 171/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.07.01.

[15] Megállapította a 273/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.07.31.

[16] Megállapította a 273/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.07.31.

[17] Módosította a 104/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.05.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 104/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2008.05.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[20] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 309. pontja. Hatályos 2008.05.16.