342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 21. §-ának (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mentesség mértékét és meghatározásának módját az 1. számú melléklet tartalmazza."

2. §

(1) A Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mentességre vonatkozó kérelmet - hasznosítást koordináló szervezet kivételével - a 2. számú mellékletben meghatározott tartalommal a tárgyévet megelőző év szeptember 30-áig lehet benyújtani a kötelezett székhelye (telephelye) szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez (a továbbiakban: felügyelőség) . A hasznosítást koordináló szervezet kérelmét e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott tartalommal, illetve csomagolás esetén a Cskr. szerinti nyilvántartási kérelemmel együtt az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (a továbbiakban: Főfelügyelőség) nyújtja be. Mentesség a mentességi kérelem benyújtásának időpontjától adható."

(2) A Korm. rendelet 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A felügyelőség a tartalmi és formai előírásoknak megfelelő kérelmeket az 1. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett mentességi kérelme kivételével -szakmai véleményével együtt 30 napon belül megküldi a Főfelügyelőségnek."

3. §

A Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mentességre való jogosultságot a Főfelügyelőség határozatban állapítja meg, amelyben a kötelezett által teljesítendő hasznosítási arányt, a teljesítendő újrahasználati arányt is meghatározza."

4. §

A Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A mentességet - a kötelezett érdekkörén kívül álló elháríthatatlan ok kivételével - vissza kell vonni

a) a mentességre vonatkozó jogszabályok, illetve a mentességi engedélyben foglaltak lényeges megsértése,

b) a külön jogszabályban meghatározott beszámolási kötelezettség ismételt felhívás ellenére történő elmulasztása esetén.

(2) A mentesség visszavonásától számított 45 napon belül a kötelezett

a) bemutatja a felügyelőségnek

aa) a mentesség feltételeinek fennállását igazoló dokumentumokat, vagy

ab) más hasznosítást koordináló szervezettel a mentesség teljes időszakára vállalt, elmaradt hasznosításra, valamint újrahasználatra vonatkozó kötelezettség átvállalására vonatkozó szerződést; vagy

b) befizeti - az újrahasználható kereskedelmi csomagolás után fizetendő "ú" díjtétel kivételével - a tárgyévben a mentesség visszavonásáig általa forgalomba hozott termékdíjköteles termék mennyiségére vonatkozó termékdíjat a mentességi engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben. A fizetendő termékdíjból levonható a mentesség visszavonásáig hasznosított, valamint újrahasznosított hulladékmennyiség alapján meghatározott összeg.

(3) A hasznosítást koordináló szervezet mentességének visszavonása esetén a licencdíj és a befizetendő termékdíj összege közötti különbözet azt a kötelezettet terheli, akitől a hasznosítást koordináló szervezet a termékdíj-fizetési kötelezettséget átvállalta.

(4) A koordináló szervezet a mentességének visszavonását kimondó jogerős határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az átvállalási szerződéseivel érintett elsődleges kötelezetteket értesíteni a mentesség megszűnéséről.

(5) A mentességi engedélyben foglaltak lényeges megsértésének számít, ha a kötelezett nem teljesíti a mentesség eléréséhez meghatározott minimális hasznosítási arányt.

(6) Amennyiben a kötelezett

a) a mentesség eléréséhez szükséges minimális hasznosítási aránynál magasabb hasznosítási arányt vállalt, amelyet a Főfelügyelőség határozatban megállapít és attól a kötelezett 5 százalékponttal vagy azt meghaladóan elmarad, azonban a minimális hasznosítási arányt teljesíti, az elmaradást az érvényes jegybanki alapkamattal növelt mértékben fizeti meg;

b) az a) pontban meghatározottaknak, az érdekkörén kívül álló elháríthatatlan okból nem tesz eleget, az elmaradással arányos termékdíjat fizet,

c) a mentesség eléréséhez szükséges minimális hasznosítási aránynál magasabb hasznosítási arányt vállalt, amelyet a Főfelügyelőség határozatban megállapít és attól a kötelezett 5 százalékpont alatt marad el, azonban a minimális hasznosítási arányt teljesíti, az elmaradással arányos termékdíjat fizet.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a tárgyévet követő hó 20. napja."

5. §

A Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mentességi engedélyben foglalt hasznosítási, illetve újrahasználati kötelezettség teljesítését a Főfelügyelőség az illetékes felügyelőségek bevonásával ellenőrzi."

6. §

A Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) A csomagolás hasznosítást koordináló szervezet a mentesség elérése érdekében köteles

a) a települési önkormányzatok által a tárgyévet megelőző év október 10-éig számára felajánlott lakossági szelektív hulladékot legalább a (3) bekezdésben ajánlott szolgáltatási díj ellenében átvenni, vagy

b) amennyiben az ajánlott szolgáltatási díjat nem fogadja el, az általa kezelt teljes kibocsátott mennyiség 4%-ának lakossági szelektív hulladékgyűjtésből történő hasznosítását igazolni.

(2) A csomagolás hasznosítást koordináló szervezetek által az (1) bekezdés a) pontja alapján átvett lakossági szelektív hulladékkal a tárgyévet követő év május 31-éig az előző évben a kötelezettségükbe tartozó termékdíjköteles termékek arányának megfelelően súlyozott tényleges teljesítési aránynak megfelelően egymással elszámolnak.

(3) A szelektív lakossági hulladékgyűjtés átlagos indokolt többletköltségeit tartalmazó szolgáltatási díj javasolt mértékére a Csomagolás Hasznosítást Koordináló Szervezetek Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) ajánlást tesz. A Tanácsot a csomagolás hasznosítást koordináló szervezetek, valamint a helyi önkormányzati érdekképviseleti szervek hozhatják létre.

(4) Amennyiben a Tanács a szolgáltatási díj javasolt mértékére a tárgyévet megelőző év október 15-éig nem tesz ajánlást, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a tárgyévet megelőző év október 30-áig a szolgáltatási díj általa ajánlott mértékét közleményben teszi közzé a Minisztérium hivatalos lapjában."

7. §

(1) A Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A termékdíjat a Kt. által meghatározott esetekben azon termékek után lehet visszaigényelni, amelyekre vonatkozóan a termékdíj megfizetése igazolható módon megtörtént. Visszaigényelhető az a termékdíj, amelyet a kötelezett a mentességi kérelem benyújtása és a mentességre való jogosultság megállapítása között eltelt időszakban befizetett."

(2) A Korm. rendelet 8. §-ának (4)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A visszaigénylés jogosultságát a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos visszaigénylés esetén a felügyelőség határozatban legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 45 napon belül állapítja meg, egyéb esetben a visszaigénylés tekintetében az adóhatóság az Art. alapján jár el. A felügyelőség a tartalmi szempontból nem megfelelő kérelem esetén a kérelmezőt határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel.

(5) A kérelem alapján a visszaigénylés jogosultságát a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosítása címén történő visszaigénylés esetén a felügyelőség, egyéb esetben az adóhatóság ellenőrzi.

(6) A felügyelőség a határozatot annak jogerőre emelkedése után haladéktalanul megküldi a Minisztériumnak.

(7) A jogszerűen visszaigényelt összeget a Minisztérium a (4) bekezdésben foglalt esetben a határozatnak a Minisztériumnál történő iktatását követő 30 napon belül átutalja a jogosult részére.

(8) Amennyiben a Minisztérium a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, úgy az átutalást a visszaigényelt termékdíjnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt mértékben köteles teljesíteni."

8. §

A Korm. rendelet a következő címmel és 9. §-sal egészül ki:

"A termékdíj köteles termék gyártásához közvetlen anyagként termékdíj köteles termék (alapanyag) felhasználásával kapcsolatos visszaigénylés részletes szabályai

9. § (1) Visszaigényelhető a termékdíj abban az esetben, ha termékdíjköteles termék gyártásához termékdíjköteles termék közvetlen anyagként (alapanyagként) kerül felhasználásra.

(2) A visszaigénylés mértéke az alapanyag gyártója vagy behozója által az árban felszámított és a külön jogszabály szerint kiállított számlán feltüntetett és megfizetett termékdíj."

9. §

(1) A Korm. rendelet 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szerződés a tárgyév január 1-jétől a tárgyév december 31-éig, hasznosítást koordináló szervezet esetén a jóváhagyástól a szerződésben meghatározott időpontig érvényes."

(2) A Korm. rendelet 14. §-ának (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A szerződésnek tartalmaznia kell:]

"e) az átvállalás jogcímét."

10. §

A Korm. rendelet 15. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A Kt. 2. § (2) bekezdése szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség számlán történő átvállalására abban az esetben van lehetőség, ha]

"c) kenőolaj gyártás esetén a kötelezettnek történő termékértékesítéskor kiállított számlán feltüntetésre kerül az anyagfajtánkénti mennyiség és a termékdíj összege, továbbá a következő szöveg: a termékdíjfizetés alól mentes, mivel a bruttó árból .......... Ft termékdíj megfizetésre került."

11. §[1]

12. §

A Korm. rendelet 1., 2. és 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép.

13. §

(1) E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Korm. rendelet

a) 6. §-ának (1) bekezdés c) pontjában a "Környezetvédelmi és Vízügyi célelőirányzat (a továbbiakban: Kövice) kezelését végző szervnek" szövegrész helyébe a "Minisztériumnak" szó lép, 14. §-ának (4)-(6) bekezdésében a "Kövice kezelését végző szerv" szövegrész helyébe a "Minisztérium" szó lép, 14. §-ának (7) bekezdésében a "Kövice kezelését végző szervhez" szövegrész helyébe a "Minisztériumhoz" szó lép,

b) 12. §, 13. §, 13/A. §, valamint a 25. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(2) A miniszter a szolgáltatási díj 2005. évre vonatkozó ajánlott mértékét 2005. január 3 1-ig a Minisztérium hivatalos lapjában, közleményben teszi közzé.

(3)[2] Az újrahasználati díjtétel ("Ú" és "k" díjtétel), valamint a műanyag (bevásárló-reklám) táska termékdíja alóli 2005. évre vonatkozó mentességi kérelmet 2005. október 31-éig lehet benyújtani, amelyre vonatkozó mentesség 2005. január 1-jétől adható.

(4) A használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításának jogcímén történő visszaigénylés kivételével a bevallást 2005. január 1-jét követően az adóhatósághoz kell benyújtani.

(5) A csomagolás hasznosítást koordináló szervezet 80%-on, illetve 85%-on felüli mentességére irányuló kérelmét 2005. március 1-jéig nyújthatja be a Főfelügyelőséghez. A 2005. március 1-jéig benyújtott kérelem esetében a mentesség 2005. január 1-jétől adható.

(6) A külön jogszabály alapján létrehozott hasznosítást koordináló szervezet, amennyiben a Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, köteles a Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében meghatározottakat 2005. március 1-jéig a Főfelügyelőség részére csatolni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

I.

A termékdíjköteles termékekre vonatkozó mentesség feltételei és a kötelező hasznosítási és újrahasználati arány mértékei

A mentesség feltétele, hogy a kötelezett a tárgyévben az általa forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált mennyiségből keletkező hulladékmennyiséget tárgyévben az alábbiak szerint hasznosítja.

a) Gumiabroncs esetében:

A gumiabroncs termékdíja esetén a mentesség feltétele, hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra felhasznált gumiabroncs-mennyiség legalább az alábbi táblázat szerinti minimális hasznosítási arányának megfelelő hulladék gumiabroncsot hasznosít oly módon, hogy az összes hasznosított mennyiségnek 2005-től legalább az 50%-a anyagában hasznosításra kerül.

Év2005-től
Minimális hasznosítási arány (hm)50%

A gumiabroncs-felújítás anyagában történő hasznosításnak minősül. A hasznosított mennyiségnek az átvett hulladék gumiabroncs mennyisége csökkentve a felújítás során keletkezett hulladék mennyiségével.

b) Csomagolás esetében:

ba) Csomagolás esetében, ide nem értve a kereskedelmi csomagolás "Ú" és "k" díjtételét

A termékdíjköteles csomagolásból keletkező hulladékok közül a veszélyes hulladékokra az anyagában történő hasznosítási kötelezettség teljesítése nem vonatkozik, csak a hasznosítási kötelezettség.

baa) Egyéni teljesítő esetében

A csomagolás termékdíja esetén a mentesség feltétele, hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra felhasznált csomagolás mennyiség - anyagfajtánként legalább az alábbi táblázat szerinti - arányának megfelelő hulladék csomagolást hasznosít oly módon, hogy minden egyes anyagfajtánál az adott anyagfajtából keletkező hulladék 2005-ben legalább 25%-a (ha), 2006-ban legalább 29%-a (ha), 2007-ben legalább 33%-a (ha), anyagában hasznosításra kerüljön:

Csomagolás anyagaMinimális hasznosítási arány (hm)
2005. év2006. év2007. év
Papír50%51%52%
Fa50%51%52%
Természetes alapú textil50%51%52%
Üveg50%51%52%
Műanyag50%51%52%
Társított50%51%52%
Nem természetes alapú textil50%51%52%
Fém50%51%52%
Alumínium50%51%52%

A termékdíjköteles műanyag (bevásárló-reklám) táska esetében a teljes mentesség további feltétele, hogy a kötelezett az alábbi arányban ("mt") hoz forgalomba külön jogszabályban meghatározott környezetbarát védjeggyel rendelkező bevásárló-reklámtáskát (literben) az általa tárgyévben forgalomba hozott összes bevásárló-reklámtáska mennyiségéhez (literhez) viszonyítva:

200520062007200820092010
"mt"4%8%12%16%20%24%

bab) Hasznosítást koordináló szervezet esetében

A csomagolás termékdíja esetén a mentesség feltétele, hogy a kötelezett a kötelezettségébe tartozó csomagolás mennyiség - legalább az alábbi táblázat szerinti - arányának megfelelő hulladék csomagolást hasznosít oly módon, hogy az anyagában történő hasznosítás mértéke eléri az összes hulladék 2005-ben legalább 25%-át (ha), 2006-ban legalább 29%-át (ha), 2007-ben legalább 33%-át (ha), továbbá anyagfajtánként eléri legalább az alábbi arányokat:

Év200520062007
Minimális hasznosítási arány (hm)50%51%52%
Csomagolás anyagonként
Papír15%21%27%
Fa15%15%15%
Természetes alapú textil15%21%27%
Üveg15%18%21%
Műanyag15%16%17%
Társított15%16%17%
Fém15%20%25%
Alumínium15%20%25%

A termékdíjköteles műanyag (bevásárló-reklám) táska esetében a teljes mentesség további feltétele, hogy a kötelezett az alábbi arányban ("mt") hoz forgalomba külön jogszabályban meghatározott környezetbarát védjeggyel rendelkező bevásárló-reklámtáskát (literben) az általa tárgyévben forgalomba hozott összes bevásárló-reklámtáska mennyiségéhez (literhez) viszonyítva:

200520062007200820092010
"mt"4%8%12%16%20%24%

bb) Kereskedelmi csomagolás "Ú" és "k" díjtétele esetében

bba) A mentesség feltétele a Kt. 2. § (1) a)-c) pontjában meghatározott kötelezett esetében:

Az újrahasználható elsődleges csomagolásban forgalomba hozott éves termékmennyiség (literben) kötelezett (csomagolástforgalomba hozó) számára a teljes mentességhez szükséges aránya (ht) az összes elsődleges (fogyasztói) csomagolásban forgalomba hozott termékmennyiséghez (literhez) képest

Italtermékek200520062007200820092010
Bor10%10%20%25%30%35%
Sör65%65%67%68%69%70%
Alkoholtermék, köztes alkoholtermék20%20%28%31%33%35%
Ásványvíz, kristályvíz1%1%7%7%13%13%
Ivóvíz, szikvíz10%10%16%16%22%22%
Szénsavas üdítőital, valamint tartósí-tószert tartalmazó nem szénsavas üdítőital, illetve szörp5%5%11%11%17%17%
Tartósítószert nem tartalmazó, nem szénsavas üdítőital, illetve szörp0%0%2%2%3%3%

A mentesség további feltétele a kötelezett (forgalomba hozó) által forgalomba hozott újrahasználható csomagolás legalább 60%-nak visszagyűjtése.

bbb) A mentesség feltétele az első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője számára: Az újrahasználható csomagolásban beszerzett éves termékmennyiség (literben) kötelezett első vevője (forgalmazó) számára a teljes mentességhez szükséges aránya (ht) az összes elsődleges (fogyasztói) csomagolásban beszerzett termékmennyiséghez (literhez) képest

Italtermékek200520062007200820092010
Bor10%10%20%25%30%35%
Sör65%65%67%68%69%70%
Alkoholtermék, köztes alkoholtermék20%20%28%31%33%35%
Ásványvíz, kristályvíz1%1%7%7%13%13%
Ivóvíz, szikvíz10%10%16%16%22%22%
Szénsavas üdítőital, valamint tartósí-tószert tartalmazó nem szénsavas üdítőital, illetve szörp5%5%11%11%17%17%
Tartósítószert nem tartalmazó nem szénsavas üdítőital, illetve szörp0%0%2%2%3%3%

A mentesség további feltétele a kötelezett (első vevő) által beszerzett és továbbforgalmazott újrahasználható csomagolás legalább 60%-nak visszagyűjtése.

c) A hűtőberendezések és hűtőközegek esetében:

A hűtőberendezések termékdíja esetén a mentesség feltétele, hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra felhasznált hűtőberendezés-mennyiség - legalább az alábbi táblázat szerinti - arányának megfelelő hulladék hűtőberendezést hasznosít. A hűtőberendezések mennyiségét az utánuk fizetendő termékdíj szerint kell számításba venni.

Év2005-től
Hűtőberendezések minimális hasznosítási aránya (hm)30%

A hűtőközegek termékdíja esetén a mentesség feltétele, hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra felhasznált, hűtőközeg-mennyiség - legalább az alábbi táblázat szerinti - arányának megfelelő hulladék hűtőközeget hasznosít.

Év200520062007
Hűtőközegek minimális hasznosítási aránya (hm)15%17%20%

d) Akkumulátorok esetében:

Az akkumulátorok termékdíja esetén a mentesség feltétele, hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra felhasznált akkumulátormennyiség - legalább az alábbi táblázat szerinti - arányának megfelelő hulladék akkumulátort hasznosít.

Év2005-től
Minimális hasznosítási arány (hm)95%

e) Elektromos és elektronikai berendezések esetében:

Elektromos és elektronikai berendezések esetén a mentesség feltétele 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben - a hűtőberendezés és a rádiótelefon készülék kivételével - az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló külön jogszabály alapján a gyártó részére a tárgyévre meghatározott begyűjtési arány, valamint a tárgyévi hasznosítási és újrafeldolgozási arány teljesítése.

Rádiótelefon készülékek esetében a mentesség feltétele a tárgyévben forgalomba hozott, illetve a saját célra felhasznált termékmennyiségből az alábbi hasznosítási arányok teljesítése.

Év200520062007
Hasznosítási arány3,4%12,9%29,1%

II.

A mentesség és a termékdíjfizetés meghatározásának módja

A. A hűtőberendezés, valamint kereskedelmi csomagolás " Ú" és "k" díjtételének kivételével

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek teljesítése esetén a fizetendő termékdíjat az alábbi képlet határozza meg:

T = A x t x (1-m), ahol

T = fizetendő termékdíj (Ft)

A = a termékdíj alapja, kg vagy db (a belföldön előállított vagy behozott termékdíjköteles termék belföldi értékesítése, illetve saját célú felhasználása)

t = a termékdíjtétel, Ft/kg vagy Ft/db

m = a mentesség aránya

A mentesség aránya

- ha a hasznosítási arány eléri a felső hasznosítási arányt (h>hf, 100%-os mentesség): m=1;

- ha a hasznosítási arány eléri a minimális hasznosítási arányt, de elmarad a 100%-os hasznosítási aránytól (hm<h<hf részleges mentesség):

m = mm + (1-mm) x (h-hm) /(hf-hm) .

Az előbbi képletekben az egyes betűjelek jelentése:

h = a tényleges hasznosítási arány

hm = a minimális hasznosítási arány

hf = felső hasznosítási arány a 100%-os mentességhez

mm = a minimális hasznosítási arányhoz tartozó mentesség arányának mértéke

Ezek értéke az egyes termékek esetében az a) -e) pontok szerint alakul.

a) Gumiabroncs esetében:

Évhmmmhf
2005-től0,500,500,75

b) Csomagolás esetében (ide nem értve a kereskedelmi csomagolás " Ú" és "k" díjtételét):

Évhmmmhf
2005-től0,500,800,54

Műanyag (bevásárló-reklám) táska esetében m értéke abban az esetben haladhatja meg mm értékét (80%), ha a kötelezett az e melléklet I. ba) pontja szerinti mt arányt teljesíti.

c) Hűtőközegek esetében:

hm = e melléklet I. c) pontjában meghatározott hasznosítási arány hf = hm mm = 1

d) Akkumulátorok esetében:

mm = értéke megegyezik a mindenkori hm értékével; hf = 1

(A fentiekből következően a részleges mentesség számításakor m = h adódik.)

e) Elektromos és elektronikai berendezések esetében:

hm = e melléklet I. e) pontjában meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási, rádiótelefon készülék esetében a hasznosítási arány hf = hm mm = 1

B. Hűtőberendezés esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek teljesítése esetén a fizetendő termékdíjat az alábbi képlet határozza meg:

T = fizetendő termékdíj (Ft)

A = a termékdíj alapja, kg vagy db (a belföldön előállított vagy behozott termékdíjköteles termék belföldi értékesítése, illetve saját célú felhasználása)

t = a termékdíjtétel, Ft/kg vagy Ft/db

m = a mentesség aránya

A mentesség arányának számítása:

hf = 80% hm = 30%, és mm= 50%.

- ha a hasznosítási arány eléri a felső hasznosítási arányt (h>hf, 100%-os mentesség): m= 1;

- ha a hasznosítási arány eléri a minimális hasznosítási arányt, de elmarad a 100%-os hasznosítási aránytól (hm<h<hf, részleges mentesség):

30%-os hasznosítás esetén a mentesség mértéke 50%,

30% és 50% között 1% többlethasznosításhoz 1,5% többletmentesség járul,

50%-os hasznosítás esetén a mentesség mértéke 80%,

50% és 80% közötti hasznosítás esetén nincs többletmentesség.

C. Kereskedelmi csomagolás " Ú" és "k" díjtétele esetében:

I. A mentesség meghatározásának módja a csomagolást forgalomba hozó kötelezett esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek alapján a fizetendő termékdíjat (T) az alábbi képlet határozza meg:

ahol

T = a fizetendő termékdíj (Ft)

A = a termékdíj alapja (db)

ú = a forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati termékdíjtétel (Ft/%/db)

m = a mentesség aránya

A mentesség arányának számítása:

ahol

ht = a mentesség feltételeként meghatározott forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati arány mértéke %-ban

h = teljesített forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati arány mértéke %-ban

A mentesség feltételeként előírt visszagyűjtési aránytól való 1 százalékpontnyi elmaradás esetén a mentesség százalékban kifejezett aránya 5 százalékponttal csökken.

II. A mentesség meghatározásának módja a csomagolást forgalomba hozó első vevőjének esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek alapján a fizetendő termékdíjat (T) az alábbi képlet határozza meg:

ahol

A = a termékdíj alapja (db)

k = a beszerzésre vonatkozó újrahasználati termékdíjtétel (Ft/%/db)

m = a mentesség aránya

A mentesség arányának számítása:

ahol

ht = a mentesség feltételenként meghatározott beszerzésre vonatkozó újrahasználati arány mértéke %-ban

h = teljesített beszerzésre vonatkozó újrahasználati arány mértéke %-ban

A mentesség feltételeként előírt visszagyűjtési aránytól való 1 százalékpontnyi elmaradás esetén a mentesség százalékban kifejezett aránya 5 százalékponttal csökken.

2. számú melléklet a 342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentességi kérelem tartalmi követelményei

1. A kötelezettel kapcsolatos információk

- név, cím/székhely, telefonszám;

- GLN szám, adószám;

- a kötelezett érvényes cégbejegyzésének vagy vállalkozói engedélyének hiteles másolata;

- amennyiben a kötelezett hasznosítást koordináló szervezet, annak külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételére vonatkozó igazolás, valamint az elsődleges kötelezettel/kötelezettekkel kötött érvényes szerződések másolata;

2. A kérelemmel érintett termék és a keletkező hulladékok azonosítása

- a termékdíjköteles termék Kombinált Nomenklatúra szerinti megnevezése és vámtarifaszáma, csomagolás esetén a KT kód (illetve újrahasznált termék esetén GTIN szám) szerint;

- a vállalt hasznosítási arány mértéke, azaz a h érték előzetes kalkulálása a tárgyévre,

- a termékből keletkező hulladék megnevezése, hulladék-jegyzék szerinti besorolása (EWC kód) és HKT kódja.

3. A termékből keletkező hulladék hasznosítására/kezelésére vonatkozó adatok

- amennyiben a hulladékkezelést (begyűjtést, előkezelést, hasznosítást) nem a kötelezett végzi, a kezelést ténylegesen végző szervezettel/szervezetekkel kötött szerződések másolata és ezen szervezetek listája;

- az egyéni teljesítő, a hasznosítást koordináló szervezet, illetve a kezelést végző (előző pontban meghatározott) szervezet tárgyidőszakban rendelkezésre álló hulladékkezelési - a begyűjtéstől az értékesíthető termék/energia előállításáig - kapacitásának részletes, dokumentumokkal alátámasztott bemutatása;

- a termékből történő hulladékkeletkezés, valamint a keletkező hulladék kezelésének leírása (kezelés módja, kezelés folyamatában résztvevők megnevezése, hulladékkezelési szerepük, a hulladékkezelési folyamat bemutatása a begyűjtéstől az értékesíthető termék/energia előállításáig), mindezt elkülönítve az anyagában történő hasznosítás esetétől, ahol az követelmény;

- a begyűjtött és hasznosításra nem kerülő, valamint a hulladékhasznosítási folyamat során keletkező hulladék kezelésének módja;

- a hasznosítási hely szerint illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott hulladékkezelési engedély határozatának száma valamennyi érintett kezelőre és annak érintett telephelyére;

- a hulladék országos begyűjtése esetén az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) által kiadott begyűjtési engedély határozatának száma;

- amennyiben a hulladék hasznosítása nem belföldön történik, a Főfelügyelőség által erre vonatkozóan kiadott engedély határozatának száma;

4. Igazolás a termékdíj-fizetési kötelezettségről szóló utolsó negyedéves beszámoló benyújtásának teljesítéséről

- amennyiben az egyéni teljesítőnek a mentességi kérelem benyújtását megelőzően nem keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettsége, csatolni kell a külön jogszabály szerinti bejelentőlap Minisztériumhoz történő benyújtásának igazolását.

5. Anyagmérlegek

- táblázatos összesítés az egyéni teljesítő által történő, illetve a hasznosítást koordináló szervezettel szerződött kötelezettek adott termékdíjköteles termékre vonatkozó kibocsátásról (belföldi előállítás, behozatal, ezeken belül belföldi értékesítés, saját felhasználás szerint) mennyiség (ahol darabszám szükséges, darabszám) szerint, a kérelem benyújtását megelőző négy negyedévre vonatkozóan, ezen időszak anyagmérlege alapján;

- táblázatos összesítés negyedéves bontásban a naptári évre (amelyre a mentességi kérelem vonatkozik) tervezett kibocsátásról, illetve az átvállalási szerződés(ek) ben hasznosítással érintett hulladék (belföldi előállítás, behozatal, ezeken belül belföldi értékesítés, saját felhasználás szerint) mennyiség - ahol darabszám szükséges, darabszám - szerint;

- táblázatos összesítés a - saját maga által, illetve átadás-átvétel útján - kezelt hulladék mennyiségéről, a hulladékkezelést ténylegesen végző szervezet kérelem benyújtását megelőző négy negyedévre vonatkozóan, ezen időszak anyagmérlege alapján összevontan a teljesített hasznosítási arány (%);

- táblázatos összesítés a hulladékkezelést ténylegesen végző szervezet által, a mentességébe beszámítani kívánt kezelendő hulladék mennyiségéről, a kezelő szervezetnek az adott naptári évre (amelyre a mentességi kérelem vonatkozik) vonatkozó negyedéves bontású anyagmérleg-terve alapján összevontan;

- a tervezett hasznosítási arány (%) .

6. Bizonylatok

- teljesítési igazolás a megbízott kezelőtől az egyéni teljesítő megbízása alapján ténylegesen kezelt (begyűjtött, előkezelt, hasznosított) hulladékmennyiségről, negyedéves bontásban, amennyiben korábban már történt hulladékkezelés.

7. Nyilatkozat a szolgáltatásmegrendelés keretében hasznosított hulladékmennyiségről

- az egyéni teljesítőnek, a hasznosítást koordináló szervezetnek, illetve az általuk megbízott hulladékkezelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy milyen mértékben, mely termékdíjköteles termékekre vonatkozóan nyert szolgáltatás megrendelést.

8. A hasznosítást koordináló szervezet által beadandó listák

- a hasznosítást koordináló szervezet által mentességben részesülő cégek listája, azok neve, címe/székhelye, GLN száma, adószáma feltüntetésével;

- a hasznosítást koordináló szervezet azon ügyfeleinek listája - azok neve, címe/székhelye, GLN száma, adószáma feltüntetésével -, amelyekkel a hulladékkezelést végezteti.

3. számú melléklet a 342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

Mentességi kérelem a hasznosítást koordináló szervezet számára egyszerűsített eljárás lefolytatására

Név:

Cím/Székhely: Telefonszám: GLN szám: Adószám:

- A vállalt hasznosítási arány mértéke, azaz a h érték előzetes kalkulálása a tárgyévre

- Igazolás a termékdíj-fizetési kötelezettségről szóló utolsó negyedéves beszámoló benyújtásának teljesítéséről

- A hasznosítást koordináló szervezet által mentességben részesülő cégek listája, azok neve, címe/székhelye, GLN száma, adószáma feltüntetésével;

- A hasznosítást koordináló szervezet azon ügyfeleinek listája - azok neve, címe/székhelye, GLN száma, adószáma feltüntetésével -, amelyekkel a hulladékkezelést végezteti.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 228/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 11. § i) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[2] Megállapította a 211/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.10.13.

Tartalomjegyzék