211/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet és az azt módosító 342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 21. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. § A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A felügyelőség a tartalmi és formai előírásoknak megfelelő kérelmeket - az 1. § (3) bekezdésének, valamint Kt. 2. § (1) bekezdés d) pontjának hatálya alá tartozó kötelezett mentességi kérelme kivételével - szakmai véleményével együtt 30 napon belül megküldi a Főfelügyelőségnek."

3. § A Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. § (3) bekezdése szerinti mentességre való jogosultságot, valamint a Kt. 2. § (1) bekezdés d) pontja esetében a mentességre való jogosultságot a felügyelőség határozatban állapítja meg. A felügyelőség a kiadott mentességi engedélyek, valamint a visszavont mentességi engedélyek másolatát megküldi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (a továbbiakban: adóhatóság), a Minisztériumnak, valamint a Főfelügyelőségnek."

4. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdés b) pontjában "az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (a továbbiakban: adóhatóság) " szövegrész helyébe "az adóhatóságnak" szövegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 320/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.