370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya azokra az áru értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre terjed ki, amelyek megkötésére eladó és fogyasztó között az eladó kezdeményezésére, az eladó üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában kerül sor, így különösen

a) a fogyasztó lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén, feltéve, hogy az eladó a fogyasztót nem a fogyasztó kifejezett kívánságára kereste fel, vagy

b) az eladó vagy harmadik személy által szervezett utazás, rendezvény alkalmával.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az olyan áru értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésre is, amely különbözik attól az árutól, illetve szolgáltatástól, amelynek tekintetében a fogyasztó az eladó látogatását kezdeményezte, feltéve, hogy a fogyasztó nem tudta, és kellő gondosság mellett nem tudhatta, hogy ezen áru,illetve szolgáltatás értékesítése az eladó gazdasági vagy szakmai tevékenységi körébe tartozik.

(3) A rendelet hatálya kiterjed arra az esetre is, amikor az eladó üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában a fogyasztó tesz szerződéskötésre ajánlatot az eladónak.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) az építési szerződésre;

b) az ingatlan tulajdonjogának, ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésre;

c) a biztosítási szerződésre;

d) az értékpapírra vonatkozó szerződésekre.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzlettel nem rendelkező eladó vásáron, piacon, illetve közterületen végzett értékesítő tevékenységére.

(6) Az eladó és a fogyasztó között kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján kötött szerződésre a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) E rendelet alkalmazásában

a) fogyasztó: az a természetes személy, aki gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból köti a rendelet hatálya alá tartozó szerződést, illetve tesz szerződéskötésre ajánlatot az eladónak;

b) eladó: aki fogyasztók számára árut értékesít, illetve szolgáltatást nyújt, és gazdasági vagy szakmai tevékenységi körében köti meg a rendelet hatálya alá tartozó szerződést, továbbá a nevében, illetve javára szerződést kötő személy;

c) üzleten kívüli kereskedés: az a tevékenység, amelynek során az eladó az (1) bekezdésben meghatározott körülmények között fogyasztónak árut értékesít, illetve szolgáltatást nyújt.

2. §

A fogyasztót az 1. § (3) bekezdése szerinti esetben nem köti az ajánlata, ha az eladó az ajánlatot nyomban el nem fogadta.

3. §

(1) Az eladó köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor a fogyasztót írásban tájékoztatni a 4. § szerinti jogáról, és annak a személynek a nevéről és címéről, akivel szemben e jogát gyakorolhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást keltezéssel kell ellátni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szerződés azonosítását lehetővé tévő adatokat.

(3) Ha az eladó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződés semmis.

4. §

(1) A fogyasztó nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a szerződéskötés, vagy ha ez későbbi, az áru kézhezvételének napjától gyakorolhatja.

(3) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti elállás esetén a fogyasztó nem köteles megtéríteni az árunak azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye, és nem köteles az áru használatáért használati díjat fizetni. Az átvett áru neki felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik.

(5) A fogyasztó (1) bekezdés szerinti elállása esetén az eladó nem köteles az átvett vételár, illetve a szolgáltatás díja után kamatot fizetni.

(6) Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát a fogyasztó, ha az árut nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Ha azonban részben vissza tudja azt szolgáltatni úgy, hogy a megmaradt rész értéke és használhatósága nem csökkent, a vételár arányos részének visszaszolgáltatását követelheti.

(7) Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést részben teljesítették, a fogyasztónak a díj visszafizetésére vonatkozó követelésével szemben az eladó követelheti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó díjat. Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát a fogyasztó, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette.

5. §

A fogyasztó a 2. és 4. §-ban meghatározott jogairól érvényesen nem mondhat le.

6. §

(1) Üzleten kívüli kereskedés során csak közismert rendeltetésű, bontatlan csomagolású áru forgalmazható.

(2) Nem forgalmazható üzleten kívüli kereskedés során

a) jövedéki termék;

b) vetőmag és növényi szaporítóanyag;

c) kábítószer és pszichotrop anyag, illetve annak minősülő áru;

d) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati készítmény;

e) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;

f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag;

g) nemesfém, drágakő és az abból készült ékszer, díszműáru;

h) élelmiszer (ideértve a gombát is) a zöldség és a gyümölcs kivételével;

i) olyan áru, amelynek értékesítését külön jogszabály előzetes engedélyhez köti vagy tiltja, illetve csak üzletben (piacon) történő értékesítését engedi.

7. §

(1) Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult.

(2) A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.

8. §

(1) Üzleten kívüli kereskedés - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel - a kereskedelmi, illetve a szolgáltató tevékenység gyakorlására vonatkozó szabályok szerint folytatható.

(2) Ha az eladó az e rendeletben előírt kötelezettségeit megszegi, vele szemben a kereskedelmi, illetve a szolgáltató tevékenység gyakorlására és ellenőrzésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket is alkalmazni kell.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre, a hatálybalépését követően tett, az 1. § (3) bekezdése szerinti ajánlatokra, illetve a hatálybalépését követően folytatott üzleten kívüli kereskedésre kell alkalmazni.

(2)[1]

(3)[2]

(4) Ez a rendelet az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1985. december 20-i 85/577/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 585. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2007.07.13.