133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 12. §-a (1) bekezdésének a), e), f), i) és j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatás kivételével - a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont], külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire és a saját előállítású termékét üzletben értékesítő termelőre (a továbbiakban együtt: kereskedő) terjed ki.

(2)[1] E rendeletet - az automatából történő értékesítés, a közterületi értékesítés, az üzleten kívüli kereskedés, a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység, valamint a csomagküldő kereskedelem kivételével - nem kell alkalmazni azon kereskedelmi tevékenységekre, amelyek végzéséhez a Kertv. értelmében nem szükséges üzlet.

1/A. §[2]

(1)[3] A Kormány - a (2), (3) és az (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel - e rendelet, valamint a Kertv. 3. § (5), (6) bekezdése és (8) bekezdésének a) pontja, 6. § (2) bekezdés a) pontja, 6. § (5) és (6) bekezdése, továbbá az előbb említett rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (5) és (6) bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) jelöli ki.

(2) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szabályai szerint - a 12/A. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a)-g), i) és j) pontjában, a 12/B. §-ban, a 14. § (1) bekezdésében, a 17. §-ban, a 18. §-ban, valamint a 19. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések, továbbá a 2. § (4) bekezdésében a működési engedély elhelyezésére vonatkozó rendelkezés megsértése esetén.

(3) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint - a 20. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés, továbbá a 6. § (6) bekezdésében a vásárlóknak az üzlet tervezett megszüntetésének időpontjáról való tájékoztatására, a 7. § (1)-(3) bekezdésében, a 8. §-ban és a 11. § (1) bekezdésében a kereskedő nevének, székhelyének, illetve üzlete nevének és címének feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megsértése esetén.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5) A 12/A. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés megsértése esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jár el.

2. §

(1)[4] A kereskedő - 7-9. és a 12-12/B. §-ban szabályozott forgalmazási módok kivételével - csak jogerős határozattal, az 1. melléklet szerint kiadott működési engedély (a továbbiakban: működési engedély) birtokában és az abban foglaltak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét.

(2) A működési engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a termék forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

(3) A forgalmazott termékhez kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások végzéséhez - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - külön engedélyre nincs szükség.

(4) A kereskedő a működési engedély megadásáról szóló határozatot vagy annak másolatát köteles az üzletben tartani és azt az ellenőrzések során bemutatni. A működési engedélyt a kereskedő köteles az üzletben a vásárlók számára is jól látható helyen elhelyezni.

3. §

(1)[5] A kereskedő az üzlet működési engedélyének kiadását az üzlet helye, mozgóbolt esetén a kereskedő székhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti.

(2) A működési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell

a) a kereskedő nevét, címét, illetve székhelyét;

b) a kereskedő cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói igazolványának számát;

c) a kereskedő adószámát, statisztikai számjelét;

d) az üzlet címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, eladóterének alapterületét (m2), kereskedelmi szálláshely, illetve vendéglátó üzlet esetében annak befogadóképességét, továbbá mozgóbolt esetében a működési területének, útvonalának jegyzékét;

e) az üzlet tulajdonosát;

f) az üzlet használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okirattal együtt;

g) az üzletkör, üzletkörök megnevezését, számát, első helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatározó fő üzletkört;

h) az üzlet elnevezését (cégfeliratát);

i) az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét, illetve mozgóbolt esetében az árusítás napjait;

j) ha az üzletben motorkerékpár-javítást folytatnak, nem veszélyes hulladékot értékesítenek, vagy az üzletben kapcsolódó szolgáltatásként végzett tevékenység egyébként telepengedély-köteles tevékenység lenne[6]

ja) a tevékenység végzéséhez szükséges - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) értelmezésében használt - veszélyes munkaeszközöket,

jb) az üzletben, illetve a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját,

jc) a létesítendő munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.) az Mvt. értelmezése szerint, valamint műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével,

jd) az ivó- és iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat,

je) az üzemeltetéshez, illetve a létesítendő munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját,

jf) a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegő utánpótlásának módját,

jg) a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját,

jh) a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet,

ji) amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét;

k)[7]

l)[8] vendéglátó üzlet esetében a kereskedő nyilatkozatát arról, hogy folytatni kívánja-e a 16. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek valamelyikét;

m) a kereskedő nyilatkozatát arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban a 4. § szerinti helyszíni szemle megtartását.

(3) A kérelemben a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott üzletkör, üzletkörök megnevezését és számát a 2. mellékletben foglaltak szerint a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység, illetve forgalmazni kívánt termékek alapján kell megjelölni. Több üzletkör megjelölése esetén első helyen kell feltüntetni az üzlet fő tevékenységét, szakmai jellegét meghatározó fő üzletkört.

(4) A (2) bekezdés h) pontjában megjelölt elnevezést a kereskedő - az üzlet elnevezésére a külön jogszabályokban foglalt rendelkezésekre is figyelemmel - határozza meg. Az üzlet elnevezésének (cégfeliratának) utalnia kell az üzlet szakjellegére, a folytatni kívánt fő tevékenységre vagy az ott vásárolható termékekre, szolgáltatásokra.

3/A. §[9]

A Kormány az üzlet működésének engedélyezése iránti eljárásban,

a) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése kivételével, - a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben - első fokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérségi, fővárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét,

b) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése esetében, - a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben - első- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot,

c) ha az üzletben, vendéglátóhelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba, továbbá amennyiben az üzletben terményt, takarmányt, élő állatot, állatgyógyászati készítményt, növényvédő szert vagy nyers állateledelként állati végterméket forgalmaznak, értékesítenek - a nemzeti és közösségi élelmiszer-higiéniai és -biztonsági követelményeknek, takarmányhigiéniai és -biztonsági más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állat-egészségügyi szabályoknak, a mezőgazdasági haszonállatok tartása követelményeinek, valamint a növényvédő szerek forgalmazása közösségi és nemzeti jogszabályok szerinti követelményeinek való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) az üzlet helye, mozgóbolt esetén a kereskedő székhelye szerint illetékes első fokú szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú eljárásban az MgSzH másodfokú szakhatóságként eljáró szervét,

d) ha az üzletben nem veszélyes hulladékot értékesítenek, motorkerékpár-javítást folytatnak, vagy az üzletben kapcsolódó szolgáltatásként végzett tevékenység egyébként telepengedély-köteles tevékenység lenne, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, - annak elbírálása kérdésében, hogy az üzletben a hulladékgyűjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e az üzletben történő hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,

e) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezése kivételével, az áruház, a kisáruház, a 10 fő feletti befogadóképességű kereskedelmi szálláshely, a 30 fő feletti befogadóképességű vendéglátó üzlet esetén, valamint olyan üzlet esetében, amelyben

ea) "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és "C" tűzveszélyességi osztályú építőanyagot értékesítenek,

vagy

eb) járműkereskedelmi tevékenységet folytatnak, üzemanyagot értékesítenek,

- annak elbírálása kérdésében, hogy az üzlet a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első- és másodfokú eljárásban az első- és másodfokú tűzvédelmi szakhatóságot,

f) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén működtetni kívánt áruház, kisáruház, 10 fő feletti befogadóképességű kereskedelmi szálláshely, 30 fő feletti befogadóképességű vendéglátó üzlet, valamint olyan üzlet esetében, amelyben

fa) "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és "C" tűzveszélyességi osztályú építőanyagot értékesítenek,

vagy

fb) járműkereskedelmi tevékenységet folytatnak, üzemanyagot értékesítenek,

- annak elbírálása kérdésében, hogy az üzlet a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, valamint

g) ha arra az építményre, amelyben az üzletet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki - a településrendezési és általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban az építésügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét

szakhatóságként jelöli ki.

4. §

(1) A jegyző, amennyiben akereskedő a 3. § (2) bekezdésének m) pontja szerint helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően helyszíni szemlét köteles tartani, amelyről értesíti

a) a kérelmezőt;

b) az üzlettel, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat (az ingatlanok tulajdonosait, használóit, kezelőit, társasház esetén a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt);

c)[10] az illetékes rendőrkapitányságot és a szakhatóságokat.

d)[11]

e)[12]

f)[13]

g)[14]

(2)[15] A jegyző az értesítést - a szakhatóságoknak a kérelemben megjelölt adatok és okiratok egyidejű megküldésével - a helyszíni szemle megtartása előtt legalább nyolc nappal korábban küldi meg. Az értesítésben a jegyző felhívja az (1) bekezdés b) pontjában foglalt meghívottak figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

(3) A jegyző az eljárás során

a) az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait (név, lakcím, székhely stb.), és a 3. § (2) bekezdésének e) és j) pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lapot, valamint

b) mozgóbolt esetében a kérelemben megjelölt, a mozgóbolt működési területével érintett települések jegyzőinek hozzájárulását

az illetékes földhivatal, illetve az érintett települések (Budapesten a kerület) jegyzőinek megkeresése útján hivatalból szerzi be.

(4)[16] A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják.

(5) A helyszíni szemlén a jegyző jegyzőkönyvben rögzíti a véleményeket, valamint saját megállapításait, és a jegyzőkönyv egy példányát a helyszíni szemlére meghívottaknak a szemlét követő nyolc napon belül megküldi.

(6)[17] Amennyiben a kereskedő a 3. § (2) bekezdésének m) pontja szerint helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását és értesíti az (1) bekezdés b) pontjában megjelölteket.

5. §

(1) A jegyző az üzlet működésének engedélyezése iránti kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül dönt a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a 3. melléklet szerint vezetett nyilvántartásbaveszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános. A nyilvántartásból való adatigénylés esetén a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A jegyző a működési engedélyen és a nyilvántartásban

a)[18]

b) mozgóbolt esetében "M,"

c) a nem e rendelet hatálya alá tartozó alaptevékenységet végző vállalkozás által kiegészítő tevékenységként folytatott kereskedelmi tevékenység esetén "K" jelölést alkalmaz.

(3) A jegyző az üzletben folytatni kívánt tevékenység végzéséhez, a kérelemben megjelölt termék forgalmazásához szükséges okiratok, hatósági, szakhatósági állásfoglalások, engedélyek, valamint mozgóbolt esetében a 4. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulás megléte esetén, ha az más jogszabály előírásaiba nem ütközik, a működési engedély megadására vonatkozó döntést és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a működési engedélyt egy határozattal adja ki.

(4) A jegyző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról rendelkező határozatot közli

a) a kérelmezővel;

b) az üzlet és a közvetlenül szomszédos - az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal (az ingatlanok tulajdonosaival, használóival, kezelőivel, társasház esetén a közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével, lakásszövetkezet esetén annak igazgatóságával);

c) dz eljárásban közreműködött hatóságokkal, szervekkel;

d)[19] a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal;

e) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével;

f) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal a hatáskörét érintő ügyekben;

g) az 5. mellékletben meghatározott üzlet esetében a területileg illetékes vámhatósággal (a továbbiakban: vámhatóság) .

h)[20] az üzlet helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal, ha az üzletben vegyi árut, festéket vagy veszélyes árut forgalmaznak.

6. §

(1) A kereskedő a működési engedély megadását követően a 3. § (2) bekezdésének a)-h) és j)-k) pontjában megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve az i) pontban megjelölt adatokban bekövetkező változást az azt megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

(2) A jegyző az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem érintő, a 3. § (2) bekezdésének a)-c), e)-f) és h)-i) pontjában megjelölt adatokban történt változás esetén az adatváltozásokat határozattal a nyilvántartásba bejegyzi.

(3) A működési engedély tartalmát is érintő, a 3. § (2) bekezdésének a)-c) és h) pontjában megjelölt adatokban történő változás esetén a jegyző a nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a korábban kiadott működési engedély bevonásával egyidejűleg, a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyt egy határozattal adja ki.

(4) A működési engedély jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem érinti - a (3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

(5) Az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört érintő, a 3. § (2) bekezdésének d) és g), valamint j)-k) pontjaiban megjelölt adatokban történő változás, továbbá a működési engedélyen nem engedélyezett termékkör, tevékenység utólagos engedélyezése esetén a jegyző az e rendelet 4. és 5. §-a szerinti engedélyezési eljárás lefolytatásával a korábban kiadott működési engedély bevonásával egyidejűleg új működési engedélyt ad ki.

(6) Az üzlet megszüntetése esetén, a megszüntetést megelőző legalább egy hónappal korábban, a kereskedő köteles az üzlet tervezett megszüntetésének időpontjáról a jegyzőt, valamint a vásárlókat tájékoztatni. Az üzlet megszüntetését a kereskedő köteles a jegyzőnek haladéktalanul, a működési engedély visszaadásával egyidejűleg bejelenteni.

(7)[21] A jegyző a (2)-(4) bekezdésben meghatározott változásról, valamint az üzlet (6) bekezdés szerinti megszüntetéséről haladéktalanul értesíti az engedélyezési eljárásban közreműködött szakhatóságokat és szervezeteket, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt a hatáskörét érintő ügyekben, valamint a vámhatóságot.

7. §

(1) A kereskedő üzlet nélkül közterületen a 4. mellékletben meghatározott termékeket a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint nevének és székhelyének feltüntetésével értékesítheti.

(2) Közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel árusíthatóak. Nemesfémből készült ékszer-, tárgy-, díszműárut csak üzlettel rendelkező kereskedő árusíthat nevének, székhelyének, üzlete nevének és címének feltüntetésével.

(3) Mozgóárusítás csak a kereskedő üzlete szerinti település közigazgatási területén belül, a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint a kereskedő nevének és székhelyének, továbbá az üzlet nevének és címének feltüntetésével végezhető. Mozgóárusítás keretében csak a kereskedő üzletében a működési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termék árusítható.

(4) A kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező közterületen közterület-használati engedély birtokában, az abban foglaltaknak megfelelően ideiglenesen vagy idényjelleggel árusíthatja a működési engedélyében meghatározott termékkört, illetve folytathatja az engedélyben megjelölt kereskedelmi tevékenységet.

8. §

Automatából történő kereskedés csak területhasználati hozzájárulás (megállapodás) és az árusított termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedő köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni.

9. §

A külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató a 2000 főnél kisebb népességszámú településeken (lakott helyen) végső felhasználó részére az előállító által csomagolt élelmiszert, háztartási cikket, dohányterméket, ajándékot, játékot, papír-írószert, könyvet a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel árusíthat.

10. §

(1) A közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.

(2)[22] Élelmiszereknek a 7. § (1)-(3) bekezdése és a 9. § szerinti árusításához az MgSzH engedélye szükséges. Az MgSzH az engedélyezés tárgyában hozott határozatát közli az ÁNTSZ-szel. A közegészségügyi követelményeknek való megfelelést az ÁNTSZ ellenőrizheti.

(3)[23] A 8. § és - az élelmiszerek árusítása kivételével - a 9. § szerinti árusítást csak az ÁNTSZ-hez történő bejelentést követően lehet megkezdeni.

11. §

(1) Az üzlettel rendelkező kereskedő alkalmi rendezvényen a rendezvény szervezőjével kötött megállapodás alapján folytathat a működési engedélyében megjelölt kereskedelmi tevékenységet, illetve értékesítheti az engedélyében meghatározott termékkört (a továbbiakban: alkalmi árusítás) . Az alkalmi árusítás során a kereskedő köteles feltüntetni nevét, székhelyét, valamint üzletének nevét és címét.

(2)[24] Szeszes ital és dohánytermék alkalmi árusítása - a külön jogszabályi rendelkezések betartásával - csak az árusítás helye szerint illetékes jegyzőhöz, rendőrkapitánysághoz és vámhatósághoz történt előzetes bejelentést követően folytatható. Az élelmiszerek alkalmi árusításához az MgSzH engedélye szükséges. Az MgSzH az engedélyezés tárgyában hozott határozatát közli az ÁNTSZ-szel. A közegészségügyi követelményeknek való megfelelést az ÁNTSZ ellenőrizheti.

(3) Az alkalmi árusítás területén a jegyző - az illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - a szeszes italok árusítását írásban korlátozhatja vagy megtilthatja.

(4) Nem minősül alkalmi árusításnak a külön jogszabály feltételei szerint a vásárokon és piacokon folytatott kereskedelmi tevékenység.

12. §[25]

(1) A csomagküldő kereskedő köteles a termék ismertetőjében, illetve a termékről szóló tájékoztatóban feltüntetni

a) cégnevét (nevét),

b) székhelyét,

c) cégjegyzékszámát/vállalkozói igazolványának számát,

d) adószámát,

e) ha üzlettel rendelkezik, az üzlet címét,

f) ha elektronikus elérhetőséggel rendelkezik, az elektronikus levelezési címét,

g) telefonszámát,

h) az adatvédelmi nyilvántartási számát.

(2)[26] A csomagküldő kereskedő az (1) bekezdésben meghatározott elérhetőségeire a tevékenységével kapcsolatban - az Fgytv. 2. § a) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő vásárlótól - beérkező panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszban tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, panaszával - annak tárgya szerint - mely hatósághoz fordulhat. Meg kell adni a kereskedő székhelye szerint illetékes hatóság címét és telefonszámát.

12/A. §[27]

(1) Üzleten kívüli kereskedés útján csak közismert rendeltetésű, bontatlan csomagolású termék forgalmazható.

(2) Nem forgalmazható üzleten kívüli kereskedés útján

a) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,

b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati készítmény,

c) élelmiszer (ideértve a gombát is) a zöldség és a gyümölcs kivételével,

d) növényi szaporítóanyag,

e) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,

f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag,

g) drágakő és díszműáru,

h) nemesfém tárgy és termék,

i) jövedéki termék, valamint

j) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti vagy csak üzletben (vásáron, piacon) engedi meg.

12/B. §[28]

(1) Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult.

(2) A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.

13. §[29]

Hulladékkal folytatott kereskedésnek minősül a felvásárolt nem veszélyes hulladék viszonteladónak, felhasználónak további átalakítás nélkül történő értékesítése.

13/A. §[30]

Vegyipari termék, háztartás-vegyipari készítmény - a komputeres színkeverővel felszerelt speciális festékszaküzletben történő festék-kiszerelés kivételével valamint gépjármű-üzemeltetési segédanyag csak előre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt és csomagolt kozmetikai készítmény zárt csomagolásban értékesíthető.

14. §

(1) Szexuális terméket közterületen vagy kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.

(2) Nevelési, nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális terméket értékesítő üzlet nem működhet.

(3)[31] Szexuális termék, a szexuális termék értékesítésére szakosodott üzletek kivételével csak zárt csomagolásban, a többi terméktől elkülönítve értékesíthető.

14/A. §[32]

(1) Gyógynövény, illóolaj és zsíros olaj (a továbbiakban együtt: gyógynövény) csak előre kiszerelt -jellegének megfelelően aromatartó, fényvédő - zárt csomagolásban hozható forgalomba. A csomagoláson jól olvashatóan fel kell tüntetni:

a) a gyógynövény gyógyászati célra használt részének magyar és latin megnevezését;

b) a kiszerelt gyógynövény tömegét;

c) az előállító, az importáló, a kiszerelő cég nevét, székhelyét és telephelyét;

d) a minősítési okirat számát;

e) a kiszerelés keltét és a felhasználhatóság határidejét;

f) a termék alkalmazási és elkészítési javaslatát.

(2) A forgalomba hozható gyógynövények körét a rendelet 7. melléklete állapítja meg. A 7. mellékletben * jelzéssel ellátott gyógynövények és zsíros olajok az 1111-1112., valamint az 1290. és 1430. üzletköri számot tartalmazó működési engedéllyel rendelkező üzletben is értékesíthetők.

15. §

(1) A kereskedő - gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült termék és az alacsony (1, 2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével - minden alkoholtartalmú ital (a továbbiakban: szeszes ital) kimérést köteles az árusítás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, valamint a vámhatóságnak írásban bejelenteni.

(2) Szabadforgalomban végzett, nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében jövedéki termék csak az e rendelet 5. mellékletében meghatározott üzletköri számot tartalmazó működési engedéllyel rendelkező üzletben értékesíthető.

(3)[33] Szeszes ital automatából történő értékesítése tilos.

(4)[34] Tilos szeszes italt árusítani a diáksport egyesület és az iskola sportlétesítményeiben. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok árusítása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén.

(5)[35] A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési, nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

(6)[36] Az (5) bekezdésben megjelölt intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.

16. §

(1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék csak az Szt. -ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek folytatását a tevékenység megkezdése előtt be kell jelenteni a jegyzőnek és az illetékes rendőrkapitányságnak.

17. §

(1) A kereskedő külön költség felszámítása nélkül köteles - a helyben fogyasztott termék kivételével - a megvásárolt terméket jellegének megfelelő módon, élelmiszereknél a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével becsomagolni. A vendéglátás keretében a kiszolgálásnál alkalmazott egyszerhasználatos eszközökért külön díj nem számolható fel.

(2)[37]

(3)[38]

18. §

(1)[39] A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket - a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb mértéket feltüntető eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével - csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után szabad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos.

(2) Az árusított termék mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja.

(3)[40] A használt, minőséghibás, valamint a kölcsönzésre szánt terméket az új terméktől el kell különíteni.

19. §

(1) A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles az általa végzett kereskedelmi tevékenység folytatására való jogosultságát igazolni.

(2)[41] Az üzlet biztonsági őrei a szolgálat teljesítése, továbbá az üzlet dolgozói a munkavégzésük során tevékenységükkel nem sérthetik a vásárlók személyiségi jogait. A biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.

20. §

(1)[42] Az - Fgytv. 2. § a) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő - vásárlónak a vásárlók könyvébe bejegyzett panaszát a kereskedő - ha törvény eltérően nem rendelkezik - harminc napon belül köteles megvizsgálni és írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a kereskedő indokolni köteles. A válaszban tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, panaszával - annak tárgya szerint - mely hatósághoz fordulhat. Meg kell adni az üzlet helye, illetve - a 7-9. § szerinti esetben - a kereskedő székhelye szerint illetékes hatóság címét és telefonszámát.

(2)[43] Az üzletben, valamint a 7-9. §-ban és 11. §-ban meghatározott árusítás esetén a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával - annak tárgya szerint - mely hatósághoz fordulhat, illetve hogy az Fgytv. szerinti fogyasztói jogvita esetén békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatón fel kell tüntetni az üzlet helye, illetve - a 7-9. § szerinti esetben - a kereskedő székhelye szerint illetékes hatóságok, illetve és békéltető testület címét és telefonszámát.

(3)[44] A jegyző, az engedélyezési eljárásban közreműködött szakhatóságok és szervezetek, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

21. §

(1)[45]

(2)[46]

(3)[47] Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy üzlete a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a jegyző saját hatáskörében hivatalból vagy a kereskedő tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére határozattal, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra az üzletet ideiglenesen bezárathatja, illetve a (4) bekezdésben foglaltak szerint a működési engedélyt visszavonja és az üzletet bezáratja.

(4) A jegyző aműködési engedélyt visszavonja és az üzletet bezáratja, ha

a)[48] a kereskedő a jegyzőnek a Kertv. 9. § (5) bekezdés e)-g) pontja szerinti tiltó határozatában a jogsértés megszüntetésére előírt határidőn belül a megtiltott tevékenységet tovább folytatja,

b) a (3) bekezdés szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

c) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

d) az üzletben engedély nélkül működtetnek az Szt. 26. §-ának (1) bekezdése szerinti pénznyerő automatát, vagy a szerencsejáték-szervező a játékadó-fizetési kötelezettségét nem teljesítette,

e) a kereskedő az Szt. 29/A. §-ának (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,

f)[49] a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt engedély nélkül továbbra is nyitva tart,

g)[50] a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt, használatának megtiltása ellenére tovább használja.

(5) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

(6) A jegyző aműködési engedély visszavonásáról és az üzlet bezáratásáról szóló határozatát közli az 5. § (4) bekezdésében megjelölt személyekkel, hatóságokkal, szervezetekkel, valamint az egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzővel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal.

22. §

E rendelet alkalmazásában:

a) mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott kiskereskedelmi árusító hely;

b) mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az üzletében forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak;

c) termelői borkimérés: kizárólag saját termelésű szőlőbor nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében, elvitelre történő értékesítése a termelő saját előállító-helyén;

d) üzletkör: a 2. mellékletben meghatározott kereskedelmi tevékenységi kör, amelynek keretében az ott felsorolt termékek forgalmazhatók, illetve szolgáltatások nyújthatók;

e)[51] üzleten kívüli kereskedés: az a tevékenység, amelynek során kereskedő vagy a nevében, illetve javára szerződést kötő személy az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésben meghatározott körülmények között fogyasztónak [Fgytv. 2. § a) pont] terméket értékesít, illetve szolgáltatást nyújt, ide nem értve a vásáron, piacon, illetve közterületen végzett értékesítő tevékenységet;

f)[52] szexuális termék: az Fgytv. 2. §-ának v) pontjában ekként meghatározott fogalom;

g)[53] dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 1. §-ának a) pontjában ekként meghatározott fogalom.

23. §

(1)[54] Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba

a)[55]

b)[56]

c)[57]

d)[58]

e)[59]

f)[60]

g)[61]

h)[62]

i)[63]

j)[64]

k)[65]

l)[66]

m)[67]

n)[68]

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének "az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet" szövegrésze helyébe "az üzletek működési rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet" szöveg;

b) a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 7. §-ának a), f), g), h), e) és j) pontjában "az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (1. 22.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe "az üzletek működéséről szóló jogszabály" szöveg lép.

(3) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő és a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(4) A rendelet hatálybalépésekor már működő és érvényes működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében a kereskedőnek a 6. §-ban meghatározott adatváltozás esetén kell a jegyzőhöz - a 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint mozgóbolt esetén az i) pontban meghatározott adatok megjelölésével - kérelmet benyújtani az érvényes működési engedélynek az 1. melléklet szerinti módosítása iránt. A jegyző a 6. §-ban meghatározottak szerint a nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a korábban kiadott működési engedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyt egy határozattal adja ki.

(5) A rendelet hatálybalépésekor már működő és érvényes működési engedéllyel rendelkező üzlet üzletköri számainak megfeleltetésére a 6. mellékletben megállapított fordítókulcsot kell alkalmazni mindaddig, amíg a (4) bekezdésben meghatározott adatváltozásra nem kerül sor.

(6)[69] Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a közerkölcs, a közbiztonság, az emberi egészség és élet védelme, illetve a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

(7)[70] A 13/A. §-nak, a 14. § (3) bekezdésének, a 14/A. §-nak, a 15. § (3)-(6) bekezdésének, valamint a 7. mellékletnek a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

[71]
........................................................ Önkormányzat jegyzője
........./20........./szám
Nyilvántartási szám: ........./20.........
Működési engedély
Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján ................ ............................................................. kereskedő részére
......................... ................................ helységben...... irányítószám.................................................. utca (tér, út).............. szám alatt
.... ..............................................................................................................................................................üzletműködését
................................................. .................................................................................................................. elnevezéssel engedélyezem.
A kereskedő székhelye: ........................................................................................ település neve, ........... irányítószám
................. kerület ................................................... ................................................................................... utca (tér, út)............... szám.
A kereskedő cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolványának száma: ..................... ............................................................................
A kereskedő adószáma: ............................................ ...............................................................................................................................
A kereskedő statisztikai számjele: .............................................................. ............................................................................................
Mozgóbolt esetén az árusításra engedélyezett terület és az árusításra kijelölt napok: .................... .............................................
Az üzletkör számaAz üzletkör megnevezéseJelölés
Az üzletkörökhöz tartozó, de forgalmazni nem engedett termékek köre, illetve a folytatni nem engedett tevékenységek:

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Kelt: ................................., ...... év............... hónap...... nap.
P. H.
..............................................................
aláírás

2. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az üzletkörök

1. Kiskereskedelem

Élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek

Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek Nem ide tartozik: a szakosodott élelmiszerüzlet (1210-1290) .

Az 111 1-l 112 üzletekben külön üzletkör felvétele nélkül megengedett a mélyhűtött sütemény, pékáru helyben sütése és forgalmazása (látványpékség működtetése) és a kedvtelésből tartott állatok részére a csomagolt állateledel értékesítése is.

1111. Hipermarket

Áruválasztékában több tízezer cikkelem található. A meghatározó élelmiszer-, ital- és dohánytermék árusítása mellett egyéb fogyasztási cikkeket (kozmetikai termék, háztartási vegyi áru, ruházat, lakberendezési cikk, elektromos háztartási cikk, fémtömegcikk, gépjármű-alkatrész és -tartozék, kertészeti cikk, sportszer, játék stb.) is széles körben forgalmaznak.[72]

Eladótér-alapterület: 3000 m2 felett.

1112. Élelmiszerüzlet

Olyan általános kiskereskedelmi üzlet, ahol a meghatározó élelmiszer, ital és dohányáru mellett egyéb háztartási fogyasztási cikkeket is forgalmaznak.

Ide tartozik: a szupermarket, élelmiszerdiszkont is.

Eladótér-alapterület: 3000 m2 alatt.

Szakosodott élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek

Nem ide tartozik: a hipermarket és az élelmiszerüzlet (1111-1112) .

1210. Zöldség- és gyümölcsüzlet

Mindenfajta zöldség és gyümölcs frissen, feldolgozva, tartósítva (fagyasztva, szárítva, aszalva, egyéb módon tartósítva, pl. konzerv) . Kiegészítő jelleggel alkoholmentes ital, ásványvíz, tojás, magvak, kávé, tea, fűszer és kizárólag gyárilag csomagolt száraztészta is forgalmazható.

Ide tartozik: a savanyúság is.

1220. Hús- és húsáruüzlet

Nyershús (beleértve a szárnyast és vadhúst) frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, füstölve, egyéb módon tartósítva, belsőség, húskészítmény (pl. felvágott, konzerv) húsból, belsőségből. Az üzletben az ott forgalmazott húsáruk sütésére is lehetőség van.

1230. Halüzlet

Hal és egyéb puhatestű, rákféle és belsősége, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, egyéb eljárással tartósítva, és a belőlük készült termékek.

1240. Kenyér- és pékáruüzlet

Sütőipari termék (pl. kenyér, péksütemény, kétszersült), cukrászati termék (pl. mézeskalács, kürtőskalács, cukrászsütemény) .

Ide tartozik: a látványpékség, rétes- és süteményüzlet is.

Nem ide tartozik: a helyben fogyasztást biztosító cukrászati terméket árusító cukrászda (2120) .

1250. Édességüzlet

Előre csomagolt fagylalt, jégkrém, csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru stb.

Nem ide tartozik: a rétes- és süteményüzlet (1240), a kimért fagylalt és a sütemény, cukrászati termék árusítása helyben fogyasztásra (2120) .

1260. Palackozott italok szaküzlete

Palackozott, dobozos vagy flakonos szeszes ital (pl. bor, must, pezsgő és habzóbor, gyümölcsbor, vermut, likőr, párlat, égetett szeszes ital, sör) és alkoholmentes ital (pl. ásványvíz, üdítőital, gyümölcs- és zöldséglé) .

Nem ide tartozik: a helyszíni fogyasztást biztosító italüzlet (2130) és a termelői borkimérés (9000) .

1270. Dohányáruüzlet

Dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék. Kiegészítő jelleggel újság, ajándéktárgy és gyárilag csomagolt tartós élelmiszer is forgalmazható.

1280. Egyébélelmiszer-üzlet

Tej, tejtermék, egyéb tejtermék, (pl. vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék), tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, egyéb élelmiszer (pl. cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, bébiétel, diabetikus készítmény) mellett konzerv és dzsem is forgalmazható.

Nem ide tartozik: a zöldség és gyümölcs (1210), a natu-ra-, biobolt, a gyógynövényüzlet, a szintetikus alapanyagú vitamin és táplálék-kiegészítő készítményt árusító üzlet (1290), valamint a kedvtelésből tartott állatok eledelének értékesítése (1610) .

1290. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek szaküzlete

A rendelet 5. számú mellékletében felsorolt termékek, az élelmiszerek közül a külön jogszabályban szabályozott étrend-kiegészítők.

Ide tartozik: a natura-, biobolt, gyógynövényüzlet is.

Nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek

Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek

1121. Iparcikk áruház és szakáruház

Olyan általános áruházi kiskereskedelmi egység, ahol a szakosodott nem élelmiszerüzletekben forgalmazott termékek széles köre megtalálható.

Kiegészítő jelleggel gyárilag csomagolt tartós élelmiszer, ital és dohánytermék is értékesíthető.

Eladótér-alapterület: 3000 m2 felett.

1122. Iparcikküzlet

Ugyanaz, mint a 1121. szám alatti üzletkör. Eladótér-alapterület: 3000 m2 alatt.

Szakosodott nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek 1310. Textilüzlet

Szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék (pl. ágynemű, asztalterítő, törölköző), kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru (pl. tű, varrócérna, gomb) .

Nem ide tartozik: a ruházati cikk (1320), a kész függöny, ágyterítő, bútorhuzat (1605) .

1320. Ruházati üzlet

Gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő (pl. sál, kesztyű, nyakkendő, nadrágtartó) .

Nem ide tartozik: a csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb. együttes forgalmazására szakosodott bababolt (1750) .

1330. Lábbeli-és bőráruüzlet

Csecsemő, gyermek, női, férfi lábbeli, és annak ápolásához szükséges kellék, utazási felszerelés (mű) bőrből (pl. bőrönd), bőráru, bőrdíszmű [pl. (mű) bőrből készült kézitáska, pénztárca], a félkész bőr, és annak tovább feldolgozásához vagy megmunkálásához szükséges alap- és kellékanyag, felszerelési tárgy (pl. bőr darabban, bőrvarró fonal, lábbeli festék, sarok, szegecs) .

Ide tartozik: a bőrből készült nyergesáru is.

Nem ide tartozik: a lovas-felszerelések széles körét forgalmazó lovasbolt (1750) .

1342. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai és hangszerüzlet

Ide tartozik:

a bútor és lakberendezés: bútor, pl. ülőbútor, konyhabútor, hálószobabútor, kerti bútor, bútorállvány és keret, bútoralkatrész, ágybetét, matrac, ékfejpárna (fából, fémből, műanyagból, nádból, bambusznádból stb.), lakberendezéssel szorosan összefüggő termék, valamint a bútorszerelvény. Kiegészítő jelleggel irodabútor (pl. íróasztal, más dolgozószobai bútor) is forgalmazható;

a háztartási felszerelés: asztali és konyhai felszerelés, háztartási edény, evőeszköz, üvegáru (pl. kancsó, ivópohár), porcelán, finomkerámia, cserépedény, műanyagáru, fa-, parafa- és vessző-fonott termék, (pl. kosár), finomacéláru (pl. kés, olló), háztartási nem villamos fűtő-, sütőkészülék és alkatrésze, asztali kézi működtetésű háztartási eszköz (pl. húsdaráló), takarítóeszköz és más háztartási cikk (pl. hagyományos borotva, borotvapenge, manikűr-, pedikűrkészlet) stb.;

a világítástechnika: kültéri (pl. reflektor, kerti lámpa, dekorációs elem), beltéri (pl. csillár, asztali- és állólámpa, falikar) és hordozható (pl. zseblámpa, világító kulcstartó) világítási eszköz, fényforrás és tartozék;

a hangszer: hangszer (pl. fúvós, vonós, ütőhangszer, zongora, billentyűs orgona, száj- és tangóharmonika), hangszeralkatrész, tartozék (pl. húr) és kotta.

Ide tartozik: a márkás porcelán üveg, kristály eladása, és a vagyonvédelmi biztonságtechnikai berendezés (pl. széf, riasztórendszer) beépítés és karbantartási szolgáltatás nélküli értékesítése is.

Nemidé tartozik: a szőnyeg (1605), a régiség, a használt bútor és lakberendezési tárgy (1800) és a képkeretezés (8600) .

1351. Villamos háztartási készülékek és villamossági cikkek üzlete

Villamos háztartási gép és készülék: pl. hűtő- és fagyasztógép, mosogatógép, mosó- és szárítógép, egyéb hasonló típusú elektromos háztartási gép, elektromos vízmelegítő és tároló, merülő forraló, elektromos fűtő- és főzőkészülék, mikrosütő, főzőlap, grillező készülék, kenyérsütő, olajsütő, villamos fűtésű takaró, ventilátor, szagelszívó, levegőpárásító, villanyborotva, hajnyírógép, hajszárító, vasaló, kávéfőző, elektromos daráló, takarítógép, porszívó és ezek alkatrészei;

a villamossági cikk: háztartási célú elektromos alkatrész, szerelvény [pl. elektromos vezeték, hálózati kapcsoló, aljzat (konnektor), izzó, szigetelőszalag]. Kiegészítő jelleggel a villamossági szereléshez kéziszerszám is forgalmazható.

Ide tartozik: a háztartási varrógép is.

Nem ide tartozik: a kézi- és barkácsszerszám, hobbikerthez eszköz (1363) .

1352. Audio- és videoberendezések üzlete

Rádió (autórádiót is beleértve), televíziókészülék (vi-deomonitorral, videovetítővel), lejátszó- és felvevőkészülék (pl. videó, CD-, DVD-készülék, egyéb hang- és képlejátszó készülék, magnetofon), sztereoberendezés, egyéb híradástechnikai készülék (pl. mikrofon, fejhallgató stb), antenna és -alkatrész műholdas adás vételére.

Ide tartozik: a videokamera is.

1353. Zenei és videofelvételek, kazetták szaküzlete Hanglemez, hangszalag, CD és kazetta, videoszalag,

DVD stb.

Ide tartozik: az üres szalag és lemez értékesítése is.

Nem tartozik ide: a CD-ROM értékesítése (1380), a videokazetta, DVD (7500) és a műsoros hanghordozó (pl. hanglemez, CD) (7800) kölcsönzése.

1354. Telekommunikációs cikkek üzlete

Vezetékes és mobiltelefon, rádiótelefon, fax és egyéb híradástechnikai készülék, felszerelés.

1363. Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok üzlete

Ide tartozik:

a festék, lakk: festék, kence, lakk (pl. falfesték, zománcfesték, fapác, fafesték, háztartási festék, bőrfesték), pigment, homályosító festék, üvegesedő zománc és máz, folyékony fénymáz és hasonló készítmény, gyanta, lakkbenzin, hígító stb.;

a vasáru és barkácsáru: vasáru (pl. szegáru, csavar, rugó, lánc, zár, lakat, kulcs), huzal, drót, épületszerelvény, központi fűtés szelepei, szivattyú, egyéb vasáru, csaptelep és -szelep stb., szerszám (mezőgazdasági, kertészeti, erdőgazdasági), barkács kéziszerszám, láncfűrész, fa- és fémmegmunkáló barkács szerszámgép, egyéb barkács szerszámgép és barkács szerszámgép-alkatrész, hobbikerthez eszköz (pl. fűnyírógép);

az építési anyag: fából készült építőanyag (pl. rétegelt falemez, faforgácslemez, farostlemez, fürnérlemez), parketta, zsaluzat, előre gyártott faépület, fa alapanyagú építmeny), aszfaltból, aszfalt típusú anyagból készült termék, épületszerkezet, vízvezeték- és fűtési berendezés és felszerelés (fűtőtest, központi fűtés alkatrésze, kazán központi fűtéshez), üvegrost termék, egyéb szigetelő üvegtermék, társított papír és karton (felületileg nem mázolt és nem impregnált), síküveg, úsztatott üveg, hajlított megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelő üveg, egyéb építőanyag (pl. márványból, műkőből, gránitból, homokkőből készült építőkő, homok, kavics, mészkő, kerámia, gipsz, palakő, kaolin, előre gyártott épület műanyagból, burkolólap, kályhacsempe, tégla, tetőcserép, cement, mész), előre gyártott épületelem (pl. létra, rács, kerítés, ereszcsatorna), aljzatkiegyenlítő, csemperagasztó stb;

az uszoda és szaunatechnika: előregyártott medence, vízicsúszda, uszodatechnikai berendezés (pl. vízforgató, hőcserélő, ellenáramoltató, szivattyú), szaunaberendezés (pl. gőzkabin, infrakabin és kiegészítői), tisztító- és fertőtlenítőszer stb.

Ide tartozik: a szaniteráru (pl. fürdőkád, zuhanyfülke, zuhanyozótálca, WC-csésze) és a nyílászáró (ajtó, ablak), tartozék, kiegészítő is.

Nem ide tartozik: a háztartási üvegáru és finomkerámia áru (1342), tapéta, padlóburkoló (1605) .

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a medenceépítés.

1371. Könyvesbolt

Könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon, térkép) .

Nem ide tartozik: a használt, antikvár könyv (1800) .

1372. Hírlap-, papír- és írószer, művészellátó üzlet Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, papír-írószer, nyomtatvány, művészellátó termék (pl. festék, festőállvány, paletta) . A hírlapüzletben kiegészítő jelleggel gyárilag csomagolt tartós élelmiszer is forgalmazható.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a fénymásoló szolgáltatás, a lottó-totó és postai értékcikk (pl. bélyeg) árusítása.

1380. Számítógép- és szoftverüzlet

Számítógép, számítógép-részegység, -elem, -tartozék, tároló-, adatrögzítő és átalakító-egység, sokszorosított szoftver (CD-ROM), számítógépes játékszoftver, másológép, ügyvitel-technikai gép, írógép, számológép stb.

Idetartozik: a videojáték-gép, számítógépes játékszoftver, videojáték is.

1420. Illatszerüzlet, drogéria

Illatszer, kozmetikai és testápolási cikk (pl. szépség-, arc- és bőrápoló készítmény, haj-, száj- és fogápoló-, bo-rotválkozószer, dezodor, fürdéshez való készítmény, toalettpapír, zsebkendő, kéztörlő) .

Ide tartozik: a babaápoláshoz szükséges termék (pl. pelenka, babakrém) is.

Nem ide tartozik: a babaápolási cikk, babakocsi, babaágy, babaruházat együttes forgalmazását folytató babaszaküzlet (1750), paróka és póthaj értékesítése (1750) .

1430. Állatgyógyászati termékek üzlete

Állatgyógyászati termék, in vitro diagnosztikum állatgyógyászati felhasználásra.

Nem ide tartozik: a kedvtelésből tartott állatok eledelboltja (1610) .

Nem tartozik a rendelet hatálya alá az állatorvosi rendelő.

1452. Közérzettel kapcsolatos termékek üzlete

Papucs, cipő, zokni, harisnya, párna stb. és készülék (pl. vérnyomásmérő, fájdalomcsillapító-, fogyasztókészülék, lámpa) .

1500. Üzemanyagtöltő állomás

Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag stb.

Nem ide tartozik: az üzemanyag-nagykereskedelem és a szállítási, közlekedési vállalatok saját ellátását szolgáló üzemanyagkút (5700) .

1602. Óra- és ékszerbolt

Óra, óraalkatrész, kiegészítő (pl. óraszíj), ékszer (gyöngy, drágakő, nemesfém), bizsu.

Nem ide tartozik: az óra- és ékszerjavító műhely, fiók (8700) .

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a (test) ékszer-felhelyezés.

1603. Sportszerbolt

Sporteszköz, horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék.

Ide tartozik: a vadászbolt (pl. vadászfelszerelés, ruházat), a sportserleg, -kupa, -trófea és sportérem is.

Nem ide tartozik: a fegyver- és lőszerszaküzlet, valamint a fegyvert, lőszert árusító vadászbolt (1615) .

1604. Játékáruk üzlete

Játék, játékszer (pl. baba, játékállat, kerekes jármű gyerekek részére, puzzle, kártya, biliárd, játékvonat, modell) .

Ide tartozik: a bűvészettel (mutatványos kellékkel, felszereléssel) kapcsolatos cikkek értékesítése is.

Nem ide tartozik: a számítógépes játékszoftver, videojáték-gép és videojáték értékesítése (1380) .

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a játékterem-, játék-automata-üzemeltetés, gyermekmegőrző, illetve a gyermekek részére kialakított játszóház.

1605. Tapéták, padlóburkolók, szőnyegek és lakástextíliák üzlete

Tapéta és padlóburkoló, szőnyeg, drapéria, takaró, függöny stb.

Nem ide tartozik: a rövid- és méteráru (1310) .

1606. Virágbolt és kertészeti üzlet

Virág, dísznövény és szaporítóanyaga (pl. palánta, virághagyma, virágmag, dugvány, oltvány), koszorú, koszorúalap, virágcserép, virágföld, szobanövény kezelésére szolgáló növényvédőszer, tápsó, művirág stb. mellett gyümölcs- és díszfa, cserje is értékesíthető.

1610. Kedvtelésből tartott állatok kereskedése és állateledelbolt

A kedvtelésből tartott állatok (pl. teknős, papagáj, díszhal, kutya, macska), a tartáshoz szükséges felszerelési cikk, állateledel, szakkönyv stb.

Nem ide tartozik: a kistételű táp- és takarmányértékesítés (1750) .

1611. Szexuális termékek üzlete[73]

Szexuális élet ábrázolását tartalmazó mű, könyv, műsoros kazetta és lemez (pl. hang-, videokazetta, DVD), folyóirat, film, fotó, reprodukció, szabadforgalmazású egészségügyi cikk, a szexuális élet során alkalmazott eszköz stb.

1615. Fegyver és lőszer, pirotechnikai termékek üzlete

Fegyver, lőszer, felszerelés, kellék, pirotechnikai termék (pl. petárda, tűzijáték) .

Ide tartozik: a fegyvert, lőszert forgalmazó vadászbolt, ahol kiegészítő jelleggel vadászruházat, -felszerelés stb. is árusítható.

Nem ide tartozik: a fegyvert, lőszert nem forgalmazó vadászbolt (1603) .

1700. Háztartási tüzelőanyag-telep

Szilárd tüzelőanyag, petróleum, az OMH által hitelesített átfolyásmérővel és összegezővel, ólomzárral ellátott mérőműszeren keresztül, tüzelőolaj tárolótartályból történő értékesítése.

1701. Palackosgáz értékesítőhely, cseretelep

Ide tartozik: a turista használatú palackba történő pébé-gáz átfejtése is.

1750. Egyébiparcikk-üzlet

Ide tartozik:

a háztartási tisztítószer, vegyiáru (pl. szappan, mosószer, súrolószer, fertőtlenítőszer, öblítő, helyiségillatosító és -szagtalanító készítmény, fényesítőszer, krém) lábbelihez, bútorhoz, padlóhoz, üveghez, fémhez stb.;

a mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, takarmány, termésnövelő anyag, növényvédőszer, kötözőfonal, zsineg, szakkönyv stb. szaküzletben, gazdaboltban történő értékesítése, ahol kiegészítő jelleggel a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép is forgalmazható;

a fotó- és optikai cikk: fotó-, optikai- és precíziós felszerelés, alkatrész, tartozék film, fotóvegyszer, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüvegkeret, kész szemüveg (pl. napszemüveg, olvasószemüveg), távcső, optikai teleszkóp, mikroszkóp, folyadékkristályos kijelző, analóg és digitális fényképezőgép, filmfelvevő gép, vetítő, filmtechni-kai nagyító és kicsinyítő berendezés, fotó-optikai alkatrész és tartozék, kézi hosszmérő eszköz, barométer, fénymérő, hőmérő, fotó-optikai cikkek tisztítószere stb.;

a kegytárgykereskedés: kegyszer, imakönyv, egyházi cikk, temetkezési kellék;

a műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru: egyedi, zsűrizett képző-, ipar- és népművészeti alkotás, kézmű-áru, műtárgy;

az emlék- és ajándéktárgy;

a numizmatika tárgykörébe tartozó cikk (pl. bélyeg, érme, papírpénz);

az ásvány és ezoterika: ásvány, ezoterikával kapcsolatos termék (pl. feng-shui, füstölő, aromaterápia, szakkönyv, hang- és képanyag);

a kreatív-hobbi és dekorációs termék [saját kezűleg készíthető (dísz) tárgyakhoz vásárolható kellék, anyag, technika, minta, szakkönyv stb.];

a bababolt: a babafelszerelés, kiegészítő (pl. gyermekkocsi, babaágy, babaruházat, babaápolási cikk), bébiétel és ital széles választéka;

a lovasbolt: a lótartáshoz, lovassporthoz kapcsolódó lószerszám, lóápolási cikk, lovasruházat, táp és táplálékkiegészítő stb. széles választéka;

a paróka és póthaj (emberi hajból, állati szőrből, műszálból);

továbbá minden olyan üzlet, amely a rendeletben feltüntetett iparcikk vegyes- és szaküzletek közé egyértelműen nem sorolható be.

Nem ide tartozik: a videokamera forgalmazása (1352), a művészellátó üzlet (1372), a gépjármű-kenőanyag és üzemanyag-adalék árusítása [(1500), illetve meghatározott feltétellel (6020, 6030) ], a szemüveglencse egyedi csiszolása és keretbehelyezése, szemüvegjavítás (8800) .

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a temetkezési szolgáltatás, illetve az ennek keretén belül biztosított temetkezési kellék (pl. koporsó, urna, szemfedél) .

Használtcikk-kiskereskedelmi üzletek

Ide tartozik: az eredeti célra még felhasználható nem új termékek eladása.

Nem ide tartozik: a fém- és hulladék-felvásárlás és kereskedés (5700) .

1800. Használt cikkek boltja

Használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség.

Nem ide tartozik: a numizmatika tárgykörébe tartozó cikk (1750), valamint a használt személygépjármű (6010), egyéb gépjármű (6012), személygépjármű-alkatrész (6020), motorkerékpár (6030) kiskereskedelmi értékesítése.

1850. Zálogkereskedés

Ide tartozik a zálogházi tevékenység keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy kereskedelmi értékesítése.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá maga a zálogházi tevékenység.

2. Vendéglátás

Valamennyi vendéglátóhelyen értékesíthető kenyér, péksütemény, tejital, teaital, kávéital, gyümölcs, dohánytermék, gyufa, öngyújtó, postai cikk, képeslap, folyóirat, napilap.

Kereskedelmi vendéglátóhely

A kereskedelmi vendéglátóhelyen szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék (pl. teke, biliárd, kártyajáték, játékautomata) és műsoros előadás, zene, tánc folytatható.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a játékterem, klub működtetése.

2110. Melegkonyhás vendéglátóhely

Meleg-hideg ételek, cukrászati készítmények, sütő- és édesipari termékek, kávé, szeszes és szeszmentes italok. Az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik, főzik vagy sütik.

Ide tartozik: pl. étterem, vendéglő, csárda, gyorsétkezőhely, étkezde, kifőzde, étterem-söröző, kávéház, vasúti és más személyszállító eszköz étkezőkocsija.

2120. Cukrászda

Jellemzően saját készítésű cukrászati készítmények, édesipari termékek, hideg ételek, ahol a helyben fogyasztás is biztosított. Szeszes és szeszmentes italok.

2130. Italüzlet

Különböző szeszes és szeszmentes italok kiszolgálása palackozva és kimérve, étel felszolgálása nélkül. A nem a helyszínen készített egyszerű étel (kelt és zsíros tésztából készített fmompékáru, pogácsa, szendvics stb.) is értékesíthető.

Ide tartozik: pl. teázó, drinkbár, sörbár, borozó, italbolt, kocsma.

2140. Egyéb vendéglátóhely

Hideg ételek, melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) húsok, halak, nyers saláták és zöldségfélék, lángos, édesipari termékek, cukrászati készítmények, kávé, szeszes és szeszmentes italok stb.

Ide tartozik: pl. ételbár, tejbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, fagylaltozó, valamint a bármilyen intézményben működő nyílt árusítású vendéglátóhely.

Nem ide tartozik: a munkahelyi, intézményi, pl. az iskolai büfé (2220) .

2150. Zenés szórakozóhely

Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel, élő és gépzene-szolgáltatás, műsor.

Ide tartozik: pl. mulató, varieté, bár, diszkó.

Munkahelyi vendéglátóhelyek

2210. Főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem

Munkahelyen, intézményben működtetett, főzőkonyhával rendelkező étterem. Etel és ital készítése, és azok meghatározott személyeknek történő kiszolgálása, italértékesítés szeszes ital nélkül.[74]

Ide tartozik: az alap-, közép-, felsőfokú iskolai oktatásban részesülő fiataloknak az oktatási intézmény keretei között biztosított főzőkonyhás étkeztetése, egy adott munkahely (pl. üzem, hivatal vagy sporttelep) dolgozóinak étkeztetése.

2220. Munkahelyi, intézményi büfé[75]

Munkahelyen, intézményben működtetett büfé, melyben az Egyéb vendéglátóhelynél (2140) előírt termékek értékesíthetők, szeszes ital kivételével. Ide tartozik: az iskolai büfé is.[76]

Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha

2300. Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha

Az ételt központi egységben készítik és onnan kerül kiszállításra a főzőkonyhával nem rendelkező szervezet, intézmény: pl. közlekedési (pl. légiforgalmi) társasághoz, sport- és hasonló létesítménybe, iskolába, valamint a lakosság, magánszemélyek részére.

Rendezvényi étkeztetés

2400. Rendezvényi étkeztetés

Szerződéses megegyezésen alapuló vendéglátó tevékenység, a megrendelő által meghatározott helyen és eseti alkalomra szól.[77]

Ide tartozik: pl. a parti-szerviz.

3. Turisztikai szolgáltatás

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a kizárólag pénzváltási tevékenységet végző egység.

3100. Utazási iroda

Külön jogszabályban meghatározott utazások szervezése és értékesítése.

3200. Utazási ügynökség

Más utazási vállalkozás által szervezett utazások és szolgáltatások értékesítése utasok részére.

3300. Turisztikai szolgáltató iroda

Bármely, a turizmussal összefüggő, utazásszervezésnek, illetve közvetítésnek nem minősülő (résztevékenység. Ilyenek különösen: a szálláshely közvetítése, értékesítése, fizető-vendéglátás üzletszerű szervezése és értékesítése, menetjegy-értékesítés, idegenvezetői és tolmácsszolgálat, jegyértékesítés, ajándék- és értékcikk-árusítás, gépkocsikölcsönzés, információszolgálat, vízumbeszerzés, személyszállítás, pénzváltási tevékenység a Magyar Nemzeti Bank engedélyével stb., a turisták utazási tájékoztatókkal, tanácsokkal, útitervekkel való ellátása, szálláshelyfoglalás.

4. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a turisztikai célú magánszálláshely-szolgáltatás (fizetővendéglátás és falusi szállásadás), valamint az egyéb célú szoba, lakás, apartman kiadása, továbbá az ingatlanok és lakókocsik tartós (havi vagy éves) használatra történő bérbeadása, lízingelése, vasúti hálókocsi szolgáltatás.

4100. Szálloda

Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára bútorozott vendégszobákban és/vagy lakosztályokban szállást és egyéb (pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás, mosoda, bankett- és konferencialehetőség, sportolási, szórakozási és pihenési) szolgáltatásokat nyújt, és valamely szállodatípus meghatározott osztályába sorolták be. Működési engedély csak önállóan a szállodára adható ki, egyéb más engedélyköteles tevékenység (pl. vendéglátás) folytatásához külön működési engedély szükséges.

4200. Panzió (fogadó)

Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára bútorozott vendégszobákban szállást és egyéb, a szállodánál szűkebb körű kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, és panzió osztályba sorolták be. Működési engedély csak önállóan a panzióra adható ki, egyéb más engedélyköteles tevékenység (pl. vendéglátás) folytatásához külön működési engedély szükséges.

4300. Üdülőház

Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek (családok, csoportok, gyermekek stb.) részére elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára szállást nyújt, és üdülőház osztályba sorolták be. A férőhelyek bútorozott szobákban állnak rendelkezésre, amelyekhez nappali/étkező, konyha és fürdőszoba is tartozhat. A szálláshely megfelelően közművesített területen vagy kempingben található, és egyáltalán nem vagy minimális mértékű kiegészítő szolgáltatást nyújt.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a ház, illetve bútorozott lakás vagy apartman tartós használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra történő bérbeadása.

4400. Kemping

Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a rövid időtartamú tartózkodás céljából, pihenési, üdülési céllal érkező vendégek és járműveik (lakókocsi, lakóbusz stb.) részére bekerített, megfelelően közművesített területet (táborhelyet) és egyéb szolgáltató létesítményeket (pl. tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosít. A kemping területén található üdülőházra külön működési engedély szükséges.

4500. Turistaszálló

Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező vendégek részére szállást és a teljes szállodai szolgáltatásnál szűkebb körű szolgáltatásokat nyújt, és turistaszálló osztályba sorolták be.

4600. Ifjúsági szálló

Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely fiatalkorúak, diákok és fiatal felnőttek részére, rövid időtartamú tartózkodás céljára szállást, a teljes szállodai szolgáltatásnál szűkebb körű szolgáltatásokat nyújt, és az ifjúsági szálló osztályba sorolták be.

Nem ide tartozik: a diákszálló, kollégium és munkásszálló kereskedelmi szálláshely-szolgáltatása (4700) .

4700. Egyéb szálláshely

Alaptevékenységét tekintve nem kereskedelmi szálláshely, azonban szabad szálláskapacitását szűk körű egyéb szolgáltatások nyújtásával együtt átmeneti időtartamú tartózkodáshoz kereskedelmi célból vendégek részére kiadja.

Ide tartozik: a diákszálló, kollégium, munkásszálló stb. Nem tartozik a rendelet hatálya alá a nem üzleti célú (nonproíit) szálláshely kategóriába tartozó szálláshely.

5. Nagykereskedelem

Nem tartozik a rendelet hatálya alá az áru tárolására szolgáló raktárral, telephellyel nem rendelkező ügynöki nagykereskedelem.

Általános nagykereskedelem 5000. Általános nagykereskedelmi raktár Az élelmiszertermékek és iparcikkek széles körét együttesen forgalmazó raktár. Alapterület: 3000 m2 felett. Ide tartozik: a C+C nagykereskedelmi raktár is.

Szakosodott nagykereskedelem

5100. Élelmiszer-, ital-, dohányáru nagykereskedelmi raktár

Zöldség-gyümölcs, hús-húskészítmény, tej-, tojás-, étolaj-, zsiradék, alkoholtartalmú és egyéb ital, dohánytermék, cukor, csokoládé, édesség, sütőipari termék, kávé, tea, kakaó és fűszer, hal, rák és egyéb tengeri állat, bébiétel, diabetikus készítmény, kedvtelésből tartott állatok eledele stb.

5200. Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktár

Textil, ruha és lábbeli, háztartási gép, készülék, rádió, televízió, videó- és DVD-készülék, zene- és videofelvétel, porcelán, üvegáru, háztartási vegyi áru, tisztítószer, illatszer, kozmetikai termék, állatgyógyászati termék és készítmény, bútor, szőnyeg, világítóberendezés, óra és ékszer, kerékpár és kerékpár-alkatrész, írószer, papíráru, könyv, magazin, újság, bőráru, turista- és sportfelszerelés, hangszer, játék, fa-, parafa-, vesszőből font termék, egyéb háztartási cikk.

Nem ide tartozik: az irodabútor (5400), a műsor nélküli kazetta és lemez (hang- és videokazetta, CD, DVD stb.) (5600), az ipari textilszál és ipari vegyi áru (5700) .

5400. Gépek és berendezések nagykereskedelmi raktára

Mezőgazdasági gép, berendezés és tartozék, szerszámgép, bányászati- és építőipari gép, textilipari gép, varró- és kötőgép, irodabútor, irodagép és -berendezés, egyéb gép és berendezés.

Nem ide tartozik: a háztartási varró- és kötőgép (5200), a számítógép és számítógép-periféria (5600) .

Nem ide tartozik: a gépjármű (6011), az egyéb gépjármű (pl. tehergépkocsi, utánfutó, lakókocsi) (6013), gépjárműalkatrész (6021), motorkerékpár (6031), kerékpár (5200) .

5500. Mezőgazdasági termék nagykereskedelmi raktár

Gabona, vetőmag, olajos magvak, feldolgozatlan dohány, takarmány, toll, egyéb mezőgazdasági nyersanyagraktár, dísznövény, vágott virág, bőr stb.

Ide tartozik: a vadásztrófea is.

5600. Információs, telekommunikációs (ICT) berendezések nagykereskedelmi raktára

Számítógép, számítógép-periféria és szoftver, elektronikus és telekommunikációs berendezés és alkatrésze.

Nem ide tartozik: az irodagép és -berendezés (5400) .

5700. Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár

Üzemanyag, kenő- és adalékanyag, tüzelőanyag, érc, fém, fa, építőanyag, szaniteráru, vas- és fémáru, szerelvény, fűtési berendezés, ipari vegyi áru, ipari felhasználású textilszál, papír, drágakő, hulladék, betétdíjas göngyöleg stb.

Ide tartozik: a szállítási és közlekedési vállalatok saját ellátását szolgáló üzemanyagkút is.

Nem ide tartozik: a háztartási célú vezeték, kapcsoló és más villamossági szerelvényáru (5200), a háztartási célú vegyi áru és illatszer (5200), a nem ipari textilszál (5200), a gépjármű-gumiabroncs (6021) .

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a háztartási és ipari hulladék ártalmatlanítás céljából történő gyűjtése és kezelése.

Vegyes termékkörű iparcikk nagykereskedelem

5800. Iparcikk nagykereskedelmi raktár

Az iparcikkek széles körének specializáció nélküli nagykereskedelme.

Nem ide tartozik: az élelmiszertermékek és iparcikkek széles körét együttesen forgalmazó raktár (5000) .

6. Gépjármű- és motorkerékpár-kereskedelem, motorkerékpár-javítás

Ide tartozik: az új és használt gépjármű, valamint gépjármű és motorkerékpár alkatrész és tartozék nagy- és kiskereskedelme, és a motorkerékpár-javítás.

Nem ide tartozik: az üzemanyag nagykereskedelme (5700) és kiskereskedelme (1500), a gépjárművek kölcsönzése (7100-7200) és a motorkerékpár-kölcsönzés (7300) .

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gépjármű-javítás, szervízszolgáltatás (pl. mechanikai és villamossági javítás, karosszériajavítás, fényezés, festés, szélvédő és ablak javítása, gumiabroncs és gumibelső javítása, felszerelése, cseréje), az autómosási szolgáltatás, valamint az ügynöki tevékenység.

6010. Személygépjárművek kiskereskedelmi üzlete

Meghatározóan lakossági célú új és használt személygépjármű, és a 3, 5 tonnánál könnyebb személyszállításra szolgáló terepjáró gépjármű kiskereskedelmi értékesítése.

Nem ide tartozik: a személygépjármű-alkatrész és -tartozék (6020), a motorkerékpár (6030), a lakókocsi, lakóautó kiskereskedelmi értékesítése (6012) .

Nem tartozik a rendelet hatálya alá az autó- és autógumi-szerviz szolgáltatás és az autómosás.

6011. Gépjárművek nagykereskedelmi üzlete, raktára Meghatározóan gazdálkodó szervezetnek, intézménynek, kiskereskedőnek történő új és használt személygépjármű és 3, 5 tonnánál könnyebb gépjármű értékesítése.

Ide tartozik: a 3, 5 tonnánál könnyebb, személyszállításra szolgáló speciális gépjármű (pl. minibusz, mentőautó), a 3, 5 tonnánál könnyebb terepjáró gépjármű nagykereskedelmi értékesítése is.

Nem ide tartozik: a gépjárműalkatrész- és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet (6021), a motorkerékpár nagykereskedelmi raktár, üzlet (6031) .

6012. Egyéb gépjármű kiskereskedelmi üzlet Meghatározóan lakossági célú új és használt, 3, 5 tonnánál könnyebb gépjármű, mint a lakókocsi és lakóautó, utánfutó stb.

Nem ide tartozik: a személyszállításra szolgáló terepjáró kiskereskedelmi értékesítése (6010), a motorkerékpár kiskereskedelmi üzlet (6030) .

6013. Egyéb gépjármű nagykereskedelmi raktár, üzlet Meghatározóan gazdálkodó szervezetnek, intézménynek, kiskereskedőnek történő új és használt egyéb gépjármű (pl. autóbusz, tehergépkocsi, pótkocsi, nyergesvontató, lakókocsi, lakóautó), és a 3, 5 tonnánál nehezebb terepjáró gépjármű nagykereskedelmi értékesítése.

Nem ide tartozik: a személygépjármű, a 3, 5 tonnánál könnyebb, személyszállításra szolgáló speciális gépjármű (pl. minibusz, mentőautó), a 3, 5 tonnánál könnyebb terepjáró gépjármű nagykereskedelmi értékesítése (6011), a motorkerékpár nagykereskedelmi raktár, üzlet (6031) .

6020. Személygépjármű-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet

Meghatározóan a lakossági célú gépjármű-alkatrész, -tartozék, -felszerelés (pl. új, használt és újrafutózott gumiabroncs és gumibelső, gyújtógyertya, akkumulátor, izzó, elektromos alkatrész, biztonsági öv) értékesítése. Kiegészítő jelleggel gépjármű-kenőanyag (olaj, zsír), adalék (fagyásgátló) stb. is forgalmazható.

Ide tartozik: a bontásból származó személygépjármű-alkatrész kiskereskedelmi értékesítése is.

Nem ide tartozik: a gépjárműbe szerelhető híradástechnikai cikk (pl. autórádió, CD-lejátszó) kiskereskedelmi értékesítése (1352) .

6021. Gépjármű-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet

Meghatározóan gazdálkodó szervezetnek, intézménynek, kiskereskedőnek történő gépjármű-alkatrész, -tartozék, -felszerelés (pl. új, használt és újrafutózott gumiabroncs és gumibelső, gyújtógyertya, akkumulátor, izzó, elektromos alkatrész, biztonsági öv) értékesítése. Kiegészítő jelleggel kenőanyag, adalékanyag stb. is forgalmazható.

Ide tartozik: a bontásból származó gépjármű-alkatrész nagykereskedelmi értékesítése is.

Nem ide tartozik: gépjármű-nagykereskedelem (6011) és motorkerékpár- és motorkerékpár-alkatrész nagykereskedelem (6031), a gépjárműbe szerelhető híradástechnikai cikk (pl. autórádió, CD-lejátszó) nagykereskedelmi értékesítése (5200) .

6030. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet

Meghatározóan a lakosság részére történő új és használt motorkerékpár (moped is), motorkerékpár alkatrész és tartozék kiskereskedelmi értékesítése. Kiegészítő jelleggel kenőanyag, adalék stb. is forgalmazható.

Ide tartozik: a motorkerékpár-alkatrész és -tartozék csomagküldő tevékenység is.

Nem ide tartozik: a kerékpár és -alkatrész kiskereskedelem (1603), a kerékpár és -alkatrész nagykereskedelem (5200), a motorkerékpár-kölcsönzés (7300) és a kerékpárjavítás (8800) .

6031. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet

Más gazdálkodó szervezet, intézmény részére történő új és használt motorkerékpár (moped is), motorkerékpár-alkatrész és -tartozék értékesítése. Kiegészítő jelleggel kenőanyag, adalék stb. is forgalmazható.

Ide tartozik: a motorkerékpár-alkatrész és -tartozék csomagküldő tevékenység is.

Nem ide tartozik: kerékpár és kerékpár-alkatrész nagykereskedelem (5200) .

6032. Motorkerékpár javító műhely Motorkerékpár karbantartása és javítása, speciális javítás, hibaelhárítás.

Nem ide tartozik: a kerékpárjavítás (8800) .

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gépjárműjavítás.

7. Kölcsönzés

Nem tartozik a rendelet hatálya alá az a szolgáltatási tevékenység, amely a vállalkozás telephelyén, vagy azon kívül, komplex szolgáltatás keretében eszközöket biztosít az igénybe vevő részére (pl. íitness-terem, gokart-pálya, vízicsúszda-szolgáltatás, üzemeltetés) .

7100. Személygépjármű kölcsönző

Személygépjármű és a 3, 5 tonnánál kisebb teherbírású gépjármű kölcsönzése.

Nem ide tartozik: a motorkerékpár (7300) és a kerékpár (7600) kölcsönzése.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gépjárművezetővel együtt igénybe vett kölcsönzés.

7200. Gépjármű-kölcsönző

A 3,5 tonnánál nagyobb teherbírású gépjármű (pl. teherautó, pótkocsi, nyerges vontató) és szabadidős jármű kölcsönzése.

7300. Egyéb szárazföldi jármű-kölcsönző

Motorkerékpár, lakóautó, autóhoz kapcsolható lakókocsi, utánfutó stb. vezető nélküli kölcsönzése.

Nem ide tartozik: a kerékpár kölcsönzése (7600) .

7400. Vízijármű-kölcsönző

Csónak, légpárnás jármű személyzet nélküli kölcsönzése.

Nem ide tartozik: a szórakozáshoz, szabadidő eltöltéséhez vitorláshajó, vízi sporteszköz (pl. motorcsónak, jet ski, vízibicikli, vízisí) kölcsönzése (7600) .

7500. Videokazetta, DVD kölcsönzése

Műsoros videokazetta, DVD (nem könyvtári) kölcsönzése otthoni szórakozás céljából.

Ide tartozik: a videojáték kölcsönzése is.

Nem ide tartozik: a videó- és DVD-készülék kölcsönzése (7800) .

7600. Szabadidős- és sporteszköz kölcsönző

Szórakozáshoz, szabadidő eltöltéséhez használt cikk kölcsönzése: kerékpár, vízi jármű (pl. vitorlás hajó, motorcsónak, vízibicikli) és vízisport-eszköz és felszerelés (pl. kajak, kenu, szörf, vízisí), légisport-eszköz (pl. vitorlázó-és sárkányrepülő), télisport-felszerelés (pl. korcsolya, sífelszerelés, snowboard), egyéb sportfelszerelés (pl. golf, tenisz), kempingfelszerelés (pl. kempingszék és napernyő) kölcsönzése.

Nem ide tartozik: a műsoros hanghordozó (hanglemez, audiokazetta, CD és hasonló hangfelvétel) (7800) és a videokazetta-, DVD-, videojáték (7500) kölcsönzése.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gokart-pálya, fitt-ness- és kondicionáló terem.

7700. Számítógép és -felszerelés kölcsönző

Számítógép, számítástechnikai eszköz, nyomtató, háztartási célú irodai gép, berendezés és felszerelés (pl. fénymásoló, írógép és berendezés és más irodai gép) kölcsönzése.

Nem ide tartozik: a telefon, fax (7900) kölcsönzése.

7800. Egyéb személyi és háztartási cikk kölcsönző

Ide tartozik:

a televízió-, rádió-, videokészülék: a háztartásban használatos televízió-, rádió-, videó- és DVD-készülék, kazettás magnó, HIFI berendezés és különféle szórakoztató-elektronikai berendezés, készülék és tartozék, különböző műsoros hanghordozó (pl. hanglemez, audiokazetta, CD és hasonló hangfelvétel) stb.;

a háztartási eszköz: elektromos és nem elektromos háztartási gép, berendezés és felszerelés (pl. hűtőszekrény, mosógép, háztartási robotgép, grillsütő, kenyérpirító, légkondicionáló), konyhai felszerelés (pl. asztali, étkezési edény, evőeszköz, teríték, üvegáru), dísztárgy, háztartási-és lakástextília (pl. ágynemű, szőnyeg, függöny, asztalterítő), könyv, újság stb.;

a szerszám: a háztartásokban és a ház körüli, kerti munkákhoz szükséges gép, szerszám és felszerelés (pl. bar-kácsgép, kéziszerszám, fűnyíró);

a bútor és lakberendezési cikk: pl. asztal, ágybetét, dísztárgy, virág és dísznövény;

a fotó-optikai cikk: fotófelszerelés és egyéb optikai termék;

a hangszer, kotta és kiegészítő (pl. kottatartó);

a ruházat: esküvői ruha, jelmez, lábbeli, kiegészítő (pl. ékszer, bizsu) kölcsönzése.

Nem ide tartozik: a személygépjármű (7100), az egyéb szárazföldi jármű (7300), vízijármű (7400), a videojáték,

videokazetta és DVD-lemez (7500), a szabadidős és sporteszköz (7600) kölcsönzése.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a könyv, újság és folyóirat, zenei és videofelvétel stb. könyvtári kölcsönzése.

7900. Egyéb gép, berendezés és tárgyi eszköz kölcsönző

Telekommunikációs eszköz (pl. telefon, fax), valamint egyéb fel nem sorolt, meghatározóan háztartásokban használatos gép, berendezés kölcsönzése.

Nem ide tartozik: a számítógép, irodagép, berendezés (7700), a ház körüli munkához, hobbikerthez gép, szerszám, felszerelés (pl. barkácsgép, kéziszerszám, fűnyíró) (7800) kölcsönzése.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a játéktermi játékau-tomata-kölcsönzés.

8. Fogyasztási cikk javító-szolgáltatás

Ide tartozik: meghatározóan a háztartásokban használatos számítógép és periféria, valamint kommunikációs eszköz javítása és karbantartása, személyi- és háztartási cikk stb. javítása.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gépjármű-javítás, a képzőművészeti, múzeumi tárgy (pl. festmény) műértéké-nek helyreállítása (restaurálása), valamint az ipari tevékenységként végzett javítás, karbantartás (pl. pénztárgépjavítás) .

8100. Számítógép és periféra javító műhely, fiók

Kézi számítógép, asztali számítógép, hordozható (laptop) számítógép, noteszgép, mágneslemezes meghajtó, flash meghajtó és egyéb tárolóeszköz, optikai lemezmeghajtó (pl. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), nyomtató, monitor, billentyűzet, egér, botkormány és trackball eszköz, belső és külső számítógép modem, lapolvasó (szkenner), virtuális valóság sisak, számítógép-kivetítő stb. javítása.

8200. Kommunikációs eszköz javító műhely, fiók

Telefon, mobiltelefon, fax készülék, személyhívó stb. javítása.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a meghatározóan nem háztartási célú távközlési átviteli modem, kommunikációs átviteli eszköz (pl. híd, router), professzionális televíziós és videokamera javítása és karbantartása.

8300. Szórakoztató-elektronikai cikk javító műhely, fiók

Televízió, rádió, videomagnó, CD- és DVD-készülék, háztartási célú videokamera stb. javítása.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a helyhez kötött antenna, parabola antenna szerelése, javítása.

8400. Háztartási gép, otthoni és kerti eszköz javító műhely, fiók

Fagyasztó- és hűtőszekrény, tűzhely, mosógép, ruhaszárítógép, mosogatógép, porszívó, varrógép, szobai légkondicionáló berendezés, háztáji mezőgazdasági kisgép,

hobbikerti kisgép, fűnyíró, sövényvágó, lombszívó és -fúvó berendezés stb. javítása.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gépi meghajtású kéziszerszám és a központi légkondicionáló rendszer javítása.

8500. Lábbeli és egyéb bőráru javító műhely, fiók

Csizma, cipő, bőrönd, táska stb. javítása, cipősarkalás.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a lábbelikészítés.

8600. Bútor és lakberendezési tárgy javító műhely, fiók

Lakásbútor, lakberendezési tárgy újrakárpitozása, újra-fényezése, javítása.

Ide tartozik: a képkeretezés is.

8700. Óra- és ékszerjavító műhely, fiók

Órajavítás, elemcsere, ékszerjavítás és -átalakítás.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a fémek ipari graví-rozása, metszése, a blokkolóóra, idő/dátum bélyegző, időzár és más hasonló időmérő eszköz javítása.

8800. Egyéb személyi- és háztartási cikk javító műhely, fiók

Ide tartozik:

a kulcsmásolás és késélezés;

a szemüveglencse egyedi csiszolása és keretbehelyezése, szemüvegjavítás;

a textiljavítás: kész textil- és ruházati cikk felújítása, utólagos javítása, átalakítása, műstoppolása;

a kerékpár-, sport- és szabadidőscikk: a kerékpárjavítás, kerékpárgumi, sportszer, labda, kempingcikk stb. javítása;

a hangszerjavítás, hangszerkellék javítása, hangolás;

a gravírozás, textildíszítés: késztermék (pl. golyóstoll, öngyújtó) utólagos gravírozása, metszése és (pl. törölköző, póló) utólagos hímzése, nyomása;

és további fel nem sorolt személyes és háztartási cikk javítása.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a ruházati cikk készítése, a gépi meghajtású kéziszerszám javítása, a sport-és vadászfegyver javítása, a beépített bútor, konyha beszerelése, a könyvrestaurálás és kötés, gépjármű- és autógumi-szervíz (gumiabroncs és belső javítása, felszerelése, cseréje), helyhez kötött antenna, parabolaantenna szerelése, javítása, a fémek ipari gravírozása, metszése.

9. Termelői borkimérés

9000. Termelői borkimérés

Kizárólag saját termelésű bor nem vendéglátó ipari tevékenység keretében elvitelre történő értékesítése a termelő saját borelőállító helyén (pl. borpince) . Az elvitelre történő értékesítésen túlmenően borkóstolás is lehetséges. Ez esetben biztosítani kell a kézmosás és a kóstoláshoz használt pohár mosogatásának lehetőségét. Mosogatási feltétel hiányában egyszer használatos vagy ajándékpohár szükséges.

Nem ide tartozik: a bor szaküzletben történő értékesítése (1260) és a termelői, tájjellegű borozó (2130) ."

3. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Nyilvántartás a ………… önkormányzat területén működő
megszűnt üzletekről
Az önkormányzat által kiadottKSH által adott nyilvántartási számAz engedély kiadásának módosításának, visszavonásának időpontjaNyilvántartásba vétel indoka1Az üzletAz üzletet üzemeltető kereskedő
nyilvántartási számjelölés2évhó, napmegnevezésecímefőtevékenységéneknyitva tartása3alapterülete (m2)4statisztikai számjele5; cégjegyzékszám/vállalkozói ig.szám; adószámanevecíme/székhelye
irányítószámút/utca/tér megnevezés, házszám, emelet, ajtó/üzletközpont megnevezése6 mozgóbolt esetében az árusításra engedélyezett területeküzletköri számaTEÁOR számatelepülésutca, házszám
abcdefgbiJk1mn0Pr
11 = Új üzlet nyitása, 2 = Módosítás, 3 = Üzlet megszűnése.
2CS = Csomagküldő kereskedelmi tevékenység, M = Mozgóbolt, K = Kiegészítő kereskedelmi tevékenység.
31 = Állandó jelleggel nyitva tartó üzlet napi/heti nyitvatartási ideje, 2 = Idényjelleggel nyitva tartó üzlet napi/heti nyitvatartási ideje, 3 = mozgóbolt esetében az árusításra kijelölt napok.
4A tevékenység végzésére szolgáló hasznos alapterület.
5Az üzletet üzemeltető kereskedő statisztikai számjelének első 8 számjegye, illetve a termelői borkimérést végző őstermelő őstermelői igazolványszáma.
6A bevásárlóközpont, üzletközpont, illetve piac neve és az üzlet azon belüli azonosítója.

4. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A rendelet 7. §-ának (1) bekezdése alapján közterületen árusítható termékek

Napilap és hetilap, folyóirat, könyv

Levelezőlap

Virág

Léggömb

Zöldség, gyümölcs

Pattogatott kukorica

Főtt kukorica

Sült gesztenye

Csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró

Vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka

Fagylalt, jégkrém

Ásványvíz, üdítőital, kávéital[78]

5. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A) A rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozó jövedéki termékek az alábbi üzletköri számokat tartalmazó működési engedéllyel rendelkező üzletekben árusíthatók:

Üzemanyagok:

1500. Üzemanyagtöltő állomás

Tüzelőolaj:

1500. Üzemanyagtöltő állomás

1700. Háztartási tüzelőanyag

1701. Palackosgáz értékesítőhely, cseretelep

Egyéb ásványolaj termékek:

1111. Hipermarket

1112. Élelmiszerüzlet

1121. Iparcikk áruház és szakáruház

1122. Iparcikküzlet

1363. Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok üzlete

1750. Egyébiparcikk-üzlet kizárólag a háztartási tisztítószert, vegyi árut értékesítő helyen

1500. Üzemanyagtöltő állomás

1700. Háztartási tüzelőanyag

1701. Palackosgáz értékesítőhely, cseretelep Valamennyi jármű-és járműalkatrész kereskedelmi üzletben, raktárban Szeszes italok, úgymint alkoholtermékek, köztes alkoholtermékek, bor, pezsgő és sör:

1111. Hipermarket

1112. Élelmiszerüzlet

1121. Iparcikk áruház és szakáruház

1122. Iparcikküzlet

1260. Palackozott italok szaküzlete Valamennyi vendéglátó üzletkörű egységben, kivétel a Főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem (2210) és Munkahelyi, intézményi büfé (2220) 4100. Szálloda 4200. Panzió (fogadó) 9000. Termelői borkimérés

Dohánytermékek:

1111. Hipermarket

1112. Élelmiszerüzlet

1121. Iparcikk áruház és szakáruház

1122. Iparcikküzlet

1270. Dohányáru üzlet

Valamennyi vendéglátó üzletkörű egység (2110-2400)

4100. Szálloda

4200. Panzió (fogadó)

B) A rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozó jövedéki termékek az alábbi, a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben előírt üzletköri számokat tartalmazó, és a jelen rendelet hatálybalépésekor már működő és érvényes működési engedéllyel rendelkező üzletekben árusíthatók mindaddig, amíg azok módosítására e rendelet 23. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján nem kerül sor:

Üzemanyagok:

150

Tüzelőolaj:

150;

170

Egyéb ásványolajtermékek:

111;

112;

113;

114;

1363;

141;

150;

170

Szeszes italok, úgymint alkoholtermékek, köztes alkoholtermékek, bor, pezsgő és sör:

111; 112; 113; 114; 126; 128; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 411; 412; 421; 422; 1261

Dohánytermékek:

111; 112; 113; 114; 127; 128; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 220; 411; 412; 421; 422

C) A rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozó jövedéki termékek az alábbi, a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben előírt üzletköri számokat tartalmazó és a jelen rendelet hatálybalépésekor már működő és érvényes működési engedéllyel rendelkező üzletekben árusíthatók mindaddig, amíg azok módosítására, e rendelet 23. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján nem kerül sor:

Üzemanyagok:

1/83

Tüzelőolaj:

1/82; 1/83

Egyéb ásványolajtermékek:

1/0; 1/10; 1/11; 1/12; 1/21; 1/41; 1/44; 1/82; 1/83

Szeszes italok, úgymint alkoholtermékek, köztes alkoholtermékek, bor, pezsgő és sör:

VO; 1/10; 1/11; 1/12; 1/21; 1/27; 1/29; D/1; D/2; D/3;

II/5

Dohánytermékek:

1/0; 1/10; 1/11; 1/12; 1/21; 1/28; 1/29; D/1; D/2; D/3; II/4; D/5"

6. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Fordítókulcs

A2. melléklet
szerinti
üzletköri
szám
Korábbi számMegnevezés
1. Kiskereskedelmi üzletek
1111.1/0, 1/10, 1/11, 111, 112.Hipermarket
1112.1/0, 1/10, 1/11, 1/12, 1/21, 111, 113.Élelmiszerüzlet
1210.1/22, 121, 128.Zöldség- és gyümölcsüzlet
1220.1/23, 122.Hús-, húsáruüzlet
1230.1/24, 123.Halüzlet
1240.1/25, 124.Kenyér- és pékáruüzlet
1250.II/2, 1/26, 125.Édességüzlet
1260.1/27, 126.Palackozott italok szaküzlete
1270.1/28, 113, 127, 128.Dohányáruüzlet
1280.1/29, 121, 128.Egyébélelmiszer-üzlet
1290.1/42, 129.Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek szaküzlete
1121.1/0, 1/10, 112.Iparcikk áruház és szakáruház
1122.1/10, 114.Iparcikküzlet
1310.1/31, 131, 1341.Textilüzlet
1320.1/32, 132.Ruházati üzlet
1330.1/33, 133.Lábbeli- és bőráruüzlet
1342.1/10, 1/51, 1/53, 1/61, 1/64, 1/72, 1342, 1343, 1344, 1353, 1614.Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai és hangszerüzlet
1351.1/0, 1710, 1/51, 1/52, 1/53, 112, 114, 1344, 1351, 1361.Villamos háztartási készülékek és villamossági cikkek üzlete
1352.1/52, 1352.Audio- és videoberendezések üzlete
1353.1/64, 1353.Zenei és videofelvételek, kazetták szaküzlete
1354.1/52, 1352, 1354.Telekommunikációs cikkek üzlete
1363.1/10, 1/41, 1/44, 1/51, 1/63, 1/81, 114, 1361, 1362, 1363, 141, 1603.Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok üzlete
1371.1/62, 1371.Könyvesbolt
1372.1/62, 1372, 1373.Hírlap-, papír- és írószer, művészellátó üzlet
1380.1/54, 138.Számítógép és szoftverüzlet
1420.1/41, 1/42, 1/43, 142.Illatszerüzlet, drogéria
1430.143.Állatgyógyászati termékek üzlete
1452.1/10, 1/32, 1/33, 1/41, 1/42, 1/43, 1/52, 114, 132, 133, 1351, 1352, 141, 142.Közérzettel kapcsolatos termékek üzlete
[79]
A2. melléklet
szerinti
üzletköri
szám
Korábbi számMegnevezés
1500.1/83, 150.Üzemanyagtöltő állomás
1602.1/63, 1602.Óra- és ékszerbolt
1603.1/63, 1603.Sportszerbolt
1604.1/63, 1/76, 1604, 1609.Játékáruk üzlete
1605.1/31, 1/62, 1/65, 1341, 1605.Tapéták, padlóburkolók, szőnyegek és lakástextíliák üzlete
1606.1/73, 1606.Virágbolt és kertészeti üzlet
1610.1/29, 1/77, 115, 161.Kedvtelésből tartott állatok kereskedése és állateledelbolt
1611.1/78, 1611.Szexuális termékek üzlete
1615.1/63, 1603, 1615, 1616Fegyver és lőszer, pirotechnikai termékek üzlete
1700.1/82, 170.Háztartási tüzelőanyag-telep
1701.1/82, 170.Palackosgáz értékesítőhely, cseretelep
1750.1/10, 1/11, 1/31, 1/32, 1/33, 1/41, 1/42, 1/43, 1/51, 1/61, 1/62, 1/63, 1/71, 1/72, 1/74, 1/75, 114, 131, 132, 133, 1342, 1343, 1373, 141, 142, 1601, 1603, 1604, 1607, 1608, 1612, 1613.Egyébiparcikk-üzlet
1800.1/9. 180.Használt cikkek boltja
1850.1/9. 180.Zálogkereskedés
2. Vendéglátás
2110.11/1, 211.Melegkonyhás vendéglátó üzlet
2120.II/2, 212.Cukrászda
2130.II/3, 213.Italüzlet
2140.II/5, 214.Egyéb vendéglátóhely
2150.11/5, 215, 216.Zenés szórakozóhely
2210.II/4, 220.Főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem
2220.II/4, 220.Munkahelyi, intézményi büfé
2300.II/4, 220.Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha
2400.11/1, 11/4, 11/5, 211, 214, 220.Rendezvényi étkeztetés
3. Turisztikai szolgáltatás
3100.111/1, 310.Utazási iroda
3200.III/2, 320.Utazási ügynökség
3300.III/3, 330.Turisztikai szolgáltató iroda
4. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás
4100.IV/1, 411, 412.Szálloda
4200.IV/2, 421, 422.Panzió (fogadó)
4300.IV/3, 430.Üdülőház
4400.IV/4, 440.Kemping
4500.IV/5, 450.Turistaszálló
4600.IV/1, IV/3, IV/5, 460.Ifjúsági szálló
4700.IV/3, IV/5, 430, 450, 460Egyéb szálláshely
5. Nagykereskedelem
5000.V/1, 519, 520.Általános nagykereskedelmi raktár
5100.V/1, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519.Élelmiszer-, ital-, dohányáru nagykereskedelmi raktár
A2. melléklet szerinti üzletköri számKorábbi számMegnevezés
5200.V/2, V/3, 520.Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktár
5400.V/3, 540.Gépek és berendezések nagykereskedelmi raktára
5500.V/3, 550.Mezőgazdasági termék nagykereskedelmi raktár
5600.V/3, 520, 540.Információs, telekommunikációs (ICT) berendezések nagykereskedelmi raktára
5700.V/3, 530, 531, 532.Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár
5800.V/4, 520-550.Iparcikk nagykereskedelmi raktár
6. Gépjármű- és motorkerékpár-kereskedelem, motorkerékpár-javítás
6010.1/55, 601.Személygépjárművek kiskereskedelmi üzlete
6011.1/55, 601.Gépjárművek nagykereskedelmi üzlete, raktára
6012.1/55, 601.Egyéb gépjármű kiskereskedelmi üzlet
6013.1/55, 601.Egyéb gépjármű nagykereskedelmi raktár, üzlet
6020.1/56, 602.Személygépjármű-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet
6021.1/56, 602.Gépjármű-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet
6030.1/57, 603.Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet
6031.1/57, 603.Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet
6032.-Motorkerékpár javító műhely
7. Kölcsönzés
7100.1/112, 701.Személygépjármű kölcsönző
7200.1/112, 701.Gépjármű-kölcsönző
7300.1/112, 703.Egyéb szárazföldi jármű-kölcsönző
7400.1/112, 703, 7024.Vízijármű-kölcsönző
7500.1/112, 702, 7022.Videokazetta, DVD kölcsönzése
7600.1/112, 702, 7024.Szabadidős- és sporteszköz kölcsönző
7700.1/112, 702, 7027.Számítógép és -felszerelés kölcsönző
7800.1/112, 702, 7021, 7023, 7025, 7026.Egyéb személyi és háztartási cikk kölcsönző
7900.1/112, 702, 7023, 7027.Egyéb gép, berendezés és tárgyi eszköz kölcsönző
8. Fogyasztási cikk javító-szolgáltatás
8100.1/54, 804.Számítógép és periféra javító műhely, fiók
8200.1/52, 804.Kommunikációs eszköz javító műhely, fiók
8300.1/52, 802.Szórakoztató-elektronikai cikk javító műhely, fiók
8400.1/52, 1/53, 1/63, 804.Háztartási gép, otthoni és kerti eszköz javító műhely, fiók
8500.1/33, 801.Lábbeli és egyéb bőráru javító műhely, fiók
8600.1/61, 804.Bútor és lakberendezési tárgy javító műhely, fiók
8700.1/63, 1/72, 803.Óra- és ékszerjavító műhely, fiók
8800.1/31, 1/32, 1/51, 1/63, 1/64, 803, 804, 1601.Egyéb személyi- és háztartási cikk javító műhely, fiók
9. Termelői borkimérés
9000.1261.Termelői borkimérés

7. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez[80]

A rendelet 14/A. §-a alapján a forgalomba hozható gyógynövények jegyzéke

Magyar névLatin név
AkácvirágRobiniae pseudacaciae flos
Ánizstermés*Anisi vulgaris fructus
BabhéjPhaseoli legumen
BakfűBetonicae herba
BenedekfűCardui benedicti herba
BerkenyebogyóSorbi aucupariae fructus
BojtorjángyökérBardanae radix
Boróka tobozbogyó*Juniperi pseudo-fructus
Borsikafű*Saturejae herba
Borsosmentalevél*Menthae piperitae folium
Ceyloni fahéjfa kéreg*Cinnamomi cortex
CsalángyökérUrticae radix
Csalánlevél*Urticae folium
Csalán virágos hajtásUrticae herba
Csarab virágos hajtásCallunae herba
Cseresznye és meggyszárCerasi stipes
CserszömörcelevélCotini coggygriae folium
Csipkerózsa áltermés*Rosae pseudofructus
Csipkerózsa áltermésRosae pseudofructus (cum
(aszmaggal)*seminibus)
Csipkerózsa terméshús *Rosae pseudofructus (sine
seminibus)
DiófalevélJuglandis folium
Édeskömény termés*Foeniculi dulcis fructus
Erdei mályva levélMalvae silvestris folium
Erdei mályva virágMalvae silvestris flos
Erdei szamóca levél*Fragariae folium
Fehér árvacsalán virágos hajtásLamii albi herba
Fehér mustármag*Sinapis albae semen
Fehér szappangyökérSaponariae albae radix
Fekete áfonya termés*Myrtilli fructus
Fekete bodza bogyóSambuci nigrae fructus
Fekete bodza virág*Sambuci flos
Fekete eperfalevélMori nigri folium
Fekete mályvarózsa-virágMalvae arboreae flos
Fekete mustármag*Sinapis nigrae semen
Fekete nyárfa rügyPopuli gemma
Fekete ribizlilevélRibis nigri folium
Fodormentalevél*Menthae crispae folium
Földibodza gyökérSambuci ebuli radix
FűzfakéregSalicis cortex
GalagonyatermésCrataegi fructus
Galagonya virágos hajtásvégCrataegi folium cum flore
GinzenggyökérGinseng radix
Görögszénamag*Trigonellae foeni-graeci semen
GyermekláncfűlevélTaraxaci folium
Magyar névLatin név
Gyermekláncfű gyökérTaraxaci radix
Gyermekláncfű virágos hajtásTaraxaci herba cum radice
gyökérrel
Gyömbér gyökértörzs*Zingiberis rhizoma
Hársfavirágzat*Tiliae flos
Házi lenmag*Lini semen
Házi lenmaglisztLini seminis farina
Hibiszkuszvirág csészelevél*Hibisci sabdariffae flos
Homoki szalmagyopár virágosHelichrysi herba
haj tás
Igazi édesgyökérLiquiritiae radix
Izlandi zuzmóLichenislandicus
IzsópfűHyssopi herba
JapánakácvirágSophorae japonicae flos
Jávai tea levélOrthosiphonis folium
Kamillavirágzat*Matricariae flos
Kamillavirágzat-szitálmány*Matricariae cribratum
Kanadai és magas aranyvesszőSolidaginis herba
virágos hajtás
KankalingyökérPrimulae radix
Kapor virágos hajtás*Anethi herba
Kaportermés*Anethi fructus
Kardamomumtermés*Cardamomi fructus
Kenderkefű virágos hajtásGaleopsidis herba
Kerek repkény virágos hajtásHederae terrestris herba
Kerti bazsalikom virágosBasilici herba
haj tás*
Kerti és spanyol kakukkfű levélThymi herba
és virág*
Keserű édeskömény termés*Foeniculi amari fructus
Kínai csillagánizs termés*Anisi stellati fructus
Kis ezerjófű virágos hajtásCentaurii herba
Kisvirágú füzike virágos hajtásEpilobii herba
KomlótobozLupuli flos
Koriandertermés*Coriandri fructus
Kökénytermés*Pruni spinosae fructus
KökényvirágPruni spinosae flos
Köménytermés*Carvi fructus
KörömvirágCalendulae flos
Körömvirág csészelevéllelCalendulae flos cum calicibus
Közönséges aranyvesszőSolidaginis virgaureae herba
virágos hajtás
Közönséges cickafark virágosMillefolii herba
haj tás
Közönséges cickafark virágzatAchilleae flos
Közönséges párlófű virágosAgrimoniae herba
hajtás
Közönséges pásztortáskaBursae pastoris herba
virágos hajtás
Közönséges vasfű virágos hajtás Verbenae herba
KukoricabibeMaydis stigma
Lándzsás útifűlevélPlantaginis lanceolatae folium
Lestyángyökér*Levistici radix
Lestyánlevél*Levistici folium
Libapimpó virágos hajtásAnserinae herba
MacskagyökérValerianae radix
Magyar névLatin név
Madár keserűfű virágos hajtásPolygonii herba
Majoránna*Majoranae herba
Málnalevél*Rubi idaei folium
Maté levél*Mate folium
MéhszurokPropolis
Mezei kakukkfű virágos hajtás*Serpylli herba
Mezei katángkóró gyökérCichorii radix
Mezei katángkóró virágos hajtás Cichorii herba
Mezei sóska magRumicis fructus
Mezei zsurló meddő hajtásEquiseti herba
MirhaMyrrha
MórmályvavirágMalvae silvestris subsp.
mauritianae flos
Nagylevelű csodamogyoróHamamelidis cortex
kéreg
Nagylevelű csodamogyoró levél Hamamelidis folium
NyírfalevélBetulae folium
Orvosi angyalgyökérAngelicae radix
Orvosi citromfű levél*Melissae folium
Orvosi citromfű virágos hajtás*Melissae herba
Orvosi pemetefű virágos hajtásMarrubii herba
Orvosi somkóró virágos hajtásMeliloti herba
Orvosi veronika virágos hajtásVeronicae officinalis herba
Orvosi ziliz gyökérAlthaeae radix
Orvosi ziliz levélAlthaeae folium
Orvosi zsálya levélSalviae officinalis folium
Ökörfarkkóró virágpártaVerbasci flos
ÖrvénygyökérInulae radix
Pettyegetett tüdőfű levélPulmonariae folium
Pipacs sziromlevélPapaveris rhoeados flos
Porcika virágos hajtásHerniariae herba
RatanhiagyökérRatanhiae radix
Réti legyezőfű virágos hajtásFilipendulae ulmariae herba
Réti palástfű virágos hajtásAlchemillae herba
Rómaikamilla virágChamomillae romanae flos
Rozmaringlevél*Rosmarini folium
RózsasziromRosae petalum
Sáfrányos szeklice virág*Carthami flos
Szagosmüge virágos hajtásAsperulae odoratae herba
Szegfűszeg*Caryophylli flos
Szemvidító(fű) virágos hajtásEuphrasiae herba
Szurokfű levél és virág*Origani herba
Szúrós gyöngyajak virágosLeonuri cardiacae herba
hajtás
TajgagyökérEleutherococci radix
Tarackbúza gyökértörzsGraminis rhizoma
Tárkonyüröm virágos hajtás*Dracunculi herba
TárnicsgyökérGentianae radix
Tealevél, fekete/zöld*Theae folium
Tejoltógalaj virágos hajtásGalii veri herba
Tökmag*Cucurbitae peponis semen
TölgyfakéregQuercus cortex
Tövises iglice gyökérOnonidis radix
Vad szeder levél*Rubi fruticosi folium
Vadárvácska virágos hajtásViolae tricoloris herba
Magyar névLatin név
Valódi levendula virágLavandulae flos
VidrafűlevélTrifolii fibrini folium
Illóolajok
Ánizs termésolajAnisi aetheroleum
BazsalikomolajBasilici aetheroleum
BergamottolajBergamottae aetheroleum
Boróka tobozbogyóolajJuniperi aetheroleum
BorsikaolajSaturejae aetheroleum
BorsosmentaolajMenthae piperitae aetheroleum
Cajuput olajCajuputi aetheroleum
CédrusolajAtlanticae cedri aetheroleum
Ceyloni fahéjfa levélolajCinnamomi zeylanici folii
aetheroleum
CickafarkolajAchilleae aetheroleum
CitromolajLimonis aetheroleum
Édes narancs olajAurantii dulcis aetheroleum
Erdeifenyő olajPini silvestris aetheroleum
EukaliptuszolajEucalypti aetheroleum
FodormentaolajMenthae crispae aetheroleum
GerániumolajGeranii aetheroleum
GyömbérolajZingiberis aetheroleum
KakukkfűolajThymi aetheroleum
KamillaolajMatricariae aetheroleum
Kapor termésolajAnethi aetheroleum
Kasszia fahéj olajCinnamomi cassiae aetheroleum
Keserű édeskömény termésolajFoeniculi amari fructus
aetheroleum
KorianderolajCoriandri aetheroleum
KöményolajCarvi aetheroleum
LestyángyökérolajLevistici aetheroleum
LevendulaolajLavandulae aetheroleum
MajoránnaolajMajoranae aetheroleum
MandarinolajCitri nobilis aetheroleum
MirtuszolajMyrti aetheroleum
Muskotályzsálya olajSalviae sclareae aetheroleum
Narancs virágolajCitri aurantii floris aetheroleum
Neroli olajNeroli aetheroleum
Orvosi citromfűolajMelissae aetheroleum
Orvosi zsálya olajSalviae officinalis aetheroleum
PacsuliolajPatchouli aetheroleum
RozmaringolajRosmarini aetheroleum
RózsafaolajLigni rhodii aetheroleum
RózsaolajRosae aetheroleum
SzantálfaolajSantali ligni aetheroleum
SzegfűszegolajCaryophylli floris aetheroleum
TárkonyürömolajDracunculi aetheroleum
TeafaolajMelaleucae aetheroleum
TörpefenyőolajPini pumilionis aetheroleum
Ylang-ylang olajCanangae odoratae aetheroleum
Zsíros olajok
AvokádóolajAvocado oleum
CsukamájolajIecoris aselli oleum (A v. B)
Magyar névLatin név
Finomított borágóolajBorago officinalis oleum
raffinatum
Finomított búzacsíraolaj*Ttritici aestivi oleum raffinatum
Finomított földimogyoró-olaj*Arachidis oleum raffinatum
Finomított kókuszolaj*Cocois oleum raffinatum
Finomított mandulaolajAmygdalae oleum raffinatum
Finomított napraforgóolaj *Helianthi annui oleum
raffinatum
Finomított olivaolaj*Olivae oleum raffinatum
Finomított repceolaj*Rapae oleum raffinatum
Finomított sáfrányos szekliceCarthami oleum raffinatum
olaj*
Finomított szezámolaj*Sesami oleum raffinatum
Finomított szójaolaj*Soiae oleum raffinatum
HomoktövisolajHyppopheae oleum
Kukoricacsíra-olaj*Maydis germini oleum
LenolajLini oleum virginale
Mákolaj*Papaveris oleum
Natív mandulaolajAmygdalae oleum virginale
Tökmagolaj*Cucurbitae peponis oleum"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[2] Beiktatta a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[3] Módosította a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[4] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (11) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[5] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[6] A felvezető szöveget módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[8] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/92. száma. Megjelent 2007.07.10.

[9] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[10] Megállapította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[15] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[16] Megállapította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[17] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 63/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.31.

[19] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (11) bekezdése b) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[20] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[21] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (11) bekezdése c) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[22] Megállapította a 119/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.06.15.

[23] Megállapította a 119/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.06.15.

[24] Módosította a 119/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.06.15.

[25] Megállapította a 63/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2008.03.31.

[26] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[27] Beiktatta a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[28] Beiktatta a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[29] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése l) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[30] Beiktatta a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.01.04.

[31] Beiktatta a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.01.04.

[32] Beiktatta a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.01.04.

[33] Beiktatta a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.01.04.

[34] Beiktatta a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.01.04.

[35] Beiktatta a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.01.04.

[36] Beiktatta a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.01.04.

[37] Hatályon kívül helyezte a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[39] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (11) bekezdése e) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[40] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[41] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (11) bekezdése f) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[42] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[43] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[44] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (11) bekezdése g) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[47] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[48] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[49] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (11) bekezdése h) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[50] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (11) bekezdése h) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[51] Beiktatta a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[52] Beiktatta a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[53] Beiktatta a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[54] A felvezető szöveget módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[55] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[56] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[57] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[58] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[59] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[60] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[61] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[62] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[63] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[64] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[65] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[66] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[67] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[68] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 78. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[69] Beiktatta a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.01.04.

[70] Beiktatta a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.01.04.

[71] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[72] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (11) bekezdése i) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[73] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/92. száma. Megjelent 2007.07.10.

[74] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése l) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[75] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/92. száma. Megjelent 2007.07.10.

[76] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése l) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[77] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § (11) bekezdése j) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[78] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[79] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/92. száma. Megjelent 2007.07.10.

[80] Beiktatta a 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2009.01.04.

Tartalomjegyzék