38/2004. (IV. 6.) GKM rendelet

a háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 4/2002. (II. 15.) GM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 5. §-a a) pontjának 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 4/2002. (II. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a háztartási fénycsövek (egyenes és nem szervesen egybeépített kompakt fénycsövek), valamint a háztartási, közvetlenül hálózati feszültségről táplált, villamos fényforrások (izzólámpák és szervesen egybeépített kompakt fénycsövek) (a továbbiakban együtt: fényforrás) forgalomba hozatalára terjed ki. E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a felsorolt fényforrásokra akkor is, ha azokat nem háztartási célra használják fel."

(2) Az R. 1. §-a (2) bekezdésének c) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya] "c) a reflektorbúrás fényforrásokra," "f) a valamely termék részeként forgalmazott, nem világítási célú fényforrásokra."

2. §

Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 38/2004. (IV. 6.) GKM rendelethez

[3. számú melléklet a 4/2002. (II. 15.) GM rendelethez]

Energiahatékonysági osztály besorolás

A fényforrások energiahatékonysági osztály besorolását az alábbiak szerint kell meghatározni:

A fényforrások az "A" osztályba kerülnek, ha

- Fénycső egybeépített előtét nélkül

(előtétet, illetve egyéb, hálózati áramellátásra kapcsolódáshoz szükséges működtető eszközt igénylő fényforrások)

- Egyéb fényforrások esetén

ahol [fi] a fényforrások fényárama lumenben,

W a fényforrások teljesítmény felvétele wattban.

Ha a fényforrások nem az "A" osztályba kerülnek besorolásra a WR (wattban) számítása az alábbiak szerint történik:

Az energiahatékonysági mutató EI így

ahol: W a fényforrások teljesítmény felvétele wattban.

Az energiahatékonysági osztály besorolás így az alábbi táblázat szerint történik:

Energiahatékonysági osztályEnergiahatékonysági mutató
EI
BEI < 60%
C60% ≤ EI < 80%
D80% ≤ EI< 95%
E95% ≤ EI < 110%
F110% ≤ EI < 130%
GEI ≥ 130%

Tartalomjegyzék