42/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról szóló 99/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. XXXI. törvény 6/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról szóló 99/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díjban - az 5. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel - évente 10 személy részesülhet."

2. §

Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

"(3) A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díjban - az 5. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel - évente 5 személy részesülhet."

3. §

Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjban - az 5. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel - évente 2 személy részesülhet."

4. §

Az R. 5. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Kormány indokolt esetben a 2. § (2) bekezdésében, a 3. § (3) bekezdésében és a 4. § (2) bekezdésében meghatározott arányoktól eltekinthet azzal, hogy a díjazottak száma együttesen nem haladhatja meg a 17 főt."

5. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök