99/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a kultúra területén végzett kiemelkedő művészi tevékenység elismerésére a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjat (a továbbiakban együtt: díj) alapít és adományoz.

2. § (1)[1] A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díj azoknak adományozható, akik a magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka (színház-, zene-, tánc-, artista-, mozgó- kép-, képző-, ipar-, fotóművészet) területén huzamosabb ideig kiemelkedő művészeti értékeket hoztak létre.

(2)[2] A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díjban - az 5. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel - évente 10 személy részesülhet.

3. § (1)[3] A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj - a 9. § (2) bekezdés kivételével - azoknak a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díjjal rendelkezőknek adományozható, akik pályájuk során magas szintű igényes teljesítményt nyújtva gyarapították a magyar művészet értékeit.

(2) A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díj adományozása között legalább öt évnek kell eltelni.

(3)[4] A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díjban - az 5. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel - évente 5 személy részesülhet.

4. § (1)[5] A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj azoknak adományozható, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a magyar irodalom területén.

(2)[6] A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjban - az 5. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel - évente 2 személy részesülhet.

5. § (1) A díj adományozására általában minden év március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmával - első alkalommal a Honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából 1996. augusztus 20-án - kerül sor.

(2) A díjat a Kormány adományozza, és azt a miniszterelnök vagy az általa kijelölt személy adja át.

(3) A díj adományozására javaslatot tehetnek a művészeti élet területén működő jogi személyek (művészeti intézmények, művészeti érdekképviseleti szervezetek, művészeti akadémiák, művészeti intézményeket fenntartó önkormányzatok, könyvkiadók stb.).

(4) A javaslatokat évente, az adományozást megelőző év december 15-éig kell eljuttatni a művelődési és közoktatási miniszterhez (a továbbiakban: miniszter).

(5) A javaslatok értékelésére és ajánlás készítésére a miniszter öt évre, hét főből álló bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke a miniszter.

(6) A bizottság megbízásából a díjazásra javasoltak névsorát a miniszter a Kormány elé terjeszti.

(7)[7] A Kormány indokolt esetben a 2. § (2) bekezdésében, a 3. § (3) bekezdésében és a 4. § (2) bekezdésében meghatározott arányoktól eltekinthet azzal, hogy a díjazottak száma együttesen nem haladhatja meg a 17 főt.

6. § (1) A díjjal adományozást igazoló okirat és pénzjutalom jár.

(2) A pénzjutalom összege:

a) a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 50%-a,

b) a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 30%-a,

c) a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 50%-a.

(3) A díj csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható.

(4) A díj posztumusz nem adományozható.

7. § A díj adományozásának éves költségeit a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében kell biztosítani.

8. § A díjazottak névsorát a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[8] A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj 2007. március 15-ig adományozható a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díjjal nem rendelkező, de legalább húsz éve a magyar kultúra területén magas szintű művészeti tevékenységet folytató személyeknek is.

(3) A díj adományozására vonatkozó javaslatot első alkalommal 1996. július 25-ig kell a miniszterhez eljuttatni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 239/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2001.12.18.

[2] Megállapította a 42/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.03.12.

[3] Megállapította a 239/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2001.12.18.

[4] Megállapította a 42/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.03.12.

[5] Megállapította a 239/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2001.12.18.

[6] Megállapította a 42/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2004.03.12.

[7] Beiktatta a 42/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2004.03.12.

[8] Megállapította a 239/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2001.12.18.