59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Az (1) bekezdés n)-p), t) és u) pontjában említett jelzőtáblánál mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője), a betegszállító gépjármű a tilalom ellenére behajthat, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthető meg.

A járművel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni."

2. §

Az R. 36. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az autóbusz forgalmi sávban

a) a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz, a villamos, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű;

b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül

ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az úttest menetirány szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés esetén (117/c. ábra) a kerékpáros,

bb) külön jogszabály* alapján rögzített üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülékkel felszerelt[1]

bba) sürgősségi betegellátásra rendszeresített gépjármű,

bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóság és a tűzoltó egyesületek közvetlen helyszíni beavatkozására rendszeresített gépjárműve,

bbc) a rendőrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati ágának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített gépjárműve,

bc) betegszállító gépjármű,

bd) személytaxi

közlekedhet. Más jármű erre a forgalmi sávra - a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve - nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz - a bekanya-rodás és kikerülés esetét kivéve - csak ebben a forgalmi sávban haladhat."

3. §

Az R. 39/A. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Lakó-pihenő övezetbe - a "Lakó-pihenő övezet" jelzőtáblától a "Lakó-pihenő övezet vége" jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:)

"b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 2500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi;"

"e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi;"

4. §

(1) Az R. 40. §-a (5) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tilos megállni:)

"i) autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban, kivéve a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost, a személytaxit, a betegszállító gépjárművet, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló járművet;"

(2) Az R. 40. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével és a betegszállító gépjármű a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg."

5. §

Az R. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével és a betegszállító gépjármű olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla (61. ábra) tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője a járművével és - az (5) bekezdésben foglaltak szerint, tárcsa használatával egy óra időtartamig - a betegszállító gépjármű a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat. A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. § (6) bekezdése] azonban e járművekre is irányadó."

6. §[2]

Az R. 48. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: "(11) A járműre felszerelt menetíró készüléket a jármű vezetőjének és üzemben tartójának a külön jogszabályban* foglaltak szerint kell üzemeltetnie."

7. §

Az R. 50. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a paragrafus új f) ponttal egészül ki:

(A jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben kell:)

"b) a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművön vagy járműszerelvényen, menet közben;

c) a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járművet vagy járműszerelvényt rendszeresen kísérő járművön kíséret közben;"

"f) a radioaktív anyagot szállító járművön menet közben, illetve a szállítmányt rendszeresen kísérő járművön kíséret közben."

8. §

Az R. 51/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "51/A. § A 13. § (1) bekezdésének g/l. és Hl. pontjában, a 14. § (13) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdésének e) pontjában, a 40. § (9) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében említett jogosultság azt a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét illeti meg, aki külön jogszabály alapján erre engedélyt kapott, és a járművön az engedélyre utaló jelzés van."

9. §

Az R. 1. számú függeléke II. fejezetének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a fejezet a következő x) ponttal egészül ki:

(A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak)

"k) Motoros tricikli: olyan teherszállítás céljára szolgáló motorkerékpár, amelynek szimmetrikus elhelyezésű három kereke van."

"x) Betegszállító gépjármű: külön jogszabály szerint ilyennek megjelölt és üzemeltetett jármű."

10. §

Az R. 2. számú függeléke a következő zs/4. ponttal egészül ki:

"zs/4." Közösségi Internet hozzáférési (eMagyarország) pont "(35. ábra) ."

11. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az R. 48. §-a e rendelet 6. §-ával megállapított új (11) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) Az R. 48. §-ának (4) bekezdése és az R. 61. §-ának (1)-(2) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] * A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 33/2000. (XI. 29.) BM rendelet.

[2] * A közúti szállításban alkalmazott regisztráló berendezésekről szóló, a Tanács 3821/85/EGK rendelete.