67/2004. (VII. 29.) ESZCSM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 24. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 24. §-ának (1) bekezdésében az "augusztus 1." szövegrész helyébe a "szeptember 1." szövegrész lép.

(2) Az R. 24. § (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A rendelet 3. §-ának (5)-(7) bekezdése és 3-5. számú melléklete augusztus 1. napján lép hatályba."

2. §

Ez a rendelet 2004. augusztus 1. napján lép hatályba.

Dr. Vojnik Mária s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár