69/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

(1) A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter)

"f) ellátja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felügyeletét;"

(2) Az R. 3. §-a a következő új j) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi j) pontjának jelölése k) pontra változik:

(A miniszter)

"j) szakterületén gondoskodik a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok ellátásáról;"

2. §[1]

3. §[2]

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 69/2004. (IV. 15.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelethez]

A közpénzek felhasználása feletti felügyelettel kapcsolatos feladatkör

I.

A miniszter a közpénzek felhasználásának felügyeletével összefüggő feladatait az e feladatok ellátásával megbízott politikai államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) közreműködésével látja el.

II.

A miniszter a közpénzek, a közvagyon átlátható és hatékony felhasználásának, valamint az államháztartás pénzügyi és ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztésével kapcsolatos kormányzati célkitűzések megvalósulása, valamint a közélet tisztaságát veszélyeztető cselekmények, tendenciák, az állami vagyont megkárosító, a költségvetési források elköltését kedvezőtlenül befolyásoló cselekmények, tevékenységek, jelenségek, visszásságok feltárásának, megszüntetésének elősegítése érdekében, a közpénzek felhasználásának felügyeletével kapcsolatos feladatkörében

a) figyelemmel kíséri a közpénzek felhasználására irányuló döntéseket és intézkedéseket;

b) javaslatot tesz az arra feljogosított szerveknek és hatóságoknak a szükséges vizsgálatok, intézkedések meg-tételére, eljárások kezdeményezésére, lefolytatására;

c) elemzi, összegzi és értékeli az irányítása, felügyelete alá tartozó és más szervek nyilvános jelentéseit, megállapításait, a vizsgálatok során kapott információkat és egyéb adatokat;

d) feltárja, elemzi azokat az okokat és körülményeket, jogszabályi és államigazgatási strukturális tényezőket, valamint az ezekhez kapcsolódó felelősségi viszonyokat, amelyek a közélet tisztaságát veszélyeztető jelenséget előidézték vagy lehetővé tették, illetve a jövőben ezt eredményezhetik;

e) az illetékes miniszterek bevonásával korrupcióellenes cselekvési programot dolgoz ki;

f) a korrupciómentes közélet megteremtésével összefüggő tanácsadó szervezetet hozhat létre, illetve működtethet;

g) részt vesz az államháztartás reformjához szükséges szabályozási koncepció kidolgozásában;

h) figyelemmel kíséri a közpénzek felhasználásával megvalósuló közbeszerzési és vagyongazdálkodási tevékenységet;

i) támogatja a Kormány irányítása alá tartozó ellenőrzési, ellenőrzés-fejlesztési tevékenységet végző szervezetek munkáját;

j) kapcsolatot tart a közpénzek felhasználását ellenőrző nem kormányzati irányítás alatt álló más szervezetekkel, így különösen az Állami Számvevőszékkel és a Közbeszerzések Tanácsával;

k) közreműködik a magyar támogatási rendszer EU-konform átalakításában;

l) figyelemmel kíséri a részben vagy egészben állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek, pénzügyi szervezetek tulajdonosi irányításával kapcsolatos ellenőrzéssel összefüggő feladatok végrehajtását;

m) részt vesz a jogszabályok vagy kormánydöntés alapján létrehozott, hatáskörét érintő bizottságok munkájában;

n) tájékoztatja a Kormányt tevékenységéről, az ennek során tett megállapításairól, javaslatairól.

III.

Az államtitkár a feladatai ellátása során

a) együttműködik a Kormány irányítása (felügyelete) alá tartozó, ellenőrző és ellenőrzés-fejlesztési tevékenységet folytató szervekkel - különösen a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal, a Pénzügyminisztériummal, a bűnüldöző szervekkel, a közalapítványokkal, a köztestületekkel, továbbá a részben vagy egészben állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetekkel, társadalmi szervezetekkel, illetőleg az ellenőrző tevékenységet folytató más hazai és nemzetközi ellenőrző szervezetekkel;

b) előkészíti, illetőleg véleményezi a feladatkörét érintő kormányzati döntések és intézkedések, valamint jelentések és tájékoztatások tervezeteit, véleményezi a közpénzek felhasználását érintő jogszabályok tervezeteit, szakterületét érintően kezdeményezi a szükséges jogszabály-módosításokat;

c) segíti a miniszter kormányzati ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos jogkörének gyakorlását;

d) gondoskodik a szakterületét érintő országgyűlési beszámoló és tájékoztató anyagok, valamint interpellációkra és kérdésekre adandó válaszok előkészítéséről, valamint a szakterületét érintően képviselheti a minisztert a válaszadás során.

IV.

1. Az államtitkár feladatainak ellátását a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretében működő Közpénzügyi Államtitkárság segíti.

2. A Közpénzügyi Államtitkárságot az államtitkár vezeti; e feladatkörében megállapítja a szervezeti működés rendjét, és a személyi állomány tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogkört.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 274/2004. (X. 7.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.07.

[2] Hatályon kívül helyezte a 274/2004. (X. 7.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.07.

Tartalomjegyzék