274/2004. (X. 7.) Korm. rendelet

a Kormány megalakulásával összefüggésben egyes feladat- és hatáskörök gyakorlásáról

A Kormány a megalakulásával összefüggésben - a miniszteri feladat- és hatáskörök átfogó rendezéséig - egyes feladat- és hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos átmeneti szabályokról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter a regionális fejlesztéssel, a területfejlesztéssel, az idegenforgalommal, valamint az európai uniós fejlesztési támogatások gyakorlati lebonyolításával és a pályáztatásokkal kapcsolatos egyes kormányzati feladatokat lát el.

(2) A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyeli a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalt és irányítja a Turisztikai Hivatalt.

2. §

(1) Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter a nemzeti fejlesztéssel és fejlesztési tervezéssel, programozással, valamint az európai uniós ügyek kormányzati koordinációjával kapcsolatos feladatokat lát el.

(2) Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter - feladatkörében a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélkül miniszterrel együttműködve - ellátja a Nemzeti Fejlesztési Hivatal felügyeletét.

3. §

(1) A gyermek-, ifjúsági és sportminiszter más jogszabállyal vagy kormányhatározattal megállapított feladat- és hatáskörén túl - törvény eltérő rendelkezése hiányában - ellátja az esélyegyenlőség biztosításával és koordinálásával kapcsolatos, valamint a társadalmi (civil) kapcsolatok szervezése és fejlesztése, továbbá a cigányság társadalmi integrációjának előmozdítása, életkörülményeinek javítása és szervezeteivel való kapcsolattartás terén jelentkező kormányzati feladatokat.

(2) A gyermek-, ifjúsági és sportminiszter ellátja az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal felügyeletét.

4. §

(1) A külügyminiszter jogszabállyal vagy kormányhatározattal megállapított, Európai Unióval kapcsolatos feladat- és hatáskörét - a közös kül- és biztonságpolitika kivételével - az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter látja el.

(2) A külügyminiszter jogszabállyal vagy kormányhatározattal megállapított külgazdasági feladat- és hatáskörét - ideértve a befektetésösztönzési, kereskedelemfejlesztési, vámpolitikai és gazdaságdiplomáciai tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokat is - a törvényben meghatározott hatáskörök kivételével a gazdasági és közlekedési miniszter látja el.

5. §

A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabállyal vagy kormányhatározattal megállapított, az idegenforgalom ágazati irányításával összefüggő feladat- és hatáskörét törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter látja el.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet, valamint a módosításáról rendelkező 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. §-a, az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a módosításáról rendelkező 222/2003. (XII. 12.) Korm. rendelet 11. §-a és 12. § (2) bekezdése, továbbá a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének j) pontja és 5. számú melléklete, valamint az azt módosító 69/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a a hatályát veszti.

(3) A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott miniszteri feladat- és hatáskör részletezését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza."

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök