9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet

a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § (1) A rendelet célja a gyártók, szolgáltatók, forgalmazók és fogyasztók tájékoztatása és motiválása a kedvezőbb környezeti tulajdonságú termékek elterjedése és ezáltal a környezeti tudat fejlesztése.

(2) E rendelet hatálya - a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - kiterjed a termékekre és szolgáltatásokra.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) gyógyszerekre, élelmiszerekre, italárukra,

b) a külön jogszabály hatálya alá tartozó nagyon mérgező, mérgező, karcinogén, mutagén, reprodukciót és az utódok fejlődését károsító, és a környezetre veszélyes anyagnak vagy készítménynek minősülő termékekre,[1]

c) az emberre vagy a környezetre jelentős károsodást okozó eljárással előállított, vagy használata során a fogyasztóra nézve károsító hatású termékekre.

(4) A forgalomba vagy használatba kerülő termékek és szolgáltatások (a továbbiakban együtt: termékek) környezetbarát vagy környezetkímélő (a továbbiakban együtt: környezetbarát) minőségét környezetbarát megkülönböztető jelzésként a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által megbízott szervezet (a továbbiakban: Szervezet) javára a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott - e rendelet 1. számú melléklete szerinti - védjegy mint megkülönböztető jelzés (a továbbiakban együtt: védjegy) tanúsítja.

(5) A védjegy használatára az a gyártó, szolgáltató vagy forgalmazó jogosult, akinek terméke az e rendeletben szabályozottak szerint környezetbarát minősítést kapott, és aki a Szervezettel védjegyhasználati szerződést kötött.

(6) A védjegyhasználati szerződés minősítő eljárás (3. §) nélkül is megköthető a külföldi minősítő szervezetnél környezetbarát minősítést szerzett termékekre, ha a Szervezet és a külföldi minősítő szervezet között viszonosság áll fenn.

(7) A védjegy használatára való jogosultság hiányában a védjegy használata - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - tilos. A Környezetbarát megjelölés az e rendeletben meghatározott minősítési eljárást követően tüntethető fel terméken, vagy ennek csomagolásán.

(8) A védjegy mellet - e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott módon - fel kell tűntetni a védjegyhasználati szerződésben megállapított környezetbarát tulajdonságokat. A védjegyet a terméken vagy a csomagoláson, annak kivitelezhetetlensége esetén a védjegyhasználati szerződésben meghatározott helyen kell feltűntetni.

(9) A forgalmazónak a védjegyet, valamint a termékre vonatkozó környezetbarát tulajdonságokat a minta termékkel együtt be kell mutatnia a fogyasztó számára.

(10) A védjegy használatára jogosult köteles a védjegyet a termékre vonatkozó környezetbarát tulajdonságokkal együtt a forgalmazó részére bocsátani."

2. §

Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pályázati tájékoztató tartalmazza az általános pályázati feltételeket, a környezetbarát minőség megállapítására vonatkozó minősítési feltételeket, valamint a minősítő-tanúsító rendszer fenntartására és a minősítő eljárás költségeire fordítandó eljárási, valamint védjegyhasználati díjakat."

3. §

Az R. 3. §-a, valamint az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"A minősítő eljárás, a védjegyhasználati szerződés, valamint az Értékelő és Minősítő Bizottság

3. § (1) Termékcsoportra vonatkozó minősítési feltételek meghatározását - a Szervezethez benyújtott indoklással ellátott javaslattal - bárki kezdeményezheti. A kezdeményezés alapján a Szervezet javaslatot készít az Értékelő és Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére. A Szervezet javaslata alapján a minősítési feltételek kidolgozásáról a Bizottság dönt.

(2) A Bizottság döntése alapján a Szervezet szakértők bevonásával az adott termékcsoportra - az Európai Közösségben már elfogadott kritériumok figyelembevételével - kidolgozza a minősítési feltételek tervezetét, valamint biztosítja a szakmai szövetségek számára a véleménynyilvánítás lehetőségét. A Szervezet a javaslatot - a miniszter egyetértésével - a Bizottság elé terjeszti. A Bizottság dönt a minősítési feltételek elfogadásáról.

(3) A Bizottság a minősítési feltételeket legalább 5 évenként felülvizsgálja.

(4) Környezetbarát minősítést az a termék kaphat, amely az adott igényt kielégítő egyéb termékkel összehasonlítva, az azonos vagy jobb termékminőség mellett, a környezeti hatást igazoló életútelemzés alapján, számszerűsített adatokkal bizonyított módon megfelel a pályázati tájékoztatóban foglalt feltételeknek.

(5) A minősítő eljárás - a pályázat benyújtását követően - szakértői vizsgálatból, a Szervezet javaslatából, a miniszteri döntésből és a védjegyhasználati szerződésből áll.

(6) A pályázati értékeléskor el kell ismerni az EN 45000 szabványsorozat és EN ISO/IEC 17025 / MSZ EN 17025 / szabvány vagy ezzel egyenértékű nemzetközi szabványok alapján akkreditált testületek által végzett vizsgálatokat és ellenőrzéseket.

(7) A védjegy - legfeljebb a minősítési feltételek érvényességi idejéig, de legalább 1 év időtartamra szóló - használatának engedélyezéséről, a Szervezet javaslata alapján, a miniszter dönt, és egyidejűleg felhatalmazza a Szervezetet a védjegyhasználati szerződés megkötésére.

(8) A Szervezet a miniszter döntését követő tizenöt naptári napon belül értesíti a pályázót, illetve kezdeményezi a védjegyhasználati szerződés megkötését.

(9) A védjegyhasználati időtartam lejárta után az eljárás a mindenkor érvényes kritériumok szerint ismételhető.

(10) Amennyiben a minősítési feltételek érvényességi idejét a Bizottság - a (3) bekezdésben foglalt felülvizsgálat során - módosítás nélkül meghosszabbítja, a Szervezet az adott termékcsoportban érvényes védjegyhasználati szerződések új eljárás nélküli meghosszabbítását kezdeményezi a védjegyhasználónál. A szerződés a minősítési feltételek új érvényességi idejéig hosszabbítható meg.

(11) A Bizottság tagjai a miniszter felkérése alapján

a) a Belügyminisztérium,

b) az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium,

c) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

d) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,

e) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,

f) az Oktatási Minisztérium,

g) a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, h) a Magyar Tudományos Akadémia, i) a Nemzeti Akkreditáló Testület,

j) a gazdasági érdekképviseletek,

k) a kereskedelmi érdekképviseletek,

l) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek,

m) a környezetvédő társadalmi szervezetek

n) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata, és

o) a Szervezet egy-egy képviselője.

(12) A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

(13) A Bizottság külön jogszabály alapján* közreműködik a közösségi öko-címkével kapcsolatos feladatok ellátásában."[2]

4. §

Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági tevékenység körében a Szervezet feladata:

a) a minősítő-tanúsító rendszer működésének szervezése;

b) a minősítési feltételek tervezetének kidolgozása, ennek során a szakmai szövetségek véleménynyilvánításának biztosítása, majd továbbítása a Bizottság felé;

c) a Bizottság titkársági teendőinek ellátása;

d) a pályázatok kiírása a védjegy használatának elnyerésére;

e) a pályázat elkészítéséhez szükséges konzultáció biztosítása;

f) a pályázatok szakértői vizsgálatának elkészítése és döntési javaslat kidolgozása a miniszter részére;

g) a nyertes pályázóval a védjegyhasználati szerződés megkötése;

h) a védjegyhasználatra kötött szerződés teljesítésének ellenőrzése;

i) a minősítő-tanúsító rendszerrel kapcsolatos információk rendszeres közzététele a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában;

j) nyilvántartás vezetése a védjegyjogosultakról;

k) a környezetbarát termékminősítő rendszerrel kapcsolatos reklám tevékenység szervezése."

5. §

Az R. e rendelet mellékletében meghatározott 2. számú melléklettel egészül ki, egyidejűleg az R. mellékletének számozása 1. számú mellékletre változik.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg

a) az R. 4. § (3) bekezdésének c) pontja és a (4) bekezdése hatályát veszti, valamint

b) az R. 2. § (2) bekezdésében a "területfejlesztési" szó helyébe a "vízügyi" szó, a 4. § (3) bekezdésében a "vezetője" szó helyébe a "képviselője" szó lép.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet a 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelethez]

A környezetbarát jelzés és tulajdonságok feltüntetésének módja

1. mező2. mező
Környezetbarát termék/szolgáltatás/csomagolásKörnyezetbarát tulajdonság
A védjegy helye
Regisztrációs száma:

A) Az 1. mezőben kell feltűntetni a termék/szolgáltatás/csomagolás fogalmak közül a megfelelőt, valamint e mező tartalmazza az e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett védjegyet, és a regisztrációs számot.

B) A 2. mezőben kell feltüntetni a védjegyhasználati szerződésben meghatározott környezetbarát tulajdonságokat.

Lábjegyzetek:

[1] A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.

[2] * A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet.

Tartalomjegyzék