83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet

a közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről[1]

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[2]

Az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós öko-címkével kapcsolatos feladatokat a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium - a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a miniszter által felkért Értékelő és Minősítő Bizottság közreműködésével - látja el.

2. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2)[3] Ez a rendelet az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2003/69. száma. Megjelent 2003.06.19.

[2] Módosította az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[3] Megállapította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.