2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról[1]

Az Országgyűlés - figyelembe véve az ember legmagasabb szintű testi és lelki egészségéhez, valamint az egészséges környezethez fűződő alapvető alkotmányos jogait - a Magyarországon tartózkodó természetes személyek kémiai biztonsághoz kapcsolódó jogosultságainak biztosítása érdekében, a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek káros hatásainak megfelelő módon történő azonosítása, megelőzése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése céljából a következő törvényt alkotja.[2]

I. Fejezet

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA

Fogalommeghatározások

1. §[3] (1)[4] E törvény alkalmazása során az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: REACH) 3. cikke és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP) 2. cikke szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni az anyag, keverék, regisztráló, gyártó, importőr, továbbfelhasználó, forgalomba hozatal, forgalmazó és a felhasználás kifejezések tekintetében.

(2)[5] E törvény alkalmazásában:

1. biztonsági adatlap: a REACH 31. cikkében foglaltaknak megfelelően összeállított, magyar nyelvű dokumentum,

2. foglalkozásszerű tevékenység: foglalkozás körében veszélyes anyaggal, vagy veszélyes keverékkel végzett tevékenység, vagy a foglalkozás vagy tevékenységi körben a veszélyes anyaggal, vagy veszélyes keverékkel végzett tevékenység céljából szervezett munkavégzésben munkavállaló foglalkoztatása,

3. kémiai biztonság: a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, és megvalósító intézmények tevékenységének olyan összessége, amelyek egyidejűleg figyelembe veszik a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét,

4. tevékenység: a veszélyes anyaggal, vagy a veszélyes keverékkel kapcsolatos előállítás - ideértve a bányászatot (feltáró fúrást, kitermelést) is -, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, a címkézés, az osztályozás, a tárolás, az anyagmozgatás, a forgalmazás, az értékesítés, a felhasználás, és a veszélyes anyagok, vagy a veszélyes keverékek elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat,

5. vegyi anyag életciklusa: a vegyi anyag országon belüli előállításától vagy behozatalától az országból való kiviteléig, újrahasznosításának vagy ártalmatlanításának befejezéséig terjedő, a vegyi anyaggal végzett tevékenységek által szakaszolt időszakok összessége,

6. veszélyes anyag: valamennyi, a CLP alapján veszélyesként osztályozott anyag,

7. veszélyes keverék: valamennyi, a CLP alapján veszélyesként osztályozott keverék.

(3) Ahol e törvény az EU valamely tagállamát vagy annak területét említi, azon az Európai Gazdasági Térségről (a továbbiakban: EGT) szóló megállapodásban részes államot, valamint az Európai Közösséggel vagy az EGT-ről szóló megállapodásban részes államokkal megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT-államokkal azonos jogállást élvező államot, illetőleg annak területét is érteni kell.

A törvény hatálya

2. §[6] (1)[7]

(2)[8] E törvény hatálya az embert és a környezetet veszélyeztető veszélyes anyagokra és veszélyes keverékekre, és az ezekkel folytatott tevékenységekre terjed ki.

(3)[9] E törvény hatálya a 23. § (5) bekezdésében meghatározott, és a c) pont tekintetében a 20. § (6) bekezdésében, és a h) és i) pont tekintetében a 8/A. §-ban meghatározott kivétellel nem terjed ki[10]

a) az emberi vagy az állatgyógyászati célra használt gyógyszerekre (késztermékekre), és az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályokban meghatározott orvostechnikai eszköznek minősülő termékre és anyagra,

b) a pszichotróp anyagokra, a kábítószerekre, és a kábítószer-prekurzorokra,

c) a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-ai 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kozmetikai termékekre,

d) a hulladéknak minősülő anyagokra,

e) a radioaktív anyagokra,

f) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) szerinti élelmiszerekre,

g) a 178/2002/EK rendelet szerinti takarmányokra,

h) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti növényvédő szerekre,

i) az egyéb veszélyes anyagokra vagy veszélyes keverékekre, amelyekkel kapcsolatban jogszabály olyan bejelentési, engedélyezési vagy egyéb közigazgatási eljárást ír elő, amelynek során érvényesített követelmények megfelelnek az e törvényben meghatározott követelményeknek.

(4) Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében jogszabály elrendelheti e törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazását a (3) bekezdés a)-i) pontjában felsoroltakra.

(5)[11] E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó, Magyarországot is kötelező, kihirdetett nemzetközi egyezmények hatálya alá is tartozó veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek tekintetében, amennyiben e nemzetközi egyezmények a csomagolásra, a feliratozásra (címkézésre), a szállítás részét képező átmeneti tárolásra, a be- és kirakásra eltérő rendelkezéseket állapítanak meg.

(6)[12]

II. Fejezet[13]

[14]

3. §[15]

4. §[16]

III. Fejezet

A VESZÉLYES KEVERÉKEK BEJELENTÉSE[17]

5. §[18]

Bejelentés

6. §[19] (1)[20] A veszélyes keverékeket - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - Magyarország területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalombahozatali tevékenység megkezdésével egyidejűleg, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, a biztonsági adatlap csatolásával köteles elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a veszélyes keverék a terméknyilvántartásban még nem szerepel. A bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.

(2)[21] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell bejelenteni a kizárólag ellenőrzött körülmények között végzett kutatási vagy fejlesztési célra, kísérleti gyártásra és nem termelőüzemi méretű kipróbálásra gyártott, vagy forgalmazott veszélyes keverékeket. A magyarországi gyártó, és forgalmazó a rendelkezésre álló, a veszélyesség meghatározása, a tevékenységet végző egészségének biztonsága szempontjából lényeges adatokat és információkat ebben az esetben is köteles a tevékenységet végző rendelkezésére bocsátani. Minden olyan magyarországi gyártónak és forgalmazónak, amely a bejelentés mellőzésével élni kíván, az egészségügyi államigazgatási szerv által hozzáférhető írásbeli nyilvántartást kell vezetnie a gyártott, vagy forgalomba hozott veszélyes keverékről, a feliratozási és mennyiségi adatokról. A magyarországi gyártót, és forgalmazót a bejelentés mellőzésének lehetősége a gyártástól, vagy a forgalomba hozataltól vagy ezek megkezdésétől számított egy évig illeti meg, amely az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével egy évig meghosszabbítható, ha a magyarországi gyártó, és forgalmazó a meghosszabbítás szükségességét indokolja.

(3)[22] Az egyes fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettsége a CLP VIII. melléklet A. rész 1. pontjában, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot követően megszűnik.

[23]

7. §[24] (1)[25]

(2)[26]

(3)[27]

(4)[28]

Veszélyes keverékek bejelentése[29]

8. § (1)[30]

(2)[31]

(3)[32] A veszélyes keverékek bejelentésével kapcsolatosan megkövetelt adatok hitelességéért a bejelentő a felelős. Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes keverék egészségügyi kockázataira vonatkozóan - a biztonsági adatlap jogszabályban meghatározott adatkörében - további adatszolgáltatásra hívhatja fel a bejelentőt.

(4)[33]

(5)[34] A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő bejelentést az egészségügyi államigazgatási szerv elektronikus úton visszaigazolja.

Méregközpontba történő bejelentés[35]

8/A. §[36] (1) A CLP 45. cikke alapján, a Magyarország területén forgalomba hozott, egészségre gyakorolt vagy fizikai hatás alapján veszélyesként osztályozott keverékek elektronikus bejelentését az egészségügyi államigazgatási szerv fogadja.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek bejelentését, valamint a bejelentés naprakésszé tételét a CLP VIII. melléklet A. rész 1. pontjában, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot követően, a VIII. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani, az Európai Vegyianyag-ügynökség méregközpont értesítésének portálján keresztül.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot megelőzően is benyújtható a toxikológiai központi bejelentés a CLP VIII. mellékletében meghatározott formai és tartalmi követelményekkel a méregközpont értesítésének portálján keresztül. A toxikológiai központi bejelentéssel a bejelentőnek a 6. § szerinti veszélyeskeverék-bejelentési kötelezettségét is teljesítettnek kell tekinteni.

(4) A bejelentéssel kapcsolatosan megkövetelt adatok hitelességéért a bejelentő felelős.

(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi a bejelentés tartalmi követelményeknek történő megfelelését. Eredménytelen adatközlés esetén az egészségügyi államigazgatási szerv intézkedik a bejelentés törléséről.

A forgalomba hozatalra és a közösségi jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos adatok felkutatására vonatkozó előírások[37]

9. §[38] (1)[39]

(2)[40]

(3)[41]

(4)[42]

(5)[43]

10. §[44]

Tájékoztatás a körforgásos gazdaság érdekében[45]

11. §[46] A REACH 3. cikk 33. pontjában meghatározott árucikk bármely szállítója a REACH 33. cikk (1) bekezdésének megfelelően az e célból biztosított formátum és benyújtási eszköz felhasználásával tájékoztatja az Európai Vegyianyag-ügynökséget.

12. §[47]

13. §[48]

IV. Fejezet

VESZÉLYES ANYAGOK, VESZÉLYES KEVERÉKEK TÁROLÁSA, SZÁLLÍTÁSA[49]

A csomagolás, tárolás, szállítás

14. § (1)[50]

(2)[51]

(3)[52] Veszélyes anyagot vagy veszélyes keveréket tilos előállítani, gyártani, csomagolni élelmiszernek, illetőleg takarmánynak minősülő terméket előállító üzemben.

(4)[53] Eredetileg veszélyes anyaghoz vagy veszélyes keverékhez gyártott vagy használt csomagolóeszköz még tisztított, közömbösített állapotban és átmenetileg sem használható élelmiszer, takarmány, valamint ezek alapanyagainak tárolására.

(5)[54] Eredetileg élelmiszerekhez gyártott, illetve használt csomagolóeszköz veszélyes anyag vagy veszélyes keverék tárolására nem használható.

15. § (1)[55] A veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.

(2)[56] A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az (1) bekezdés szerint felelős személyek biztosítják - a biztonsági adatlapon átadott információk felhasználásával is -, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

16. §[57] A veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek szállítása során az élet, a testi épség, valamint a környezet veszélyeztetésének kockázatát a minimálisra kell csökkenteni. Ennek érdekében a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek csomagolását, illetőleg a szállítóeszközt úgy kell megválasztani, hogy a szállított anyag, keverék a rakodás és szállítás során az egészséget, illetve a környezetet ne veszélyeztethesse, illetőleg ne károsíthassa.

17. §[58]

18. §[59]

V. Fejezet[60]

19. §[61]

VI. Fejezet

A KOCKÁZAT KEZELÉSE

Egészségvédelem, munkavédelem, környezetvédelem[62]

20. § (1)[63] A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek előállításának, gyártásának, feldolgozásának, továbbá felhasználásának megkezdése előtt - ideértve a külföldről történő behozatalt is - a tevékenységhez az azonos célra alkalmas veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek közül - lehetőség szerint - a kevésbé veszélyes anyagot (keveréket) kell kiválasztani.

(2)[64]

(3)[65] A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a munkavégző a felelős.

(4)[66] A munkavállalók, illetőleg a lakosság egészségét vagy a környezetet nem megengedhető mértékben érintő kockázatok megfelelő szintre csökkentése érdekében - amennyiben a kockázat megfelelő csökkentése más módon nem lehetséges - egyes veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek alkalmazása, illetőleg egyes, ezekkel végzett tevékenységek betilthatóak, korlátozhatóak.

(5)[67] A lakosság részére kiszerelt, nem ömlesztett formában forgalomba hozott veszélyes anyaghoz, és veszélyes keverékhez a magyarországi forgalomba hozatalért felelős forgalmazó mellékeli a biztonsági adatlapnak a rendeltetés szerinti használattal összefüggő adatainak felhasználásával elkészített, magyar nyelvű használati utasítást.

(6)[68] A környezet veszélyes anyagokkal történő szennyezésének megismerése érdekében egyes, a környezetvédelemért felelős miniszter által meghatározott veszélyes anyagok levegőbe, vizekbe, közcsatornákba, talajra kibocsátott mennyiségeit, illetőleg hulladék formájában történő átadását a szennyezést okozó tevékenységet végző a környezetvédelemért felelős miniszter felügyelete mellett nyilvántartja. A nyilvántartott adatok alapján - az adatok rendszeres gyűjtésével és feldolgozásával - a környezetvédelemért felelős miniszter a kibocsátott szennyezésekről, illetőleg átadott hulladékokról nyilvántartást állít fel, és hoz nyilvánosságra.

(7)[69] A fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik, és az erre vonatkozó dokumentációt az ellenőrzést végző hatóság részére - felhívására - rendelkezésre bocsátja.

21. § (1)[70]

(2)[71]

(3)[72] A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek felett rendelkezési jogosultsággal rendelkező személy, valamint az, akinek munka-, illetve feladatkörébe tartozik ezen anyagok, illetve keverékek megfelelő őrizete, gondoskodik arról, hogy azok a megszerzésükre jogosulatlan vagy biztonságos alkalmazásukra nem képes személyek birtokába ne kerüljenek.

(4)[73] A veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljából kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást - ideértve a veszélyazonosítást is - szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni.

(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a nem foglalkozásszerűen végzett, magáncélú tevékenység során is megfelelően alkalmazni kell.

22. §[74]

VII. Fejezet

A KOCKÁZATOK ISMERTETÉSE, KÖZLÉSE, INFORMÁCIÓCSERE

A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek nyilvántartása, információ-szolgáltatás[75]

23. §[76] (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes keverékek terméknyilvántartása keretében gyűjti, feldolgozza és rendszerezi az ezekkel kapcsolatos toxikológiai, közegészségügyi és klinikai adatokat.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a bejelentett adatok alapján vezeti.

(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes anyagokra, illetve a veszélyes keverékekre vonatkozó, általa nyilvántartott adatokról - a CLP 45. cikkével összhangban és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó törvényi előírások szerint - megkeresésre felvilágosítást ad. Az egészségügyi államigazgatási szerv biztosítja az ezen adatokhoz történő folyamatos - napi 24 órás - hozzáférés lehetőségét.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt, mérgezésekkel kapcsolatos adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére - a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni, és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Magyarország területén előforduló bármilyen eredetű, vegyi anyag okozta emberi mérgezési esetet az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott módon az egészségügyi államigazgatási szervhez be kell jelenteni.

[77]

24. §[78]

A kémiai biztonságot koordináló tanács[79]

25. § (1)[80] A kémiai biztonság irányításának koordinálása, részfeladatainak áttekinthetősége, az egységes és hatékony döntés-előkészítés céljából, a kémiai biztonság biztosításában való aktív nemzeti részvétel elősegítése érdekében tanács működik.

(2)[81] A tanács kidolgozza a kémiai biztonság nemzeti politikáját és programját - beleértve a köznevelési intézmények, a szakképző intézmények, illetve felsőoktatási intézmények tanulói, természetes személyek és a szakemberek kémiai biztonsági oktatásának, képzésének rendszerét, módját is -, továbbá koordinálja a nemzeti program végrehajtását.

(3)[82] A tanács javaslattételi, valamint véleményezési joggal részt vesz bármely, a kémiai biztonságot érintő jogszabály, illetőleg hatósági intézkedés előkészítésében, felülvizsgálatában.

(4)[83] A tanács tagjai a Kormány határozatában meghatározott miniszterek által kijelölt személyek, az országos tisztifőorvos vagy az általa kijelölt személy, továbbá a kémiai biztonság területén érintett egyesületek által a Kormány határozatában meghatározott módon delegált legfeljebb hat személy.

(5)[84] A tanács operatív tevékenységét az egészségügyi államigazgatási szervnél működő titkárság segíti.

26. §[85]

Magyarországi általános hatáskörrel rendelkező (kompetens) nemzeti hatóság[86]

26/A. §[87] A kémiai biztonság területén az EU és az Európai Közösség jogi aktusaiból a tagállamok hatáskörrel rendelkező (kompetens) nemzeti hatóságaira háruló feladatokat a - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az egészségügyi államigazgatási szerv látja el.

Oktatás

27. §[88] A kémiai biztonság, illetőleg a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek helyes kezelésének alapelveit, legfontosabb szabályait - különösen a veszélyes anyagok, a veszélyes keverékek felismerésére, az általánosan használt veszélyes anyagok (keverékek) tárolására, felhasználására vonatkozó ismereteket - a Nemzeti Alaptantervnek tartalmaznia kell.

VIII. Fejezet

A VESZÉLYES ANYAGOKKAL, ILLETVE VESZÉLYES KEVERÉKEKKEL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI, A KÉMIAI BIZTONSÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE[89]

A veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenység feltételei[90]

28. § (1)[91]

(2)[92]

(3)[93] A forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

(4)[94] A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a lakossági felhasználásra forgalomba hozott veszélyes anyagokkal vagy veszélyes keverékekkel a veszélyes anyaghoz vagy veszélyes keverékhez mellékelt, a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítás birtokában is megkezdhető a tevékenység.

29. § (1)[95] Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a tevékenység megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek. A bejelentést az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint, elektronikus úton kell megtenni az egészségügyi államigazgatási szervnek.

(2)[96] A bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

(3)[97] A természetes személyeknek magáncélú, nem foglalkozás körében történő felhasználás céljából veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék vásárlását, illetve felhasználását nem kell bejelenteni.

(3a)[98] A lakossági felhasználásra forgalomba hozott veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet nem kell bejelenteni, amennyiben az ezekkel végzett tevékenységet nem a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, illetve az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke alapján megadott főtevékenység és további tevékenység keretén belül végzik.

(4) Az engedély visszavonásáig, illetve érvényességének lejártáig nem kell bejelenteni azt a tevékenységet, amelyet az arra jogosult e törvény hatálybalépésének napján érvényes tevékenységi engedély, illetve országos forgalmazási engedély alapján végez. Az e törvény hatálybalépése előtt kiadott általános tevékenységi engedély, illetőleg országos forgalmazási engedély csak abban az esetben vonható vissza, ha a tevékenység végzése nem felel meg az e törvényben, illetőleg a végrehajtásáról szóló jogszabályokban foglalt feltételeknek.

(4a)[99] A (4) bekezdéstől eltérően az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint meg kell tenni a bejelentést, ha a kiadásukat követően a tevékenységi engedélyben vagy az országos forgalmazási engedélyben szereplő adatokban változás következett be.

(5)[100] A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel végzett tevékenység előzetes bejelentése nem helyettesíti a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék előállításához, gyártásához, feldolgozásához vagy felhasználásához szükséges egyéb hatósági engedélyeket.

30. § Veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék foglalkozás körében történő felhasználás céljából csak a tevékenység végzésére jogosult és a veszélyes anyag, illetőleg a veszélyes keverék biztonságos alkalmazására képes olyan nagykorú természetes személy vagy jogi személy, illetve a képviseletében eljáró nagykorú személy részére szolgáltatható ki, aki (amely) a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék átvételére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolni tudja.

31. §[101]

31/A. §[102] Az egészségügyi államigazgatási szerv által e törvény vagy e törvény szabályozási tárgykörében európai közösségi rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek kémiai biztonsága, valamint a biocid termékekkel és hatóanyagokkal kapcsolatos tevékenységek körében kérelemre lefolytatott eljárásért vagy igazgatási jellegű szolgáltatásért - az egészségügyért felelős miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott - igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

31/B. §[103]

31/C. §[104] A biocid termékek hazai engedélyezésére irányuló általános közigazgatási rendtartás szerinti eljárás során nincs helye sommás eljárásnak.

A kémiai biztonság hatósági ellenőrzése

32. §[105] (1)[106] Az e törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok, valamint a REACH és a CLP betartásának hatósági ellenőrzését

a) a közegészségügy szempontjából történő megfelelőség tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv,

b) a környezetvédelem vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság,

c) a munkavédelem (munkabiztonság és munkaegészségügy) körében a munkavédelmi hatóság,

d) a tűzvédelem szempontjából a tűzvédelmi hatóság,

e)[107] a tárolás szabályai tekintetében, ha azok megsértése a fogyasztóvédelemről szóló törvény 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontjában meghatározott fogyasztó biztonságát, egészségét, testi épségét sérti vagy veszélyezteti, továbbá a csomagolás, zárás szabályainak fogyasztóval szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. és a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény szabályai szerint,

f) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. §-ának a) pontjában meghatározott fogyasztó számára forgalmazott termék feliratozása (címkézése), egyéb jelölése, a használati utasítás, továbbá a reklámozás tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság az Fttv. szabályai szerint

g)[108] a hulladékgazdálkodás vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság

végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.

(1a)[109] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a REACH rendelet 5., 18., 56. és 67. cikkében foglalt előírások ellenőrzésének tekintetében közreműködik a harmadik országból importált termékek forgalomba hozatalának ellenőrzésében.

(2)[110] Az ellenőrzést végző hatóságok eljárására és intézkedéseire a rájuk vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A tevékenység ellenőrzésére az (1) bekezdés b)-f) pontja szerint jogosult hatóság értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet, ha feladatkörében eljárva az e törvényben, illetőleg a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértése miatt eljárást indított.

(2a)[111] Az (1) bekezdés b)-f) pontja szerint jogosult hatóság a kémiai biztonsági tárgyú ellenőrzéseiről éves összesítő jelentést küld a 26/A. § szerint kijelölt kompetens hatóságnak az Európai Bizottság számára megküldendő tagállami jelentés összeállítása érdekében.

(3)[112] A tevékenység ellenőrzésére az (1) bekezdés b)-f) pontja szerint jogosult hatóság feladatkörében eljárva - a rá vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott intézkedések alkalmazásán túl - az e törvényben, illetőleg a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértése esetén határozatát közli az egészségügyi államigazgatási szervvel. Az egészségügyi államigazgatási szerv a megkeresés alapján indított eljárásban elrendelheti

a) a gyártás korlátozását,

b) a tevékenység meghatározott időpontig vagy feltétel teljesítéséig történő megtiltását, vagy

c) a 33. § szerinti bírság alkalmazását.

(4) A (3) bekezdés c) pontja nem alkalmazható az egészségügyi államigazgatási szervnek az ellenőrzést végző hatóság megkeresése szerinti eljárásában, ha az ellenőrzést végző hatóság az eljárásában e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok megsértése miatt bírságot szabott ki.

(5)[113] Az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban NAV) megküldi a vámtitkot képező adatot vagy információt, ha az az ügyfél személyének vagy a vámhatósági eljárásban érintett veszélyes anyagok, keverékek azonosításához vagy az egészségügyi államigazgatási szerv hatósági feladatának ellátásához szükséges.

(6) A (3) bekezdésben meghatározott intézkedések - a (4) bekezdésre is figyelemmel - egyidejűleg is alkalmazhatóak.

(7)[114]

(8)[115] Az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

33. § (1)[116] Az egészségügyi államigazgatási szerv a kémiai biztonságot szabályozó uniós rendeletekben, az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban foglalt, a veszélyes anyagokkal, és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 20 millió forintig terjedő kémiai terhelési bírságot szabhat ki.

(2)[117] Az (1) bekezdés szerinti bírság konkrét összegét - a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontokon túlmenően - az emberi egészség, a környezet sérelmének, illetve a veszélyeztetésének mértékére, valamint a hatékonyság, az arányosság és a visszatartó hatás elvére tekintettel kell meghatározni.

(3)[118] A bírságot az egészségügyi államigazgatási szervnek a kincstárnál vezetett számlájára kell befizetni.

(4)[119]

33/A. §[120] (1)[121] A szolgáltató köteles az egészségügyi kártevőirtó tevékenység folytatására irányuló szándékát az egészségügyi államigazgatási szervnek bejelenteni.

(2)[122] Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytató szolgáltatónak meg kell felelnie az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek. Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, és a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül ellenőrzi a szolgáltatónál a folyatni kívánt tevékenység jogszabályoknak való megfelelőségét. A tevékenység gyakorlásának feltétele az egészségügyi államigazgatási szerv megfelelőségi nyilatkozata.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységi körben az a természetes személy járhat el, aki a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

(4)[123] Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet folytató szolgáltatókról nyilvántartást vezet, amely - ha a szolgáltató egyéni vállalkozó - tartalmazza a szolgáltató természetes személyazonosító adatait, továbbá a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag az e tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.

(4a)[124] A nyilvántartásban kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen átadhatók, és a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók.

(5) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában egészségügyi kártevőirtó tevékenységnek minősül a külön jogszabályban meghatározott olyan tevékenység, amely egészségügyi kártevők irtására vagy külön jogszabályban meghatározott növényvédelmi célú kártevőirtásra irányul, és a külön jogszabály szerinti szakképesítéssel végezhető.

(6)[125] Az egészségügyi államigazgatási szerv a szolgáltató adataiban történt változás bejelentését követő 15 napon belül a kártevőirtó tevékenység ellátását megtiltja, ha annak jogszabályban meghatározott feltételei már nem állnak fenn.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. § (1)[126] Ez a törvény - a (2) bekezdés kivételével - 2001. január 1. napján lép hatályba.

(2)[127]

(3)[128] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a)[129]

b) a kémiai terhelési bírság alkalmazásának

c) a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek gyakorlásához, valamint a veszélyes anyagokkal és készítményekkel folytatott tevékenységekkel kapcsolatos kockázat-becslés végzéséhez szükséges feltételek, ideértve a képesítési feltételeket is

d) a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának

e)[130] a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek környezetkárosító és -szennyező hatásai megelőzésének

f)[131] a biocid anyagok és termékek - ideértve az irtószereket is - előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának, valamint az ezzel összefüggő hatósági eljárásoknak

g)[132] a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

ga) 2. cikk (7) és (8) bekezdése végrehajtása körében a biocid termékek ivóvíz-szolgáltatásban történő felhasználása - szükség szerinti - korlátozásának, valamint egyes biocid termékeknek a rendelet előírásai alól honvédelmi érdekből történő mentesítésének,

gb) 17. cikk (5) bekezdése végrehajtása körében a lakosság biocid termékek előnyeiről és kockázatairól, valamint felhasználásuk minimálisra csökkentésének lehetőségeiről szóló tájékoztatásának,

gc) 58. cikk (6) bekezdése végrehajtása körében a címkézés nyelvi követelményeinek,

gd) 65. cikke végrehajtása körében a biocid termékek és a kezelt áruk nyomon követésének,

ge) 69. cikk (3) bekezdése végrehajtása körében a biocid termékek nyilvántartása érdekében a csomagolás, címke és a tájékoztatók benyújtásának, valamint a magyar nyelvű címkékkel történő ellátásának,

gf) 75. cikk (2) és (3) bekezdése végrehajtása körében a biocid termékekkel foglalkozó bizottság tagja kijelölésének és feladatellátása feltételeinek,

gg) 80. cikk (2) és (3) bekezdése végrehajtása körében az eljárási díjakat megállapítsa, valamint a díjakkal kapcsolatos eljárások,

gh) 81. cikke végrehajtása körében az illetékes hatóság kijelölésének,

gi) 87. cikke végrehajtása körében a rendelet megsértése esetén alkalmazandó hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kijelölje, illetve megállapítsa, és azok alkalmazásának,

gj) 89. cikk (2) bekezdése végrehajtása körében legfeljebb két éves átmeneti időszak

részletes szabályait rendeletben meghatározza.

(4) Felhatalmazást kap

a)[133] az egészségügyért felelős miniszter, hogy

aa)[134] a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek osztályba sorolásához szükséges R és S mondatok, R és S számok, továbbá a veszélyszimbólumok és jelek körét;

ab)[135] az e törvényben meghatározott eljárások során használt bejelentőlap, mérgezési eset bejelentő lap tartalmi és formai követelményeit,

ac)[136] az egészségügyi kártevőirtó szerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint az egészségügyi kártevőirtó szerekkel, valamint gázosítószerekkel tevékenységet végző természetes személyek szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályokat,

ad)[137] a csomagolás, a feliratozás (címkézés) részletes szabályait,

ae)[138]

af) a vegyi anyagok okozta mérgezési esetek kötelező bejelentésének szabályait,

ag)[139] az osztályba sorolt veszélyes anyagok jegyzékbe vételének, a veszélyes keverékek nyilvántartásának rendjét, valamint a jegyzék közzétételére és rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat,

ah)[140] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenység előzetes bejelentésének, a bejelentési eljárásnak a részletes szabályait,

ai)[141] a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek teljes életciklusára vonatkozó, a kémiai biztonsággal kapcsolatos helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

aj)[142] a hazai és a nemzetközi adatok fogadásáért és feldolgozásáért felelős Információs Központot működtető szervet és a REACH, valamint a CLP végrehajtásáért felelős szervet rendeletében kijelölje, valamint a magyarországi illetékes (kompetens) nemzeti hatóságnak az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásának rendjét,

ak)[143] a Magyarországot fenyegető kémiai terrorcselekmények, katasztrófák megelőzésének, következményei elhárításának, illetve mérséklésének, mérgezettjei ellátásának, valamint az Európai Bizottsággal együttműködő gyors riasztási rendszer működésének szabályait,

b)[144] a Kormány, hogy e törvény, a végrehajtására kiadott rendeletek, valamint a REACH és a CLP végrehajtásának ellenőrzésében érintett szervek együttműködésének módját, valamint a hatósági feladatok megosztását,

c)[145]

d)[146]

e)[147] a Kormány, hogy a nemzetközi információs rendszerben (PIC) megjelölt egyes veszélyes anyagok exportjának, importjának, forgalmazásának, használatának korlátozását,

f)[148] az egészségügyért felelős miniszter, hogy a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a lakosság egészségének, illetve a környezet védelme érdekében korlátozni indokolt veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek, valamint tevékenységek körét, valamint a korlátozás módját,

g)[149]

h)[150] az egészségügyért felelős miniszter, hogy az agrárpolitikáért felelős miniszterrel, valamint a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a biocid termékekben felhasználható hatóanyagok jegyzékét, a kis kockázattal járó biocid termékek hatóanyagainak jegyzékét, a hatóanyagokra vonatkozó általános adatok körét, a biocid termékekre vonatkozó közös alapadatokat, a hatóanyagokra és a biocid termékekre vonatkozó kiegészítő adatokat, valamint az aktív hatóanyagok és a biocid termékek adatait, továbbá a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 89. cikke szerinti átmeneti intézkedések körében a biocid anyagok - ideértve a faanyag-védőszereket, az irtószereket, valamint a fertőtlenítő szereket - előállításának, gyártásának, forgalomba hozatalának, felhasználásának részletes szabályait,

i)[151] az egészségügyért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a 31/A. § szerinti, kémiai biztonsági és biocid termékekkel és hatóanyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak körét és mértékét, valamint a díj fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket,

j)[152] a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy

ja)[153]

jb) a környezetbe kerülő, szennyezést okozó veszélyes anyagok nyilvántartásának rendjét,

k)[154] a honvédelemért felelős miniszter, hogy

ka)[155] a honvédségnél alkalmazott veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel munkahelyen végzett tevékenység kémiai biztonsággal összefüggő szabályait,

kb) a katonai célú robbanó- és pirotechnikai anyagok telephelyen kívüli szállításának, szállítási csomagolásának szabályait, valamint ezen anyagok felhasználásának e törvénytől eltérő részletes szabályait,

l)[156] az iparügyekért felelős miniszter az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben meghatározza a vámellenőrzés alatt álló veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolására vonatkozó, e törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat,

m)[157]

rendeletben meghatározza.

(5)[158]

(6)[159] Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a munkavállalók egészségének védelme érdekében korlátozandó veszélyes anyagok, veszélyes keverékek, illetve tevékenységek körét, valamint a korlátozás módját.

(7)[160]

35. §[161] (1) Ez a törvény a végrehajtására kiadott rendeletekkel együtt a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, valamint az azt módosító

aa) 807/2003/EK tanácsi rendelet,

ab) 96/56/EK, 1999/33/EK, 2006/121/EK parlamenti és tanácsi irányelvek,

ac) 71/144/EGK, 73/146/EGK, 75/409/EGK, 79/831/EGK, 80/1189/EGK, 87/432/EGK, 90/517/EGK, 92/32/EGK, 2006/102/EK tanácsi irányelvek,

ad) 76/907/EGK, 79/370/EGK, 81/957/EGK, 82/232/EGK, 83/467/EGK, 84/449/EGK, 86/431/EGK, 88/302/EGK, 88/490/EGK, 91/410/EGK, 91/632/EGK, 92/37/EGK, 93/21/EGK, 93/72/EGK, 93/101/EK, 94/69/EK, 96/54/EK, 97/69/EK, 98/73/EK, 98/98/EK, 2000/32/EK, 2000/33/EK, 2001/59/EK, 2004/73/EK bizottsági irányelvek,

b) az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalmazásáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről,

d) az Európai Parlament és Tanács 2004/10/EK irányelve (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről,

e) az Európai Parlament és a Tanács 2004/9/EK irányelve (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról,

f) a Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében).

g)[162] az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról, 9. cikk (a törvény 33/A. §-a).

h)[163] az Európai Parlament és a Tanács 2008/112/EK irányelve (2008. december 16.) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról, 4. és 5. cikk (a törvény 1. § c) és d) pontja).

i)[164] az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról.

(2)[165] Ez a törvény a 34. § (3) bekezdés b) és f) pontjában, a 34. § (4) bekezdés a) pont aj) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott végrehajtási rendeleteivel együtt

a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i, 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i, 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

c) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i, 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

d)[166] az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

e)[167] az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló 2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3)[168] A 11. § a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés 2000. április 11-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[3] Megállapította a 2008. évi XXVIII. törvény 8. §-a. Hatályos 2008.07.01.

[4] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 74. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[5] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 74. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[6] Megállapította a 2008. évi XXVIII. törvény 9. §-a. Hatályos 2008.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § a) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[8] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 75. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[9] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 75. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[10] A nyitó szövegrészt módosította a 2023. évi XIX. törvény 46. § a) pontja. Hatályos 2023.06.01.

[11] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LVI. törvény 224. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[13] Az "AZ ANYAGOK ÉS A KEVERÉKEK EMBERRE ÉS KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA, A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA" fejezetet hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § b) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[14] Az "A veszélyesség meghatározása" alcímet hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § b) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § b) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[16] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[17] A címet módosította a 2023. évi XIX. törvény 47. § a) pontja. Hatályos 2023.06.01.

[18] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLIV. törvény 126. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2015.06.01.

[19] Megállapította a 2004. évi XXVI. törvény 74. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[20] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 76. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[21] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 76. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[22] Beiktatta a 2019. évi CXXI. törvény 28. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[23] A "Veszélyes anyag bejelentése" alcímet hatályon kívül helyezte a 2023. évi XIX. törvény 47. § b) pontja. Hatálytalan 2023.06.01.

[24] Megállapította a 2008. évi XXVIII. törvény 13. §-a. Hatályos 2008.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXVI. törvény 74. § a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXVI. törvény 74. § a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § c) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § c) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[29] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXVI. törvény 74. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[32] Megállapította a 2011. évi CLXXVI. törvény 70. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[34] Megállapította a 2019. évi CXXI. törvény 30. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[35] Az alcímet beiktatta a 2019. évi CXXI. törvény 31. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[36] Beiktatta a 2019. évi CXXI. törvény 31. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[37] A cím szövegét megállapította a 2009. évi CLIV. törvény 64. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[38] Megállapította a 2009. évi CLIV. törvény 64. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLIV. törvény 126. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2015.06.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLIV. törvény 126. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.12.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLIV. törvény 126. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.12.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLIV. törvény 126. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.12.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLIV. törvény 126. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2015.06.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § d) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[45] Az alcímet beiktatta a 2021. évi II. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.03.01.

[46] Beiktatta a 2021. évi II. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.03.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[48] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[49] A cím szövegét megállapította a 2009. évi CLIV. törvény 129. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.06.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLIV. törvény 126. § (5) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2015.06.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLIV. törvény 126. § (5) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2015.06.01.

[52] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése j) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[53] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése k) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[54] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[55] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[56] Módosította a 2021. évi CI. törvény 84. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[57] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése a) és d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[58] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLIV. törvény 126. § (5) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2015.06.01.

[59] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLIV. törvény 126. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[60] A "KOCKÁZATBECSLÉS, KOCKÁZATCSÖKKENTÉS" fejezetet hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § e) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § e) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[62] A Fejezetcímet módosította a 2008. évi XLVII. törvény 54. § h) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[63] Módosította a 2023. évi XIX. törvény 46. § c) pontja. Hatályos 2023.06.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § f) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[65] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése e) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[66] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[67] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 77. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[68] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 223. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[69] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVII. törvény 54. § g) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVII. törvény 54. § g) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[72] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[73] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 78. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[74] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[75] A cím szövegét módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[76] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 79. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[77] Az "Információs Központ a hazai és a nemzetközi adatok fogadására és feldolgozására" alcímet hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § g) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § g) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[79] A címet módosította a 2012. évi CCXII. törvény 63. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[80] Módosította a 2012. évi CCXII. törvény 63. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[81] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 40. § 1. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[82] Módosította a 2012. évi CCXII. törvény 63. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[83] Módosította a 2012. évi CCXII. törvény 63. § a)-b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[84] Módosította a 2012. évi CCXII. törvény 63. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § h) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[86] Beiktatta a 2004. évi XXVI. törvény 81. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[87] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 107. § (3) bekezdése t) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[88] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[89] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése m) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[90] A cím szövegét módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése m) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[93] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 80. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.06.29.

[94] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 80. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.06.29.

[95] Módosította a 2023. évi XIX. törvény 46. § b) pontja. Hatályos 2023.06.01.

[96] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 81. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.06.29.

[97] Módosította a 2019. évi CXII. törvény 40. § 2. pontja. Hatályos 2020.01.01.

[98] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 45. §-a. Hatályos 2023.06.01.

[99] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 81. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.06.29.

[100] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése a) és e) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 85. § i) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[102] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[103] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CXXVII. törvény 90. § - a. Hatálytalan 2013.09.01.

[104] Megállapította a 2019. évi CXXI. törvény 32. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[105] Megállapította a 2007. évi CLXI. törvény 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[106] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése o) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[107] Megállapította a 2012. évi LXXXVIII. törvény 36. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[108] Beiktatta a 2021. évi II. törvény 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.03.01.

[109] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 82. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.06.29.

[110] Módosította a 2008. évi XLVII. törvény 37. § (6) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[111] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 82. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.06.29.

[112] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 223. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[113] Beiktatta a 2017. évi CLXXXVIII. törvény 12. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[114] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LVI. törvény 224. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[115] Beiktatta a 2008. évi XLVII. törvény 37. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[116] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 83. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[117] Megállapította a 2020. évi CLXVIII. törvény 58. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[118] Megállapította a 2011. évi CLXVI. törvény 11. § -a. Hatályos 2012.01.01.

[119] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXVI. törvény 84. § 27. pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[120] Megállapította a 2009. évi CLIV. törvény 67. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[121] Megállapította a 2019. évi CX. törvény 44. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[122] Megállapította a 2019. évi CX. törvény 44. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[123] Megállapította a 2019. évi CX. törvény 44. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[124] Beiktatta a 2017. évi XLIV. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.06.02.

[125] Beiktatta a 2019. évi CX. törvény 44. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[126] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 438. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[127] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 438. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[128] Módosította a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja bd) alpontja. Hatályos 2008.07.01.

[129] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi CCXII. törvény 64. § - a. Hatálytalan 2013.01.01.

[130] Beiktatta a 2011. évi CLXXVI. törvény 72. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[131] Megállapította a 2013. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.06.

[132] Beiktatta a 2012. évi CCXII. törvény 62. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[133] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (6) bekezdés d) pontja. Hatályos 2007.01.01

[134] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[135] Módosította a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja be) alpontja. Hatályos 2008.07.01.

[136] Módosította a 2019. évi CX. törvény 44. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[137] Módosította a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja bf) alpontja. Hatályos 2008.07.01.

[138] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[139] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[140] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése m) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[141] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[142] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése r) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[143] Beiktatta a 2004. évi XXVI. törvény 82. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[144] Beiktatta a 2009. évi CLIV. törvény 68. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[145] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[146] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[147] Módosította a 2008. évi CVI. törvény 73. § (12) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[148] Megállapította a 2011. évi LXXXI. törvény 87. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.01.

[149] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[150] Megállapította a 2013. évi CXXVII. törvény 88. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.06.

[151] Megállapította a 2008. évi XXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[152] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (6) bekezdés d) pontja. Hatályos 2007.01.01

[153] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXVI. törvény 74. § c) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[154] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (6) bekezdés d) pontja. Hatályos 2007.01.01

[155] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése m) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[156] Módosította a 2009. évi CLIV. törvény 127. § (11) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[157] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[158] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLIV. törvény 126. § (4) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2010.12.01.

[159] Módosította a 2010. évi CXXX. törvény 44. § (26) bekezdése, valamint 52. § 5. pontja. Hatályos 2011.01.01.

[160] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CXXVI. törvény 100. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2020.01.01.

[161] Megállapította a 2008. évi XXVIII. törvény 19. §-a. Hatályos 2008.07.01.

[162] Beiktatta a 2009. évi CLIV. törvény 69. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[163] Beiktatta a 2010. évi CLXXIII. törvény 108. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[164] Beiktatta a 2011. évi CLXXVI. törvény 73. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[165] Megállapította a 2013. évi CXXVII. törvény 89. § - a. Hatályos 2013.07.06.

[166] Beiktatta a 2017. évi XLIV. törvény 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.06.02.

[167] Beiktatta a 2019. évi CXXI. törvény 33. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[168] Beiktatta a 2021. évi II. törvény 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.03.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére