123/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § - ának (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A miniszter - meghatározott feladatokkal megbízott politikai és címzetes államtitkárok közreműködésével - ellátja)

"m) a külön szabályozások szerinti koordinációs és egyéb feladatok teljesítése"

(terén jelentkező kormányzati teendőket. )

2. §

Ahol kormányrendelet vagy kormányhatározat a Regionális Fejlesztési Holding Rt. vonatkozásában európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli minisztert vagy regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert említ, ott a továbbiakban a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert kell érteni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba; egyidejűleg az R. 3. § - ának k) pontja, 4. § - a (1) bekezdésének l) pontja, 4. § - a (2) bekezdésének szövegéből az "és l) ", valamint az "és 7. számú melléklete" szövegrész, az R. 7. számú melléklete, továbbá a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter feladat - és hatásköréről szóló 293/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § - ának (2) bekezdése és 12. § - ának b) pontja a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k. ,

miniszterelnök