293/2004. (X. 28.) Korm. rendelet

a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 37. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a következők szerint határozza meg:

1. §

(1) A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) irányítja

a) a területpolitikai, területfejlesztési, területrendezési és régiófejlesztési,

b) az idegenforgalmi (turizmussal kapcsolatos), továbbá

c) az építésügyi és lakásügyi kormányzati feladatok ellátását.

(2) Külön jogszabályokban meghatározottak szerint feladatkörében gondoskodik a tulajdonosi joggyakorlás körében jelentkező kormányzati teendők ellátásáról.

(3) Feladatkörében - az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszterrel - közreműködik az európai strukturális alapok magyarországi támogatási programjainak megvalósításában.

(4) Feladatkörében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel együttműködik a vidékfejlesztés átfogó közép- és hosszú távú stratégiájának tervezésében, különös tekintettel a hazai kiemelt térségi és keretprogramok megvalósítására, a kiemelt üdülőkörzetekhez (így különösen Balaton, Velencei tó - Vértes) kötődő fejlesztésekre, a falusi és agroturizmussal kapcsolatos feladatok ellátására.

(5) Feladatkörében együttműködik a belügyminiszterrel a területfejlesztési és területrendezési, valamint a településrendezési tevékenység településfejlesztési tevékenységgel történő összehangolásában.

(6) Feladatkörében együttműködik a nemzeti kulturális örökség miniszterével a műemléki és a régészeti védelem alá helyezés és törlés ügyében, továbbá a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság munkájában és a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott Egyezmény végrehajtásában.

(7) Feladatkörében együttműködik az önkormányzatokkal, azok társulásaival és azok érdekvédelmi szervezeteivel, a társadalmi szervezetekkel, szakmai érdekvédelmi szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, alapítványokkal, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozók érdekvédelmi szervezeteivel a támogatásukra vonatkozó szabályozás és az irányítása alá tartozó ágazatok támogatási szabályozásának összehangolása érdekében.

(8) Feladatkörében gondoskodik a területfejlesztéssel, a regionális fejlesztéssel, az építésüggyel, a lakáspolitikával és a lakásüggyel, valamint a turizmussal kapcsolatos kormányzati szintű nemzetközi teendők ellátásáról.

(9) A Kormány regionális fejlesztési programjának megalapozása érdekében a tárca nélküli miniszter figyelemmel kíséri a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok feltételeinek alakulását, feldolgozza és jelzi azok várható tendenciáit. Ennek keretében

a) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat, egybeveti azokat a gazdaságpolitikai és környezetgazdasági célokkal, gondoskodik az azokkal összefüggő kormányzati intézkedések hatásvizsgálatainak elkészítéséről;

b) gondoskodik tudományosan megalapozott rövid, közép- és hosszú távú gazdasági előrejelzések, elemzések készítéséről;

c) megállapításairól és az azok alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatairól tájékoztatja a Kormányt;

d) az érdekelt miniszterekkel együttműködve a feladatkörében elemzi és feldolgozza az uniós támogatások programjainak megvalósulását;

e) gondoskodik a területfejlesztéssel és rendezéssel kapcsolatos tájékoztatási feladatok teljesítéséről.

2. §

(1) A tárca nélküli miniszter a területfejlesztéssel, a regionális fejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatkörében, felügyeleti jogkörében

a) irányítja a területfejlesztési koncepciók és programok, továbbá területrendezési tervek rendszerének kialakítását, működését, meghatározza részletes tartalmi követelményeiket, elkészítésük, alkalmazásuk és karbantartásuk rendjét, koncepciókat, programokat és javaslatokat készít az országos terület- és regionális fejlesztési politika megalapozására;

b) előkészíti az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámolót;

c) kidolgozza az országos területfejlesztési koncepciót;

d) kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét, a területfejlesztést szolgáló pénzügyi eszközök felhasználásának szabályait, javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára;

e) kidolgozza a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályait, javaslatot tesz vállalkozási övezetek kijelölésére;

f) közreműködik a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok munkájában, ellátja az Országos Területfejlesztési Tanácsban való részvétellel és a Tanács működésével kapcsolatos feladatokat, összehangolja a központi közigazgatási szervek területfejlesztéssel összefüggő tevékenységét, így különösen a megyei, illetve a regionális területfejlesztési tanácsokban képviselendő kormányzati álláspontot;

g) az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek összhangjának megteremtése érdekében szakmai szempontból előzetesen véleményezi a megyei területrendezési terveket;

h)[1]

i) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintő kutatási elemző tevékenységet, e körben együttműködési megállapodásokat köt, támogatja a kutatási-fejlesztési feladatok ellátását;

j) kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert, javaslatot tesz a kötelező adatszolgáltatás rendjére;

k) szakirányítást gyakorol a területi főépítészek területfejlesztéssel, valamint terület- és településrendezéssel összefüggő feladatainak ellátása felett, különös tekintettel államigazgatási szervként végzett hatósági feladataikra;

l) a belügyminiszterrel együttműködésben szakmailag irányítja a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok vezetőinek a regionális fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési tanácsok, kistérségi fejlesztési tanácsok feletti törvényességi felügyeletét és a területfejlesztési önkormányzati társulások feletti törvényességi ellenőrzését;

m) javaslatot tesz a Kormány képviselőjére a Balaton Fejlesztési Tanácsban;

n) összehangolja - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a Balatonnal kapcsolatos összkormányzati feladatokat, részt vesz a Balatoni Tárcaközi Bizottság tevékenységében;

o) gondoskodik a területrendezési tervekről szóló törvények előkészítéséről és végrehajtásáról;

p) közreműködik a területi marketing tevékenység kormányzati feladatainak ellátásában;

q) közreműködik a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerének átalakításával kapcsolatos kormányzati javaslatok kidolgozásában.

(2)[2]

(3) A tárca nélküli miniszter a terület- és regionális fejlesztéssel kapcsolatos feladatkörében a nemzetközi segélyek, a strukturális alapok fogadása érdekében

a) közreműködik a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítási rendszerének kidolgozásában;

b) részt vesz - együttműködve az európai uniós ügyekért felelős tárca nélküli miniszterrel - az Európai Unió kohéziós politikája szabály- és célrendszerének kialakításában, különös tekintettel a szabályozási rendszerre;

c) gondoskodik a regionális fejlesztési operatív programok elkészítéséről;

d) összehangolja a Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése során a regionális tervezést;

e) gondoskodik a pályázók felkészítéséről, képzéséről, tájékoztatásáról;

f) gondoskodik a Projekt Generation Facility II. fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelettel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról azzal, hogy ahol a rendelet Nemzeti Fejlesztési Hivatalt vagy Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökét említi, ott a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalt, illetve annak elnökét kell érteni, kivéve a rendelet 3. § (2) bekezdésének b), c), d), e) és h) pontjait.

(4) A minisztert a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenységében - a Kormány külön rendeletével létrehozott és szabályozott - Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, valamint az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal segíti.

3. §

(1) A tárca nélküli miniszter az idegenforgalommal kapcsolatos feladatkörében

a) kidolgozza az idegenforgalom (turizmus) cél-, eszköz- és intézményrendszerét, politikai koncepcióját, ennek részeként a fejlesztési és marketing koncepciót, továbbá az ezekkel kapcsolatos stratégiát, döntési javaslatokat;

b) a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendelkezik a külön jogszabály alapján a hatáskörébe utalt pénzügyi alapokkal, célelőirányzatokkal, gondoskodik működésük, valamint felhasználásuk szabályozásáról és ellenőrzéséről;

c) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatok végrehajtását, a turizmus fejlesztését szolgáló nemzetközi programokat, valamint közreműködik az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati kapcsolatok szervezésében, elősegíti a két- és többoldalú nemzetközi turisztikai kapcsolatok fejlesztését;

d) az érintett miniszterekkel együttműködve előkészíti a turizmus fejlesztését érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezetét;

e) részt vesz az országkép kialakításában;

f) közreműködik a turizmusra vonatkozó statisztikai információs rendszer kialakításában, működtetésében és fejlesztésében, koordinálja a tevékenységének ellátásához szükséges adatkezelési tevékenységet, valamint összehangolja az információ-feldolgozó, elemző munkát;

g) gondoskodik a Turisztikai Értesítő szerkesztéséről és kiadásáról;

h) külön jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a gazdasági és közlekedési miniszterrel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt érintő szakmai feladatok ellátása tekintetében.

(2) A miniszter (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátását - külön kormányrendelettel létrehozott és szabályozott - hivatal segíti.

4. §

A tárca nélküli miniszter - a településrendezési feladatokat is magában foglaló - építésügyi feladatkörében

a) koncepciókat és javaslatokat készít az építésügyi politika megalapozására, annak célkitűzéseit érvényesíti koordinációs, szervező irányító és információs feladataiban;

b) közreműködik az építésügyi stratégiai koncepciók és programok kialakításában, képviseli azokat a civil társadalommal, a szakmai és társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás során;

c) a stratégia és a koncepciók kialakítása érdekében kikéri az építésüggyel kapcsolatban lévő különböző társadalmi csoportok, érdekvédelmi, társadalmi és szakmai szervezetek véleményét;

d) előkészíti, illetőleg megalkotja az építésügyet érintő, a külön jogszabályok szerint hatáskörébe tartozó jogszabályokat, határozatokat;

e) ellátja, illetőleg gyakorolja a belügyminiszter számára az e rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított, az építésüggyel és a településrendezéssel kapcsolatos feladat- és hatásköröket.

5. §

A tárca nélküli miniszter lakásügyi feladatkörében

a) gondoskodik a Nemzeti Lakásprogram kidolgozásáról és a program megvalósításával kapcsolatos intézkedések előkészítéséről, végrehajtásáról;

b) kidolgozza az állami lakáscélú támogatások szabályozását, továbbá a lakáspolitikai tárgyú törvények és más jogszabályok tervezeteit;

c) lakásügyi tárgykörben rendeletet alkot;

d) dönt az állami támogatású lakáspályázatokról;

e) közreműködik az időszaki és rendkívüli helyzetekből adódó feladatok (pl. árvíz, belvíz, martinsalak) koordinálásában;

f) összehangolja a lakásügyekkel és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos kormányzati feladatokat;

g) ellátja a fejezetében lévő lakáscélú támogatások tervezésével és folyósításával összefüggő feladatokat.

6. §

A tárca nélküli minisztert a 4. és 5. §-ban meghatározott feladatkörében - a Kormány külön rendeletével létrehozott és szabályozott - Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal segíti.

7. §

A tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörében

a) előkészíti az Országgyűlés és a Kormány hatáskörébe tartozó döntések tervezeteit;

b) véleményezi a kormány-előterjesztések és a miniszteri rendeletek tervezeteit;

c) jogi szabályozást igénylő kérdésekben rendeletet alkot;

d) ellátja a Kormány országgyűlési képviseletével kapcsolatos feladatokat, együttműködik az Országgyűlés illetékes bizottságaival.

8. §

A tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköre ellátásával összefüggésben:

a) közreműködik a Kormány közigazgatás-fejlesztési programjának végrehajtásában, az általa irányított-fel-ügyelt hivatalok bevonásával javaslatot tesz a korszerű igazgatási módszerek, eljárások alkalmazására, figyelemmel kíséri, javaslataival segíti a regionális hatáskörök gyakorlásának kialakításával kapcsolatos döntések előkészítését;

b) pályázatokat ír ki;

c) ellátja, az Országos Szakképesítési Jegyzék szerint hatáskörébe utalt szakképesítések tekintetében a szakképzési törvény alapján, a szakképesítésért felelős miniszter feladatait;

d) gondoskodik feladatkörében oktatási és továbbképzési feladatok ellátásáról, biztosítja a képzések összhangját a kormányzati tervekkel, programokkal;

e) kapcsolatot tart az állampolgári jogok országgyűlési biztosával;

f) együttműködik a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel és az érintett szakminiszterrel a felügyeleteirányítása alatt álló szervek, valamint a kormányzati informatika összhangja érdekében;

g) adományozza a - külön jogszabályokban alapított -szakmai díjakat, kitüntetéseket, javaslatokat tehet a nem hatáskörébe tartozó díjak, kitüntetések adományozására;

h) előkészíti a más szerv hatáskörébe tartozó, külön jogszabályokban meghatározott személyügyi döntéseket;

i) biztosítja a Magyar Államkincstárnak külön jogszabályokban meghatározott közreműködését a támogatási előirányzatok pályázati rendszerében a pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési feladatok ellátásában;

j) ellátja és végrehajtja a külön jogszabályban és kormányhatározatban meghatározott, hatáskörébe tartozó, a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő feladatokat;

k) gondoskodik az általa irányított szakterületen a hatósági szolgáltatás és ügyintézés színvonalas és törvényes ellátásáról, valamint ellátja külön jogszabályokban meghatározott esetekben a hatóság felügyeleti, hatósági és szakhatósági hatásköreit;

l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök a feladatkörébe, illetőleg hatáskörébe utal;

m) ellátja a külön jogszabály szerint hatáskörébe tartozó egyházakkal kapcsolatos ágazati feladatokat;

n) ellátja a külön jogszabály szerint hatáskörébe tartozó határon túli magyarokkal kapcsolatos ágazati feladatokat.

9. §

A tárca nélküli miniszter e rendeletben és külön jogszabályokban meghatározott, területfejlesztési, regionális fejlesztési, építés- és lakásügyi, valamint idegenforgalmi feladat- és hatáskörei tekintetében a kötelezettségek és jogosultságok, valamint egyes feladatok tekintetében a gazdasági és közlekedési miniszter, a belügyminiszter és az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter általános jogutódja.

10. §

A 2005. évi költségvetési törvény hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakra vonatkozó szervezeti, személyi, tárgyi feltételekről, valamint a költségvetési és pénzügyi intézkedésekről a tárca nélküli miniszter- az erre vonatkozó külön jogszabály alapján - a Turisztikai Hivatal vonatkozásában a gazdasági és közlekedési miniszterrel, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal vonatkozásában a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel, a költségvetési törvény melléklete EU integráció alcímének szétválasztása kérdésében az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszterrel állapodik meg.

11. §

A tárca nélküli miniszter - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - az általa felügyelt országos hatáskörű szervek vezetői tekintetében gyakorolja a munkáltatóijogokat, meghatározza a szervezeti egységek szervezeti és működési szabályzatát, illetve ügyrendjét.

12. §

A tárca nélküli miniszter gyakorolja a vagyonkezelői és alapítói, illetve tulajdonosi jogokat:

a) a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.,

b)[3]

c) a Magyar Turizmus Rt.,

d) az ÉMI Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs Kht. és

e) a Magyar Lakás-innovációs Kht.tekintetében.

13. §

(1) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott kormányrendelet, miniszteri rendelet vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze

a) területfejlesztésért és területrendezésért felelős minisztert, illetve közigazgatás- és területpolitikáért felelős államtitkárt, területfejlesztési és területrendezési feladatok tekintetében európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli minisztert,

b) idegenforgalom ágazat szakmai irányítása tekintetében gazdasági és közlekedési minisztert,

c) az építésügyi és lakásügyi feladatok tekintetében belügyminisztert, a Nemzeti Lakásprogram kapcsán kormánymegbízottat,

d) lakástámogatások folyósítása tekintetében pénzügyminisztert

említ, ott a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert kell érteni.

(2) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott kormányrendelet, miniszteri rendelet vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze

a) a területfejlesztés, regionális fejlesztés tekintetében a költségvetési törvény "Miniszterelnökség" fejezetét,

b) az építésügy, valamint a lakásügy tekintetében a költségvetési törvény "Belügyminisztérium" fejezetét,

c) az idegenforgalom, illetve turizmus tekintetében a költségvetési törvény "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium" fejezetét,

d) a lakásügy tekintetében a költségvetési törvény "Pénzügyminisztérium" fejezetét

említi, ott 2005. január 1. napját követően a költségvetési törvény "Területfejlesztés" fejezetét kell érteni.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 41/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatálytalan 2005.03.18.

[2] Hatályon kívül helyezte a 123/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatálytalan 2005.06.30.

[3] Hatályon kívül helyezte a 123/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatálytalan 2005.06.30.