128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat.) 53. §-ában, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 26. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az 1. § a) pontja, valamint a 2., 3. és 5. § tekintetében a belügyminiszterrel, az 5. § (2) bekezdése tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

E rendeletet

a)[1] az adatközlési és bejelentési kötelezettségek tekintetében a gazdasági és közlekedési miniszter kormányzati feladatkörébe tartozó területen működő, a Kat. 3. § y) pontja szerinti veszélyes tevékenységet folytató jogi személyekre, valamint természetes személyekre, valamint

b)[2]

2. §

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).[3]

a)[4]

b)[5]

c)[6]

d)[7]

e)[8]

f)[9]

3. §[10]

4. §

(1) A veszélyes ipari tevékenységet folytatók kötelesek az e rendelet mellékletében meghatározott tartalmi követelmények szerint adatokat szolgáltatni a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által a részükre kiküldött adatlapok kitöltésével. A kitöltött adatlapokat 30 napon belül kell megküldeni az adatlapon feltüntetett címre. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium adatfeldolgozás után az adatlapokat megküldi a Hivatalnak és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti adatlapot kitölteni és megküldeni annak az üzemeltetőnek, aki vagy amely biztonsági elemzés, illetőleg biztonsági jelentés készítésére kötelezett.

5. §[11]

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Szanyi Tibor s. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelethez

A 4. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmi követelményei

1. Az adatszolgáltató szervezet központjának és telephelyének adatai

A gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: vállalat), valamint a telephely

a) hivatalos és rövidített neve, KSH száma;

b) pontos címe, telefon- és faxszáma, levélcíme;

c) vezetőjének neve, beosztása, telefonszáma;

d) felelős adatszolgáltatójának neve, beosztása, telefonszáma;

e) GEO kódja.

2. Veszélyes anyag(ok)

a) CAS azonosító száma, a biztonsági adatlapja és HOMMEL-lapszáma;

b) megnevezése.

3. Veszélytelenítő és mentesítő anyag(ok)

a) megnevezése;

b) rendelkezésre álló mennyisége;

c) veszélyessége;

d) CAS azonosító száma, a biztonsági adatlapja és HOMMEL-lapszáma;

e) azonnali felhasználhatósága.

4. Veszélyes anyagot felhasználó technológia, üzem(rész)

a) a technológia pontos megnevezése;

b) a technológiai rendszer elhelyezése;

c) a veszélyes anyagok felsorolása

ca) a veszélyes anyag neve,

cb) CAS azonosító száma, a biztonsági adatlapja és HOMMEL-lapszáma,

cc) a veszélyes anyag legnagyobb mennyisége.

5. Veszélyes anyagok szállítása telephelyen belül

a) a veszélyes anyag CAS azonosító száma, a biztonsági adatlapja és HOMMEL-lapszáma;

b) a veszélyes anyag megnevezése (ha a veszélyes anyag a veszélyes áruk szállításáról szóló ADR/RID szabályzatban szerepel, akkor fel kell tüntetni az UN számot);

c) tartányos szállítás esetén a tartány fajtája (tartányjár-mű, tartálykocsi, battériás jármű, tank konténer stb.)

ca) az egyidejűleg együtt szállított tartány maximális száma,

cb) egy tartány térfogata,

cc) egy tartányban lévő anyagtömeg,

cd) a tartány engedélyezési nyomása;

d) küldeménydarabos szállítás esetén a küldeménydarab fajtája (ha a veszélyes anyag nem gáz halmazállapotú)

da) az egyidejűleg együtt szállított küldeménydarab maximális száma,

db) egy küldeménydarab térfogata,

dc) egy küldeménydarabban lévő anyagtömeg (cseppfolyósított gázok esetében a legnagyobb engedélyezett töltet tömeg),

dd) a küldeménydarab engedélyezési nyomása (sűrített gázok esetében a 15 °C hőmérséklethez tartozó töltet nyomás);

e) gázszállítás esetén a tartály fajtája (palack, nagy palack, gázhordó, mélyhűtő tartály, palackköteg, kisméretű tartály)

ea) az egyidejűleg együtt szállított tartályok maximális száma,

eb) egy tartály térfogata,

ec) egy tartályban lévő anyagtömeg (cseppfolyósított gázok esetében a legnagyobb engedélyezett töltet tömeg),

ed) a tartály engedélyezési nyomása (sűrített gázok esetében a 15 °C hőmérséklethez tartozó töltet nyomás);

f) ömlesztett szállítás esetében az egyidejűleg együtt szállított anyagtömeg;

g) csővezetékes szállítás esetében

ga) a csőben áramló anyag térfogatárama,

gb) a csővezeték átmérője,

gc) a megengedett nyomás.

6. Veszélyes anyagok tárolása

a) a veszélyes anyag CAS azonosító száma, a biztonsági adatlapja és HOMMEL-lapszáma;

b) a veszélyes anyag megnevezése;

c) a tárolási helyének megnevezése;

d) a tárolóedényzet fajtája, illetőleg a tárolás módja szerint külön-külön

da) az edényzet jellegzetes alakja (értelemszerűen),

db) az edény darabszáma,

dc) az edény térfogata,

dd) egy edényben lévő maximális anyag tömege (értelemszerűen),

de) az edény engedélyezési nyomása (értelemszerűen),

df) az edényben lévő anyag tárolási hőmérséklete,

dg) kármentő területe (értelemszerűen), dh) kármentő térfogata (értelemszerűen),

di) tárolt összes tömeg (zsákos vagy ömlesztett tárolás esetében) .

7. Katasztrófaelhárításhoz igénybe vehető eszközök, gépek és felszerelések megnevezése, típusa (műszaki adatok, illetőleg jellemzők) és mennyisége külön-külön a következőkre:

a) védőruházat;

b) gépjármű;

c) munkagépek;

d) edényzet;

e) egyebek.

8. Baleset-elhárító szervezetek

a) különleges baleset-elhárító egység (ha van) esetében

aa) az egység megnevezése,

ab) az egy időben rendelkezésre álló minimális létszám,

ac) a veszélyelhárítás típusa,

ad) az egység vezetőjének neve,

ae) az egység vezetőjének munkahelyi telefonja(i),

af) az egység vezetőjének otthoni címe,

ag) az egység vezetőjének otthoni telefonszáma;

b) vállalathoz települt tűzoltóság esetében

ba) az egy időben rendelkezésre álló minimális létszám,

bb) az egység vezetőjének munkahelyi telefonszáma(i);

c) vállalati (önkéntes) tűzoltóság esetében

ca) az egy időben rendelkezésre álló minimális létszám,

cb) az egység vezetőjének munkahelyi telefonszáma(i);

d) katasztrófa-elhárításra felkészített polgári védelmi egység esetében

da) az egy időben rendelkezésre álló minimális létszám,

db) az egység vezetőjének munkahelyi telefonszáma(i);

e) polgári fegyveres őrség vagy fegyveres biztonsági szolgálat esetében

ea) az egy időben rendelkezésre álló minimális létszám,

eb) az egység vezetőjének munkahelyi telefonszáma(i);

f) egészségügyi szolgálat esetében

fa) a vállalatnál lévő egészségügyi szolgálat formája,

fb) a különleges esetek ellátására felkészített egészségügyi szakdolgozó neve, szakismeretei, otthoni címe, otthoni telefonszáma.

9. Katasztrófaelhárítási szakértő(k)

a) neve;

b) beosztása;

c) szakképzettsége;

d) munkaterülete;

e) veszélyes anyagokkal, technológiákkal kapcsolatos szakismeretei;

f) szakértői engedélyének száma;

g) munkahelyi telefonszáma(i);

h) otthoni címe;

i) otthoni telefonszáma.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 12/2014. (III. 12.) NGM rendelet 5. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[2] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 18. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[3] A felvezető szöveget módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 18. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 18. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 18. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 18. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 18. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 18. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 18. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 18. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[11] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 18. pontja. Hatályos 2009.03.01.

Tartalomjegyzék