2005. évi CLVIII. törvény

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról[1]

1. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH tv.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A törvény hatálya alá tartozó intézkedésekkel kapcsolatos eljárásokra - ha e törvény másként nem rendelkezik - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

2. § Az MVH tv. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) Az MVH eljárásaiban a Ket. 29. § (3) bekezdésének b) pontját nem kell alkalmazni.

(2) A Ket. 29. § (9) bekezdésében meghatározott értesítést az MVH a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, elektronikus úton beérkezett kérelem esetén 15 napon belül küldi meg az ügyfélnek."

3. § Az MVH tv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban előírt feltételeknek, vagy az más okból kijavításra, illetve kiegészítésre szorul, az MVH az ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 8 napon, szakaszolt eljárások esetén pedig 30 napon belül - megfelelő határidő megjelölésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetéssel - a hiányok megjelölésével a hibák kijavítására, illetve a hiányok pótlására szólítja fel."

4. § Az MVH tv. 12. §-a a következő (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki:

"(6) Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amelyet az MVH jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása, vagy a 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatbázis tartalmaz.

(7) Az MVH az ellenőrzés megkezdéséig korlátozhatja az iratbetekintést, ha valószínűsíthető, hogy az iratok tartalmának megismerése a későbbi ellenőrzést meghiúsítaná. Az iratbetekintés korlátozásáról az MVH végzéssel dönt."

5. § Az MVH tv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) Ha a helyszíni szemle és ellenőrzés eredményes lefolytatásához az ügyfél vagy más személy jelenléte szükséges, az MVH legfeljebb 48 órával a helyszíni szemle vagy az ellenőrzés megkezdése előtt az érintettet értesíti.

(2) A törvény hatálya alá tartozó ügyben helyszíni szemlét és ellenőrzést az MVH megbízólevéllel, illetve szolgálati igazolvánnyal rendelkező alkalmazottja, valamint az MVH ellenőrzésére jogosult szervezet megbízólevéllel rendelkező alkalmazottja végezhet."

6. § Az MVH tv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázat elbírálásánál, valamint az azt követő eljárások esetében a Ket. szabályait nem kell alkalmazni. A pályázatot a pályázati felhívás, illetve annak kiírása alapjául szolgáló jogszabály rendelkezései szerint kell elbírálni."

7. § Az MVH tv. 45. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy az MVH által lefolytatott díjköteles eljárásokat, a díjak mértékét, valamint a díjfizetés szabályait a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg."

8. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik az MVH tv. 3. § a)-c), valamint i), k) pontjai, a 4-5. §-ai, a 14. § (1)-(2) bekezdése, a 17. § (3)-(4) bekezdése, a 18-19. §-ai, a 21-28. §-a, a 30-34. §-a, a 37. §, valamint a §-t megelőző alcím, továbbá a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi X. törvény 8-9. §-ai.

Sólyom László s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el