163/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló - többször módosított -1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A Szolgálatok kötelezettségvállalásaikat saját hatáskörben vezetik. A Szolgálatok tekintetében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 134/A. §-ában szereplő vizsgálatokat nem kell elvégezni."

(2) Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) A Szolgálatok esetében az Ámr. 140. §-ának (5) bekezdése szerinti vizsgálatot nem kell elvégezni."

2. §

Az R. 6. §-a az alábbi (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Szolgálatok az egyedi, bruttó 25 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó kötelezettségvállalásaikról az Irodát tájékoztatják negyedévenként, a tárgynegyedévet követő első hónap 15. napjáig. Az Iroda 5 munkanapon belül a kötelezettségvállalások együttes összegéről értesíti a Pénzügyminisztérium illetékes szervét.

(7) A Szolgálatok a tárgyévben vállalt, de a következő év(ek) előirányzatát terhelő, az egyedi, bruttó 25 millió forintot elérő kötelezettségeikről, azok létrejöttét követő 8 munkanapon belül az Irodát tájékoztatják. Az Iroda évente kétszer, július 10-ig, illetve november 30-ig tájékoztatja a Pénzügyminisztérium illetékes szervét az aktuális kötelezettségek együttes összegéről."

3. §

Az R. az alábbi 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § Amennyiben a Szolgálatok alaptevékenységük ellátása érdekében saját felhasználás céljából eszközöket, illetve termékeket állítanak elő, ezen eszközök, illetve termékek vonatkozásában nem kell az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §-ának (14) bekezdése szerinti, önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályokat alkalmazni."

4. §

Az R. az alábbi 13/B. §-sal egészül ki:

"13/B. § A Szolgálatok előirányzataik terhére elszámolhatják a feladataik végrehajtása során felmerülő kiadásaikat a feladat végrehajtásában érintett munkavállaló nevére, címére kiállított készpénzfizetési számla alapján is az Ámr. 135. §-ában meghatározott szakmai teljesítésigazolás megléte esetén."

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 14. §-a (7) bekezdésének első mondata hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter