2005. évi XVI. törvény

a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról[1]

Az Országgyűlés a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvényt (a továbbiakban: Szarv.)- a határon túli magyar szervezetek észrevételeinek figyelembevétele érdekében - az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Szatv. 1. §(1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A Szülőföld Alap (a továbbiakban: Alap) elkülönített állami pénzalap. Célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása."

(2) A Szarv. 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) Nem jogosult az Alap támogatására politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet."

2. § (1) A Szatv. 3. § b) pontjának bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Az Alapból ...a következő célok körébe tartozóan igényelhetnek támogatást:]

"b) köz- és felsőoktatási, tudományos kutatást-fejlesztést végző intézmény; kulturális, tömegtájékoztatási (nyomtatott és elektronikus sajtó), egyházi, szociális és egészségügyi szervezet (ideértve a kedvezménytörvény 18. §-ában említett szervezetet is, de kivéve a d) pont szerinti vállalkozást), valamint önkormányzat a szomszédos államok és a Magyar Köztársaság között fennálló nemzetközi szerződésekkel összhangban:"

(2) A Szatv. 3. § c) pontjának bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Az Alapból... a következő célok körébe tartozóan igényelhetnek támogatást:]

"c) települési önkormányzat, azok társulása, szövetsége a szomszédos államok és a Magyar Köztársaság között fennálló nemzetközi szerződésekkel összhangban:"

(3)[2]

3. § A Szatv. 4. § (5) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti befizetések, adományok előző naptári évi összegével azonos rendszeres támogatás, amely nem lehet kevesebb, mint amennyi az Alap 1 milliárd forint összegre való kiegészítéséhez szükséges,"

4. §[3]

5. §[4]

6. §[5]

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, egyidejűleg a Szatv. 3. § a) pontjának ab) alpontja hatályát veszti és az ac) alpont jelölése ab) alpontra módosul.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Mandur László s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. április 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXXXIV. törvény 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXXXIV. törvény 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXXXIV. törvény 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXXXIV. törvény 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.