273/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köziratok kezelésének szakmai irányításával összefüggő feladat- és hatáskörök meghatározására a következőket rendeli el:

1. §

A belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) A külföldi minősített iratok kivételével a belügyminiszter a köziratok kezelésének szakmai irányításával összefüggő feladatkörében, az elektronikus iratkezelés fokozatos bevezetéséhez szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése érdekében

a) folyamatosan gyűjti, rendszerezi és elemzi a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének informatikai feltételrendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat;

b) koordinálja, a Kormány által megjelölt stratégiai célok és a rendelkezésre álló anyagi erőforrások figyelembevételével, a minisztériumokkal, az országos hatáskörű szervekkel, központi hivatalokkal (a továbbiakban együtt: központi államigazgatási szervek), valamint - az informatikai és hírközlési miniszterrel együttműködve - a területi és helyi államigazgatási szervek, a helyi önkormányzati hivatalok és a közlevéltárak iratkezelése informatikai feltételrendszerének, infrastruktúrájának megteremtésére irányuló fejlesztési tervek elkészítését;

c) javaslatokat dolgoz ki, az informatikai és hírközlési miniszterrel együttműködve, a b) pontban nem szereplő közfeladatot ellátó szervek iratkezelése informatikai feltételrendszerének fejlesztésére.

(2) A külföldi minősített iratok kivételével a belügyminiszter a jóváhagyott fejlesztési tervek, valamint az iratkezeléshez fűződő szakmai, ügyviteli és levéltári érdekek együttes figyelembevételével

a) előkészíti a köziratok kezelésével összefüggő jogszabályok tervezetét;

b) kezdeményezi az iratkezeléshez alkalmazandó bemeneti/kimeneti és kommunikációs adatformátumokat meghatározó nemzeti, illetve nemzetközileg elfogadott szabványok és ajánlások kiválasztását, adaptálását;

c) meghatározza, rendszerbe foglalja és közzéteszi mindazokat az iratkezeléshez szükséges kísérő adatokat (metaadatokat), amelyek az iratkezelés során keletkeznek, meghatározza ezek egységes elnevezését, lehetséges adattartalmát, megengedett forrásait, leírásuk módját és azt folyamatosan karbantartja;

d) figyelemmel kíséri az iratkezelési informatikai rendszerek és eszközök alkalmazhatóságát, azok tanúsításával kapcsolatos követelményeket, elemzéseket végeztet, a szabályozásban folyamatosan követi a technológiai fejlődés adta lehetőségeket és gondoskodik a tanúsítás követelményeinek folyamatos korszerűsítéséről;

e) részletes ajánlásokat fogalmaz meg az iratkezelési rendszerekre vonatkozóan a közigazgatásban használható kommunikációs követelményekre, a hagyományos és elektronikus iratkezelésben használható formátumokra, anyagokra és ezek minőségi előírásaira vonatkozóan;

f) részletes ajánlásokat fogalmaz meg a minisztériumok irattári terveinek egységesítése érdekében.

(3) A belügyminiszter ellenőrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtását a központi közigazgatási szerveknél. A közigazgatási hivatalok tájékoztatják a területi és helyi közigazgatási szerveknél és a helyi önkormányzati hivataloknál végzett ellenőrzésekről. Az iratkezelés ellenőrzése során külön vizsgálja a hitelességgel, valamint a hitelesítés tárgyi, személyi, eljárási és szolgáltatási feltételeivel kapcsolatos követelmények érvényesülését, továbbá a hiteles konverziók felhasználási területeit. Az észlelt hiányosságok megszüntetésére intézkedéseket kezdeményez.

(4) A belügyminiszter jóváhagyja a Magyar Országos Levéltárral egyetértésben a központi közigazgatási szervek egyedi iratkezelési szabályzatait, valamint az általuk készített egységes iratkezelési szabályzatok, továbbá irattári mintatervek kiadásakor - a nemzeti kulturális örökség miniszterével közösen - egyetértési jogot gyakorol.

(5) A belügyminiszter évente értékeli, a közlevéltárak ellenőrzési tapasztalatait is felhasználva, a közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre történő áttérés tapasztalatait, és az értékelést az érintettek számára megküldi.

(6) A belügyminiszter részt vesz az iratkezelésért felelős és az iratkezelést végző személyek szakmai képzésével, továbbképzésével kapcsolatos koncepciók kidolgozásában.

(7) A belügyminiszter évente készít részletes szakmai tájékoztatót a közfeladatot ellátó szervek részére, a nyilvánosság részére az interneten nyújt folyamatos tájékoztatást az egységes iratkezelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól.

(8) A belügyminiszter a köziratok kezelésének szakmai irányításával összefüggő feladatokat a Belügyminisztérium szervezeti keretén belül létrehozott önálló szervezeti egység (Kormányzati Iratkezelési Felügyelet) útján látja el."

2. §

Ez a rendelet 2006. január 1 -jén lép hatályba, és egyidejűleg a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 13. §-ának k) pontja hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök