32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjairól

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - összhangban az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 14. §-ának (3) bekezdésével, valamint 15. §-ának (6) bekezdésével - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §[1]

(1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

a) az üvegházhatású gázkibocsátások engedélyezési eljárásáért;

b) az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos Hitelesítői Névjegyzékbe, Hitelesítői Szakértői Névjegyzékbe, valamint Európai Közösségi Hitelesítők Névjegyzékébe való bejegyzésért, továbbá a hitelesítői jogosultság felfüggesztésének megszüntetéséért;

c) az együttes végrehajtási hitelesítői névjegyzékbe, illetve a külföldi együttes végrehajtási hitelesítői névjegyzékbe történő bejegyzésért, továbbá a hitelesítői jogosultság felfüggesztésének megszüntetéséért.

d)[2] a nyomonkövetési tervek jóváhagyásáért.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró közigazgatási szerv bevétele. Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró közigazgatási szerv az együttes végrehajtási projektek elbírálásával és nyilvántartásával kapcsolatos többletfeladatainak elvégzésére fordítja.

2. §

Az 1. §-ban meghatározott tevékenységekért e rendelet mellékletében meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A jogorvoslati eljárás díja e rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a. Az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapját e rendelet melléklete határozza meg.

3. §

(1)[3] Az igazgatási szolgáltatási díjat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásért az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-00000000 előirányzatfelhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(2)[4] A jogorvoslati eljárásért befizetett igazgatási szolgáltatási díjat a Főfelügyelőség a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a felterjesztésével egyidejűleg átutalja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) részére.

(3)[5] Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni.

4. §

(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél előre, a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem benyújtását megelőzően köteles befizetni. A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról a Főfelügyelőség, illetve a Minisztérium a határozat kiadásával egyidejűleg számlát állít ki, és azt a határozattal együtt az ügyfélnek megküldi.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

5. §

(1) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Főfelügyelőségnek vissza kell fizetnie, ha megállapítást nyer, hogy az elsőfokú határozat részben vagy egészben jogszabálysértő volt. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni.

(2) Ha az ügyfél eljárás megindítása nélkül (tévesen) fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti az igazgatási szolgáltatási díj visszatérítését. A Főfelügyelőség, illetve a Minisztérium a visszatérítési igényt ellenőrzi és a tévesen befizetett igazgatási szolgáltatási díjat visszatéríti, vagy határozatot hoz a visszatérítés megtagadásáról.

6. §

Az igazgatási szolgáltatási díjakról a Főfelügyelőség, illetve a Minisztérium nyilvántartást vezet.

7. §

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Itv.

a) 28. §-ában foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,

b) 31. §-ának (2) és (4), (6) és (7) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,

c) 73/A. §-ában foglaltakat a hiánypótlásra,

d) 82. §-ában foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és a mulasztási bírságra,

e) 86. §-ában foglaltakat pedig az elévülés tekintetében,

f) 87. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a késedelmi pótlék megfizetésére értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény "illetékhivatalt" említ azon az "eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervet", ahol "illetéket" említ azon "díjat", ahol "leletet" említ azon "jegyzőkönyvet" kell érteni.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[6]

Dr. Gombos András s. k.,

környzetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek, valamint az igazgatási szolgáltatási díj alapja és mértéke

I.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek és az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

SorszámAz üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjköteles tevékenységek megnevezéseIgazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)alszám
1.Üvegházhatású gázkibocsátássaljáró tevékenység kibocsátási engedélye [272/2004. (IX. 29.) Korm. rend. 3. §-a]
1.1.éves kibocsátás =<50 kt CO250 000
1.2.50 kt < összes éves kibocsátás <500 kt75 000
[7]
SorszámAz üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjköteles tevékenységek megnevezéseIgazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)alszám
1.3.összes éves kibocsátás >500 kt100 000
1.4.Az 1.1., 1.2. és 1.3. pontban foglalt engedélyek módosítása eseténAz 1.1., 1.2. és 1.3. pontban foglalt összeg 30%-a
2.Hitelesítői névjegyzékbe, Hitelesítői Szakértői Névjegyzékbe és az Európai Közösségi Hitelesítők Névjegyzékébe való bejegyzés és a felfüggesztés megszüntetése [183/2005. (IX. 13.) Korm. rend.]100 000
3.az együttes végrehajtási hitelesítői névjegyzékbe, illetve a külföldi együttes végrehajtási hitelesítői névjegyzékbe való bejegyzés és a hitelesítői jogosultság felfüggesztésének megszüntetése [a Magyar Köztársaság területén ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól szóló külön jogszabály]80 000
4.Nyomonkövetési tervek jóváhagyása
(nyomonkövetési tervenként)
207 000

II.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységeknél

Üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység kibocsátási engedélye esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja:

a) meglévő létesítmények esetében a létesítmény éves összkibocsátása az engedélykérelem beadását megelőző évben,

b) új létesítmény esetében az engedélykérelem beadását követő évre a létesítménynek az engedélyes által becsült éves összkibocsátása.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.02.18.

[2] Beiktatta a 8/2011. (III. 17.) NFM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.05.01.

[3] Megállapította az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.02.18.

[4] Beiktatta az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet 29. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.02.18.

[5] Számozását módosította az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet 29. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.02.18.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 42. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Módosította a 8/2011. (III. 17.) NFM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.05.01.

Tartalomjegyzék