40/2005. (IX. 22.) EüM rendelet

az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Katasztrófának minősülő esemény időszakára [Eütv. 228. § (2) bekezdés] katasztrófaterv (a továbbiakban: terv) készítésére kötelezett valamennyi fekvőbetegszakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, a járóbetegszakellátás körében a rendelőintézeti szakrendelő és a nappali kórház (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) .

(2) Az egészségügyi szolgáltatónak a 2. számú mellékletben megjelölt részterveket tartalmazó tervet kell készítenie.

(3) Az egészségügyi szolgáltató területén lévő és annak működését biztosító más egészségügyi szolgáltató, továbbá a közreműködő egészségügyi szolgáltató - a saját tevékenységére vonatkozóan - részt vesz az általa vagy telephelye, kirendeltsége által szolgáltatásban részesített egészségügyi szolgáltató terveinek elkészítésében és az abban foglaltak elfogadásáról írásos nyilatkozatot tesz."

2. §

(1) Az R. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elkészült tervet a tervezésért felelős személy - a Magyar Honvédség Parancsnokságának felügyelete alatt álló egészségügyi szolgáltató a Magyar Honvédség Parancsnokságának egyetértésével, a Belügyminisztérium felügyelete alatt álló egészségügyi szolgáltató a Belügyminisztérium egyetértésével - a védelmi igazgatás helyi, illetve területi szerve elnökének ellenjegyzésével ellátva, két példányban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei (fővárosi) intézete tisztifőorvosának (a továbbiakban: megyei tisztifőorvos) terjeszti fel jóváhagyásra."

(2) Az R. 2. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A terv felterjesztésének határideje a működési engedély kézhezvételétől számított 90 nap.

(6) Amennyiben a terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató az (5) bekezdésben meghatározott határidőre nem tesz eleget kötelezettségének, a megyei tisztifőorvos a határidő leteltét követően határozatban rendeli el a terv elkészítését, és erről egyidejűleg az egészségügyi szolgáltató fenntartóját is értesíti.

(7) A tervezésért felelős személy a tervet évente köteles felülvizsgálni. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatónál a tervben foglaltakra is kiható lényeges változás következik be, beleértve a tulajdonosváltást is, a tervet a változást követő 60 napon belül kell módosítani és jóváhagyásra felterjeszteni."

3. §

Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az 1. § (2) bekezdés szerinti résztervek a helyi vagy területi intézkedésnek, illetve a központi államigazgatási szervektől kapott utasításnak megfelelően, a tényleges események által megkívánt csoportosításban, részlegesen vagy teljeskörűen kerülhetnek alkalmazásra."

4. §

Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az R. 4. §-ának (2)-(3) bekezdése, 1. számú melléklete, valamint az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése a hatályát veszti.

(2) A működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató - ha jóváhagyott tervvel még nem rendelkezik - a jelen rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül köteles a tervét az R. e rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított 2. §-ának (3) bekezdése szerint jóváhagyásra felterjeszteni.

Dr. Rácz Jenő s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 40/2005. (IX. 22.) EüM rendelethez

[2. számú melléklet a 29/2000. (X. 30.) EüM rendelethez]

Az egészségügyi szolgáltató által készítendő katasztrófaterv résztervei

Elkészítendő tervKórház, mátrixkórház, szakkórház, országos intézet, klinika, krónikus kórházSzanatóriumRendelőintézeti szakrendelő, nappali kórházÁpolási intézet
I. Riasztási, berendelési tervXXXX
II. Kitelepítési tervXXXX
III. Kimenekítési tervXXXX
IV. Elzárkózási tervXXXX
V. Orvosi segélyhely telepítési tervX---
VI. Szükségkórház telepítési tervX---
VII. Többletfeladatok ellátásának terveX---
VIII. Az ellátás fenntartásának terveXX-
IX. Egészségügyi és egyéb anyagbiztosítási tervX-XX
X. Szállítási tervXXXX
XI. Élelmezési tervXX-X
XII. Kommunikációs tervXXXX

Tartalomjegyzék