49/2005. (X. 31.) BM rendelet

az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) E rendelet alkalmazásában rendkívüli halál az a halál, amelynek természetes módon való bekövetkezését a körülmények kétségessé teszik, bekövetkezésének előzményei, körülményei ismeretlenek vagy nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyekből megalapozottan következtetni lehet a halál bekövetkezésének körülményeire, így ha a halál(t):

a) közlekedési vagy foglalkozás körében bekövetkezett baleset okozta és bűncselekmény gyanúja nem merül fel,

b) egyéb baleset vagy mérgezés okozta, és a halál bekövetkezésével összefüggésben szükséges a felelősség vizsgálata,

c) öngyilkosság okozta vagy a körülmények erre utalnak,

d) az egészségügyi ellátás során következett be, és az egészségügyi dolgozó foglalkozási szabályszegése merült fel,

e) a fogvatartás közben következik be.

(2) A személyazonosság megállapításáig a rendkívüli halál esetére előírt eljárást kell alkalmazni, ha az elhunyt személyazonossága ismeretlen."

2. §

Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Az eltűnt személy felkutatása és a rendkívüli haláleset kivizsgálása - a (2)-(5) bekezdésben és az 5/A. §-ban meghatározott kivételekkel - a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik.

(2) A közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével első fokon a Budapest, V. kerületi Rendőrkapitányság jár el a Budapest területén bekövetkezett rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos rendőrségi hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyekben.

(3) A Rendészeti Biztonsági Szolgálat Autópálya Rendőrség (a továbbiakban: REBISZ AR) elsőfokú szervként jár el a közigazgatási ügykörébe tartozó, rendkívüli halál esetében. Ez esetben másodfokon az ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság jár el.

(4) A közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével első fokon a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság jár el:

a) ha az áldozat diplomáciai mentességet élvező személy,

b) ha az áldozat országgyűlési képviselő, az Országgyűlés által választott tisztségviselő, illetőleg a Kormány tagja,

c) ha az áldozat országos hatáskörű szerv vezetője,

d) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagjának eltűnése és rendkívüli halála esetén,

e) az (5) bekezdés a) pontja kivételével a Rendőrség hivatásos állományú tagjának eltűnése, illetve a rendőr szolgálati helyén vagy szolgálata során bekövetkezett rendkívüli halála esetén, továbbá

f) ha a halál az egészségügyi ellátás során következett be, és az egészségügyi dolgozó foglalkozási szabályszegése merült fel.

(5) A közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével az eljárást az országos rendőrfőkapitány által kijelölt szerv vezetője folytatja le:

a) az Országos Rendőr-főkapitányság állományába tartozó rendőr rendkívüli halála esetén,

b) a rendőrségi fogdában fogva tartott rendkívüli halála esetén."

3. §

Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli halál kivizsgálásával kapcsolatos eljárás lefolytatása:

a) Budapest területén a BRFK kijelölt közlekedésrendészeti szervének,

b) a REBISZ AR illetékességi területén a REBISZ AR hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben másodfokon az ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság jár el.

(3) Az 5. § (4) bekezdésének a)-e) pontjában és az 5. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott személy közlekedési balesete során bekövetkezett rendkívüli halála esetén az eljárás lefolytatása a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik."

4. §

Az R. 6. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az eljárást - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -az a rendőri szerv folytatja le, amelynek illetékességi területén]

"b) a halált előidéző esemény, cselekmény vagy körülmény bekövetkezett, ennek ismerete hiányában, ahol a halál beállt, a holttestet megtalálták, járműről leemelték."

5. §

Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 5. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárás megindításáról haladéktalanul tájékoztatni kell az eljáró szerv illetékessége szerinti ügyészséget. Az ügyészségnek meg kell küldeni az érdemi határozatot."

6. §

Az R. 11. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi rendelkezés számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) Azokban az ügyekben, amelyekben a szakvélemény elkészítése előreláthatóan hosszabb időt vesz igénybe, a szakértő kirendelésével egy időben a hatóság az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggesztheti."

7. §

Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Rendkívüli haláleset kivizsgálására irányuló eljárásban az eljárást megszüntető végzést meg kell küldeni:

a) az elhalttal közös háztartásban élt, vagy ennek hiányában az ismert legközelebbi hozzátartozójának, illetőleg a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. §-a (1) és (2) bekezdésében meghatározott temetésre kötelezettnek, ha a személyük az eljárás során ismertté vált, továbbá annak, akinek a temetésre vonatkozó hatósági engedélyt az eljáró hatóság kiadta,

b) kérelemre a haláleset bejelentésére kötelezett intézmény vezetőjének,

c) a Külügyminisztériumnak, amennyiben az elhunyt külföldi hozzátartozója vagy külföldi lakcíme ismeretlen."

8. §

Ez a rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az R. 2. §-ának (2) bekezdése, 3. §-ának b) pontja, továbbá a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok és rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 22/2004. (VI. 2.) BM rendelet 2. §-a.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter