61/2005. (VII. 7.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet módosításáról

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen]

"d) az aranka fajok és a selyemkóró ellen,"

(2) Az R. 2. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[(1) A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen]

"f) a parlagfű ellen."

(3) Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Tv. 7. §-ának (6) bekezdésében foglalt intézkedés elrendelését megelőzően erdőterületen az erdészeti hatóság, természetvédelem alatt álló területen pedig a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását kell megszerezni."

2. §

Az R. a "Növényvédő szerek felhasználása" alcímet megelőzően a következő alcímmel és 4/A-4/D. §-sal egészül ki:

"A parlagfű elleni védekezés különös eljárási szabályai

4/A. § (1) A Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) a Tv. 7/A. §-ának (2) bekezdése szerint a külterületek vonatkozásában parlagfű-veszélyez-tetettségi térképet készít a helyszíni ellenőrzések adatai és az űrfelvételek távérzékeléses kiértékelése alapján. A térképet a FÖMI minden év június 15-ig elektronikus úton megküldi a körzeti földhivataloknak (a továbbiakban: földhivatal), illetve a minisztérium honlapján közzéteszi.

(2) A FÖMI minden év június 30-tól a vegetációs időszak végéig az (1) bekezdés szerinti veszélyeztetettségi térképet a tárgyévi helyszíni ellenőrzési adatok és űrfelvételek távérzékeléses kiértékelése alapján kéthetente frissíti és megküldi a földhivatalnak, valamint közzéteszi a minisztérium honlapján.

(3) A FÖMI 2006. évtől kezdődően azon területeket, amelyekre az előző évben közérdekű védekezést hajtottak végre, illetve rendeltek el, térinformatikai rendszerben ábrázolja, és megyei, valamint településhatáros bontásban, elektronikus formában a minisztérium honlapján közzéteszi.

(4) A földhivatal a helyszíni ellenőrzéssel, illetve a Szolgálat az elvégzett közérdekű védekezéssel érintett területek adatait a parlagfű veszélyeztetettségi térkép frissítéséhez folyamatosan, de legkésőbb az ellenőrzés lefolytatását, illetve a közérdekű védekezés' elvégzését követő 5 napon belül megküldi a FÖMI-nek.

4/B. § A Tv. 7/A. §-ának (5) bekezdése szerinti megkeresésben a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság a földhivatalnak megküldi a parlagfűvel fertőzött terület főbb töréspontjainak koordinátáit.

4/C. § (1) A Tv. 7. §-ának (3) bekezdése alapján kiválasztott gazdálkodó szervezettel (e § vonatkozásában a továbbiakban: vállalkozó) a közérdekű védekezési munkálatok elvégzésére az azt elrendelő hatóság szerződést köt.

(2) A szerződésben meghatározott közérdekű védekezési munkát a vállalkozónak rendeltetésszerűen, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni.

4/D. § (1) A Tv. 7/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt helyszíni ellenőrzés során a földhivatal a 3. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvet veszi fel.

(2) A Tv. 7/A. §-ának (6) bekezdésében foglalt felületi borítottság négyzetméterenkénti borítást jelent. Az agro-nómiailag indokolt tőszám viszonyítási mértékegysége db/fm. A felületi borítottságot és a kultúrnövény tőszámát az 5. számú mellékletben foglaltak alapján kell megállapítani."

3. §

Az R. e rendelet 1. számú melléklete szerinti 3. számú melléklettel, továbbá e rendelet 2. számú melléklete szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-ával beiktatott 4/A. § (1) bekezdése szerinti veszélyeztetettségi térképet a FÖMI első alkalommal az űrfelvételek távérzékeléses kiértékelése alapján készíti el és a rendelet hatálybalépésének napján küldi meg a földhivatalnak.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 61/2005. (VII. 7.) FVM rendelethez

[3. számú melléklet az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelethez]

Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyv mintája


....................... Körzeti
Földhivatal ügyszám
JEGYZŐKÖNYV
1. Készült............................. (dátum)........................................ (település) a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 7/A. §-ában meghatározott helyszíni ellenőrzésről.
2. A helyszíni ellenőrzésen jelen vannak:
A hatóság részéről:........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
(hatóság megnevezése, név, beosztás)
Jelen lévő más személy(ek) (például hatósági tanú, földhasználó, tulajdonos, bejelentő személy)..................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... (név, jelenléti minőség, lakcím)
3. A helyszíni ellenőrzésre belterületi/külterületi fekvésű ingatlanon került sor.*
4. A helyszíni ellenőrzésre bejelentés alapján/hivatalból került sor.*
5. A helyszíni ellenőrzésre lezárt terület felnyitásával került sor: Igen/Nem*
6. A jelenlévő földhasználó/tulajdonos/bejelentő* a helyszíni ellenőrzés során az alábbi nyilatkozatot tette:
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
7. A földhivatal a helyszíni ellenőrzés során megállapította, hogy az ellenőrzéssel érintett földterület földhasználója a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 5. §-ának (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tett/ nem tett eleget, és a földterület parlagfűvel/egyéb gyomnövénnyel fertőzött.*
8. A parlagfű fenológiai állapota: csíranövény; száras-leveles, de még nem virágzó növény; virágzó növény; terméses növény; érett termésű növény; elszáradt kóró.*                                         
9. Más allergén gyomnövény faja:...............................................................................................................................................................................................
10. A fertőzött terület főbb töréspontjainak koordinátái vagy a mérési fájl(ok) neve:
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
11. Az ellenőrzött terület jellemzőinek leírása: nem mezőgazdasági terület, tarló, kaszált terület, semmilyen művelés nyoma nem látható, egyéb: .
12. A közérdekű védekezés kultúrnövény károsodása nélkül elvégezhető/nem végezhető el.*
13. A kultúrnövény faja:................................................................................................................................................................................................................
14. A parlagfű %-os felületi borítottságának megállapításához az egyes főbb töréspontokon a borítottság mértéke:
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
15. A parlagfűvel való felületi boritottság a 30%-ot meghaladja/nem haladja meg.*
16. A kultúrnövény tőszámának megállapításához a számlálás eredménye az egyes főbb töréspontokon:
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
17. A helyszíni ellenőrzésről képfelvétel készült/nem készült.*
A képfelvétel azonosítója:.............................................................................................................................................................................................................
A képfelvétel helyének koordinátái vagy a mérési fájl neve:...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
18. Egyéb:
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
(Aláírások)
.................................................hatóság részéről.................................................
.................................................
hatósági tanú
.................................................
földhasználó
.................................................
tulajdonos
.................................................
bejelentő
A jegyzőkönyvhöz mellékelve:
Fénykép *
.................................................
más jelenlévő személy
* A megfelelő rész aláhúzandó.

2. számú melléklet a 61/2005. (VII. 7.) FVM rendelethez

" 5. számú melléklet az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelethez

A felületi borítottság és a kultúrnövény tőszámának megállapítása

I.

A parlagfű felületi borítottságának megállapítása

A parlagfű borításának észlelését 10 hektárt meg nem haladó parlagfűvel fertőzött területen 5 fő törésponton, 10 hektárt meghaladó parlagfüvei fertőzött terület felett 10 fő törésponton kell elvégezni. A parlagfű borításának becslése 2x2 m-es területen történik. A becslés során a parlagfű borítását %-os értékkel kell rögzíteni. A kvadrátokat úgy kell kialakítani, hogy az adatok a fertőzött területet reprezentálják.

II.

A kultúrnövény tőszámának megállapítása

Az agronómiailag indokolt tőszám megállapításához a számlálást 10 hektárt meg nem haladó parlagfűvel fertőzött területen 5 fő töréspont környezetében, 10 hektárt meghaladó parlagfűvel fertőzött terület felett 10 fő töréspont környezetében 5-5 fm-en, a jellemző területeken kell elvégezni."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére