2005. évi LXVI. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. § Az MFB Tv. 2. § - ának d) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és ezzel egyidejűleg a 2. § - a a következő g) ponttal egészül ki:

[2. § Az MFB Rt. feladata, hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében - az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően - a Kormány közép - és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen]

"d) az európai uniós tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint - külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint - az Európai Unió eszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonást és közvetítést is) ellátásában;"

"f) a Kormány határozata alapján

1. az állami és a helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítése során, annak megvásárlásához,

2. a lakóépület felújításához a lakásszövetkezet, illetőleg a társasház tulajdonostársainak közössége részére,

3. a magyar állampolgárok, illetőleg legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó természetes személyek fejlesztési beruházásaihoz szükséges hitelek refinanszírozásában;

g) a Kormány határozata alapján az elemi kárt szenvedett térségben a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és természetes személyek részére a kár következményeinek felszámolását szolgáló beruházások finanszírozásához szükséges hitel, illetve kölcsön formájában történő biztosításában. "

3. § Az MFB Tv. 3. § - ának (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[(2) Az MFB Rt. - az (1) bekezdésben meghatározott körben - az alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezheti:]

"i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység). "

4. § (1) Az MFB Tv. 4. § - ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az MFB Rt. kizárólag egy évet meghaladó (így különösen közép - és hosszú lejáratú) fejlesztési célú hitelt, illetőleg kölcsönt nyújthat, valamint csak ilyen hitelre, illetőleg kölcsönre vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget. "

(2) Az MFB Tv. 4. § - a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (2) bekezdés alkalmazásában egy évet meghaladó fejlesztési célú hitelnek, illetőleg kölcsönnek minősül:

a) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozása,

b) a beruházást terhelő általános forgalmi adó finanszírozása, vagy

c) e törvény mellékletében meghatározott gazdasági társaságok részére az MFB Rt. , mint tulajdonos által nyújtott hitel, illetőleg kölcsön.

(6) A (4) bekezdés alkalmazásában fejlesztési tőkefinanszírozásnak minősül a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozása.

(7) Az (5) bekezdés a) pontjában, illetőleg a (6) bekezdésben meghatározott, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozására nyújtott hitel, illetőleg kölcsön összege nem haladhatja meg a beruházás bruttó módon számított összegének negyven százalékát. "

5. § Az MFB Tv. 8. § - ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A Hpt. 79. § - ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Rt. által a hitelintézetekkel szembeni - ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított - kockázatvállalások nettó értéken számított összege nem haladhatja meg az MFB Rt. prudenciális előírások alapjául szolgáló szavatoló tőkéjének százötven százalékát. "

6. § Az MFB Tv. 17. § - ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) Az MFB Rt. munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a Hpt. - ben meghatározott személyi feltételeknek megfelelő, büntetlen előéletű, cselekvőképes személlyel létesíthet, aki feladatainak ellátásához szükséges magas szintű elméleti ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik és megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak. Az alkalmazottakra vonatkozó részletes szabályokat az MFB Rt. szervezeti - működési szabályzatában kell meghatározni. "

7. § Az MFB Tv. 18. § - ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagjaira, alkalmazottaira a Gt. - ben, a Hpt. - ben és a (2)-(6) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. "

8. § (1)[3]

(2) Az MFB Tv. melléklete kiegészül a következő társasággal:

"Beszállítói Befektetői Rt. "

9. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 447. § - ának (1), (3) és (4) bekezdése;

b) a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XLVIII. törvény 141. § - ának (3) bekezdése.

Mádl Ferenc s. k. ,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k. ,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. június 27 - i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 27. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXV. törvény 14. § a) pontja. Hatálytalan 2006.08.24.