Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2005. évi LXVII. törvény

a budapesti 4 - es - Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról[1]

1. § A Magyar Állam (a továbbiakban: Állam) a központi költségvetésből támogatást nyújt Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) részére a budapesti 4 - es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér között történő megépítéséhez.

2. § (1)[2] Az Állam által a Főváros részére nyújtott támogatás általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb folyóáras összegét, az 5. §-ban meghatározott Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött szerződés módosításáról szóló szerződésben kell meghatározni.

(2) A kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás igénybevételére az Állam az állami támogatásból évente legfeljebb 50 millió forint összeget felhasználhat, amelyből a tárgyévben fel nem használt részt a tárgyévet követő kettő hónapon belül az Állam a Főváros számára a budapesti 4 - es metróvonal megépítéséhez nyújtandó állami támogatásként igénybe vehetővé tesz a Fővárossal kötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

3. § A Főváros a 2. § - ban megállapított állami támogatást a beruházás pénzügyi szükségletének megfelelően, a finanszírozási szerződésben meghatározott arányos finanszírozás szerint veheti igénybe. A költségvetési évre jóváhagyott támogatás igénybe nem vett része a következő költségvetési években is igénybe vehető.

4. §[3] Az állami támogatásból az 1. §-ban meghatározott beruházás Budapest Kelenföldi pályaudvar-Budapest Keleti pályaudvar közötti szakaszának megvalósításához szükséges folyóáras összeget, és a 2. § (2) bekezdésében meghatározott összeget az e § szerinti beruházási szakasz megvalósulásáig Magyarország éves költségvetési törvényeinek Uniós fejlesztések fejezetében kell kiadásként előirányozni.

5. §[4] (1) Az Országgyűlés felhívja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, és Budapest Főváros főpolgármesterét, hogy a Kormány jóváhagyásával megkössék az 1. §-ban meghatározott beruházás közös finanszírozásáról a Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött szerződés módosításáról szóló szerződést.

(1a)[5] Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés tekintetében az államot a közlekedésért felelős miniszter képviseli. Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés módosításához a Kormány jóváhagyása szükséges.

(2)[6] Az állami támogatás átlátható, célszerű és hatékony felhasználása érdekében a szerződés módosítása során biztosítani kell - a 2. § (2) bekezdésében és a 4. §-ában foglaltakon túlmenően - az európai uniós forrásból finanszírozott Közlekedés Operatív Program projektjeivel kapcsolatos támogatási szerződések előírásainak megfelelő alkalmazását.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a szerződésmódosítás során biztosítani kell

a) a pénzügyi elszámolások formai követelményei, azok benyújtásával, ellenőrzésével kapcsolatos követelmények és határidők,

b) a támogatás kifizetésének részletes szabályainak valamint határidejének,

c) a műszaki teljesítés igazolások ellenőrzése részletes szabályainak, a projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási és jelentéstételi kötelezettségeknek,

d) a projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumok elkülönített nyilvántartására vonatkozó előírások,

e) a támogatás felhasználása ellenőrzése részletes szabályainak,

f) a Főváros és harmadik személyek közötti szerződésekkel szemben támasztott követelmények,

g) a közbeszerzések ellenőrzésére vonatkozó követelmények,

h) a szerződésmódosítással kapcsolatos szabályok és határidők,

i) a szerződéstől való elállás eseteire vonatkozó szabályok,

j) a támogatás felfüggesztésének eseteire vonatkozó szabályok,

k) a tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó követelmények, és

l) az 1. §-ban meghatározott beruházás eredményeként létrejövő, illetve beszerzésre kerülő vagyon támogatási célnak megfelelő fenntartására, és az Európai Unió pénzügyi alapjaiból folyósított támogatásokból megvalósított műveletek tartósságára vonatkozó követelmények érvényre juttatását.

6. § Az Állam felfüggesztheti a beruházás támogatásának folyósítását, ha a Főváros az általa vállalt finanszírozási kötelezettségének nem tesz eleget.

7. §[7] A budapesti 4 - es - Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal megvalósítása során létrehozott azon vagyontárgynak, amely a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján törzsvagyonná nyilvánítható, a beruházó által helyi (fővárosi) önkormányzat részére ellenérték nélkül történő olyan átadása, amely az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítésnek minősül, továbbá helyi (fővárosi) önkormányzat részére a 4 - es metróvonal megvalósítása részeként a beruházó által történő olyan ellenérték nélküli szolgáltatásnyújtás, amelynek tárgya a helyi (fővárosi) önkormányzat törzsvagyonába tartozó vagyontárgy lebontása, bővítése, felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése, áthelyezése adó - és illetékmentes.

8. §[8]

9. §[9]

10. § (1)[10]

(2) Ahol e törvény hatálybalépése előtt jogszabály a 2003. évi LV. törvényre hivatkozik, azon e törvényt kell érteni.

(3) A jelen törvény 2. § - ában meghatározott támogatási összeg tartalmazza a 2003. évi LV. törvény 2. § - ában meghatározott támogatási összeget is.

(4)[11]

11. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k. ,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k. ,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. június 27 - i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2011. évi CLXVI. törvény 61. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[3] Megállapította a 2011. évi CLXVI. törvény 61. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[4] Megállapította a 2011. évi CLXVI. törvény 61. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[5] Beiktatta a 2013. évi CCLI. törvény 12. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[6] Módosította a 2013. évi CCLI. törvény 13. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[7] Módosította a 2011. évi CLXVI. törvény 61. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 793. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 793. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 793. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXVI. törvény 84. § 39. pontja. Hatálytalan 2012.01.01.