78/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a belkereskedelemről szóló, többször módosított 1978. évi I. törvény 40. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[(2) E rendelet alkalmazásában:]

"a) utazásszervező az, aki

aa) saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldről belföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít,

ab) saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást belföldről külföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít,

ac) saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást külföldről belföldre közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít,

ad) külföldi utazásszervező Magyarországra történő utazásait belföldön szervezi,

ae) külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazásokat értékesít,

af) külföldi utazásszervező által szervezett utazást Magyarországon értékesít vagy abban közreműködik,

ag) külföldről külföldre történő utazásokat szervez, továbbá

ah) külföldi szálláshelyet belföldön értékesít, ideértve a külföldre szervezett tanfolyamokat is,

b) utazásközvetítő az, aki az utazási szerződést a belföldi utazásszervező megbízottjaként az utazásszervező nevében köti meg,"

(2)[1]

2. §

Az R. 2. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(10) bekezdés számozása (3)-(11) bekezdésre változik:

"(2) A kérelmet és a megküldött adatokat, valamint a 8. § szerinti igazolásokat a Hivatal megvizsgálja és szükség esetén a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, megjelölve a hiánypótlás határidejét és a határidő elmulasztásának jogkövetkezményeit. A hiánypótlási felhívás kibocsátására alkalmazandó határidő 15 nap, az ügyintézési határidő 45 nap."

3. §

Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az utazási vállalkozókról a Hivatal által vezetett közhitelű hatósági nyilvántartás következő adatai nyilvánosak:

a) az utazási vállalkozó nyilvántartásba vételi száma,

b) az utazási vállalkozó neve, székhelye, telefon- és faxszáma, e-mail címe,

c) az üzlethelyiségei (utazási iroda, utazási ügynökség) címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe,

d) az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának mértéke százalék(ok) ban, valamint forintban,

e) annak a hitelintézetnek, illetve biztosítónak a neve és a címe, amellyel az utazási vállalkozó a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződött,

f) az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek,

g) az utazási vállalkozás tevékenysége felfüggesztésének és a hatósági nyilvántartásból való törlésének ténye."

4. §

Az R. 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Vagyoni biztosíték lehet:

a) bankgarancia,

b) biztosítóval (biztosítókkal) kötött biztosítási szerződés, amely utaslétszámra (közvetlenül az utas javára) is megköthető,

c) az utazási vállalkozó által hitelintézetnél lekötött, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott célokra elkülönített és zárolt pénzösszeg (a továbbiakban: pénzbeli letét) .

(2) Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről.

(3) A vagyoni biztosíték mértéke a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig

a) a belföldről külföldre történő kiutaztatásból, a külföldi szálláshely belföldi értékesítéséből, valamint a külföldi utazásszervező által szervezett utazás Magyarországon történt értékesítéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 12%-a, de legalább négymillió forint,

b) az a) ponttal összhangban a tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint, ha az utazási vállalkozó a belföldről külföldre történő kiutazta-tás szervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépet (charter járat) vesz igénybe, illetőleg a (11) bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják,

c) a belföldről belföldre történő utazás szervezéséből származó tervezett értékesítési nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint.

(4) Ha a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig elszámolt értékesítési nettó árbevétel kevesebb, mint a megelőző évben, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a megelőző évi árbevételt kell alapul venni.

(5) Ha az utazási vállalkozó belföldről belföldre és belföldről külföldre történő utaztatással egyaránt foglalkozik, vagy külföldi szálláshelyet is értékesít belföldön, illetve a külföldi utazásszervező által szervezett utazást Magyarországon értékesíti, a vagyoni biztosíték összegét külön-külön kell számításba venni.

(6) Az utazási vállalkozó köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot hozzáigazítani a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles a Hivatalnak megfelelően igazolni.

(7) Az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a Hivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű - a bankgarancia, illetve a biztosítási szerződés megkötése, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal. Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét év közben kezdi, akkor azt kell igazolnia, hogy az indulás évére tervezett árbevételének megfelelő mértékű vagyoni biztosítékkal rendelkezik, ez azonban nem lehet kevesebb a (3) bekezdésben meghatározott minimum összegeknél.

(8) A vagyoni biztosítéknak minden időszakban fedezetet kell nyújtania a 10. § (1) bekezdésében meghatározott költségekre, előlegekre, illetve díjakra. Ha a tényleges árbevétel 10%-kal több, mint a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel, az utazási vállalkozó köteles 5 napon belül a vagyoni biztosíték összegét a tényleges forgalomnak megfelelően módosítani és ennek megtörténtét haladéktalanul a Hivatalnak igazolni.

(9) A vagyoni biztosítékra kötött szerződésnek meg kell felelnie e rendelet előírásainak. A szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A szerződés hatályát az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig (függetlenül a lejárat időpontjától) meghosszabbítani, és ennek megtörténtét a Hivatalnak igazolni. Ha a felek a szerződést nem hosszabbítják meg, az utazási vállalkozónak október 31-éig azt kell igazolnia a Hivatal részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a biztosítási kötvény, illetőleg a hitelintézettel kötött szerződés tanúsítja.

(10) A charter járat igénybevételére vonatkozó szerződésben az utazási vállalkozónak vállalnia kell, hogy az utasok oda- és hazautaztatására vonatkozó költségeket a légitársaságnak az elutazást megelőzően befizeti.

(11) E rendelet alkalmazása szempontjából garantált szerződés az, amelynek alapján a lekötött szolgáltatások nem mondhatók le, és ezáltal az utazási vállalkozónak időszakonként visszatérő, rendszeres fizetési kötelezettsége származik."

5. §

(1) Az R. 10. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha]

"c) rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha az utazási vállalkozó nem gondoskodik az utasai hazautaztatásáról, a kényszerű tartózkodás költségeiről, vagy az előlegeket, illetve részvételi díjakat nem fizeti vissza, az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett a biztosító, illetve a hitelintézet megteszi. A kárenyhítés módjáról a hitelintézet vagy a biztosító dönt."

(2) Az R. 10. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazautaztatására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, az említettek teljesítése érdekében szükséges intézkedések megtétele iránt - az utazási vállalkozó vagyoni biztosítékának terhére - a Hivatal intézkedik a hitelintézettel, illetve a biztosítóval együttműködve. A Hivatal az intézkedéseiről a Külügyminisztériumot tájékoztatja."

6. §

Az R. 11-12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"11. § (1) A Hivatal hivatalból, illetve az ellenőrzésre feljogosított szervezet kezdeményezésére határozatával törli a nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki

a) a nyilvántartásba vétel valamely feltételével nem rendelkezik,

b) a tevékenységét a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott jogszabályok megsértésével folytatja,

c) a 8. §-ban meghatározott vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a megfelelő mértékben szolgáltatja,

d) az utast az utazási szerződésben meghatározott esedékességekor - a vis maior esetét kivéve - nem utaztatta el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,

e) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,

f) a hatóság ellenőrzésekor azt nyilatkozza, hogy az utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani,

vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy képes az utasok el-, illetve hazautaztatására,

g) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,

h) a közhitelű hatósági nyilvántartás számára valótlan tartalmú bejelentést tett,

i) a hatósági ellenőrzést akadályozza,

j) a tevékenységének felfüggesztésére okot adó körülményt a felfüggesztés ideje alatt nem szüntette meg, vagy vele szemben ismételten felmerült valamely felfüggesztésre okot adó körülmény,

k) bejelenti a tevékenysége megszüntetését, és nem állnak fenn a saját kérelemre történő törlés feltételei.

(2) Az (1) bekezdés h) pontja szempontjából nem minősül valótlan bejelentésnek a név- vagy számhiba és más hasonló elírás.

(3) A Hivatal az utazási vállalkozót a saját kérésére csak akkor törölheti a hatósági nyilvántartásból, ha az utazási vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységével összefüggésben kötött valamennyi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerződések nem, vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogerős határozattal megállapított, illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs, illetőleg ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene.

(4) Az utazási vállalkozónak a hatósági nyilvántartásból való törlésére vonatkozó kérelme esetén a Hivatal köteles megvizsgálni, hogy nem állnak-e fenn a hivatalból való törlés feltételei. Ha a hivatalból való törlés feltételei fennállnak, a Hivatal köteles a kérelem elutasítása mellett a kérelmezőt hivatalból törölni a hatósági nyilvántartásból.

(5) Ha a Hivatal az utazási vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásból, az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait házautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.

(6) A Hivatal a határozatával legfeljebb három hónapi időtartamra felfüggesztheti annak az utazási vállalkozónak a működését, aki

a) a közhitelű nyilvántartás számára történő bejelentési kötelezettségét elmulasztotta,

b) nem a Hivatal nyilvántartásában feltüntetett megnevezéssel és címen folytatja tevékenységét,

c) a nyilvántartásba vételi számát nem használja az üzleti kapcsolatában,

d) nem tesz eleget az utasok tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének,

e) az utasokat megtéveszti,

f) veszélyezteti az utasok el-, illetve hazautaztatását,

g) nem gondoskodik arról, hogy a társasutazáson résztvevő csoportját külföldön - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje, vagy

h) nem gondoskodik arról, hogy az utazáshoz igénybe vett különjárati autóbusz vezetőjének rendelkezésre álljanak a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utasjegyzék) .

(7) Ha a Hivatal az utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységét felfüggesztette, az utazási vállalkozó újabb utat nem szervezhet, a meghirdetett utakra előleget, illetve részvételi díjat nem vehet át, köteles azonban az úton lévő utasok hazautazása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, az elmaradó utakra befizetett előlegeket teljes összegben visszafizetni, és a továbbiakban csak olyan utazásokat bonyolíthat le, amelyekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit a felfüggesztést megelőzően már teljesítette, és erről a Hivatalnak írásban nyilatkozott.

12. § (1) Az utazási vállalkozó nyilvántartásból való törlését a Magyar Turisztikai Hivatal, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, valamint az utazási iroda (utazási ügynökség) helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője kezdeményezheti.

(2) A Hivatal köteles az utazási vállalkozót a nyilvántartásból törlő határozatát haladéktalanul megküldeni a szervezet nyilvántartását vezető más szerveknek, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek, valamint az utazási vállalkozó utazási irodái szerint illetékes önkormányzatok jegyzőinek.

(3) A Hivatal a 3. § (4) bekezdésében megjelölt nyilvános adatokat és tényeket a honlapján - havonkénti frissítéssel - folyamatosan közzéteszi.

(4) A Magyar Turisztikai Hivatal a Turisztikai Értesítőben rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, a nyilvántartásból törölt, illetve azoknak az utazási vállalkozóknak a jegyzékét, amelyeknek a tevékenységét a Hivatal felfüggesztette, valamint akik az utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre vagy az utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosították."

7. §

Az R. a következő 12/B. §-sal egészül ki:

"12/B. § A vagyoni biztosíték terhére kifizetett összeg visszaigénylésére újrafelvételi eljárás nem indítható."

8. §[2]

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg az R. 1. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésekor már működő, belföldről belföldre történő utazást szervező vállalkozóknak 2005. május 31-ig kell igazolniuk a Hivatal részére, hogy rendelkeznek az e rendeletben meghatározott feltételekkel.

(3)[3] Ez a rendelet a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.06.

[2] Hatályon kívül helyezte a 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.06.

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2005/63. száma. Megjelent 2005.05.12.