11/2006. (I. 20.) Korm. rendelet

a külföldi kulturális intézetekről szóló 11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a külföldi kulturális intézetek működtetésével, feladatkörével, finanszírozásával kapcsolatban - a külföldi kulturális intézetekre vonatkozó nemzetközi szerződések figyelembevételével - a következőt rendeli el:

1. §[1]

2. §

Az R. 6. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Intézet éves munkatervével kapcsolatban az oktatási miniszter egyetértési, a külügyminiszter véleményezési jogot gyakorol."

3. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Az Intézet vezetője az igazgató, akit a miniszter pályázat útján a tartós külszolgálatra kirendelés időtartamára nevez ki. Az igazgató felett a kinevezési, felmentési és fegyelmi jogkört az oktatási miniszter véleményének kikérésével és - amennyiben az Intézet létrehozásáról nemzetközi szerződés rendelkezik, vagy viszonosság alapján jött létre - a külügyminiszter egyetértésével a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az Igazgatóság vezetője gyakorolja."

4. §

Az R. 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az Intézet vezetőinek, valamint az Intézetben foglalkoztatott tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók kiválasztása során a miniszter figyelembe veszi a külügyminiszternek az adott állomáshelyre vonatkozó különös feltételeket tartalmazó tájékoztatását."

5. §

Az R. 12. §-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel összefüggő nemzetközi jogi intézkedések megtételéről a külügyminiszter gondoskodik.

(4) Az Intézetek hivatalos elnevezését és típusát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma honlapján - cím, telefon- és faxszám, internetes elérhetőség megjelölésével - nyilvánosságra kell hozni."

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti

a) az R. 1. §-ában a "mellékletben felsorolt" szövegrész és az R. melléklete,

b) az R. 4. §-ának (2) bekezdése,

c) az R. módosításáról szóló 176/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet, valamint

d) az R. módosításáról szóló 268/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.