11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet

a külföldi kulturális intézetekről

A Kormány a külföldi kulturális intézetek működtetésével, feladatkörével, finanszírozásával kapcsolatban - a külföldi kulturális intézetekre vonatkozó nemzetközi szerződések figyelembevételével - a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §[1] A rendelet hatálya a Collegium Hungaricumokra és kulturális intézetekre (a továbbiakban: Intézet), valamint a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) terjed ki.

Általános rendelkezések

2. § (1)[2] Az Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által fenntartott és működtetett kulturális, tudományos és oktatási célokat szolgáló intézmény.

(2) Az Intézet célja és állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a Magyar Köztársaság külpolitikai célkitűzéseivel összhangban, a nemzeti kulturális örökség megőrzése, tudományos feltárása és széles körű megismertetése, valamint hazánk és a fogadó ország közötti kulturális diplomáciai kapcsolatok ápolása, fejlesztése.

(3) Az egyetemes magyar kulturális örökség tudományos feltárása és közkinccsé tétele érdekében az Intézet:

a) ismerteti és népszerűsíti a magyar és a magyarországi kultúra, oktatás és tudomány eredményeit, beleértve a határon túli magyar kultúra, oktatás és tudomány képviseletét is;

b) figyelemmel kíséri a fogadó ország kulturális, oktatási és tudományos életét, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az érdekelt minisztériumokat és más hazai intézményeket;

c) kapcsolatokat épít ki és ápol a fogadó ország kulturális, oktatási és tudományos intézményeivel, szervezeteivel, személyiségeivel, segíti az ezek közötti közvetlen kapcsolatok megteremtését és bővítését;

d) segítséget nyújt a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztési irányelvei és programja kidolgozásában;

e) közreműködik az állam- és kormányközi kulturális, valamint oktatási és tudományos egyezmények előkészítésében és végrehajtásának megszervezésében;

f) segíti a magyar nyelv, a határon belüli és a határon túli magyar kultúra tanulmányozását és bemutatását a fogadó országban;

g) közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális kapcsolatok ápolásában, elősegíti kulturális identitásuk megőrzését;

h) közreműködik a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás és kultúra eredményeinek bemutatásában, az ezt segítő intézményi kapcsolatok ápolásában;

i) együttműködésre törekszik a fogadó országban élő magyarokkal, azok hivatalos szerveivel, valamint a hungarológiával és a tudományos-technológiai kérdésekkel foglalkozó személyekkel;

j) közreműködik a fogadó országban a Magyarországkép formálásában, ezzel összefüggésben együttműködésre törekszik a hazai és a fogadó országbeli idegenforgalmi és kereskedelmi szervezetekkel.

Az Intézet irányítása

3. § (1)[3] Az Intézet irányítását az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter)- a (3) bekezdésben meghatározottak vonatkozásában a külügyminiszterrel együttműködve - az e feladatok ellátására létrehozott szervezet, az Igazgatóság útján látja el. Az Intézet általános diplomáciai irányítását a Külügyminisztérium látja el.

(2) Az Igazgatóság a minisztérium fejezetébe tartozó, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

(3) Az Intézet irányítása kapcsán a külügyminiszter és a miniszter

a) összehangolja a külképviseletek és az intézetek működését és feladatait,

b) meghatározza

- az Intézet igazgatójának, illetőleg helyetteseinek diplomáciai rangsorát,

- a kölcsönös tájékoztatás rendjét,

- a biztonsági és iratkezelési szabályokat,

- a futárkapcsolattal összefüggő előírásokat, valamint

c) szabályozza a más jogszabályokban közös feladatként előírtak végrehajtását.

(4) Az Igazgatóság az Intézet szakmai programjainak kialakítása során együttműködik mindazon állami és nem állami intézményekkel, amelyek tevékenysége kapcsolódik az Intézet feladataihoz.

Az Intézetek típusai

4. § (1) Az Intézetnek két típusa van: a Collegium Hungaricum és a Kulturális Intézet.

(2)[4]

(3) A Collegium Hungaricum típusú intézet - a 2. §-ban meghatározottakon kívül - közvetlenül részt vesz közös tudományos kutatások szervezésében, az ösztöndíjasok fogadásában és elhelyezésében, segíti az ösztöndíjasok munkáját és szakmai kapcsolatainak kiépítését. A Collegium Hungaricum típusú intézet tudományos kutatásokat végez és eredményeit rendszeresen közzéteszi.

5. § Az Intézet a Magyar Köztársaság címerét, az Intézet székhelyét és elnevezését feltüntető körbélyegzőt használ.

Az Intézet működése

6. §[5] (1)[6] Az Igazgatóság és az Intézet éves munkaterv és költségvetés alapján működnek. Az Intézet éves költségvetését - az Igazgatóság éves költségvetésének részeként -, továbbá az Igazgatóság és az Intézet éves munkatervét a miniszter hagyja jóvá. Az Intézet éves munkatervével kapcsolatban a külügyminiszter véleményezési jogot gyakorol.

(2)[7] A Collegium Hungaricum típusú Intézet munkaterve és költségvetése elkülönített tudományos munkatervet és költségvetést is tartalmaz.

Az Intézet finanszírozása

7. § (1) Az Intézet fenntartása állami feladat. A fenntartásához és működéséhez szükséges kiadási és bevételi előirányzatot a Minisztérium költségvetési fejezete tartalmazza.

(2) Az Intézet programjai finanszírozásához más, nem költségvetési támogatásokat is igénybe vehet. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

8. § Az Intézet részjogkörű költségvetési egység, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatai irányítását és felügyeletét - a miniszter irányában történő éves beszámolási kötelezettség mellett - az Igazgatóság látja el.

Az Intézet szervezete

9. §[8] Az Intézet vezetője az igazgató, akit a miniszter pályázat útján a tartós külszolgálatra kirendelés időtartamára nevez ki. Az igazgató felett a kinevezési, felmentési és fegyelmi jogkört - amennyiben az Intézet létrehozásáról nemzetközi szerződés rendelkezik, vagy viszonosság alapján jött létre - a külügyminiszter egyetértésével a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az Igazgatóság vezetője gyakorolja.

10. § (1) Az Intézet helyettes vezetője az igazgatóhelyettes.

(2)[9] A Collegium Hungaricum típusú intézetekben a 4. § (3) bekezdéséből adódó intézeti részfeladatokat ellátó igazgatóhelyettesek elnevezése: művészeti igazgatóhelyettes és tudományos igazgatóhelyettes.

(3) Az igazgatóhelyettest a tartós külszolgálatra kirendelés időtartamára a miniszter nevezi ki, és gyakorolja felette a felmentési és fegyelmi jogkört is. Az egyéb munkáltatói jogokat az Igazgatóság vezetője gyakorolja.

(4)[10] Amennyiben a fogadó ország lehetővé teszi, illetve nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján, a külügyminiszter a miniszter javaslatára az intézet igazgatóját, illetve helyettesét diplomata útlevéllel látja el, és kirendelésük időtartamára a diplomáciai vagy konzuli képviselet személyzetének tagjává nevezi ki és nemzetközi jogi státusznak megfelelő rangot adományoz részükre.

(5)[11] Az e rendeletben felsorolt kivételekkel az Igazgatóság vezetője gyakorolja a külföldi kulturális intézetekben foglalkoztatott, tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók feletti munkáltatói jogokat. Az Igazgatóság vezetője a munkáltatói jogokat - a miniszter előzetes hozzájárulásával - írásban átruházhatja a külföldi kulturális intézetek igazgatóira.

(6)[12] Az intézetek köztisztviselői és munkavállalói felett a kinevezési, felmentési, fegyelmi jogokat az Igazgatóság vezetője a minszter közigazgatási államtitkárának egyetértésével gyakorolja.

(7)[13] Az Intézet vezetőinek, valamint az Intézetben foglalkoztatott tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók kiválasztása során a miniszter figyelembe veszi a külügyminiszternek az adott állomáshelyre vonatkozó különös feltételeket tartalmazó tájékoztatását.

11. § Az igazgató:

a) egyszemélyi felelősséggel irányítja az Intézet munkáját, gondoskodik a feladatok ellátásáról,

b) kezdeményező szerepet játszik a kapcsolatépítésben, alakítja az Intézet profilját,

c) képviseli az Intézetet,

d) elkészíti az Intézet éves munkatervét, valamint szervezeti és működési szabályzatát, azokat jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek,

e) véleményezési, kezdeményezési jogkört, továbbá átruházott jogkörben munkáltatói jogokat gyakorol az Intézet köztisztviselő állományú alkalmazottai felett,

f)[14] átruházott jogkörben munkáltatói jogokat gyakorol az Intézet nem köztisztviselő állományú alkalmazottai felett

g) gazdálkodik a rendelkezésére bocsátott anyagi eszközökkel és intézeti helyiségekkel, megállapítja az Intézet munkarendjét,

h) gondoskodik a biztonsági, vagyonvédelmi, tűzvédelmi stb. előírások betartásáról,

i) évente jelentést készít az Intézet tevékenységéről a miniszternek,

j) a miniszter és a külügyminiszter feladat- és hatáskörét rendező jogszabályok, valamint a külügyminiszter és a miniszter által együttesen meghatározott keretek között ellátja a külképviselet kulturális, oktatási és tudományos együttműködéssel összefüggő feladatait.

Intézet létesítése és megszüntetése

12. § (1)[15] Az Intézet alapításáról, megszüntetéséről, típusa megváltoztatásáról vagy fiókintézet létesítéséről, megszüntetéséről a Magyar Köztársaság Kormánya a miniszternek a külügyminiszterrel közös - a pénzügyminiszterrel egyeztetett - javaslata alapján dönt.

(2) Intézet létesítéséig - a miniszternek a külügyminiszterrel kötött megállapodása alapján - a helyi diplomáciai képviselet láthatja el a magyar kulturális érdekek érvényesítését.

(3)[16] Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel összefüggő nemzetközi jogi intézkedések megtételéről a külügyminiszter gondoskodik.

(4)[17] Az Intézetek hivatalos elnevezését és típusát a Minisztérium honlapján - cím, telefon- és faxszám, internetes elérhetőség megjelölésével - nyilvánosságra kell hozni.

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a külföldi magyar kulturális intézetekről szóló 101/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet , a módosításáról szóló 45/1998. (III. 11.) Korm. rendelet és a 98/1998. (V. 15.) Korm. rendelet , továbbá az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 7. §-ának c) pontja hatályát veszti.

(2) Az Intézet és a nagykövetség közötti együttműködést a külügyminiszter és a nemzeti kulturális örökség minisztere együttes utasítása szabályozza.

(3)[18]

(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az Intézet szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését ellátó Igazgatóságot - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - megalapítsa.

(5)[19] Az Intézetben tartós külszolgálatot ellátó köztiszt viselőkre a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 11/2000. (II. 8.) Korm. rendelethez[20]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 11/2006. (I. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.01.28.

[2] Módosította a 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[3] Megállapította a 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 11/2006. (I. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.28.

[5] Megállapította a 181/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.05.29.

[6] Módosította a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[7] Módosította a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[8] Módosította a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[9] Módosította a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[10] Módosította a 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[11] Beiktatta a 181/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2004.05.29.

[12] Módosította a 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[13] Beiktatta a 11/2006. (I. 20.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.01.28.

[14] Megállapította a 181/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2004.05.29.

[15] Módosította a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[16] Beiktatta a 11/2006. (I. 20.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2006.01.28.

[17] Módosította a 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2006.08.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[19] Beiktatta a 181/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2004.05.29.

[20] Hatályon kívül helyezte a 11/2006. (I. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.01.28.

Tartalomjegyzék