154/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 50. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítása érdekében a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző a kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el. A határozatot megküldi a kérelmezőnek, az illetékes katonai oktatási intézménynek, valamint a segély folyósítása céljából az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) ."

2. §

Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszűnéséről a katonai oktatási intézmény megfelelő adatok közlésével köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot és a jegyzőt 8 napon belül értesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt értesítés elmulasztásából származó kárt a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint meg kell téríteni.

(3) Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszűnése esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a katonai oktatási intézmény értesítése alapján a családi segély folyósítását saját hatáskörben szünteti meg."

3. §

Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A családi segélynek a Hft. 41/D. §-ának (6) bekezdése szerinti továbbfolyósítása a betegség miatt megszűnt jogviszonyú ösztöndíjas hallgató kérelmére a katonai oktatási intézmény által erre a célra kiállított igazolás alapján történik. Az igazolást a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz és a jegyzőhöz kell megküldeni."

4. §

Az R. 11. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hft. 41/G. §-ának (1) bekezdése szerinti gyógyító ellátás térítésmentes, az erre való jogosultságot az alábbiak szerint kell igazolni:]

"b) a baleset vagy betegség miatt leszerelt ösztöndíjas hallgató a Magyar Honvédség Központi Egészségügyi Felülvizsgáló Bizottsága által kiállított igazolással."

5. §

Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. §(1) A Hft.-n alapuló baleseti ellátásokat és egyéb nyugellátásokat az ösztöndíjas hallgató bejelentett lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási, illetve nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a katonai oktatási intézmény által tett igénybejelentés alapján állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igényt az ösztöndíjas hallgató vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozó is előterjesztheti. Az előterjesztés alapján az igényt a katonai oktatási intézmény köteles bejelenteni."

6. §

Az R. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A megszűnt jogviszonyú ösztöndíjas hallgató esetében, ha a jogviszony megszűnése haláleset, baleset vagy betegség következménye, a katonai oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok alapján nyolc napon belül határozatban állapítja meg, hogy az érintett mikortól meddig állt hallgatói jogviszonyban, a jogviszony megszűnésének okát és azt, hogy a haláleset, a baleset vagy a betegség összefügg-e a szolgálati kötelezettséggel."

7. §

Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 13. § (1) bekezdése szerinti ellátásra az illetékes egészségbiztosítási, illetve nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által hozott határozat elleni jogorvoslat elbírálása során a katonai oktatási intézmény véleményét a döntés előtt ki kell kérni."

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az R. 5. §-ának (5) bekezdése a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök