Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

1996. évi XLV. törvény

a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról[1]

A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó tevékenység célja - a magyar felsőoktatási rendszer részeként a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek feladataihoz, sajátos szolgálati és életviszonyaihoz igazodó körülmények között - e szervek tiszti utánpótlásának, valamint a honvédelmet és a rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakembereknek a képzése.[2]

A képzési feladatok megvalósításához szükséges sajátos vezetői, oktatói és hallgatói jogállás szabályozása érdekében - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 140. §-ának (2) bekezdése alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényre, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényre is figyelemmel - az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:[3]

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény alkalmazási köre

1. § (1) Ezt a törvényt kell alkalmazni a rendvédelmi felsőoktatási intézmény[4]

a)[5]

b)[6] oktatóira, tudományos kutatóira (a továbbiakban együtt: oktatók), valamint

c)[7] nappali, levelező és távoktatási munkarendben felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevő, magyar állampolgárságú hallgatóira és honvéd tisztjelöltjeire (ha e törvény eltérően nem rendelkezik a továbbiakban együtt: hallgató).

(2)[8]

(3)[9]

Értelmező rendelkezések

2. §[10] E törvény alkalmazásában

a)[11] fegyveres szerv: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv,

b)[12]

c)[13] kettős jogállású hallgató: a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvett, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat,

d)[14]

e)[15]

f)[16] ösztöndíjas hallgató: a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvételt nyert nappali tagozatos személy, aki valamely fegyveres szervvel vagy az idegenrendészeti és menekültügyi hatósággal (a továbbiakban együtt: szerződő szerv) kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait,

g)[17] polgári hallgató: az a hallgató, aki nem tartozik a c), vagy f) pont hatálya alá,

h)[18]

i)[19]

II. Fejezet

A VEZETŐK ÉS OKTATÓK

Az oktatói és tudományos kutatói munkakörre vonatkozó külön szabályok[20]

3. §[21]

4. §[22]

5. §[23]

6. §[24]

7. §[25] (1)[26] A hivatásos állomány tagja az oktatói munkakör ellátásának megszűnése esetén a kinevezési okmány szerinti fegyveres szervhez kerül vissza.

(2) A hivatásos állomány tagját a kinevezési parancs szerinti fegyveres szervnél rendfokozatának, végzettségének és képzettségének megfelelő beosztásba kell helyezni, ha[27]

a) az oktatói, tudományos kutatói munkakörben való alkalmazás megszüntetése a hivatásos állomány tagjának nem róható fel, vagy

b)[28]

7/A. §[29]

Az oktatók jogai és kötelességei

8. §[30]

9. §[31]

10. §[32]

A vezetőkre vonatkozó külön szabályok

10/A. §[33]

11. §[34]

12. §[35]

13. §[36]

14. §[37]

III. Fejezet

A HALLGATÓK

Hallgatói jogviszony

15. §[38]

15/A. §[39]

16. §[40]

17. §[41]

18. §[42]

19. §[43]

20. §[44]

21. §[45]

22. §[46]

23. §[47]

Ösztöndíjas hallgató

24. §[48] (1)[49] Az ösztöndíjas hallgató juttatásait külön jogszabály és az ösztöndíjszerződés tartalmazza. Az ösztöndíjszerződést a szerződő szerv és a hallgató közös megegyezéssel módosíthatja. Nem minősül módosításnak a hallgató juttatásainak jogszabály szerinti emelése.

(2)[50] Az ösztöndíjas hallgató az ösztöndíjszerződésben azt vállalja, hogy tanulmányai befejezése után meghatározott ideig az ösztöndíjszerződést kötő szervnél hivatásos szolgálatot teljesít vagy kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyt, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyt, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesít, a szerződő szerv pedig a hallgató képzettségének és végzettségének megfelelő beosztásban munkát biztosít számára.

25. §[51]

26. §[52] (1) Az ösztöndíjas hallgató külön jogszabály szerint egyenruha vagy formaruha (a továbbiakban együtt: egyenruha) és évfolyamjelzés viselésére köteles.

(2)[53] Az ösztöndíjas hallgató pártrendezvényen egyenruhát nem viselhet. Az intézményen kívül egyéb politikai rendezvényen egyenruhát csak akkor viselhet, ha az intézmény vezetőjének engedélyével az intézményt hivatalosan képviseli.

(3)[54] Az ösztöndíjas hallgató az intézményt csak az intézmény Szabályzatában foglaltak szerint, engedéllyel hagyhatja el.

27. §[55]

28. §[56]

29. §[57]

30. §[58]

31. § (1)[59] Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszűnik:

a)[60]

b) az ösztöndíj szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével,

c) az ösztöndíj szerződés hallgató által történő felbontásával, az erre vonatkozó nyilatkozat benyújtását követő 8. napon,

d)[61] a szerződő szerv által az ösztöndíjas hallgató részére megküldött, az ösztöndíj szerződés egyoldalú felbontásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8. napon.

(2)[62] Az ösztöndíjszerződést a hallgató és a szerződő szerv közös megegyezéssel bármikor, bármelyik fél kezdeményezésére megszüntetheti. A közös megegyezést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a feleknek a megszüntetett ösztöndíjszerződésből eredő, egymás iránti jogait és kötelezettségeit.

(3)[63] A szerződő szerv egyoldalúan akkor bonthatja fel az ösztöndíjszerződést, ha[64]

a)[65] az Országgyűlés vagy a kormány döntése alapján a szerződő szerv állományát érintő létszámcsökkentést kell végrehajtani, vagy átszervezés miatt a hallgatót a képzettségének és végzettségének megfelelő kezdő beosztásba nem lehet helyezni, és a hallgatónak más intézménybe vagy az intézményen belül más szakra történő átirányítására nincs lehetőség, illetőleg ha az átirányítást a hallgató nem vállalta;

b) a hallgató a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette.

c)[66]

(4)[67] Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszony az (1) bekezdés b)-d) pontja alapján szűnt meg, a hallgató tanulmányait azon a szakon, amelyre felvételt nyert, polgári hallgatóként államilag támogatott képzésben folytathatja, feltéve, hogy az adott szakon folyik civil képzés. Ennek hiányában a hallgatói jogviszonyát meg kell szüntetni. A hallgató más szakra akkor helyezhető át, ha az ösztöndíjszerződése nem a hallgató érdekkörében felmerült ok miatt szűnt meg.

(5)[68] Ha az ösztöndíjas hallgatói viszony a hallgató érdekkörében felmerült okból szűnik meg, az ösztöndíjszerződésben vagy a (2) bekezdés szerinti megegyezésben meghatározott költségeket a hallgató megtéríteni köteles. E törvény alkalmazásában az egészségi ok a szerződő szerv érdekkörében felmerült oknak minősül.

Kettős jogállású hallgató

32. § (1)[69] A kettős jogállású hallgató szolgálati jogviszonyból eredő jogaira és kötelességeire a Hszt. az irányadó.

(2)[70] A kettős jogállású hallgató esetén e törvény 22. §-át nem kell alkalmazni, a hallgató fegyelmi és kártérítési felelősségére a Hszt. szabályai az irányadóak.

(3) A kettős jogállású hallgató intézményt vagy szakot a kinevezési parancs szerinti fegyveres szerv engedélyével változtathat.

(4) A kettős jogállású hallgató jogszabály szerinti egyenruha, illetőleg formaruha viselésére köteles.

(5)[71] A kettős jogállású hallgató esetében - a 48. §-ban felsorolt rendelkezéseken túlmenően - az Ftv. 35. §-ának (6) bekezdése és 70-72. §-a sem alkalmazható.

33. §[72] Ha a kettős jogállású hallgató szolgálati viszonya megszűnt, tanulmányait az intézményben polgári hallgatóként államilag támogatott képzésben folytathatja.

Polgári hallgató

34. § (1)[73]

(2)[74] A rendészeti képzésben részt vevő polgári hallgató szakmai gyakorlatára, formaruha és évfolyamjelzés viselésére az ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó 25. § (3) bekezdésének, valamint a 26. §-ának a rendelkezéseit kell alkalmazni.

Honvéd tisztjelölt[75]

34/A. §[76]

34/B. § (1)[77]

(2)[78]

(3)[79]

(4)[80]

(5)[81]

(6)[82]

34/C. §[83]

34/D. §[84]

34/E. §[85]

34/F. §[86]

34/G. §[87]

34/H. §[88]

34/I. §[89]

34/J. § (1)[90]

(2)[91]

34/K. §[92]

34/L. §[93]

34/M. § (1)[94]

(2)[95]

(3)[96]

(4)[97]

(5)[98]

34/N. §[99]

34/O. §[100]

34/P. §[101]

34/R. §[102]

IV. Fejezet

A KATONAI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS A HALLGATÓ JUTTATÁSAI[103]

A hallgató által fizetendő térítési díjak[104]

35. §[105]

36. §[106]

A kettős jogállású és a polgári hallgató juttatásai[107]

37. §[108] (1)[109]

(2)[110]

37/A. §[111]

38. §[112]

39. §[113]

40. §[114]

41. §[115]

IV/A. FEJEZET[116]

A KATONAI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HONVÉD TISZTJELÖLTJEI ÉS HOZZÁTARTOZÓIK JÁRANDÓSÁGAI, SZOCIÁLIS ÉRDEKEIK VÉDELME[117]

A honvéd tisztjelölt ösztöndíja

41/A. §[118]

A megváltozott munkaképességűek védelme

41/B. §[119]

Az útiköltség megtérítése

41/C. §[120]

A családi segély

41/D. §[121]

Társadalombiztosítási és állami ellátások

41/E. §[122]

41/F. §[123]

A gyógyító ellátás

41/G. §[124]

A táppénz és a táppénzpótló segély

41/H. §[125]

A baleseti ellátás

41/I. §[126]

A baleseti táppénz

41/J. §[127]

A baleseti járadék

41/K. §[128]

A baleseti rokkantsági nyugdíj

41/L. §[129]

A hozzátartozói baleseti nyugellátás

41/M. §[130]

A hősi halott hozzátartozóinak ellátásai

41/N. §[131]

41/O. §[132]

A rokkantsági nyugdíj

41/P. §[133]

A hozzátartozói nyugellátások

41/R. §[134]

A honvéd tisztjelölt természetbeni juttatásai[135]

41/S. §[136]

A honvéd tisztjelölt érdemeinek elismerése[137]

41/T. §[138]

V. Fejezet

A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA TANDÍJA ÉS A HALLGATÓK JUTTATÁSAI[139]

A hallgató által fizetendő tandíj

42. §[140]

A hallgató juttatásai

43. §[141]

44. §[142]

45. §[143]

45/A. §[144]

VI. Fejezet

A VEZETŐKRE, OKTATÓKRA ÉS HALLGATÓKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Titokvédelem

46. §[145]

47. §[146]

Egyes rendelkezések alkalmazásának kizárása

48. §[147]

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

49. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. hónap 1. napján lép hatályba. E törvény hatálybalépése az azt megelőzően kötött tanulmányi szerződésekben foglalt hivatásos állományba vételi kötelezettséget nem érinti.

(2)[148] A honvéd tisztjelölt jogállással összefüggésben 2011. február 1-jéig a megkötött ösztöndíjszerződéseket módosítani kell.

(3)[149]

(4)[150]

49/A. §[151]

49/B. §[152] E törvény eltérő rendelkezése hiányában, ahol törvény, kormányrendelet, illetve HM rendelet ösztöndíjas hallgatót említ, azon a honvéd tisztjelöltet is érteni kell.

Felhatalmazás

50. §[153]

51. §[154]

52. §[155]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet az 1996. évi XLV. törvényhez[156]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. május 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2005. évi XCIII. törvény 1. § - a. Hatályos 2005.09.01.

[3] Módosította a 2005. évi CXXXIX. törvény 174. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2006.03.01.

[4] A felvezető szöveget módosította a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (2) bekezdése, valamint a (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[6] Megállapította a 2004. évi LXVI. törvény 34. § -a. Hatályos 2004.08.01.

[7] Módosította a 2010. évi CLXXX. törvény 60. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[10] Megállapította a 2010. évi CLXXX. törvény 55. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[11] Módosította a 2015. évi XLII. törvény 366. § (8) bekezdése a) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[13] Módosította a 2015. évi XLII. törvény 366. § (8) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[16] Módosította a 2016. évi CIV. törvény 31. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[17] Módosította a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdés e) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[20] Módosította a 2004. évi LXVI. törvény 36. § -a. Hatályos 2004.08.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[25] Megállapította a 2004. évi LXVI. törvény 38. § -a. Hatályos 2004.08.01.

[26] Módosította a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdés f) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[27] A felvezető szöveget módosította a 2015. évi XLII. törvény 368. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi I. törvény 17. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2015. évi XLII. törvény 368. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[48] Megállapította a 2010. évi CLXXX. törvény 55. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[49] Módosította a 2015. évi XIII. törvény 10. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.02.

[50] Megállapította a 2018. évi CXV. törvény 25. §-a. Hatályos 2019.02.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[52] Megállapította a 2010. évi CLXXX. törvény 55. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[53] Módosította a 2011. évi CXXXII. törvény 55. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[54] Módosította a 2011. évi CXXXII. törvény 55. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXX. törvény 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXX. törvény 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXX. törvény 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXX. törvény 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[59] Megállapította a 2005. évi XCIII. törvény 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.09.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[61] Módosította a 2015. évi XIII. törvény 10. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.02.

[62] Módosította a 2015. évi XIII. törvény 10. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.02.

[63] Megállapította a 2005. évi XCIII. törvény 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.09.01.

[64] A felvezető szövegrészt módosította a 2015. évi XIII. törvény 10. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.02.

[65] Módosította a 2015. évi XIII. törvény 10. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.02.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXLII. törvény 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[67] Megállapította a 2010. évi LXXXV. törvény 5. § -a. Hatályos 2010.09.01.

[68] Módosította a 2015. évi XIII. törvény 10. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.02.

[69] A felvezető szöveget módosította a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdés g) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[70] Módosította a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdés g) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[71] Megállapította a 2005. évi CXXXIX. törvény 174. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2006.03.01.

[72] Megállapította a 2005. évi XCIII. törvény 18. § - a. Hatályos 2005.09.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[74] Módosította a 2011. évi CXXXII. törvény 55. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[75] Beiktatta a 2010. évi CLXXX. törvény 55. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[93] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[94] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[96] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[97] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[103] A cím szövegét megállapította a 2005. évi XCIII. törvény 19. § (1) bekezdése. Hatályos a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt felváltó új felsőoktatási törvény hatálybalépésének napjától.

[104] A cím szövegét megállapította a 2005. évi XCIII. törvény 19. § (2) bekezdése. Hatályos a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt felváltó új felsőoktatási törvény hatálybalépésének napjától.

[105] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[106] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[107] A cím szövegét megállapította a 2005. évi XCIII. törvény 20. § - a. Hatályos a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt felváltó új felsőoktatási törvény hatálybalépésének napjától.

[108] Megállapította a 2005. évi XCIII. törvény 20. § - a. Hatályos a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt felváltó új felsőoktatási törvény hatálybalépésének napjától.

[109] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCII. törvény 64. § (3) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[111] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[112] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi XCIII. törvény 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.09.01.

[113] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi XCIII. törvény 25. § (3) bekezdése. Hatálytalan a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt felváltó új felsőoktatási törvény hatálybalépésének napjától.

[114] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi XCIII. törvény 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.09.01.

[115] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi XCIII. törvény 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.09.01.

[116] Beiktatta a 2005. évi XCIII. törvény 22. § - a. Hatályos 2005.09.01.

[117] A fejezetcím szövegét módosította a 2010. évi CLXXX. törvény 60. § (3) bekezdése f) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[118] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[119] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[120] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[121] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[122] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[123] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[124] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[125] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[126] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[127] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[128] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[129] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[130] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[131] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[132] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[133] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[134] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[135] A §-t és az azt megelőző alcímet beiktatta a 2010. évi CLXXX. törvény 55. § (7) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[136] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[137] Beiktatta a 2010. évi CLXXX. törvény 55. § (8) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[138] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[139] Módosította a 2009. évi CXLII. törvény 35. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[140] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[141] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[142] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[143] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[144] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[145] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[146] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[147] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[148] Beiktatta a 2010. évi CLXXX. törvény 55. § (9) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[149] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 249. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[150] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 249. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[151] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCI. törvény 83. §-a. Hatálytalan 2012.01.01.

[152] Beiktatta a 2010. évi CLXXX. törvény 55. § (10) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[153] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXXII. törvény 56. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[154] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CV. törvény 209. § 14. pontja. Hatálytalan 2005.01.01. A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 249. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[155] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXXXIX. törvény 151. § (3) bekezdése bd) alpontja. Hatálytalan 2006.03.01.

[156] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLXXX. törvény 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

Tartalomjegyzék