168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) helyi önkormányzatokért,

b) sportpolitikáért,

c) katasztrófák elleni védekezésért,

d) köziratok kezelésének szakmai irányításáért,

e) területfejlesztésért és területrendezésért,

f) a településfejlesztésért és településrendezésért,

g) építésügyért,

h) turizmusért,

i) a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért (a továbbiakban együtt: lakásügy),

j) választójogi és népszavazási szabályozásért,

k) választások és népszavazások lebonyolításáért,

l) közigazgatás-szervezésért

m)[1] fejlesztéspolitikáért

felelős tagja.

2. §

A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára;

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közreműködik az e rendeletben meghatározott hatásköröket érintő, más tárca főfelelősségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában;

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait;

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki;

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat;

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben;

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről;

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában;

i) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről;

j)[2] felelős a nemzeti fejlesztési terv elkészítéséért és megvalósulásának nyomon követéséért;

k) gondoskodik a tulajdonosi (vagyonkezelői, alapítói) joggyakorlás körében jelentkező teendők ellátásáról, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint.

3. §

A miniszter a helyi önkormányzatokért, a sportpolitikáért, a katasztrófák elleni védekezésért, az építésügyért, a lakásügyért, a turizmusért, a területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, továbbá a közigazgatás-szervezésért való felelőssége körében gondoskodik az oktatási és továbbképzési feladatok, továbbá a külön jogszabályban megállapított szakképesítések, szakmagyakorlási tevékenységek tekintetében a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáról, biztosítja a képzések összhangját a kormányzati tervekkel, programokkal, továbbá részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületeket érintő képzési, szakképzési célok meghatározásában.

4. §

A miniszter

a) a helyi önkormányzatokért való felelőssége körében előkészíti különösen

aa) a helyi önkormányzatokról;

ab) a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester), továbbá - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve - a jegyző, a főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) jogállásáról;

ac) a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról;

ad) a helyi önkormányzatok társulásairól;

ae) a helyi önkormányzatok központi és decentralizált fejlesztési, valamint vis maior támogatásáról;

af) a helyi önkormányzati tulajdonról, illetve vagyongazdálkodásról;

ag) a közigazgatási hivatalok működéséről;

b) a sportpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen a sportról és az egyes sport célú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről;

c) a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége keretében felel a polgári védelemért és a tűz elleni védekezésért, e körben előkészíti különösen

ca) a katasztrófák elleni védekezés egységes irányítási rendszerének kialakításáról és működtetéséről;

cb) a polgári védelem feladatairól, szervezetéről, működéséről, az állampolgárok és szervezetek polgári védelmi kötelezettségéről;

cc) a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokról;

cd) az ipari balesetek megelőzéséről és elhárításáról, valamint az országhatáron túli hatással járó ipari balesetek nemzetközi értesítési és kölcsönös segítségnyújtási rendszeréről;

ce) az infrastruktúra kritikus elemeivel kapcsolatos feladatokról;

d) a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége körében előkészíti a köziratok kezeléséről;

e) a területfejlesztésért és területrendezésért való felelőssége körében előkészíti különösen

ea) a területfejlesztésről és a területrendezésről;

eb) az Országos Területrendezési Tervről, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről;

ec) a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatairól;

ed) a kedvezményezett térségek besorolásáról;

ee) a területfejlesztési koncepciókról, programokról és a területrendezési tervekről;

ef) a vállalkozási övezetekről;

eg) a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséről;

eh) a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletéről;

ei) a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről, adatszolgáltatás rendjéről;

ej) a területfejlesztést szolgáló forrásokról;

ek) a területrendezés szakmai követelményeiről;

el) a címzett és céltámogatásokról;

em) a kistérségi megbízottakról;

f) a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége körében előkészíti különösen

fa) a településfejlesztésről és településrendezésről;

fb) a településfejlesztési koncepciókról, programokról és a településrendezési tervekről;

fc) a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről, adatszolgáltatás rendjéről;

fd) a településfejlesztést szolgáló forrásokról;

fe) a településrendezés szakmai követelményeiről;

ff) a településtervezésről;

fg) a településüzemeltetésről;

fh) egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (temetkezés, kéményseprő-ipari közszolgáltatás);

fi) a hátrányos helyzetű településekről;

g) az építésügyért való felelőssége körében előkészíti különösen

ga) az épített környezet alakításáról és védelméről;

gb) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokról;

gc) az építményekről és építési tevékenységről;

gd) a területi és főépítészi tevékenységről;

ge) az építészeti-műszaki tervezésről, tervpályázatról;

gf) az építési műszaki ellenőri tevékenységről;

gg) az életvédelmi és kettős rendeltetésű létesítményekről;

h) a turizmusért való felelőssége körében előkészíti különösen

ha) a turizmusról;

hb) az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről;

hc) az utazási és utazást közvetítő szerződésről;

hd) a falusi és agroturizmusról;

i) a lakásügyért való felelőssége körében előkészíti különösen

ia) a lakásügyről;

ib) a társasházról, lakásszövetkezetről, lakásokról;

ic) az állami lakás célú támogatásokról;

j) a választójogi és népszavazási szabályozásért való felelőssége körében előkészíti különösen

ja) az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a kisebbségi önkormányzati képviselők, valamint az európai parlamenti képviselők választásáról;

jb) az országos és helyi népszavazásról;

jc) a választási eljárásról;

k)[3]

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

5. §

(1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége körében

a) működteti a Duna Palota és Kiadót,

b) közreműködik a közigazgatási hivatalok - mint a Kormány területi szervei - irányításában.

(2) A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége körében

a)[4] irányítja a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetet,

b) biztosítja a Nemzeti Sporttanács működését.

(3) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége körében

a) irányítja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot;

b) működteti

ba) az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszert,

bb) a Nemzeti Helyzetértékelő Központot;

c) felügyeli a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központot.

(4) A miniszter a területfejlesztésért és területrendezésért való felelőssége körében

a)[5]

b) működteti

ba) a Magyarországi Régiók Brüsszeli Irodáját,

bb) az Országos Területfejlesztési Tanácsot.

(5) A miniszter a turizmusért való felelőssége körében működteti a Regionális Idegenforgalmi Bizottságokat és az Országos Idegenforgalmi Bizottságot.

(6) A miniszter az építésügyért való felelőssége körében törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara felett.

6. §

(1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége körében

a) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi önkormányzati képviselő-testület feloszlatását;

b)[6] kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő kisebbségi önkormányzati testület feloszlatását a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve;

c) előkészíti az ország területének közigazgatási tagozódásával, illetőleg a területszervezéssel kapcsolatos, az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó döntéseket;

d) kialakítja az önkormányzati érdekszövetségekkel való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét, biztosítja a felelősségi körébe tartozó önkormányzati feladatok egyeztetését, összehangolását;

e) az önkormányzati érdekszövetségek javaslatának kikérését követően kijelöli az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációjának tagjait;

f) összehangolja a polgármester, a jegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője által ellátott, az államigazgatási feladatok ellenőrzésére irányuló tevékenységet;

g) ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének szakmai irányítását;

h)[7] ellátja a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése szakmai irányítását a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve;

i) közreműködik - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 96. § c) pontjában meghatározott - felelősségi körében az igazságügyi és rendészeti miniszter a közterület-felügyelettel kapcsolatos szabályozási feladatai ellátásában, valamint gondoskodik a közterület-felügyelettel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról.

(2) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége keretében, a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatkörében

a) ellátja - a pénzügyminiszterrel együttesen - a központi költségvetés előkészítéséből és végrehajtásából, valamint a zárszámadásból adódó, helyi önkormányzatokat és a helyi kisebbségi önkormányzatokat érintő kormányzati teendőket, és szervezi az azok megalapozásához szükséges információszolgáltatást;

b) összehangolja a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok működésével összefüggő fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait;

c) részt vesz a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása pénzügyi szabályozásának kidolgozásában, a feladatok végrehajtásának szervezésében;

d) közreműködik a helyi önkormányzatokat megillető normatív költségvetési hozzájárulásokra és támogatásokra, valamint a központi adókból részesedés mértékére és az elosztás módjára vonatkozó javaslatok előkészítésében;

e) elősegíti az önkormányzati finanszírozási rendszer továbbfejlesztését, különös tekintettel a társult feladatellátás, így a többcélú kistérségi társulások ösztönzésére;

f) összehangolja - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 96. § c) pontjában meghatározott - felelősségi körében az önkormányzati kötelező feladatok differenciált telepítésével összefüggő ágazati döntéseket, valamint közreműködik a pénzügyminiszter ezzel összefüggő finanszírozási feladatai ellátásában;

g) elősegíti, hogy a helyi önkormányzatok sikeresen vehessék igénybe az európai uniós támogatásokat;

h) működteti a helyi önkormányzati vagyonkatasztert;

i) közreműködik a helyi önkormányzatok tulajdonát, vagyoni helyzetét érintő állami döntések előkészítésében;

j) közreműködik a helyi önkormányzatok és intézményeik számviteli, továbbá az államháztartási mérlegrendszerbe illeszkedő pénzügyi információs rendszerének kidolgozásában, működtetésében;

k) részt vesz a helyi önkormányzatok kötelező feladat-és hatáskörének ellátásához szükséges anyagi feltételek vizsgálatában;

l) közreműködik az ágazati és térségi fejlesztési programok helyi önkormányzatokat érintő részének kidolgozásában;

m) gondoskodik a központi költségvetésnek a tárca fejezetében meghatározott önkormányzati fejlesztési és vis maior támogatások finanszírozásáról, elszámolási rendjéről, valamint az ezt elősegítő információs rendszer működtetéséről.

(3) A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége körében, a Kormány területi szerveivel kapcsolatos feladatkörében

a) szakmai irányítást gyakorol a közigazgatási hivatal vezetőjének a dekoncentrált szervek tekintetében gyakorolt ellenőrzési tevékenysége felett;

b) ellenőrzi a közigazgatási hivatalok működését;

c) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve, a közigazgatási hivatalok útján összehangolja a több ágazatot érintő, közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok területi végrehajtását;

d) gondoskodik a több megyét érintő, illetve a főváros közigazgatási határán túlterjedő területi koordinációs feladatok ellátásáról;

e)[8] közreműködik a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak előkészítésében, gondoskodik az általános eljárásjogi szabályozás hatályosulásának vizsgálatáról;

f) javaslatot készít - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve - a kistérségi és regionális közigazgatási intézményrendszer átalakítására;

g) az érintett miniszterekkel együttműködve kialakítja és működteti az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszert.

7. §

(1) A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége körében

a) javaslatot tesz a Kormány részére a sporttal kapcsolatos kormányzati koncepciókra, programokra, összehangolja az érintett miniszterek sporttal kapcsolatos tevékenységét;

b) közreműködik az aktív, mozgásgazdag szabadidőtöltéssel, az egészségmegőrzéssel és -fejlesztéssel, valamint az egészségügy területén a megelőzéssel összefüggő állami feladatok végrehajtásában;

c) segíti az önkormányzatok sporttal kapcsolatos, sportigazgatási és sportszervezési feladatainak megvalósulását, végrehajtását;

d) állami, önkormányzati és vállalkozói források bevonásával gondoskodik a sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési és rekonstrukciós programokról;

e) az országos sportági szakszövetségekkel, országos sportági szövetségekkel, valamint az e célra létrehozott intézményeivel együttműködve gondoskodik sportágfejlesztési és műhelytámogatási programok kidolgozásáról és megvalósításáról, az utánpótlás-nevelés támogatásáról, a nemzeti válogatottak felkészülésének támogatásáról, a fogyatékosok sportjával összefüggő állami feladatok ellátásáról, valamint az illetékes miniszterekkel együttműködésben - az esélyegyenlőség biztosítására is figyelemmel - koncepciókat alkot a szabadidő-, a gyermek- és ifjúsági sportnak, a nők és családok sportjának, a fogyatékosok sportjának, az idősek (seniorok) sportjának a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának, a köz- és felsőoktatás sportjának fejlesztésére, támogatására;

f) kapcsolatot tart és együttműködik a civil sportigazgatás szervezeteivel, valamint a sport területén működő egyéb érdekképviseleti szervekkel;

g) a nevelési, oktatási intézményekben a közoktatási törvény által szabályozott fizikai állapotfelmérés kivételével összehangolja, illetőleg feladat- és hatáskörében működteti a lakosság - elsősorban a gyermekek és a fiatalok -fizikai állapotának sport célú felmérését és értékelését szolgáló mérő, értékelő, statisztikai és információs rendszert.

(2) A miniszter a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása során az érintett miniszterekkel együttműködik:

a) a lakosság egészségi állapotának megőrzésével, a sportegészségügyi rendszer és a sportorvosi hálózat működtetésével és fejlesztésével, valamint a népegészségügyi program megvalósításával;

b) a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel;

c) a sport nevelő és integráló funkcióit kihasználva, értékeit képviselve a káros szenvedélyek elleni fellépéssel, káros szenvedélyektől mentes életre neveléssel;

d) a felnőttképzés sportot érintő szabályozásával, továbbá a fogyatékos személyek társadalmi életben való részvételét elősegítő támogatások és szolgáltatások megteremtésével, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok megvalósításával, a teljesítményen alapuló sporttevékenység társadalmi elismerésének támogatásával;

e) a sporthuliganizmus elleni küzdelemmel, valamint a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával;

f) az oktatási rendszerben folyó testnevelés feladatainak meghatározásával, a szakképzés sportot érintő szabályozásával, a testkulturális felsőfokú képzések képesítési követelményeinek kidolgozásával, valamint a köz- és a felsőoktatásban részt vevők egészséges életmódja és szabadidő sportolása feltételeinek kialakításával;

g) a sport eszközrendszerén keresztül a társadalom megújításának segítségével, a közösségi kohézió fejlesztésével

összefüggő kormányzati teendők ellátásában.

7/A. §[9]

(1) A miniszter ellátja a sportigazgatási szerv feladatait.

(2) A miniszter sportigazgatási szervként vezeti a sportról szóló 2004. évi I. törvény 40. §-ának (1) bekezdésében, 42. §-ának (1) bekezdésében, 43. §-ának (1) és 44. §-ának (1) bekezdéseiben foglalt nyilvántartásokat.

8. §

A miniszter a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos felelőssége körében

a) irányítja a polgári védelemmel összefüggő hatósági tevékenységet, ellátja a polgári védelem szervezet- és tevékenységirányításával kapcsolatos feladatokat;

b) előkészíti a tűz elleni védekezés állami és önkormányzati feladatával, szervezetével, működésével összefüggő jogi szabályozást, kialakítja a tűz elleni védekezés szakmai szabályait, és gondoskodik azok érvényesítéséről, ellátja a tűz elleni védekezés szervezet- és tevékenységirányításával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat;

c) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol az önkormányzatok és a gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi tevékenysége felett;

d) előkészíti - az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójával együttműködve - a nukleáris baleset-elhárítási nemzeti politikát érintő kormányzati döntéseket, és koordinálja a kormányzati szervek nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos felkészülésének feladatait;

e) biztosítja a RODOS valósidejű nukleáris balesetelhárítási döntéstámogató rendszer, valamint a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központ működési feltételeit, kapcsolatot tart az európai adatcsere központokkal;

f) ellátja a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottságának (SCEPC) szerveivel való kapcsolattartást;

g) ellátja a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel összefüggő feladatokat;

h) ellátja a Kormányzati Koordinációs Bizottság elnöki teendőit;

i) közreműködik a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyával és társadalombiztosítási ellátásával kapcsolatos jogi szabályozás előkészítésében;

j) közreműködik a polgármesterek, jegyzők katasztrófavédelmi felkészítésének szervezésében,

k) koordinálja a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos feladatok ellátását;

l) irányítja és felügyeli a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szakmai képzés és továbbképzés rendszerét és szerveit;

m) közreműködik a polgári válság-, katasztrófa- és veszélyhelyzeti irányítási rendszer továbbfejlesztésében;

n) irányítja a védelmi igazgatás - feladat- és hatáskörébe tartozó - egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervek értesítésével összefüggő tevékenységeket.

9. §

(1) A miniszter a minősített iratok kivételével a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége körében

a) ellenőrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél;

b) jóváhagyja a Magyar Országos Levéltárral egyetértésben a központi államigazgatási szervek egyedi iratkezelési szabályzatait, valamint az általuk készített egységes iratkezelési szabályzatok, továbbá irattári mintatervek kiadásakor - az oktatási és kulturális miniszterrel közösen -egyetértési jogot gyakorol;

c) évente értékeli, a közlevéltárak ellenőrzési tapasztalatait is felhasználva, a közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre történő áttérés tapasztalatait;

d) részt vesz az iratkezelésért felelős és az iratkezelést végző személyek szakmai képzésével, továbbképzésével kapcsolatos koncepciók kidolgozásában;

e) évente részletes szakmai tájékoztatót készít a közfeladatot ellátó szervek részére, az interneten a nyilvánosság részére folyamatos tájékoztatást nyújt az egységes iratkezelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól;

f) az elektronikus iratkezelés fokozatos bevezetéséhez szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése érdekében

fa) folyamatosan gyűjti, rendszerezi és elemzi a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének informatikai feltételrendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat;

fb)[10] koordinálja a Kormány által megjelölt stratégiai célok és a rendelkezésre álló anyagi erőforrások figyelembevételével, a központi államigazgatási szervekkel, valamint - a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel együttműködve - a területi és helyi államigazgatási szervek, a polgármesteri hivatalok és a közlevéltárak iratkezelése, informatikai feltételrendszerének, infrastruktúrájának megteremtésére irányuló fejlesztési tervek elkészítését,

fc)[11] javaslatokat dolgoz ki a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel együttműködve az fb) pontban nem szereplő közfeladatot ellátó szervek iratkezelése informatikai feltételrendszerének fejlesztésére.

(2) A miniszter a minősített iratok kivételével a jóváhagyott fejlesztési tervek, valamint az iratkezeléshez fűződő szakmai, ügyviteli és levéltári érdekek együttes figyelembevételével

a) kezdeményezi az iratkezeléshez alkalmazandó bemeneti/kimeneti és kommunikációs adatformátumokat meghatározó nemzeti, illetve nemzetközileg elfogadott szabványok és ajánlások kiválasztását, adaptálását;

b) meghatározza, rendszerbe foglalja és közzéteszi mindazokat az iratkezeléshez szükséges kísérő adatokat (metaadatokat), amelyek az iratkezelés során keletkeznek, meghatározza ezek egységes elnevezését, lehetséges adattartalmát, megengedett forrásait, leírásuk módját és azt folyamatosan karbantartja;

c) figyelemmel kíséri az iratkezelési informatikai rendszerek és eszközök alkalmazhatóságát, azok tanúsításával kapcsolatos követelményeket, elemzéseket végeztet, a szabályozásban folyamatosan követi a technológiai fejlődés adta lehetőségeket, és gondoskodik a tanúsítás követelményeinek folyamatos korszerűsítéséről;

d) részletes ajánlásokat fogalmaz meg az iratkezelési rendszerekre vonatkozóan a közigazgatásban használható kommunikációs követelményekre, a hagyományos és elektronikus iratkezelésben használható formátumokra, anyagokra és ezek minőségi előírásaira vonatkozóan;

e) részletes ajánlásokat fogalmaz meg a minisztériumok irattári terveinek egységesítése érdekében.

10. §

A miniszter a területfejlesztésért és területrendezésért való felelőssége körében

a) irányítja a területfejlesztési koncepciók és programok, továbbá területrendezési tervek rendszerének kialakítását, működését;

b) előkészíti az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámolót;

c) kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét, a területfejlesztést szolgáló pénzügyi eszközök felhasználásának szabályait, javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára;

d) kidolgozza a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályait, javaslatot tesz vállalkozási övezetek kijelölésére;

e)[12] közreműködik a regionális fejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok munkájában, ellátja az Országos Területfejlesztési Tanácsban való részvétellel és a Tanács működésével kapcsolatos feladatokat, összehangolja a központi közigazgatási szervek területfejlesztéssel összefüggő tevékenységét, biztosítja a területfejlesztés ágazati és területi szereplői közötti koordinációt;

f) az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek összhangjának megteremtése érdekében szakmai szempontból állást foglal a megyei területrendezési tervekről;

g) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintő kutatási elemző tevékenységet, e körben együttműködési megállapodásokat köt, támogatja a kutatási-fejlesztési feladatok ellátását;

h) kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert;

i) szakmai irányítást gyakorol a területi főépítészek területfejlesztéssel, valamint területrendezéssel összefüggő feladatainak ellátása felett, különös tekintettel államigazgatási szervként végzett hatósági feladataikra, továbbá ellátja a másodfokú területrendezési hatósági feladatokat, koordinálja a Területi Főépítészi Hivatalok tevékenységét;

j) ellátja a területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletének szakmai irányítását;

k) javaslatot tesz a Kormány képviselőjére a Balaton Fejlesztési Tanácsban, a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsban és a regionális fejlesztési tanácsokban;

l) összehangolja a Balatonnal kapcsolatos összkormányzati feladatokat, részt vesz a Balatoni Tárcaközi Bizottság tevékenységében;

m) közreműködik a területi marketing tevékenység kormányzati feladatainak ellátásában;

n) összehangolja a területfejlesztési célokat és önkormányzati fejlesztéseket közvetlenül szolgáló hazai pénzügyi források pályázati rendszerben történő felhasználását, gondoskodik a pályázati rendszer kialakításáról, előkészítéséről, és nyilvántartást vezet a pályázatokról;

o) működteti a közvetlen terület- és a területi önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló decentralizált pályázati rendszert;

p) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat, egybeveti azokat a gazdaságpolitikai és környezetgazdasági célokkal, gondoskodik az azokkal összefüggő kormányzati intézkedések hatásvizsgálatainak elkészítéséről;

q) előkészíti, kidolgozza és működteti a területfejlesztés intézmény-rendszerének (regionális, megyei, kistérségi) korszerűsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat;

r) kidolgozza és megvalósítja a területfejlesztés intézmény-rendszerének központi finanszírozását, továbbá

s) felügyeli és szakmailag irányítja a kistérségi hálózat munkáját;

t) koordinálja a regionális fejlesztési és határ menti operatív programok tervezését.

11. §

A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége körében

a) külön jogszabályban foglaltak szerint végső szakmai véleményt ad a települések településrendezési eszközeiről azok megállapítása előtt;

b) segíti a településrendezést érintő kutatási elemző tevékenységet, támogatja a kutatás-fejlesztési feladatok ellátását;

c) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol a területi főépítészek településrendezéssel összefüggő feladatainak ellátása felett;

d) szakmailag irányítja a közigazgatási hivatalok vezetőinek a települési önkormányzatok településrendezési tevékenysége feletti törvényességi ellenőrzését;

e) kialakítja és működteti a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert;

f) közreműködik a települési marketing tevékenység kormányzati feladatainak ellátásában;

g) gondoskodik a földtani veszélyhelyzet megelőzésével és elhárításával kapcsolatos pályázati rendszer működtetéséről;

h) elemzi a településfejlesztési folyamatokat, egybeveti azokat a területfejlesztési, gazdaságpolitikai és környezetgazdasági célokkal, gondoskodik az azokkal összefüggő kormányzati intézkedések hatásvizsgálatainak elkészítéséről;

i) gondoskodik a településüzemeltetés, illetve kommunális ellátás köréből egyes helyi közszolgáltatások (temetkezés, kéményseprő-ipari közszolgáltatás) ellátásának szakmai irányításáról és az ellátás szakmai követelményei meghatározásáról.

12. §

A miniszter az építésügyért való felelőssége körében

a) javaslatot tesz az építésügyi stratégiai koncepciók és programok megalapozására, érvényesíti a Kormány építésügyi politikáját és képviseli azokat a civil társadalommal, a szakmai és társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás során;

b) közreműködik az építésüggyel kapcsolatos országos kutatási-fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési koncepciók kidolgozásában;

c) elősegíti - az oktatási és kulturális miniszter, valamint a természetvédelemért felelős miniszter bevonásával - az építészeti kultúra megőrzését, fenntartható fejlesztését és védelmét, ennek keretében országos kutatási, műszaki fejlesztési, valamint oktatási-nevelési programokat dolgoztat ki és működtet;

d) egyetértési jogot gyakorol az oktatási és kulturális miniszterrel a régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása és a védettség megszüntetése ügyében, továbbá a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság munkájában és a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott Egyezmény végrehajtásában;

e) részt vesz az akadálymentes épített környezet alakításával összefüggő feladatok megvalósításában;

f) közreműködik a közigazgatási hivatalok építésfelügyeleti és jogalkalmazási tevékenységének ellenőrzésében;

g) ellátja a hatáskörébe utalt minőségügyi, termékbiztonsági, tanúsítási, minőségbiztosítási, hatósági felügyeleti feladatokat, az áruk és szolgáltatások biztonságára vonatkozó szabályozási feladatokat, közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában;

h) közreműködik a kiemelkedő építészeti és régészeti emlékek országos védettségűvé nyilvánításában, illetve a védettség megszüntetésében;

i) gondoskodik az építésügy körébe tartozó hatósági nyilvántartási rendszer kialakításáról és működtetéséről;

j) javaslatot tesz az energia- és anyagtakarékos építési hulladékot újrahasznosító környezetbarát építés feladataival összefüggő, az épületek energiaellátásával, az épületgépészettel, épületvillamossággal kapcsolatos pályázatok tartalmára, továbbá az építőipart, építőanyag-ipart érintő állami támogatások, pályázatok kiírásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására;

k) összehangolja és szakmailag irányítja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét;

l) egyetértési jogot gyakorol a más miniszter hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták, valamint a műemlékvédelem alatt álló építményekre vonatkozó szabályozás kialakítása tekintetében;

m) ellátja az építési termékek és felvonók megfelelőségével, a felvonók és mozgólépcsők létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat;

n) ellátja az építészeti kultúra fejlesztésével és a helyi építészeti örökség megóvásával, valamint a tervtanácsokkal kapcsolatos feladatokat.

13. §

A miniszter a turizmusért való felelősségi körében

a) kidolgozza a turizmusirányítás cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési stratégiáját, ehhez kapcsolódóan a marketing koncepciót, turisztikai támogatási rendszert, továbbá az ezekkel kapcsolatos döntési javaslatokat;

b) közreműködik az európai uniós támogatásokkal megvalósuló turisztikai programok kidolgozásában, valamint szakmai véleményezésében;

c) kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét;

d) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatok, a turizmus fejlesztését szolgáló nemzetközi programok végrehajtását, valamint közreműködik az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati kapcsolatok szervezésében, elősegíti a két- és többoldalú nemzetközi turisztikai kapcsolatok fejlesztését, továbbá részt vesz a multilaterális és regionális nemzetközi turisztikai szervezetek munkájában;

e) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet;

f) együttműködik az érintett miniszterekkel a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli szabadidőtöltéséhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások feltételeinek fejlesztésére vonatkozó programok kidolgozásában és végrehajtásában;

g) együttműködik a szociális és munkaügyi miniszterrel az ifjúsági turizmussal kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

h) együttműködik a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban a vidékfejlesztés átfogó közép- és hosszú távú stratégiájának tervezésében, különös tekintettel a falusi és agroturizmussal kapcsolatos feladatok ellátására;

i) együttműködik a gazdasági és közlekedési miniszterrel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt érintő szakmai feladatok ellátásában.

14. §

A miniszter a lakásügyért való felelőssége körében

a) gondoskodik a Kormányprogram lakásügyi feladatainak megvalósításával kapcsolatos intézkedések előkészítéséről, végrehajtásáról;

b) működteti az állami támogatású lakáspályázati rendszert.

15. §

A miniszter a választások és népszavazások lebonyolításáért való felelőssége körében

a) irányítja és szervezi a választások, valamint az országos népszavazás lebonyolítását;

b) elkészíti a választások és az országos népszavazások költségvetését és a fedezet biztosítására vonatkozó javaslatokat;

c) gondoskodik a korszerű választástechnikai eszközök kipróbálásáról, kísérleti bevezetéséről.

15/A. §[13]

A miniszter fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében

a)[14] - kormányhatározatban foglalt kivételekkel -összehangolja a minisztériumok és a központi közigazgatási szervek országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos tevékenységét;

b) feladatai körében jogosult a minisztériumoktól, illetve a központi közigazgatási szervektől adatokat, információkat, elemzéseket kérni;

c) a Nemzeti Segély Koordinátor és a Schengen Alap Felelős Személy;

d) ellátja a Lisszaboni Program nemzeti koordinátora feladatait.

16. §

(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter e feladatkörét a Kormányzati Iratkezelési Felügyelet útján látja el."

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 171/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.07.01.

[2] Megállapította a 171/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 30/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.19.

[4] Megállapította a 342/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 232/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2006.12.31.

[6] Módosította a 363/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[7] Módosította a 363/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[8] Megállapította a 30/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2008.02.19.

[9] Beiktatta a 342/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[10] Módosította a 176/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[11] Módosította a 176/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[12] Megállapította a 342/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[13] Beiktatta a 171/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2007.07.01.

[14] Megállapította a 307/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.11.14.